Ģeoloģijas nodaļas vadītājs


Ģeoloģijas nodaļas galvenie pētījumu virzieni:

  • Sedimentoloģija un devona mugurkaulnieku paleontoloģija (E. Lukševičs, Ģ. Stinkulis, V. Hodireva)
  • Kvartārģeoloģija, ģeomorfoloģija un polārie pētījumi (J. Ješkins, J. Karušs, K. Lamsters, M. Krievāns)
  • Derīgo izrakteņu ģeoloģija (V. Segliņš, Ģ. Stinkulis)
  • Pazemes ūdeņi (A. Babre, J. Bikše, A. Dēliņa, A. Kalvāns, I. Retiķe)

lu_geologi