Doktorantūras skola “Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana”

Doktorantūras skolas darbības mērķis ir sagatavot jaunos zinātniekus Latvijas resursu, to īpašību un izmantošanas risinājumu izpētei, sekmējot to racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu un izmantošanas tehnoloģiju attīstību.

Skolas klausītājiem piedāvātas studijas, kuru mērķis ir nodrošināt pētniecībai un inovatīvajai darbībai nepieciešamo iemaņu apgūšanu. Apmācība tika organizēta lekciju, semināru un jaunākās aparatūras vai pētījumu metožu demonstrējumu veidā. Apmācības gaitā īpaša vērība tika pievērsta lauku pētījumu metožu un paraugu ievākšanas pieeju apgūšanai. Doktorantūras programma nodrošināja sistemātiskus seminārus par resursu izpētes un izmantošanas metodēm ar sociālo partneru – ražotāju piedalīšanos un doktorantu un maģistrantu uzstāšanos tajos.

Galvenie pētījumu virzieni:

 • Zemes dzīļu resursu apzināšanas, izpētes un izmantošanas politikas mērķtiecīgi pētījumi resursu ilgtspējīgai izmantošanai. Dabas resursu veidu un pieejamības klasifikācijas, izpētes, vērtības noteikšanas un ieguves kontroles metožu un ilgtspējīgas izmantošanas stratēģijas izstrādāšana un pētījumi. Augsnes īpašību un sastāva veidošanās biotiskie un abiotiskie faktori dažāda tipa cilmiežos.
 • Derīgo izrakteņu izvietojuma likumsakarību un kvalitātes pētījumi, to īpašību, veidošanās apstākļu un izmantošanas iespēju izpēte. Jaunu dabisko izejvielu apzināšana un izpēte. Netiešo un nedestruktīvo ģeoloģisko pētījumu metožu attīstība zemes resursu pētījumos. Būvniecības derīgo izrakteņu (smilts-grants, laukakmeņu,  kvartārmālu un kūdras) veidošanās dinamikas, izvietojuma likumsakarību un kvalitātes pētījumi saistībā ar šī tipa resursu vides apstākļu izmaiņām un izmantošanas iespējām.
 • Kūdras, tās īpašību un izmantošanas iespēju izpēte. Kūdras sastāva un īpašību veidošanās procesu izpēte. Kūdras sorbentu izstrāde, izmantošanai organisko un neorganisko vielu sorbcijai. Kūdras humusvielu īpašību un izmantošanas iespēju izpēte.
 • Mālu minerālu struktūru un keramikas materiālu īpašību pētījumi. Rentgenstruktūranalīzes un rentgenfluorescences metožu attīstība struktūru un fāžu pāreju dinamikas izpētē. Jaunu inovatīvu māla sorbentu un keramisko materiālu izstrāde. Oksīdu keramikas izpēte.
 • Pazemes ūdeņu sastāva un tā veidošanos ietekmējošo faktoru pētījumi. Dinamisko resursu daudzuma un kvalitātes pētījumu metožu attīstība.
 • Resursu izmantošanas rezultātā veidojušos atkritumu pārstrādes risinājumi un tehnoloģiju iespēju izpēte. No zemes resursu izmantošanas atkritumiem veidoto jaunu materiālu izstrāde un to īpašību uzlabošanas iespēju pētījumi. Kompostu veidošanās un to izmantošanas iespējas. Organisko vielu transformācijas procesi.

Doktorantūras skolas darbības laikā ir izveidojusies sadarbība starp Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes vides zinātnes doktorantiem, un pēc šīs sadarbības iniciatīvas tiek rīkoti IMRaD (Introduction, Methods, Results & Discussion) diskusiju cikla pasākumi par doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem aktuālām tēmām, iesaistot nozares ekspertus.

Doktorantūras skolas pārstāvētas nozares: vides zinātne, ģeogrāfija, ģeoloģija, ķīmija, bioloģija, ekotoksikoloģija, klimatoloģija, aprites ekonomika.

Doktorantūras skolas vadības padome:

 • Māris Kļaviņš, Dr.h.ķīm. (Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) – priekšsēdētājs;
 • Vitālijs Zelčs, Dr.ģeol. (Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) – priekšsēdētāja vietnieks;
 • Inese Silamiķele (Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte) – sekretāre;
 • Ismena Revina, Dr.mat. (Ekonomikas un vadības fakultāte);
 • Aija Dēliņa, Dr.ģeol. (Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte);
 • Zaiga Krišjāne, Dr.ģeogr. (Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte);
 • Jānis Švirksts, Dr.ķīm. (Ķīmijas fakultāte);
 • Jānis Kļaviņš, Dr.inž. (akciju sabiedrība „Lode”, Brīvības iela 155, Rīga, LV 1012);
 • Agris Lācis (Latvijas Kūdras ražotāju asociācija, Bauskas 20, Rīga, LV-1004);
 • Reins Vaikmee (Rein Vaikmäe), PhD (Igaunijas Ģeoloģijas institūts, Igaunija, Tallinas Tehniskās universitāte, Akadeemia tee 14, Tallinn);
 • Larss Lundins (Lars Lundin), Dr. (Upsalas Universitāte, Zviedrija, Institute of water and environment, Box 7050, 75007 Uppsala, Sweden)

(apstiprināta 27.11.2009. ar LU rektora rīkojumu Nr.1/309)

Doktorantūras skolas tīmekļa vietne: zrii.lu.lv

 

Doktorantūras skolas tehniskā sekretāre Karina Stankeviča