Projekta nosaukums angliski: Geographies of ethnic residential segregation: a comparative study of the largest cities in Latvia

Projekta vadītājs:  asoc.prof. Dr.geogr. Māris Bērziņš

Vadošais partneris: Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projekta īstenošanas periods: 01.12.2020. - 31.12.2021.

Vairāk informācijas

Major projects since 2015 - .pdf

Projekta nosaukums: Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem

Saīsinājums: "DemoMig"

Projekts uzsākts: 2018. gada decembrī, ilgums 36 mēneši.

Projekta mērķis: attīstīt cilvēkkapitālu un paplašināt zināšanu bāzi par Latvijai nozīmīgiem izaicinājumiem demogrāfijā un migrācijā, par kultūras nozīmi teritoriju revitalizācijā, par intelektuālā darbaspēka kustību, tostarp talantu migrāciju, par reģionālo kontekstu šajos jautājumos, nodrošinot pētniecības rezultātu pieejamību sabiedrībai, kā arī sniedzot rīcībpolitikai nepieciešamos risinājumus.

Projektu īsteno Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, kā arī Sociālo zinātņu fakultāte; tajā iesaistīts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskais institūts un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Projektu īstenos vairāk kā 20 pētnieku, kā arī pārstāvēto zinātņu nozaru un apakšnozaru maģistra un doktora studiju programmu studenti.

vairāk informācijas

Projekta nosaukums: Vaccinium ģints ogu pārstrāde: "zaļās" tehnoloģijas un inovatīvi, farmakoloģiski raksturoti produkti biofarmācijai (BerriesPro)

Saīsinājums: "BerriesPro"

Projekts īstenots no 2017. gada 1. februāra līdz 2020. gada 31. janvārim.

Projekta mērķis: izpētīt savvaļas un kultivētu mežu un purvu ogu (Vaccinium ģints) ekstraktvielu sastāvu, izmantojot videi draudzīgas bioloģiski aktīvo vielu bezsolventu un CO2 superkritiskā stāvokļa ekstrakcijas metodes, un veikt padziļinātu ekstraktvielu farmakoloģiskās aktivitātes izpēti ar in vitro metodēm, lai iegūtu biofarmācijā un biomedicīnā izmantojamas vielas un izstrādātu inovatīvus veselības veicināšanas produktus. Projekta ietvaros paredzēts orientēties uz videi draudzīgu tehnoloģiju attīstību, nodrošinot inovatīvu biofarmācijas produktu ieguvi. Projekta dzīves cikla laikā paredzēts izstrādāt vairākus oriģinālus zinātniskos rakstus, kas tiks iesniegti publicēšanai Web of Science vai SCOPUS datubāzēs iekļautos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos, kā arī izstrādāt ar patentu aizsargātu produkts un tā iegūšanas metodi, izveidojot inovatīvu, veselību veicinoša produkta prototipu, kā arī produkta izmantošanas ieteikumus.

Projektu īsteno Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes un Medicīnas fakultātes pētnieku grupa. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar partneri SIA "SilvEXPO". Projektu kopumā īsteno 15 pētnieku komanda, kurā ir iesaistīti arī pārstāvēto zinātņu nozaru un apakšnozaru maģistra un doktora studiju programmu studenti.

vairāk informācijas

Projekta nosaukums: „Plūdmaiņu režīma un klimata ietekme uz vidējā-vēlā devona biotu epikontinentālajā Baltijas paleobaseinā”
Projekts īstenots:  no 2018. gada 1. decembra līdz 2020. gada 1. decembrim
Projekta mērķis: noteikt un aprakstīt likumsakarības starp vidējā un vēlā devona faunas un floras attīstību, plūdmaiņu režīmu un klimata izmaiņām Baltijas paleobaseinā.
Projektu īsteno: LU ĢZZF Ģeoloģijas nodaļā - E. Lukševičs (vadītājs), Ģ. Stinkulis (galvenais izpildītājs), V. Hodireva, S. Mešķis, J. Ješkins, S. Mačute, L. Vernera, G. Lagzdiņa

Projekta nosaukums: ES LIFE+ programmas LIFE Viva Grass projekts „Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai“

Saīsinājums: "LIFE Viva Grass"

Projekts īstenots: 2014. gada jūnijs – 2019. gada aprīlis

Projekta mērķis: Atbalstīt zālāju bioloģisko daudzveidību un tās sniegtos ekosistēmu pakalpojumus, veicinot ekosistēmas pieejas izmantošanu plānošanā un sekmējot ekonomiski pamatotu zālāju apsaimniekošanu.

Projektu īsteno: Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Baltijas vides forums (Igaunija, Latvija, Lietuva), Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāte, Vides risinājumu institūts, Cēsu novada pašvaldība, Z/s “Kalnāju Ferma”, Z/s “Kurese”, Sāremā pašvaldība, Paviļņas un Verķu reģionālais parks, Šilutes rajona pašvaldība, Dubisas reģionālais parks, SIA “Hnit-Baltic”.

vairāk informācijas

Projekta nosaukums: "No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas-Koivas upju baseina apgabalā" (GroundEco)

Projekta īstenošanas laiks: 10.05.2018. līdz 09.07.2020.

Projekta mērķis: ir veicināt ilgtspējīgu kopīgo pazemes ūdeņu resursu un saistīto ekosistēmu apsaimniekošanu pārrobežu Gaujas−Koivas upju baseinā. Mērķis tiks sasniegts: izstrādājot vienotu metodiku no pazemes ūdeņiem atkarīgu virszemes ekosistēmu identificēšanai un novērtēšanai; to ieviešot un pārbaudot izmēģinājuma teritorijās Igaunijā un Latvijā cieši sadarbojoties projekta partneriem; paaugstinot sabiedrības informētību par pazemes ūdeņu un saistīto ekosistēmu aizsardzības nozīmi.

Projektu īsteno: LU ĢZZF Ģeotelpisko procesu izpētes un modelēšanas centrs – A.Kalvāns, J.Bikše, K.Popovs, A.Babre – sadarbībā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, Hidroģeoloģijas nodaļu (vadošais partneris) (LV), Igaunijas Republikas Vides ministriju (Keskkonnaministeerium) (EE), Igaunijas Ģeoloģijas dienestu (Eesti Geoloogiateenistus) (EE), Tallinas Universitātes Ekoloģijas institūtu (Tallinna Ülikool) (EE), Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentu (LV), Vidzemes plānošanas reģionu (LV).

vairāk informācijas:
Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centra vietnē
par GroundEco

Projekta nosaukums: "Laiktelpiskā pazemes ūdeņu sausuma prognozēšana ar jauktiem modeļiem daudzslāņu sedimentācijas baseinā klimata pārmaiņu ietekmē (GURU)"

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2020-12.31.2022

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izstrādāt jaunu integrētu pazemes ūdens līmeņu novērtēšanas pieeju, kas ietver informāciju par meteoroloģiskajiem un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem, lai identificētu pazemes ūdens sausuma notikumus pagātnē un prognozētu šādu notikumu atkārtošanās varbūtību nākotnē, tajā skaitā klimata pārmaiņu ietekmē. Pētījumā tiks aplūkots Baltijas artēziskais baseins (BAB), kas aptver visu Baltijas valstu teritorijas (Latviju, Lietuvu un Igauniju).

Projektu īsteno: LU ĢZZF Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs - A.Kalvāns (vadītājs), A.Dēliņa (galvenais izpildītājs), J.Bikše, I.Retiķe, A.Babre, K.Popovs.