Katedras vadītājs

prof. Viesturs Melecis
e-pasts: viesturs.melecis@lu.lv

Mērķis un darbības virzieni
Vides aizsardzības katedras mērķis ir vides zinātņu nozaru studiju kursu nodrošināšana un  pētījumu attīstīšana vides kvalitātes un aizsardzības jomās.  Tās galvenie darbības virzieni ir  vides ķīmija, ekotoksikoloģija un dabas aizsardzība, kas ietver šajās nozarēs ietilpstošos pētījumus vides piesārņojuma kontrolē, bioindikācijā un biomonitoringā. Šo vides zinātņu pētījumu objekts ir vides piesārņojums, tā migrācija, ķīmisko vielu transformācija, bioakumulācija un bioloģiskās iedarbības mehānismi, dažādu cilvēka saimnieciskās darbības formu kā arī globālā klimata izmaiņu ietekme uz ekoloģiskajām sistēmām, to aizsardzība un optimizācija, ekosistēmu pakalpojumu novērtēšana. Vides kvalitātes un ilgtspējīgās attīstības nodrošināšana  ir viena no ES prioritātēm, un tās realizēšanai nepieciešamo instrumentu – vides un dabas aizsardzības un kontroles institūciju izveidei un darbības nodrošināšanai ir nepieciešams liels skaits kvalificētu vides speciālistu. To sagatavošana nav iedomājama bez dziļām zināšanām tajās vides zinātnes apakšnozarēs, kas saistītas ar vides kvalitātes novērtēšanu, dabas aizsardzību  un kontroli.

Akadēmiskais personāls
D. biol., profesors Viesturs Melecis
Dr.habil.chem., profesors Māris Kļaviņš
Dr.biol., asociētā profesore Gunta Spriņģe
Dr.geogr., docente Inese Silamiķele
Dr.geogr., docents Juris Aigars
Dr.biol., docents Jānis Ventiņš
Dr.geogr., pētniece Laura Kļaviņa
M.dab.zin., laborante Ināra Melece

Doktoranti
Eva Krēmere, Vaira Obuka, Rūta Ozola, Zane Kalvīte,
Linards Kļaviņš, Valdis Bisters, Dmitrijs Poršņovs

Pētījumu virzieni

 • Globālā klimata izmaiņu ietekmes pētījumi uz sauszemes un saldūdens ekosistēmām;
 • Biodaudzveidība dabā un urbānā  vidē;
 • Videi draudzīga bioekonomika – dabas resursu kompleksa pārstrāde;
 • Latvijas vides kvalitātes un tās ilgtermiņu izmaiņu tendences;
 • Inovācijas vides tehnoloģijās vides aizsardzības jautājumu risināšanai;
 • Vides bioindikācija;
 • Vides ķīmija un ekotoksikoloģija;
 • Latvijas ūdeņu piesārņojuma un piesārņojošo vielu migrācijas izpēte;
 • Augsnes un kūdras humusvielas, to īpašību loma vides procesos;
 • Dzeramā ūdens kvalitāte Latvijā;
 • Sociālo faktoru ietekmes uz vides kvalitāti Latvijā.

Studiju kursi
Vides zinātnes bakalaura studiju programma:
Dabas daudzveidība un aizsardzība
Datu analīze vides un Zemes zinātnēs
Ekoloģija ar ainavu ekoloģijas pamatiem
Lauka metodes vides un Zemes zinātnēs
Lauka kurss vides zinātnē
Vides ķīmija
Vides piesārņojums
Vides tehnoloģijas
Vides zinātne maģistra studiju programma:
Augsnes ekoloģija un aizsardzība
Baltijas jūras ekoloģija
Ekosistēmu ekoloģija ar socioekoloģijas pamatiem
Ekotoksikoloģija
Lietišķās studijas vides zinātnē
Ūdens apgāde un notekūdeņu attīrīšana
Ūdens resursi un tos ietekmējošie faktori
Ūdens resursu pārvaldība
Lauksaimniecības ekoloģija un ilgtspējīga saimniekošana

Zinātniskie projekti
HORIZONT  2020 projekts  eLTER ”European Long-Term Ecosystem and socio-ecological Research Infrastructure”,  (2015-2019)
HORIZONT 2020 projekta Advance-LTER „Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI”, (2016)
ERAF Projekts (Nr.1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/044) "Starpdisciplināra jauno zinātnieku grupa Latvijas purvu un to resursu izpētei, ilgtspējīgai izmantošanai un aizsardzībai" ir plānots izveidot  starpnozaru jauno zinātnieku grupu Latvijas purvu un kūdras izpētei
ERAF projekts Vaccinium ģints ogu pārstrāde: "zaļās" tehnoloģijas un inovatīvi, farmakoloģiski raksturoti produkti biofarmācijai (BerriesPro)
ERAF projekts. Projekta numurs: 1.1.1.1/16/A/050 Mainīga rakstura degvielas gazifikācijas procesa izstrāde cieto atkritumu pārstrādei
LZP-2018/1-0009 “Kūdras humusvielu īpašības, struktūra un modifikācijas iespēju izpēte”
Līgumdarbs VAPO Oy (Finland) “Humic matter extraction from peat and isolation of humic and fulvic acids as commercial products”, (2017-2018)

Līdzdalība profesionālās organizācijās
International Long Term Ecological Research network (ILTER)
Europe Long Term Ecosystem Research network (Europe LTER)
Latvijas Botāniķu biedrība
Latvijas Entomoloģijas biedrība
Latvijas Ģeogrāfijas biedrība
European Union of geosciences

Sadarbības partneri
Nacionālā līmenī:
LU Bioloģijas institūts
Dabas aizsardzības pārvalde
Latvijas valsts meži
SIA “GreenOK”
Latvijas Kūdras asociācija
SIA “Silvekspo”
Daugavpils Universitāte
Rēzeknes tehnoloģiju augstskola
Rīgas Tehniskā universitāte
Starptautiskā līmenī:
ILTER dalībvalstu nacionālie ilgtermiņa pētījumu tīkli
HORIZONT  2020 projektu partneri 28 Eiropas valstu un Izraēlas pētniecības institūcijas
Tallinn University of Technology
Helsinki University
Siauliai University
Medical University of Vienna
Estonian University of Life Sciences
Linnaeus University
National Antarctic Scientific Center of Ukraine (NASC)
Adam Mickiewicz University in Poznań