Katedras vadītājs

asoc. prof. Kristaps Lamsters
e-pasts: kristaps.lamsters@lu.lv

Mērķis
Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra tika izveidota 1999. gadā kā Ģeogrāfijas nodaļas struktūrvienība. Kopš tās izveidošanas brīža katedras zinātniskā darbība ir mērķtiecīgi orientēta fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai un attīstīšanai dažādos kvartārpētniecības, ģeomorfoloģijas un ģeomātikas virzienos, saskarsmē starp dabas ģeogrāfiju, ģeoloģiju un cilvēka ģeogrāfiju.

Darbības virzieni
Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra ir vadošā akadēmiskā struktūrvienība kvartāra pētniecības, ģeomorfoloģijas un paleoģeogrāfijas jomā Latvijā.

Akadēmiskais personāls
Dr.geol., PhD (Tallinas Tehnoloģiju Universitāte), profesors Normunds Stivriņš
Dr.geol., asociētais profesors Ivars Strautnieks
Dr.geol., asociētais profesors Kristaps Lamsters
Dr.geogr., docente Ineta Grīne
Dr.geol., docents Aivars Markots
Dr.geol., docents Jānis Lapinskis
Dr.geogr., vadošais pētnieks Māris Nartišs
Dr.geogr., vadošā pētniece Laimdota Kalniņa
M.sc.ing., pētnieks Agnis Rečs

Zinātniskais un studiju personāls
Mg.geol., pētniece Aija Ceriņa

Doktora grāda pretendenti
 Mg. geogr. Lauma Gustiņa
 Mg. geol., Bc. chem. Elīza Platpīre
 M. sc. ing., Bc. geogr. Agnis Rečs

Pētījumu virzieni
Galvenie zinātnisko pētījumu virzieni ir: (I) ledāja subglaciālā, marģinālā un pieledāja vide un to laiktelpiskās izmaiņas Vēlās Vislas apledojuma laikā, (II) nogulumu uzkrāšanās un reljefa veidotājprocesi leduslaikmeta beigu posmā un pēcleduslaikmetā, (III) holocēna dabas vides laiktelpiskās izmaiņas, balstoties uz ezera un purva nogulumu liecībām, un (iv) integrētas telpas un datu analīzes metožu ieviešana un attīstīšana. Katedras zinātniskās pētniecības virzieni ir noteikti atbilstoši Latvijas zinātnes prioritārajiem virzieniem un LU stratēģisko plānu laikposmā no 2010. līdz 2020. gadam (prioritāte "Nacionālo resursu ilgtspējīga izmantošana”). Dažādu speciālistu sadarbība, izmantojot ģeomātikas iespējas, mūsdienu nogulumu vecuma noteikšanas un sedimentoloģijas metodes, sekmē glaciālās vides ģeotelpiskās analīzes pētījumu attīstību, kā arī ir ļāvuši iegūt jaunus, mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošus datus par leduslaikmeta beigu posma baseinu un hidrogrāfiskā tīkla un iekšzemes kāpu attīstību.

Sadarbības partneri
Latvijā katedra sadarbojas ar Daugavpils Universitātes Ķīmijas un ģeogrāfijas katedru. Tiek organizēti kopīgi lauka pētījumi un zinātniskie pasākumi, kā arī sagatavotas kopīgas publikācijas. Akadēmiskais personāls konsultē un sniedz padomus dažādām privātkompānijām, valsts aģentūrām un iestādēm kā efektīvi ieviest un izmantot ĢIS un interneta kartēšanas risinājumus, Zemes tālizpētes datus un GPS datu apstrādi un vizualizāciju. Pēdējās desmitgades laikā ir strauji attīstījušās dažādi kontakti ar citu valstu universitātēm, tajā skaitā kopīgu projektu veikšana, zinātnisko pasākumu organizēšana, t.sk. Latvijas Universitātes konferences sekcijas, jauno pētnieku vizītes ārvalstīs un lekcijas.