Nodaļas vadītājs

asoc. prof. Raimonds Kasparinskis
e-pasts: raimonds.kasparinskis@lu.lv
 

Galvenie pētījumu virzieni:

Klimats un ūdeņi, aerobioloģija, fenoloģija 

Augsnes un biota

Ainavas un kultūrģeogrāfija

Iedzīvotāju ģeogrāfija un migrācija

Apdzīvojums un ģeogrāfiskā mobilitāte

Teritoriju pārvaldība un plānošana

Ledāja subglaciālā, marģinālā un pieledāja vide un to laiktelpiskās izmaiņas Vēlās Vislas apledojuma laikā

Nogulumu uzkrāšanās un reljefa veidotājprocesi leduslaikmeta beigu posmā un pēcleduslaikmetā

Holocēna dabas vides laiktelpiskās izmaiņas, balstoties uz ezera un purva nogulumu liecībām

Integrētas telpas un datu analīzes metožu ieviešana un attīstīšana