Ģeogrāfija

KLIMATS UN ŪDEŅI, AEROBIOLOĢIJA, FENOLOĢIJA

Dr.ģeogr., profesore Agrita Briede, Dabas ģeogrāfijas katedra,
340. kab., e-pasts: agrita.briede@lu.lv

 • Klimatisko  rādītāju (piemēram, gaisa temperatūra, nokrišņi, vējš, sniega sega, augsnes temperatūra, Saules spīdēšanas ilgums) izmaiņu raksturs  Latvijas teritorijā;
 • Ekstremālo klimata parādību izvērtējums;
 • Latvijas klimata raksturojums reģionālā skatījumā;
 • Klimata pārmaiņu ietekme pētījumi;
 • Latvijas vidējo un mazo upju vides stāvokļa vērtējums (pēc River Habitat Survey metodes).

Dr.ģeogr., docente Gunta Kalvāne, Dabas ģeogrāfijas katedra,
328. kab., e-pasts: gunta.kalvane@lu.lv

 • Fenoloģiskie novērojumi Latvijā un pasaulē: izmaiņas, trendi un tos ietekmējošie faktori;
 • Agrometeoroloģisko datu analīze Latvijā;
 • Sezonalitāte cilvēka dzīvē;
 • Digitālo attēlu izmantošana bioklimatoloģijā;
 • Bioklimatiskā modelēšana.

Dr.ģeogr., asoc.prof. Raimonds Kasparinskis, Dabas ģeogrāfijas katedra,
337. kab., e-pasts: raimonds.kasparinskis@lu.lv

 • Sinoptisko procesu un meteoroloģisko elementu temporālās izmaiņas klimata mainības aspektā;
 • Sinoptisko procesu ietekme uz ekstremālo meteoroloģisko parādību sastopamību un izmaiņām Latvijā, to ietekmējošo faktoru izvērtējums;
 • Laika apstākļus ietekmējošo faktoru izpēte;
 • Klimata izmaiņu mazināšanas aspekti zemes izmantošanas sektorā;
 • Organisko augšņu devuma novērtējums Latvijas lauksaimniecībā un nozīme klimata izmaiņu izraisošo siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaistē.

Dr.ģeogr., doc. Jānis Lapinskis, Dabas ģeogrāfijas katedra,
312. kab., e-pasts: janis.lapinskis@lu.lv

 • Upju un ezeru hidroloģiskā režīma ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas;
 • Plūdi, applūstošās teritorijas;
 • Jūras krasta izmaiņas, erozija, kāpu veidošanās;
 • Dabas un cilvēka mijiedarbība un konfliktsituācijas jūras krastā;
 • Jūras krasta erozijas apsaimniekošana, būvniecība jūras krastā.

Dr.geogr. Olga Sozinova, Dabas ģeogrāfijas katedra,
312. kab., e-pasts: janis.lapinskis@lu.lv

 • Atsevišķu putekšņu veidu statistiskā modelēšana prognozes mērķiem;
 • Alerģiju izraisošo putekšņu pētījumi, ieskaitot gaisa monitoringu, paraugu apstrādi. Darbs ar mikroskopu;
 • Putekšņi un sporas kā  klimata izmaiņu bioindikators;
 • Sēņu sporu nozīme lauksaimniecībā;
 • Gaisa kvalitātes pētījumi skolās un bērnudārzos.
 

AUGSNES UN BIOTA

Dr.ģeogr., asoc.prof. Raimonds Kasparinskis , Dabas ģeogrāfijas katedra,
337. kab., e-pasts: raimonds.kasparinskis@lu.lv

Vēsturiskās un mūsdienu zemes izmantošanas struktūras izmaiņas un to ietekmējošie faktori un procesi;
Zemes izmantošanas struktūras maiņas ietekme uz augsnes īpašībām un ilgtspējīgu apsaimniekošanu:

 • Augšņu daudzveidības, to īpašību (morfoloģisko, fizikālo un ķīmisko) ģeogrāfiskās un temporālās izplatības izmaiņas, to ietekmējošie faktori un veidošanās procesi
 • Ekstensīvas un intensīvas zemes apsaimniekošanas ietekme uz augsni
 • Apmežošanās procesa ietekme uz augsnes īpašību izmaiņām

Augsnes informācijas izvērtējums un pilnveidošanas iespējas augsnes ilgtspējīgai izmantošanai un apsaimniekošanai lauksaimniecības un mežu zemēs;
Augsnes kartēšanas metodikas un starptautiskās augsnes klasifikācijas sistēmas. Problēmas un risinājumi;
Augsnes veidošanās procesi dažādas ģenēzes cilmiežos;
Oglekļa krājumu novērtējums un to ģeogrāfiskās izplatības ietekmējošie faktori un procesi Latvijas augsnēs;
Organisko augšņu devuma novērtējums Latvijas lauksaimniecībā un nozīme siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaistē;
Augsnes faktora nozīme ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanā.

Dr.ģeogr., asoc.profesore Solvita Rūsiņa, Dabas ģeogrāfijas katedra,
337. kab., e-pasts: agrita.briede@lu.lv

 • Zemes izmantošanas vēstures ietekme uz lauksaimniecības zemju  daudzveidību Ziemeļkurzemē;
 • Dabisko zālāju ģeogrāfija Latvijā un Eiropā;
 • Reto augu sugu izplatība un to noteicošie faktori Latvijā;
 • Biotas un augšņu daudzveidības kopsakarības;
 • Ainavas struktūras ietekme uz sugu izplatīšanos;
 • Natura 2000 tīkla efektivitāte biotopu un sugu aizsardzībā;
 • Medus bites barības resursi dažādās ainavās;
 • Platlapju mežu augu sabiedrību ģeogrāfija.

Pētniece Lauma Gustiņa, Dabas ģeogrāfijas katedra,
208. kab., e-pasts: lauma.gustina@lu.lv

 • Ainavas lineāro elementu nozīme augu sugu izplatībā fragmentētā ainavā.

Dokt. studente Ieva Kalka, Dabas ģeogrāfijas katedra,
208. kab., e-pasts: ieva.kalka@gmail.com

 • Oglekļa krājumu novērtējums un to ietekmējošie faktori.

Dokt. studente Ieva Rotkovska, Dabas ģeogrāfijas katedra,
208. kab., e-pasts: rotkovska.ieva39@gmail.com

 • Ekosistēmu pakalpojumu ietekmējošo faktori (galvenokārt augsnes faktori) un to izvērtēšana, pielietojot ĢIS un datu statistiskās apstrādes metodes.
 

AINAVAS UN KULTŪRĢEOGRĀFIJA

Dr.ģeogr., doc. Anita Zariņa, Dabas ģeogrāfijas katedra,
352. kab., e-pasts: anita.zarina@lu.lv

 • Ainavas kā mantojums, vēsturiskās ainavas apsaimniekošanas prakses un pēctecības;
 • Post-produktīvisms un ainavu apsaimniekošanas prakses;
 • Ainavas pārmaiņas un to virzītājspēki pilsētās un laukos;
 • Ainavu plānošanas dažādie aspekti;
 • Vietu kultūrģeogrāfiskie aspekti (reliģijas, varas, patēriņa formas un ģeogrāfijas).

Dokt. grāda pretendents Ivo Vinogradovs, Dabas ģeogrāfijas katedra,
205. kab., e-pasts: ivo.vinogradovs@lu.lv

 • Ainavas struktūru un zemes izmantošanas intensitātes pētījumi;
 • Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana;
 • Zaļās infrastruktūras apzināšana un plānošana;
 • Ainavu izmaiņu modelēšana;
 • Ainavu pārvaldība.

Doktorante Kristīne Krumberga, Dabas ģeogrāfijas katedra,
352. kab., e-pasts: kristine.krumberga@gmail.com

 • Vēsturisko un mūsdienu militāro un postmilitāro ainavu veidošanās;
 • Ainavas uztveres un vērtību veidošanās: prakses un diskursi;
 • Militārās ainavas un dabas aizsardzība.

Doktorants Margarita Vološina, Dabas ģeogrāfijas katedra,
352. kab., e-pasts: vo.margarita@gmail.com

 • Ainavu plāni, plānošanas pieejas un ar ainavu aizsardzību, plānošanu vai pārvaldību saistītie jautājumi;
 • Sabiedrības iesaistīšana un līdzdalības iespējas/veidi teritorijas attīstībā;
 • Ainavu telpu izdalīšanas un novērtēšanas metodes.

Doktorants Jānis Matvejs, Dabas ģeogrāfijas katedra,
352. kab., e-pasts: janis.matvejs@gmail.com

 • Simboliskā telpa: pilsētas atveids kinematogrāfijā/fotogrāfijās;
 • Pilsētvides vēstures vizualizēšana: Rīgas atveids grafiskajos attēlos un fotogrāfijās;
 • Pilsētvides atveids un tā pretrunas mūsdienu kino;
 • Viduslaiku sociālais reālisms: Vecrīgas atveids Padomju posma kino.

Dr.ģeogr., profesore Zaiga Krišjāne, Cilvēka ģeogrāfijas katedra
216. telpa, e-pasts: zaiga.krisjane@lu.lv

 • Demogrāfiskie procesi un tautas ataudze;
 • Iedzīvotāju novecošanās;
 • Apdzīvojuma attīstība;
 • Urbanizācijas procesi;
 • Iedzīvotāju migrācija un mobilitāte;
 • Apdzīvoto vietu transformācijas procesi;
 • Dzīves kvalitāte un vietas pievilcība;
 • Iedzīvotāju sociāli telpiskā diferenciācija.

Dr.ģeogr., asociētais profesors Pēteris Šķiņķis, Cilvēka ģeogrāfijas katedra
325. telpa, e-pasts: peteris.skinkis@gmail.com

 • Teritoriālā iedalījuma attīstība;
 • Vietu un reģionu attīstības plānošana;
 • Teritoriālo kopienu izpēte;
 • Latvijas reģionālās attīstības politika;
 • Iedzīvotāju sociālās struktūras pārmaiņas;
 • Apdzīvoto vietu transformācijas procesi;
 • Pilsētplānošanas politika un pārvaldība;
 • Brīvā laika ģeogrāfija.

Dr.ģeogr., asociētais profesors Māris Bērziņš, Cilvēka ģeogrāfijas katedra
352. telpa, e-pasts: maris.berzins@lu.lv

 • Demogrāfiskie procesi un tautas ataudze;
 • Urbanizācijas procesi;
 • Iedzīvotāju migrācija un svārstmigrācija;
 • Apdzīvoto vietu transformācijas procesi;
 • Dzīves vietas pievilcības izpēte;
 • Iedzīvotāju sociāli telpiskā diferenciācija;
 • Džentrifikācijas izpēte pilsētās;
 • Mājokļu segmentācija.

Dr.ģeogr., docents Juris Paiders, Cilvēka ģeogrāfijas katedra
352. telpa, e-pasts: jpaiders@inbox.lv

 • Demogrāfiskie procesi un tautas ataudze;
 • Rūpniecības, enerģētikas un pakalpojumu sektora teritoriālās struktūras;
 • Transporta sistēmu teritoriālās struktūras;
 • Latvijas ekonomiskā ģeogrāfija;
 • Matemātiskās metodes un statistiskā analīze;
 • Reliģiju ģeogrāfija;
 • Vēlēšanu (elektorāta) ģeogrāfija.

Dr.geogr. Elīna Apsīte-Beriņa, Cilvēka ģeogrāfijas katedra
352. telpa, e-pasts: elina.apsite-berina@lu.lv

 • Demogrāfiskie procesi un tautas ataudze;
 • Starpvalstu migrācija un transnacionālisms;
 • Migrantu grupu un diasporas analīze;
 • Migrācijas procesu vērtējums sabiedrībā;
 • Migrācijas ietekme uz reģioniem un vietām;
 • Sociālo tīklu nozīme migrācijas izpētē;
 • Tūrisma plānošana un pārvaldība.

PhD., pētnieks Guido Sechi, Cilvēka ģeogrāfijas katedra
351. telpa, e-pasts: guido.sechi@lu.lv

 • Iedzīvotāju starpvalstu migrācija;
 • Vietu un reģionu attīstības plānošana;
 • Teritoriju pārvaldība un vietu identitāte;
 • Teritoriālo kopienu izpēte;
 • Pilsētplānošanas attīstības vēsture;
 • Apdzīvoto vietu transformācijas procesi;
 • Dzīves vietas pievilcības izpēte;
 • Iedzīvotāju sociāli telpiskā diferenciācija.

Dr.ģeogr., pētnieks Ģirts Burgmanis, Cilvēka ģeogrāfijas katedra
352. telpa, e-pasts: girts.burgmanis@lu.lv

 • Demogrāfiskie procesi un tautas ataudze;
 • Ģeogrāfijas izglītība un izziņas procesi;
 • Iedzīvotāju sociāli telpiskā diferenciācija;
 • Matemātiskās metodes un statistiskā analīze;
 • Dzīves vietas pievilcības izpēte;
 • Sociālo grupu aktivitāšu izpēte.

Dokt. students Toms Skadiņš, Cilvēka ģeogrāfijas katedra
321. telpa, e-pasts: toms.skadins@lu.lv

 • Demogrāfiskie procesi;
 • Apdzīvojuma attīstība;
 • Iedzīvotāju migrācija un svārstmigrācija;
 • Iedzīvotāju sociālās struktūras pārmaiņas;
 • Matemātiskās metodes un statistiskā analīze.

Dokt. students Jānis Krūmiņš, Cilvēka ģeogrāfijas katedra
321. telpa, e-pasts: kruminsjanis3@gmail.com

 • Demogrāfiskie procesi;
 • Urbanizācijas procesi;
 • Iedzīvotāju migrācija un svārstmigrācija;
 • Dzīves vietas pievilcības izpēte;
 • Iedzīvotāju sociāli telpiskā diferenciācija;
 • Matemātiskās metodes un statistiskā analīze.

Dokt. studente Margarita Kairjaka, Cilvēka ģeogrāfijas katedra
321. telpa, e-pasts: margarita.kairjaka@lu.lv

 • Iedzīvotāju sociālās struktūras pārmaiņas;
 • Iedzīvotāju sociāli telpiskā diferenciācija;
 • Džentrifikācijas izpēte pilsētās;
 • Teritoriālo kopienu izpēte;
 • Iedzīvotāju migrācija.

Dr. ģeogr., docente Ineta Grīne, Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra
208. telpa, e-pasts: Ineta.Grine@lu.lv

 • Sociāli ģeogrāfisko procesu pētījumi X pagastā
 • Apdzīvojuma struktūras izmaiņas X pagastā (pagastos) (20.gs)
 

Dr. ģeogr., vadoša pētniece Laimdota Kalniņa, Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra
312. telpa, e-pasts: Laimdota.Kalnina@lu.lv

 • Purvu attīstības likumsakarības X dabas apvidū
 • Putekšņu analīze, tās  izmantošana veģetācijas rekonstruēšanā
 • Veģetācijas dinamika kvartārā (starpledus laikmetos, starpstadiālos)
 • Purva atjaunošanas, apsaimniekošanas un aizsardzības problēmas
 • Paleoģeogrāfisko apstākļu pārmaiņas holocēnā un to ietekme uz seno apdzīvoto vietu izvietojumu un cilvēka nodarbošanos
 • Ar Baltijas jūras stadijām saistīto paleobaseinu attīstības gaitas un apstākļu rekonstrukcija

   

Dr. ģeol., docents Aivars Markots, Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra,
307. telpa, e-pasts: Aivars.Markots@lu.lv

 • Aizsargājamie ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi
 • Pauguru ģenēze A-Latvijas augstienēs
 • Dronu pielietojums dabas pieminekļu izpētē
 • Kvartārnogulumu segas dešifrēšanas iespējas no ortofotokartēm

   

Dr. ģeogr., docents Māris Nartišs, Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra

207. telpa, e-pasts: maris.nartiss@lu.lv

 • Ģeogrāfisko Informācijas Sistēmu izmantošana dabas un sabiedrības procesu izpētē
 • Sintezētās apertūras radara izmantošana Zemes monitoringam
 • Mākslīgo neironu tīklu izmantošanas iespējas Zemes tālizpētē
 • Latvijas deglaciācija

   

Dr.ģeol., asociētais profesors Kristaps Lamsters, Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra
227. kab., e-pasts: kristaps.lamsters@lu.lv

 • Ledāja reljefa formu morfoloģija un veidošanās kādā Latvijas dabas apvidū;
 • Osu izplatība un morfoloģija Latvijā;
 • Burtnieka drumlinu lauka ģeomorfoloģija;
 • Karsta kritenes Baldones (vai kādā citā) apkārtnē;
 • Piekrastes kāpu un citu eolo reljefa formu morfoloģija un veidošanās apstākļi;
 • Jebkura dabas apvidus (zemiene, augstiene, līdzenums) ģeomorfoloģija, attīstība, veidošanās apstākļi;
 • Reljefa formu iekšējās uzbūves pētījumi konkrētā karjerā;
 • Mūsdienu zemes virsas procesu (piemēram, jūras krastu) monitorings, izmantojot attālās izpētes metodes;
 • Mūsdienu ledāju pētījumi, izmantojot datus no satelītiem un/vai bezpilota gaisa kuģiem.

   

Dr. ģeol., docents Jānis Lapinskis, Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra
312. telpa, e-pasts: janisl@edu.lu.lv

 • Upju un ezeru hidroloģiskā režīma ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas
 • Plūdi, applūstošās teritorijas
 • Jūras krasta izmaiņas, erozija, kāpu veidošanās
 • Dabas un cilvēka mijiedarbība un konfliktsituācijas jūras krastā
 • Jūras krasta erozijas apsaimniekošana, būvniecība jūras krastā

   

M.sc.ing., pētnieks Agnis Rečs Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra

207. telpa, e-pasts: Agnis.Recs@lu.lv

 • Ģeogrāfisko pētījumu ģeodēziskās metodes
 • Ģeodēzisko mērījumu precizitātes aspekti

   

Dr. ģeogr., vadoša pētniece Laimdota Kalniņa, Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra

312. telpa, e-pasts: Laimdota.Kalnina@lu.lv

 • Purvu attīstības likumsakarības X dabas apvidū
 • Putekšņu analīze, tās  izmantošana veģetācijas rekonstruēšanā
 • Veģetācijas dinamika kvartārā (starpledus laikmetos, starpstadiālos)
 • Purva atjaunošanas, apsaimniekošanas un aizsardzības problēmas
 • Paleoģeogrāfisko apstākļu pārmaiņas holocēnā un to ietekme uz seno apdzīvoto vietu izvietojumu un cilvēka nodarbošanos
 • Ar Baltijas jūras stadijām saistīto paleobaseinu attīstības gaitas un apstākļu rekonstrukcija

   

Dr. ģeol., PhD (Tallinas Tehnoloģiju Universitāte), asociētais profesors Normunds Stivriņš, Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra
312. telpa, e-pasts: normunds.stivrins@lu.lv

 • Lauksaimniecības sākums Ķikuru ezera (Kuldīgas novads) apkārtnē
 • Ugunsgrēku biežuma rekonstrukcija Ķikuru ezera (Kuldīgas novads) apkārtnē pēdējo 8000 gadu laikā pielietojot makroskopisko ogļu analīzi
 • Ķikuru ezera (Kuldīgas novads) ekoloģiskā stāvokļa rekonstrukcija pēdējiem 8000 gadiem izmantojot zaļaļģu un ciānbakteriju analīzi
 • Mežu relatīvās sastāva izmaiņas Lilastes ezera (Ādažu novads) apkārtnē pēdējo 11 000 gadu laikā
 • Lilastes ezera (Ādažu novads) ekoloģiskais stāvokļa izmaiņas pēdējo 11 000 gadu laikā

   

Dr. ģeol., asociētais profesors Ivars Strautnieks, Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra
312. telpa, e-pasts: ivars.strautnieks@lu.lv

 • Zebrus paugurmasīva uzbūve un veidošanās (Austrumkursas augstiene)
 • Āža kalna uzbūve un izcelsme (Ziemeļkursas augstiene)
 • Laukakmeņu koncentrācija un to radioaktīvais fons
 

Ģeoloģija

Msc.geol., Valters Alksnītis, Pamatiežu ģeoloģijas katedra, Mineraloģijas un paleontoloģijas laboratorija
316. telpa, e-pasts: valters.alksnitis@lu.lv

 • Fosīlijas/mikrofosīlijas augšējā/vidējā devona nogulumos X atsegumā/os;
 • Patoloģijas augšējā/vidējā devona fosīlijās;
 • Devona mugurkaulnieku zvīņu uzbūve, morfoloģija.

   

M.ģeol., pētniece Alise Babre, Lietišķās ģeoloģijas katedra,
328. kab., e-pasts: alise.babre@lu.lv

 • Dažāda mēroga hidroģeoloģiskā matemātiskā modelēšana (līmeņu vai ķīmiskā sastāva izmaiņas)
 • Gruntsūdens ķīmiskā sastāva izmaiņas lielceļu vai cita piesārņotāja apkārtnē
 • Hidroģeoloģiskie apstākļi ūdensteces vai ūdenstilpes apkārtnē (kāds konkrēts ezers vai upes posms)
 • Pazemes ūdens neviendabīgas infiltrācijas eksperimentālie pētījumi laukā
 • Gruntsūdens sezonālās temperatūras izmaiņas parauglaukumā
 • Pazemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs un tā izmaiņas Pļaviņu HES apkārtnē (tikai ar turpinājumu bakalaura darbā)

   

M.ģeol., pētnieks Jānis Bikše, Lietišķās ģeoloģijas katedra,
328. kab., e-pasts: janis.bikse@lu.lv

 • Ģeoloģisko problēmu risināšana ar inovatīvām elektrotehniskām metodēm (sensori, mikroprocesori);
 • Iežu daļiņu pētījumi cieto daļiņu veidā gaisa vidē – erozijas pētījums;
 • Pazemes ūdeņu trasēšanas eksperimenti (avotos, urbumos, ūdensrijējos);
 • Jūras ūdens intrūzijas pētījumi ar ievirzi ģeoķīmiskajā modelēšanā.

 

Msc.geol., Matīss Brants, Lietišķās ģeoloģijas katedra,
227. kab. e-pasts: matiss.brants@lu.lv

 • Magnētisko anomāliju, kas saistītas ar kristālisko pamatklintāju, kartēšana un interpretācija
 • Magnētisko anomāliju, kas saistītas ar tuvu zemes virskārtai iegulošu dzelzi saturošu nogulumu, kartēšana un interpretācija
 • Magnetometra izmantošana pleistocēna reljefa formu pētījumos

   

M.ģeol., nozares speciāliste Aija Ceriņa, Kvartārvides laboratorija,
312. kab., e-pasts: aija.cerina@lu.lv

 • Karpoloģiskās jeb augu makroatlieku (galvenokārt sēklas un augļi) metodes pielietojums Latvijas kvartāra nogulumu izpētē (pleistocēna interglaciālie, leduslaikmeta beigu posma nogulumi; ezera un tā piekrastes  veģetācijas izmaiņas holocēnā; arheobotāniskie pētījumi).

Daži iespējamie objekti (iespējama arī citu objektu izvēle):

 • Burtnieka ezera nogulumu rakstura un veģetācijas izmaiņas holocēnā Salacas iztekas rajonā;
 • Staldzenes stāvkrasta nogulumu veidošanās apstākļi un to paleokarpoloģiskais raksturojums.

   

Dr.ģeol., docente Aija Dēliņa, Lietišķās ģeoloģijas katedra,
328. kab., e-pasts: aija.delina@lu.lv

 • Gruntsūdens līmeņa režīmu ietekmējošie faktori Melnā ezera purvā;
 • Gruntsūdens fizikāli ķīmiskie parametru režīms augstajos un zemajos purvos;
 • Dažādas ģenēzes nokonsolidēto nogulumu filtrācijas īpašību pētījumi.

   

Dr.ģeol., vadošā pētniece Vija Hodireva, Pamatiežu ģeoloģijas katedra,
226. kab., e-pasts: vija.hodireva@lu.lv

 • Latvijas (vai teritorijas daļas) klastisko iežu minerālu raksturojums un salīdzinājums.
 • Latvijā sastopamo minerālu asociāciju raksturojums (darbam var tikt piedāvāts konkrēts materiāls).
 • Vizlu (vai citu minerālu) tipomorfo pazīmju atšķirības dažādos iežu paveidos (vai Latvijas  reģionos);
 • Metode minerālu frakcionēšanai smagajos šķīdumos (tiesu ekspertīzes vajadzībām, sadarbībā ar VTEB);
 • Dažādu granulometrisko frakciju smago minerālu daudzuma un graudu formas variāciju izpēte reģionā, izmantojot to kā diferencējošu pazīmi tiesu ekspertīzē (sadarbībā ar VTEB);
 • Dabīgie būvakmeņi Rīgas kultūrvēsturiskajos objektos (tai skaitā Doma baznīcā u.c. celtnēs);
 • Rīgas būvēs izmantoto akmens materiālu tipi un atradnes (iespējami varianti: par vietējiem materiāliem vai no ārvalstīm ievestajiem);
 • Akmens materiālu izmaiņu un dēdēšanas procesi pilsētvidē;
 • Karbonātiežu tipi Latvijas (vai kāda reģiona, piemēram, Rīgas apkārtnes) dolomīta atradnēs un minerālā materiāla ieguves perspektīvas;
 • Dēdēšanas un karsta procesi atšķirīgu tipu karbonātiežos;
 • Manas dzīves vietas … (pagasts vai novads) apkaimes ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi.

Msc.geol., Jurijs Ješkins, Lietišķās ģeoloģijas katedra,
329. kab., e-pasts: jurijs.jeskins@lu.lv

 • Fotogrammetrijas pielietojums ģeoloģijas nozares pētījumos
 • Mūsdienu ģeoloģisko procesu izpēte, pielietojot bezpilota lidaparātus/lāzerskenēšanu/fotogrammetriju
 • Ģeoloģisko procesu 3D modelēšana
 • Ģeofizikālā izpēte ģeoarheoloģijas kontekstā

   

Dr.ģeol., docents Jānis Karušs, Lietišķās ģeoloģijas katedra,
227. kab. e-pasts: janis.karuss@lu.lv

 • Radiolokācijas metodes izmantošana terigēno nogulumu pētījumos
 • Gruntsūdens līmeņa identifikācijas iespējas terigēnos nogulumos, izmantojot radiolokācijas metodi
 • (Smilšakmeņu, dolomītu, kūdras) īpašību pētījumi izmantojot radiolokācijas metodi
 • Ģeoradara izmantošana arheoloģiskos pētījumos
 • Elektroizpētes metodes izmantošana dažādu nogulumu, kā arī procesu pētījumos (kvartāra nogulumu pētījumos, aprakto ieleju pētījumos, karsta pētījumos, pazemes ūdeņu pētījumos utt..)
 • Gravitācijas metodes izmantošana aprakto ieleju pētījumos
 • Pleistocēna apledojumu izveidoto struktūru pētījumi (par konkrētu pētījumu objektu jāvienojas
 

Dr.ģeol., vadošais pētnieks Andis Kalvāns, Iežu pētījumu laboratorija,
328. kab.e-pasts: andis.kalvans@lu.lv

 • Nogulumu īpašību pētījumi, izmantojot attēla analīzes metodes
 • Gruntsūdens un jūras ūdens kontakta zonas hidrodinamisko un hidroģeoķīmisko procesu pētījumi
 • Grunts temperatūras un hidroģeoķīmisko procesu sezonālās dinamikas pētījumi
 • Glaciolimnisko nogulumu veidošanās apstākļu izpēte izmantojot augstas izšķirtspējas granulometriskā sastāva analīzes
 • Eksperimentāli sufozijas un erozijas procesu pētījumi
 • Pazemes un virszemes ūdens plūsmu izpēte ar fluorescentām krāsvielām
 • Mūsdienu klimata un ģeoloģiskās vides mijiedarbība (temperatūras režīms, ūdens resursi, dēdēšana)

   

Dr.ģeol., docents Māris Krievāns, Lietišķās ģeoloģijas katedra,
227. kab., e-pasts: maris.krievans@lu.lv

 • ... upes ielejas morfoloģija (Vidzeme)
 • Virspalu terases un terasveidīgās formas..... upes ielejā (Vidzemē)
 • Abula ielejas morfoloģija un attīstība leduslaikmeta beigu posmā un pēcleduslaikmetā
 • ... palienes alūvija biezuma un faciālās struktūras izmaiņas
 • Ledājkušanas baseinu drenāžas ielejas
 • Vidzemes augstienes Gaujas pieteku ieleju morfoloģija
 • ... mālaino grunšu granulometriskā sastāva noteikšana izmantojot hidrometra, pipetes un lāzera difrakcijas metodes
 • Proktora sablīvējuma koeficienta noteikšana … gruntīm
 • ... glaciālā ezera attīstība un nogulumi
 • ... grunšu konsolidācijas indeksa noteikšana

   

M.env.sci., pētniece Inga Retiķe, Lietišķās ģeoloģijas katedra,
328. kab., e-pasts: inga.retike@lu.lv

 • Pazemes ūdeņu kvalitātes pētījumi
  • Lokālā mērogā (piemēram, avota ūdeņu kvalitāte un sezonalitāte kādā konkrētā vietā; jūras ūdeņu intrūzijas attīstība Liepājas apkārtnē; Inčukalna sērskābo gudronu dīķu radīto gruntsūdeņu piesārņojuma pētījumi; ceļu kaisīšanas ar sāli novērtējums u.c. tēmas)
  • Reģionālā mērogā (piemēram, zemes lietojuma veida izmaiņu ietekme uz pazemes ūdeņu kvalitāti, daudzfaktoru analīzes metožu pielietošana un prognozes u.c. tēmas)
 • Nacionālā mērogā (pazemes ūdeņu stāvokļa novērtēšanas metodiku izstrāde un pielāgošana Latvijas pazemes ūdeņu apsaimniekošanas vajadzībām Ūdens struktūrdirektīvas, Nitrātu direktīvas un/vai Gruntsūdeņu direktīvas aspektā u.c. tēmas).

   

Dr.ģeol., asociētais profesors Kristaps Lamsters, Ģeoloģijas nodaļa,
227. kab.e-pasts: kristaps.lamsters@lu.lv

 • Ledāja reljefa formas, to morfoloģija un uzbūve Latvijā (konkrētā dabas rajonā);
 • Karsta kritenes Baldones (vai kādā citā) apkārtnē;
 • Piekrastes kāpu un citu eolo reljefa formu morfoloģija un veidošanās apstākļi;
 • Jebkura dabas apvidus (zemiene, augstiene, līdzenums) ģeoloģiskā uzbūve, attīstība, veidošanās apstākļi;
 • Glaciotektonisko struktūru pētījumi konkrētā karjerā;
 • Reljefa formas uz kādas no Saules sistēmas planētām vai pavadoņiem;
 • Mūsdienu zemes virsas procesu (piemēram, jūras krasti) monitorings, izmantojot attālās izpētes metodes;
 • Mūsdienu ledāju pētījumi, izmantojot datus no satelītiem un/vai bezpilota gaisa kuģiem.

   

Dr.ģeol., profesors Ervīns Lukševičs, Pamatiežu ģeoloģijas katedra,
349. kab., e-pasts: ervins.luksevics@lu.lv

 • Burtnieku svītas mikrofosīliju komplekss Rāmnieku klintīs
 • Patoloģijas devona mugurkaulnieku fosīlijās no Ketleru svītas
 • Augšējā devona nogulumi un fosīlijas kādā noteiktā vietā, piemēram, „Devona nogulumi un fosīlijas atsegumā Imulas krastā pie Bienēm
 • Mugurkaulnieku mikrofosīlijas Latvijas augšējā devona nogulumos (var izvēlēties kādu svītu: Ogres, Amulas, Elejas, Sniķeres, Žagares un apmeklēt 1-2 šīs svītas atsegumus)
 • Pēdu fosīlijas Latvijas augšējā devona Ketleru svītas nogulumos (vai arī Daugavas, Pļaviņu, Stipinu vai kādas citas svītas nogulumos)  
 • Mikrofosīlijas Baltijas juras nogulumos
 • Jebkura ar paleozoja vai mezozoja organismu atlieku pētījumiem saistīta tēma, t.sk. no Igaunijas un Krievijas teritorijas

   

M.ģeol., pētnieks Konrāds Popovs, Lietišķās ģeoloģijas katedra,
328. kab., e-pasts: konrads.popovs@lu.lv

 • Ģeoloģiskās modelēšanas metožu pielietojums ģeoloģiskajos pētījumos
 • Tektonisko struktūru fizikālā un matemātiskā modelēšana

   

Dr.ģeol., asociētais profesors Ģirts Stinkulis, Pamatiežu ģeoloģijas katedra,
329. kab., e-pasts: girts.stinkulis@lu.lv

Vispārējas tēmas ar objekta izvēles iespējām

 • Noteikta vecuma devona nogulumi un to slāņkopas uzbūve kādā vietā/rajonā. Piemēram - „Devona dolomīti Tilderu un Randātu klintīs”
 • ... novada (apkārtnes) kāds no pirmskvartāra derīgajiem izrakteņiem, piemēram, kvarca smilšu atradnes Valmieras apkārtnē
 • ... nogulumu tekstūras (slāņojuma veidi, slāņojuma deformācijas u.c.) un to veidošanās
 • Iežu tipi un to raksturojums ... atsegumā (klintī)

Konkrētas tēmas

 • Seno tuksnešu pazīmes devona nogulumos Šķerveļa upes krastos (Kurzemē)
 • Devona Narvas svītas nogulumieži Kurzemes ziemeļos
 • Devona dolomīti atsegumos pie Daugavas Pļaviņās
 • Paleokarsta (senā karsta) veidojumu aizpildījumu sastāvs un ģeoloģiskais vecums

 

Dr. geol, profesors Normunds Stivriņš, Kvartārvides laboratorija,
230. kab., e-pasts: normunds.stivrins@lu.lv

 • Ugunsgrēku rekonstrukcijas izmantojot makroskopisko ogļu analīzi 
 • Fosilo kurināmo izdedžu sfērisko daļiņu izkliede ezeru un purvu nogulumos 
 • Purva ūdens līmeņa izmaiņu rekonstrukcijas izmantojot čaulamēbu analīzi 
 • Ezeru ūdens līmeņa izmaiņu rekonstrukcijas izmantojot augu makroskopisko analīzi 
 • Ezeru un dīķu virsējo nogulumu pētījumi  
 • Pētījumi par antropogēnās darbības ietekmi uz ezeru un dīķu ekosistēmām izmantojot aļģu atlieku analīzi 
 • Putekšņu analīzes izmantošana meža sastāva izmaiņu pētījumos 
 • Ģeoarheoloģiskie pētījumi pielietojot putekšņu un citu mikroskopisko atlieku (neputekšņi) analīzi 

   

Msc.geol., Viesturs Zandersons, Lietišķās ģeoloģijas katedra,
321. kab. e-pasts: viesturs.zandersons@lu.lv

 • Gravitācijas anomāliju, kas saistītas ar kristālisko pamatklintāju, kartēšana un interpretācija
 • Seismisko notikumu lokalizēšanas metodika
 • Zemes dziļāko slāņu īpašību kartēšana izmantojot seismoloģiskās metodes

Vides zinātne

Profesors, Dr.h.ķīm. Māris Kļaviņš
e-pasts: maris.klavins@lu.lv

 • Notekūdeņu attīrīšanas risinājumi, izmantojot aļģes
 • Invazīvo augu izmantošanas risinājumi bioekonomikā

Profesors, Dr.ģeogr. Oļģerts Nikodemus
e-pasts: olgerts.nikodemus@lu.lv

 • Zemes izmantošanas aktuālie jautājumi Piejūrā (piemēram Dienvidkurzemes novadā, Ziemeļkurzemē utt.)
 • Vēja elektroenerģijas staciju ietekmes uz ainavu vērtējums ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procesā
 • Oglekļa daudzums dažādos Latvijas augšņu tipos

Profesors, Dr.biol. Viesturs Melecis
e-pasts: viesturs.melecis@lu.lv

 • Spirodelu laboratorijas kultūras izmantošana sadzīves un kosmētikas ķīmisko produktu fitotoksicitātes novērtēšanā
 • Augsnes ekoloģiskā stāvokļa novērtēšana ar augsnes bioloģiskās kvalitātes indeksiem
 • Ilgtermiņa socioekoloģiskās teritorijas (LTSER) sociāli ekonomisko rādītāju novērtēšanas problēmas
 • Tēmas kas saistītas ar biodaudzveidības izmaiņām, antropogēno faktoru ietekmi uz dzīvniekiem

Profesors, Dr.habil. paed. Raimonds Ernšteins
e-pasts: raimonds.ernsteins@lu.lv

 • Integrētās vides pārvaldības attīstība/plānošana un novērtēšana (teritorijas/pārvaldes līmeņi/pašvaldības)
 • Piekrastes kā sociāli-ekoloģiskas sistēmas integrētas pārvaldības attīstība/plānošana un municipālās prakses novērtējums
 • Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības monitoringa (indikatoru) sistēmu izstrāde un attīstības prakse/novērtēšana (piekraste/sektori, pašvaldības/pārvaldes līmeņi/kopsistēma)
 • Vides komunikācijas (informācijas, izglītība, līdzdalība, VDR) pārvaldības attīstība (vides sektori/pārvaldes līmeņi/teritorijas)
 • Videi draudzīgas rīcības attīstība/pārvaldība (pārvaldes līmeņi un mērķgrupas)

Asociētā profesore Dr.biol. Gunta Spriņģe
e-pasts: gunta.springe@lu.lv

 • Latvijas iekšzemes ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte
 • Latvijas iekšzemes ūdeņu bioloģiskā daudzveidība
 • Latvijas iekšzemes ūdeņu bioloģiskie resursi
 • Latvijas ūdens vides aizsardzība un apsaimniekošana

Asociētā profesore, Dr. ģeogr. Iveta Šteinberga
e-pasts: iveta.steinberga@lu.lv

 • Atmosfēras piesārņojuma analīze un modelēšana
 • Kritisko slodžu noteikšana dažādās ekosistēmās
 • Trokšņa līmeņa analīze un modelēšana
 • Transporta radītā piesārņojuma analīze, modelēšana un prognozes
 • Avārijsituāciju riska analīze

Docente, Dr. ģeogr. Zanda Penēze
e-pasts: zanda.peneze@lu.lv

 • Lauku ainavu telpiskās struktūras/zemes lietojumveidu izmaiņu ietekmējošie faktori mūsdienās Engures ezera sateces baseinā (vai kādā citā vietā Latvijā (pēc studenta priekšlikuma)
 • Pilsētvides ainavu telpiskās izmaiņas mūsdienās un vēsturiskā skatījumā
 • Vizuālā piesārņojuma ietekme uz ainavas kvalitāti
 • Klimata pārmaiņas un Latvijas ainavas
 • Sabiedrības attieksmes noskaidrošana par izmaiņām ainavās un šo izmaiņu ietekmi uz cilvēka dzīves vides kvalitāti

Docents, Dr.biol. Jānis Ventiņš
e-pasts: janis.ventins@lu.lv

 • Augsnes fauna dažādos vides apstākļos
 • Augsnes faunas ievākšanas un izpētes metodoloģija
 • Latvijas faunas daudzveidība un aizsardzība

Docente, Dr.ģeogr. Inese Silamiķele
e-pasts: inese.silamikele@lu.lv

 • Dabas vērtību apsaimniekošana un aizsardzība
 • Purvu resursu apsaimniekošana

Docents, Dr.ģeogr. Juris Aigars
e-pasts: juris.aigars@lu.lv 

 • Prioritāro piesārņojošo vielu un mikroplastmasas aprite jūras ekosistēmā
 • Piekrastes biotopu funkcionēšanu ietekmējošo faktoru izpēte

Docente, Dr.ģeogr. Laura Kļaviņa

e-pasts: Laura.klavina@lu.lv

 • Latvijā augošu ogu ķīmiskā sastāva analīze
 • Superkritiskā CO2 ekstrakcija - ogas / citi augi, metodes optimizācija
 • Latvijā augošu augu ekstrakcijas optimizācija un iespējama ekstraktu izmantošana
 • Ogu ķīmiskā sastāva telpiskā mainība
 • Multifaktoriālu metožu izmantošana ķīmiskajā taksonomijā
 • Polifenolu izdalīšana un attīrīšana no augu materiāla

Docents, Dr.ģeogr. Oskars Purmalis
e-pasts: oskars.purmalis@lu.lv

 • Vides renaturalizācijas efektivitātes izvērtējums
 • Notekūdeņu attīrīšanas sistēmu, tehnoloģiju raksturojums: tehnoloģiju veidu apraksts (identificēt vielu, materiālu plūsmas, elektroenerģijas patēriņu utml., pielietojot dzīves cikla analīzes pieeju veikt tehnoloģiju salīdzināšanu)
 • Pelēko notekūdeņu izmantošanas iespēju izvērtējums (raksturot esošos izmantošanas piemērus un tehnoloģijas, veikt ūdens analīzes Latvijā esošam prototipam (Tukums)

Asociētais profesors, Dr. ģeogr. Imants Kukuļs
e-pasts: Imants.kukuls@lu.lv

 • Meža augšņu humusa formu morfoloģiskās un ķīmiskās īpašības
 • Augsnes organisko vielu frakcijas un īpašības

Asociētais profesors, Dr. inž. Ivars Kudreņickis
e-pasts: ivars.kudrenickis@lu.lv

 • Enerģētika un vide = mijattiecības, tēmas konkretizācija atbilstoši studenta interesēm
 • Klimata pārmaiņu pārvaldība – SEG emisiju samazināšana; energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas rīcībpolitikas
 • Atjaunojamās enerģijas kopienas un to attīstības perspektīva Latvijā
 • Sociāli godīga (fair) atjaunojamās enerģijas attīstība Latvijā
 • Sistēmanalīzes ietvara pielietošana, piemēram, municipālā energoapgādes-klimata pārvaldībai un plānošanai

Pētniece, Dr.chem., Linda Ansone-Bērtiņa 
e-pasts: linda.ansone-bertina@lu.lv

 • Invazīvo augu biomasa kā sorbents vides tehnoloģijām

Vadošā pētniece, Ph.D., Rūta Ozola-Davidāne
e-pasts: ruta.ozola-davidane@lu.lv

 • Notekūdeņu attīrīšana no piesārņotājvielām (t.sk. fosfors, farmaceitiskās vielas) ar dabisku materiālu palīdzību
 • Minerālmateriālu sintēze ar magnētiksām īpašībām, piesārņojošo vielu izņemšanai no notekūdeņiem
 • Vērtīgo elementu atgūšanas no elektronisko iekārtu atkritumiem
 • Alternatīvu augu mēslošanas līdzekļu ietekme uz augu augšanu
 

Piedāvātās tēmas var izvērst un pielāgot studentu idejām.

Aicinām piedāvāt savas oriģinālās idejas un priekšlikumus!