Katedras vadītāja

doc. Laura Kļaviņa
e-pasts: laura.klavina@lu.lv

Mērķis
Lietišķās vides zinātnes katedras darbības mērķis ir Latvijas Universitātē nodrošināt studijas vides zinātnē un attīstīt zinātniskus un lietišķus pētījumus vides tehnoloģiju izstrādē, pārnesē un inovācijā, vides piesārņojuma analīzē un modelēšanā, vides politikā un pārvaldībā, vides plānošanā (arī ainavu plānošanā), vides un resursu ilgtspējīgā izmantošanā un aizsardzībā, atkritumu saimniecības pārvaldībā, klimata pārmaiņu pārvaldībā, tādējādi veicinot sabiedrības un tautsaimniecības attīstību valstī kopumā. Lietišķās vides zinātnes katedras personāls savā akadēmiskajā un zinātniskajā darbībā sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu partneriem valsts pārvaldes, augstākās izglītības un pētniecības institūcijās.

Akadēmiskais personāls
Raimonds Ernšteins – profesors, Dr. habil.paed.
Oļģerts Nikodemus - profesors, Dr., geogr.,Vides zinātnes nodaļas vadītājs
Ivars Kudreņickis - asociētais profesors, Dr.sc.ing.
Iveta Šteinberga - asociētā profesore, Dr. geogr., maģistra studiju programmas “Vides zinātne” direktore
Juris Burlakovs - docents, Dr. geogr.
Jānis Brizga - docents, Dr. geogr.
Laura Kļaviņa - docente, Dr.geogr., Dabas resursu izpētes laboratorijas vadītāja
Imants Kukuļs – asociētais profesors, Dr. geogr., bakalaura studiju programmas “Vides zinātne” direktors
Zanda Penēze - docente, Dr. geogr., fakultātes domes sekretāre

Doktoranti

Līga Bieziņa “Municipālā vides komunikācija” Vadītājs: Dr. habil. paed. Raimonds Ernšteins
Kristīne Eglīte “Atjaunīgās enerģijas resursu ģenerācijas un slodžu balansēšanas stratēģijas un modeļa izstrāde un ieviešana enerģijas tīklos Baltijas jūras reģionā” Vadītāja: Dr.geogr. Iveta Šteinberga
Maija Fonteina Kazaka “Ekosistēmas pakalpojuma pieejas piemērošana un pielietošana virszemes ūdens ekosistēmu kvalitātes monitoringam” Vadītāji: Dr. geogr. Ivo Vinogradovs, Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus
Rasa Ikstena “Vides resursu pārvaldība komunikācija” Vadītājs: Dr. habil. paed. Raimonds Ernšteins
Edgars Jūrmalis “Sabiedrības rekreācijas preferenču izpēte un risinājumi apsaimniekošanas plānošanas atbalstam Latvijas mežu ekosistēmās” Vadītāja: Dr. silv. Zane Lībiete (Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava”)
Oskars Kaļva “Termālā komforta līmeņa metodoloģijas aprobācija kontrolētā vidē (iekštelpās): izglītības iestāžu piemērs” Vadītāja: Dr.geogr. Iveta Šteinberga
Aleksandra Kaniščeva “Pastiprinātas intereses maz regulēto un neregulēto piesārņojošo vielu gaisā monitorings un analīzes metodes: zināšanu iztrūkumi un uzraudzības risinājumi” Vadītāja: Dr.geogr. Iveta Šteinberga
Zane Kļaviņa “ Mežsaimniecības ietekme uz ūdens kvalitāti” Vadītāja: Dr.geogr. Iveta Šteinberga
Ivars Kļaviņš “Ilgtspējīgi intensificētas mežsaimniecības ietekme uz vielu apriti un jaunaudžu attīstību pēc atjaunošanas cirtes” Vadītāja: Dr.geogr. Iveta Šteinberga
Kārlis Koņkovs “Ezeru pārvaldības modeļi un prakse” Vadītājs: Dr. habil. paed. Raimonds Ernšteins
Māris Ozoliņš “Municipālā vides pārvaldība” Vadītājs: Dr. habil. paed. Raimonds Ernšteins
Roberts Pūgulis “Velosatiksmes pārvaldība” Vadītājs: Dr. habil. paed. Raimonds Ernšteins
Raimonda Soloha “Modelis ilgtspējas pārejai uz bezatkritumu pārtikas apgādes sistēmu” Vadītājs Dr.sc.ing Elīna Dāce (LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts)
Andris Ziemelis “Apsaimniekošanas nākotnes scenāriju ietekme uz ainavas fragmentācijas struktūras izmaiņām bioloģiskās daudzveidības kontekstā” Vadītājs: Dr. geogr. Oļģerts Nikodemus

Pēcdoktoranti
Dr.geogr. Juris Burlakovs, Tēma: “Inovatīva atkritumu stabilizācija - vides ietekmju mazināšana un resursu potenciāls aprites ekonomikā”

Pētījumu virzieni

- Klimata, zemes izmantošanas un zemes seguma maiņas ietekme uz augsni un tās īpašībām. Augsnes organisko vielu sastāvs un ieguldījums SEG emisiju veidošanā;
- Virzošie spēki ainavu transformācijā un to ietekme uz ainavu ilgtspēju, novērtēšanu un plānošanu;
- Risinājumi aprites eknomikai, bioekonomikai: atkritumu izmantošana par resursu, biomasas pārstrādes blakusproduktu biorafinēšana un valorizācija: inovācija vides tehnoloģiju attīstībai;
- Sabiedrības patēriņa modeļi un inovācija ilgtspējīgai attīstībai;
- Dabas un vides sistēmu stāvokļa novērtējums, attīstības tendenču, scenāriju matemātiskā modelēšana, biogēno un atropogēno faktoru ietekmju īpatsvara un nozīmes novērtējums dažādu sistēmu evolūcijā;
- Energoresursu pārvaldība kompleksās energoapgādes sistēmās, energoefektivitātes un atjaunojamo resursu izmantošanas rīcībpolitikas un pasākumi;
- Vides pārvaldības sistēmas un procesi, instrumenti.

Zinātniskie projekti

ES LIFE+ programmas projekts Nr. LIFE13 ENV/LT/000189 “Integrētās plānošanas rīks pļavu dzīvotspējas nodrošināšanai” (LIFE Viva Grass) (2014.-2019. gads) (vadītājs LU- asoc.prof. Raimonds Kasparinskis, vadošais partneris BEF)

ES RTD/2020/23 EJP SOIL Nr. 862695 “Ceļā uz klimata ziņā gudru lauksaimniecības augšņu ilgtspējīgu apsaimniekošanu” (2020.-2025. gads) (vadītājs Latvijā - asoc.prof. Raimonds Kasparinskis)

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” iepriekš noteiktais projekts Nr. LV-CLIMATE-0002 “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) (2020.-2023. gads) (vadītājs LU - doc. Imants Kukuļs, vadošais partneris Zemkopības ministrija)

ES LIFE programmas projekts Nr. LIFE16 NAT/LV/000262 “Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” (GrassLIFE) (2017.-2023. gads) (vadītājs LU - asoc. prof. Solvita Rūsiņa, vadošais partneris Latvijas Dabas Fonds)

ES programmas “Apvārsnis 2020” līdzfinansētās Baltijas jūras reģiona pētniecības programmas BONUS 2010-2017 projekts “Sistēmpieejas ietvars piekrastes pētniecībai un pārvaldībai Baltijas jūrā” (BaltCoast) (2015.-2018. gads) (vadītājs Latvijā – prof. Raimonds Ernšteins)

Valsts pētījumu programmas “Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā (SUSTINNO)” projekts Nr. 4. „Vides daudzveidība un ilgtspējīga izmantošana” (2014.-2018. gads) (vadītājs – prof. Raimonds Ernšteins)

ES programmas “Apvārsnis 2020” projekts Nr. 101022492 “Enerģētiskās perspektīvas: enerģētiskās pilsonības pārveides proaktīvas stratēģijas un politika” (EnergyPROSPECTS ) (2021.-2024. gads) (vadītājs – Doc. Jānis Brizga)

Valsts izglītības attīstības aģentūras projekts Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/065 “Jaunu rīku izstrāde bioekonomikas ilgtspējas novērtējumam” (2017.-2019. gads) (vadītājs – Doc. Jānis Brizga)

Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekts “Ūdens emisijas un to samazināšana ciemu kopienās – Baltijas Jūras Reģionu piekrastes ciemi kā pilotteritorijas” (VillageWater) (2016.-2019. gads) (vadītājs Latvijā – prof. Raimonds Ernšteins)

Latvijas Universitātes efektīvās sadarbības projekts Nr. 18-74 “Nanosensoro metožu aprobācija smaku piesārņojuma kontrolē atmosfērā Saldus pašvaldībā” (2018.-2019.gads) (vadītāja – asoc. prof. Iveta Šteinberga)

CA16109, COST akcija “Chemical On-Line cOmpoSition and Source Apportionment of fine aerosoL“(COLOSSAL) (2017.-2021. gads) (pārstāvis Latvijā – asoc. prof. Iveta Šteinberga)

CA21119, COST akcija “International network for harmonization of atmospheric aerosol retrievals from ground based photometers” (Harmonia) (2022.-2026. gads) (pārstāvis Latvijā – asoc. prof. Iveta Šteinberga)

Latvijas Universitātes lietišķā pētījuma projekts “Liepājas gaisa kvalitātes uzlabošanas programma” (2020.-2021.gads) (vadītājs LU – asoc. prof. Iveta Šteinberga)

Latvijas Universitātes lietišķā pētījuma projekts “Atmosfēras piesārņojuma mērījumi un novērtējums Olainē” (2022.gads) (vadītājs – asoc. prof. Iveta Šteinberga)

Latvijas Universitātes lietišķā pētījuma projekts “Militārā trokšņa izplatības modelēšanas aplikācijas izstrāde” (2019.gads) (vadītājs – asoc. prof. Iveta Šteinberga)

Latvijas Universitātes lietišķā pētījuma projekts “Putekļu žoga SIA "RCoT" un SIA "STREK" teritorijā (Rīgas brīvosta, Krievu sala, Zilā iela 25, Rīga) aerodinamiskās ietekmes raksturojums” (2018.-2019. gads) (vadītājs – asoc. prof. Iveta Šteinberga)

CA21158, COST akcija “Enhancing small-medium islands resilience by securing the sustaimability of ecosystem services” (SMILES) (2022.-2026. gads) (pārstāvis Latvijā – prof. Raimonds Ernšteins)

 

Līdzdalība profesionālās organizācijās
Eiropas ģeoķīmijas asociācija
Eiropas ģeozinātnieku un inženieru asociācija
Eiropas piekrastes un jūras aizsardzības apvienība (EUCC)
Eiropas valstu enerģētikas aģentūru un pētniecības institūtu sadarbības tīkls ODYSSEE-MURE (energoefektivitātes politikas un pasākumu novērtējums un monitorings)
Latvijas Akadēmiskās izglītības centrs
Māla minerālu pētniecības apvienība (ASV)
SCORAI Europe - sadarbības tīkls ilgtspējīga patēriņa pētniecībai
Starptautiskā Olfakcijas un ķīmisko sesnoru biedrība
Starptautiskā pilsētvides klimata asociācija (IAUC)
Starptautiskā Vides komunikācijas asociācija (IECA)
UNESCO/UNITWIN vadītāju tīkls
Vācijas-Austrijas-Šveices Māla pētniecības grupa
Latvijas Ģeogrāfijas biedrība
Eiropas Ģeogrāfijas savienība
Latvijas Augsnes biedrība

Sadarbības partneri Latvijā
Baltijas Vides forums
Dabas aizsardzības pārvalde
Darba aizsardzības administrācija
Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte
Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Pasaules Dabas fonds
Latvijā Pašvaldības uzņēmums “Rīgas meži”
SIA CircleK
Latvija Valsts Vides Dienests
Valsts augu aizsardzības dienests
Starptautiskie sadarbības partneri
FORTHEM Alliance Estonian
University of Life Sciences, (Igaunija)
Yokohama City University (Japāna)
Klaipėda University (Lietuva)
Lüneburg University (Vācija)
Stockholm University (Zviedrija)

Vēsture

Vides aizsardzība ieņem nozīmīgu vietu mūsu valsts ekonomiskajā attīstībā, taču tā nav īstenojama bez profesionālas pieejas vides problēmu risināšanā. Pēdējos desmit gados Latvijā darba tirgū ir izveidojies pieprasījums pēc vispusīgi sagatavotiem vides zinātnes nozares speciālistiem, kuriem jāpārzina vides plānošanas aspekti gan globālā skatījumā, gan arī jābūt zinošiem atsevišķu vides sektoru jomā. Kā piemēri minami: vides piesārņojuma konstatēšana un novēršana, atkritumu saimniecības plānošana, ūdens resursu saglabāšana, to racionāla izmantošana un upju sateces baseinu apsaimniekošana, racionāla un ilgtspējīga zemes resursu izmantošana, Eiropas Savienības īstenotās vides politikas aspekti, vides likumdošana, vides ekonomika, tautsaimniecības projektu un plānošanas dokumentu ietekmes uz vidi novērtēšana, ilgtspējīga attīstība, vides ētika un citas vides pārvaldības jomas.

Lai nodrošinātu darba tirgu ar nepieciešamajiem vides speciālistiem, pie Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes kā Vides zinātnes nodaļas apakšstruktūra 2004. gadā tika izveidota Lietišķās vides zinātnes katedra. Tās vadīšanu tolaik uzņēmās asoc.prof. Dr. phys., Dr. habil.chem. Magnuss Vircavs - pieredzējis radioķīmijas zinātnieks un eksperts stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma jomā, kādreizējās Vides valsts ekspertīzes vadītājs, kas bija šobrīd atbildīgās valsts institūcijas par ietekmi uz vidi novērtējuma (Vides pārraudzības valsts birojs) priekštece. Par savu zinātnisko darbību asoc. prof. Magnuss Vircavs savulaik ir ticis apbalvots ar Eiropas goda zinātnieka titulu un Gotfrīda Vilhelma Leibnica medaļu.