Ģeogrāfijas nodaļas vadītājs


Ģeogrāfijas nodaļas galvenie pētījumu virzieni:
  • Klimats un ūdeņi, aerobioloģija, fenoloģija (E. Apsīte, A. Briede, G. Kalvāne, R. Kasparinskis, O. Sozinova)
  • Augsnes un biota (R. Kasparinskis, S. Rūsiņa, L. Gustiņa)
  • Ainavas un kultūrģeogrāfija (A. Zariņa, R. Kasparinskis, S. Rūsiņa, I. Vinogradovs, L. Gustiņa)
  • Iedzīvotāju ģeogrāfija un migrācija (Z. Krišjāne, M. Bērziņš)
  • Apdzīvojums un ģeogrāfiskā mobilitāte (E. Apsīte-Beriņa, J. Paiders)
  • Teritoriju pārvaldība un plānošana (G. Lukstiņa, P. Šķiņķis)
  • Ledāja subglaciālā, marģinālā un pieledāja vide un to laiktelpiskās izmaiņas Vēlās Vislas apledojuma laikā (V. Zelčs)
  • Nogulumu uzkrāšanās un reljefa veidotājprocesi leduslaikmeta beigu posmā un pēcleduslaikmetā (L. Kalniņa, J. Lapinskis, I. Strautnieks)
  • Holocēna dabas vides laiktelpiskās izmaiņas, balstoties uz ezera un purva nogulumu liecībām (A. Ceriņa, N. Stivriņš)
  • Integrētas telpas un datu analīzes metožu ieviešana un attīstīšana (I. Grīne, A. Rečs, A. Markots, M. Nartišs)
Katedras:

Fizikālās un vides ģeogrāfijas katedra →
Cilvēka ģeogrāfijas katedra →
Ģeomorfoloģijas, kvartārģeoloģijas un ģeomātikas katedra →

Nodaļas struktūrvienības:

Atmosfēras procesu un aerobioloģijas laboratorija
Ģeogrāfijas didaktikas centrs
Jauno ģeogrāfu skola
Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu laboratorija
Ģeotelpisko pētījumu laboratorija
Jūras krasta procesu laboratorija
Kvartārvides laboratorija
Karšu bibliotēka
Tālizpētes un kartogrāfijas laboratorija
Teritoriju attīstības plānošanas laboratorija
Lauku stacionārs “Lodesmuiža”
Meteoroloģiskā stacija