Ģeogrāfijas nodaļas vadītājs


Ģeogrāfijas nodaļas galvenie pētījumu virzieni:
  • Klimats un ūdeņi, aerobioloģija, fenoloģija (E. Apsīte, A. Briede, G. Kalvāne, R. Kasparinskis, O. Sozinova)
  • Augsnes un biota (R. Kasparinskis, S. Rūsiņa, L. Gustiņa)
  • Ainavas un kultūrģeogrāfija (A. Zariņa, R. Kasparinskis, S. Rūsiņa, I. Vinogradovs, L. Gustiņa)
  • Iedzīvotāju ģeogrāfija un migrācija (Z. Krišjāne, M. Bērziņš)
  • Apdzīvojums un ģeogrāfiskā mobilitāte (E. Apsīte-Beriņa, J. Paiders)
  • Teritoriju pārvaldība un plānošana (G. Lukstiņa, P. Šķiņķis)
  • Ledāja subglaciālā, marģinālā un pieledāja vide un to laiktelpiskās izmaiņas Vēlās Vislas apledojuma laikā (V. Zelčs)
  • Nogulumu uzkrāšanās un reljefa veidotājprocesi leduslaikmeta beigu posmā un pēcleduslaikmetā (L. Kalniņa, J. Lapinskis, I. Strautnieks)
  • Holocēna dabas vides laiktelpiskās izmaiņas, balstoties uz ezera un purva nogulumu liecībām (A. Ceriņa, N. Stivriņš)
  • Integrētas telpas un datu analīzes metožu ieviešana un attīstīšana (I. Grīne, A. Rečs, A. Markots, M. Nartišs)
Katedras:

Dabas ģeogrāfijas katedra →
Cilvēka ģeogrāfijas katedra →
Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra →

Laboratorijas studijām un pētniecībai:

Bioģeogrāfijas laboratorija
Ģeogrāfisko informācijas sistēmu laboratorija
Ģeotelpiskās analīzes laboratorija
Kartogrāfijas un tālizpētes laboratorija
Kvartārvides laboratorija
Reģionālās plānošanas laboratorija
Vides bioindikācijas mācību laboratorija