Katedras vadītājs

prof. Viesturs Melecis
e-pasts: viesturs.melecis@lu.lv

Mērķis
Vides aizsardzības katedras mērķis nodrošināt Latvijas Universitātē vides zinātnes studijas un attīstīt pētījumus vides kvalitātes un klimatu pārmaiņu uz vidi novērtēšanas jomā, bioekonomikā, ekotoksikoloģijā, dabas aizsardzībā un vides izglītības jomā. Katedras akadēmiskais personāls nodrošina studiju procesu Vides zinātnes bakalaura, maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās, kā arī ir iesaistīti studiju kursu docēšanā citās Latvijas Universitātē īstenotajās studiju programmās.

Akadēmiskais personāls
Māris Kļaviņš profesors, Dr.habil.chem.,Vides zinātnes studiju virziena vadītājs
Gunta Spriņģe asociētā profesore, Dr.biol.
Inese Silamiķele docente, Dr.geogr.
Juris Aigars docents, Dr.geogr.
Jānis Ventiņš docents, Dr.biol.
Oskars Purmalis docents, Ph. D. Vides tehnoloģiju laboratorijas vadītājs
Linda Dobkeviča pētniece, Dr.chem.  Augsnes un grunts ķīmiskās izpētes laboratorijas vadītāja
Linda Ansone-Bērtiņa pētniece, Dr.chem. Vides ķīmijas laboratorijas vadītāja
Linards Kļaviņš, Zinātniskais asistents, Ph. D., Mežu un ūdeņu izpētes laboratorijas “Nacionālas nozīmes mežu un ūdeņu izpētes centrs” vadītājs
Jānis Krūmiņš -vadošais pētnieks, Dr.geogr.
Jorens Kviesis - vadošais pētnieks, Dr.chem.
Zane Vincēviča-Gaile - vadošā pētniece, Dr.chem.
Rūta Ozola-Davidāne - pētniece, Dr.geogr.
Karina Stankēviča - pētniece, Dr.geogr.
Vaira Obuka - pētniece, Dr.geogr.
Lauris Arbidāns – zinātniskais asistents,  Maģ.dab.zin. 
Mārcis Mežulis – zinātniskais asistents, Maģ.dab.zin.

Palīgpersonāls
Una Ozola, inženiere, Maģ. dab.zin.
Ināra Melece, laborante, Maģ. dab. zin.
Konstantīns Viligurs, laborants

 

Doktoranti

Kristaps Auziņš “Ozolu mežaudžu augsnes un tās ietekmējošo faktoru analīze” Vadītājs: Dr.geogr. Oļģerts Nikodemus

Dārta Kaupe “Mezotrofo mežu transformācija urbānā un dabiskā vai pudabiskā vidē” Vadītāji: Dr.hab.geogr. Māris Laiviņš (Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”), Dr. geogr. Agrita Briede

Ilze Kārkliņa “Meža augsnes ielabošanas ar slāpekli un koksnes pelniem ietekmes uz ūdens ekoloģisko kvalitāti izpēte” Vadītājs: Dr. silv., Andis Lazdiņš (Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”)

Ingrīda Krīgere “Latvijas purvu un kūdrāju izvērtējums no sociāli ekonomiskā un vides aspekta, to valstiskā nozīme, ilgtspējīga pārvaldība un apsaimniekošana” Vadītājs: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš

Ineta Liepiņa “Heterocītu veidojošu un vienšūnu diazotrofu loma Rīgas līča slāpekļa budžetā” Vadītājs: Dr. geogr. Juris Aigars

Raitis Meļņiks “Meliorācijas grāvju funkcionalitātes un ietekmes uz SEG emisijām prognožu modelis organiskām augsnēm Latvijā” Vadītājs: Dr. silv. Andis Lazdiņš (Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”)

Aiga Salmiņa “Vietējo resursu izmantošana bioekonomikai: bioloģiski aktīvu dabas produktu un māla minerālu kompozīti un to izmantošanas risinājumi”. Vadītājs: Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš

Postdoktoranti
Oskars Purmalis docents, Dr.geogr. ”Invazīvās sugas kā potenciāls bioekonomikai”

Pētījuma virzieni

- Latvijas virszemes ūdeņu sastāvs, bioloģiskā daudzveidība, ūdeņu rekultivācijas metodes, notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas.

- Kūdrāju funkcionēšanas likumsakarības, mainība pēc leduslaikmeta, antropogēnās ietekmes uz bioloģisko daudzveidību, purvu atjaunošanas risinājumi.

- Klimata pārmaiņu ietekmes uz vides resursiem, bioloģisko daudzveidību. Pielāgošanās aspekti klimata pārmaiņām, īpaši ietekmes uz zemes izmantošanu, ekosistēmu pakalpojumiem: dalība Latvijas klimata politikas izveidē, risinājumi virzībai uz klimatneitralitāti.

- Latvijas vides un dabas daudzveidība, kā resurss teritorijas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.

- Vides izglītība, klimata izglītība.

 

Zinātniskie projekti

ERAF projekts “Vaccinium ģints ogu pārstrāde: "zaļās" tehnoloģijas un inovatīvi, farmakoloģiski raksturoti produkti biofarmācijai (BerriesPro)” (vadītājs prof. M.Kļaviņš) (2018.-2020. gads)

ERAF projekts. “Mainīga rakstura degvielas gazifikācijas procesa izstrāde cieto atkritumu pārstrādei” (vadītājs prof. M. Kļaviņš) (2017.-2020. gads)

HORIZON 2020 projekts eLTER ” European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure”(Latvijas koordinators prof. V.Melecis) (2015.-2019. gads)

HORIZON 2020 projekts eLTER PLUS “European long-term ecosystem, critical zone and socio-ecological systems research infrastructure PLUS” (Latvijas koordinators prof. V.Melecis) (2020.-2025. gads)

HORIZON 2020 projekts eLTER PPP “eLTER Preparatory Phase Project” (Latvijas koordinators prof. V.Melecis (2020.-2025. gads)

LZP-2018/1-0009 “Kūdras humusvielu īpašībs, struktūra un modifikācijas iespēju izpēte”(vadītājs prof. M.Kļaviņš (2018.-2021. gads)

Līgumdarbs VAPO Oy (Finland) “Humic matter extraction from peat and isolation of humic and fulvic acids as commercial products” (vadītājs prof. M. Kļaviņš (2017.-2018. gads)

LU efektīvas sadarbības projekts “Purvu degumu ietekmētās vides un purva atjaunošanās intensitātes pētījumi” (vadītāja doc. I.Silamiķele (2019. – 2021. gads)

Norvēģijas finanšu instrumenta projekts “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā (E2SOILAGRI” (vadītājs asoc. prof. I.Kukuļš) (2021.-2024.)

Līdzdalība profesionālās organizācijās

International Long Term Ecological Research network (ILTER)
Europe Long Term Ecosystem Research network (Europe LTER)
Latvijas botāniķu biedrība
Latvijas entomoloģijas biedrība
Latvijas ģeogrāfijas biedrība
European Union of geosciences
Latvijas augsnes biedrība
Latvijas Nacionālā kūdras biedrība

Sadarbības partneri Latvijā

Nacionālā līmenī

Latvijas Dabas aizsardzības pārvalde VAS “Latvijas valsts meži” SIA “GreenOK” Latvijas Kūdras asociācija SIA “Silvekspo”
Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR)
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” Daugavpils Universitāte
Rēzeknes tehnoloģiju augstskola Rīgas Tehniskā universitāte
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
LVMI “Silava”

Starptautiskie sadarbības partneri

ILTER (International Long Term Ecological Research) dalībvalstu nacionālie ilgtermiņa pētījumu tīkli (43) HORIZONT 2020 projektu partneri 28 Eiropas valstu plus Izraēlas pētniecības institūcijas

FORTHEM konsorcijs
Tallinn University of Technology (Igaunija)
Helsinki University (Somija)
Siauliai University (Lietuva)
Medical University of Vienna (Austrija)
Estonian University of Life Sciences (Igaunija)
Linnaeus University National Antarctic Scientific Center of Ukraine (NASC) (Ukraina)
Adam Mickiewicz University in Poznań (Polija)