Katedras vadītājs

asoc. prof. Māris Bērziņš
e-pasts: maris.berzins@lu.lv

Cilvēka ģeogrāfijas katedra (prezentācija) ir LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) Ģeogrāfijas nodaļas akadēmiskā struktūrvienība. Katedra – sākotnēji kā Ekonomiskās ģeogrāfijas katedra – izveidota 1944. gadā. Par Cilvēka ģeogrāfijas katedru to pārdēvēja 1996. gadā. Pašlaik katedrā strādā 11 docētāji un pētnieki, bet promocijas darbus izstrādā 8 doktorantūras studenti. Katedra organizē un īsteno pētniecisko un studiju darbu Cilvēka ģeogrāfijas zinātņu apakšnozarē, nodrošinot bakalaura, maģistra un doktora akadēmisko studiju programmu īstenošanu LU ĢZZF.

Akadēmiskais personāls:
Dr. geogr., profesore Zaiga Krišjāne
Dr. geogr., asociētais profesors Māris Bērziņš
Dr. geogr., asociētais profesors Pēteris Šķiņķis
Dr. geogr., docents Juris Paiders
Dr. geogr., docente Elīna Apsīte-Beriņa
Dr. geogr., lektors Ģirts Burgmanis
Dr. geogr., pētniece Aija Lulle
Dipl. Arhit., lektore Gunta Lukstiņa
PhD., pētnieks Guido Sechi
M.vid.zin.pārv., pētniece Laila Kūle
M.geogr., pētniece Baiba Švāne
M.geogr., zinātniskais asistents Jānis Krūmiņš

Latvijas Zinātnes padomes eksperta tiesības:
ģeogrāfija (Zaiga Krišjāne, Māris Bērziņš, Elīna Apsīte-Beriņa, Juris Paiders, Ģirts Burgmanis);
demogrāfija (Zaiga Krišjāne, Māris Bērziņš, Elīna Apsīte-Beriņa).

Zinātnisko pētījumu virzieni:

 • Iedzīvotāju ģeogrāfija
 • Pilsētu un apdzīvojuma ģeogrāfija
 • Ekonomiskā ģeogrāfija
 • Sociālā ģeogrāfija
 • Politiskā ģeogrāfija
 • Reģionālā ģeogrāfija
 • Transporta ģeogrāfija
 • Tūrisma ģeogrāfija
 • Lauku ģeogrāfija
 • Iedzīvotāju mobilitāte un darbaspēka migrācija
 • Vietu un teritoriju attīstības plānošana
 • Iedzīvotāju demogrāfiskā un sociāli-ekonomiskā diferenciācija
 • Teritoriālās sistēmas un reģioni
 • Iedzīvotāju ataudze un novecošanās
 • Teritoriālo kopienu analīze un pārvaldība
 • Datu apstrādes un analīzes metodes

Aizstāvētie promocijas darbi:
Māris Bērziņš Iedzīvotāju ģeogrāfiskās mobilitātes loma suburbanizācijas norisēs Latvijā (zin.vad. prof. Zaiga Krišjāne)
Ženija Krūzmētra Piepilsētas lauku teritorijas apdzīvojuma pārmaiņas (zin.vad. prof. Zaiga Krišjāne)
Andris Klepers Tūrisma telpiskās struktūras Latvijā, to veidošanās, izpausmes un nozīme galamērķu virzībai tirgū (zin.vad. prof. Maija Rozīte)
Armands Pužulis Robežu loma ģeogrāfiskajā telpas organizācijā Latvijā (zin.vad. asoc. prof. Pēteris Šķiņķis)
Elīna Apsīte-Beriņa Starpvalstu migrācija Eiropas Savienībā: Latvijas iedzīvotāju migrācija uz Lielbritāniju (zin.vad. prof. Zaiga Krišjāne)
Ģirts Burgmanis Jauniešu ģeogrāfiskās telpas kognitīvā struktūra un aktivitātes pilsētā (zin.vad. prof. Zaiga Krišjāne)
Guntis Šolks Pilsētas revitalizācijas procesi Rīgā (zin.vad. prof. Zaiga Krišjāne)
Maija Ušča Teritoriālo kopienu veidošanās procesi Rīgā (zin.vad. asoc. prof. Pēteris Šķiņķis)
Aija Lulle Iespēju laiktelpa: translokāla ģeogrāfiskā mobilitāte no Latvijas Gērnsijā (zin.vad. prof. Zaiga Krišjāne)
Normunds Strautmanis Investīciju nekustamajā īpašumā loma pilsētas telpiski funkcionālās struktūras attīstībā Rīgā (zin.vad. prof. Maija Rozīte)
Rūdolfs Cimdiņš Teritoriju sociālais potenciāls: novērtēšanas iespējas un nozīme attīstības plānošanā (zin.vad. prof. Zaiga Krišjāne)

Šobrīd katedrā promocijas darbus izstrādā:
Laila Kūle, Jānis Krūmiņš, Baiba Švāne, Arta Krūmiņa, Jānis Paiders, Līga Feldmane, Antons Berjoza, Mihails Kozlovs.

Studiju kursi:
Bakalaura studiju programma
Cilvēka ģeogrāfija (Ģeog1003)
Lauka metodes Ģeozinātnēs (Ģeog1016)
Ievads reģionālajā ģeogrāfijā (Ģeog2018)
Latvijas ģeogrāfija (Ģeog2008)
Iedzīvotāju un apdzīvojuma ģeogrāfija (Ģeog2022)
Latvijas apdzīvojums un saimniecība (Ģeog3008)
Teritoriju attīstības resursi un plānošana (Ģeog3009)
Politiskā un ekonomiskā ģeogrāfija (Ģeog1017)
Ekonomiskās ģeogrāfijas pamati (Ģeog1034)

Maģistra studiju programma
Globalizācija un attīstība (Ģeog5012)
Lauka kurss reģionālajā ģeogrāfijā (Ģeog5082)
Pētnieciskās metodes mūsdienu ģeogrāfijā (Ģeog5083)
Ģeogrāfiskā mobilitāte (Ģeog5080)
Pilsētu ģeogrāfija un attīstība (Ģeog5029)
Teritoriālās sistēmas un reģioni (Ģeog5081)
Telpa sociālās teorijās un praksēs (Ģeog5085)
Loģistika un transporta ģeogrāfija (Ģeog5041)

Doktora studiju programma
Integrācija ģeogrāfijā (Ģeog7007)
Ģeogrāfijas paradigmas (Ģeog7012)
Zinātniskais seminārs specializācijā (Ģeog7010; Ģeog7011)
Zinātniskās publikācijas (Ģeog7025)
Apdzīvojuma ģeogrāfija (Ģeog7004)
Cilvēka ģeogrāfija (Ģeog7031)

Zinātniski pētnieciskie projekti:

Starptautiskas nozīmes

Nacionālas nozīmes

 • Valsts pētījumu programmas Tautsaimniecības transformācija, gudra izaugsme, pārvaldība un tiesiskais ietvars valsts un sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai – jaunas pieejas ilgtspējīgas zināšanu sabiedrības veidošanai (EKOSOC-LV) projekts “Sabiedrības atjaunošana, samazinot depopulācijas riskus, veicinot tautas ataudzi un saiknes ar diasporu”, 2014.-2017.g.
 • Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts “Marginālo teritoriju veidošanās cēloņi un sekas Latvijā”, 2013.-2016.g. (Granta Nr. 514/2012).
 • Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts Latvijas Nacionālā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla (LTER) ietvaros “Konceptuālā modeļa izveidošana socioekonomisko faktoru spiediena novērtēšanai uz biodaudzveidību ilgtermiņa pētījumu modeļreģionā Latvijā”, 2010.-2013.g. (Projekta Nr.10.0004).

Līdzdalība profesionālajās organizācijās:

Starptautiskas nozīmes

Nacionālas nozīmes

Katedras zinātniskie kontakti:

Sadarbības institūcijas Latvijā un ārvalstīs:

Zinātniskās publikācijas:
   Göler D., Krišjāne Z. (2016) Elusive Migration Systems: Shifting from Transnationalism to Transregionalism. In: Global Change and Human Mobility.  Ed. Domınguez-Mujica J. Singapore Springer Science+Business Media, 25-36
   Pužulis, A., & Kūle, L. (2016). Shrinking of Rural Territories in Latvia. European Integration Studies, (10), 90-105.
   Lulle, A., & King, R. (2016). Ageing well: the time–spaces of possibility for older female Latvian migrants in the UK.Social & Cultural Geography, 17 (3), 444-462.
   Sechi, G., Borri, D., De Lucia, C., & Celmins, V. (2016). Environmental learning in regions: a social capital based approach. The case of Latvia.Environmental Education Research, 1-22.
   McCollum, D., Apsite-Berina, E., Berzins, M., & Krisjane, Z. (2016). Overcoming the crisis: the changing profile and trajectories of Latvian migrants.Journal of Ethnic and Migration Studies, 1-18.
   Krišjāne, Z., Apsīte-Beriņa, E., Bērziņš, M. (2016) Circularity Within the EU: The Return Intentions of Latvian Migrants. In: Return Migration and Regional Development in Europe, Eds. R. Nadler, Z. Kovács, B. Glorius, T. Lang. Palgrave Macmillan: London, 215-240.
   Krišjāne, Z., Bērziņš, M., Kratovitš, K. (2015) Occupation and ethnicity: patterns of residential segregation in Riga two decades after socialism. In: Socio-Economic Segregation in European Capital Cities: East Meets West, Eds. T. Tammaru, M. van Ham, S. Marcińczak, S. Musterd. Taylor & Francis: London, 287-312.
   Burgmanis, Ģ., Šķilters, J. Raita, L. (2015)​ The influence of travel behaviour on cognition of urban environment​. Cognitive Processing, 16, 65-66
   McCollum, D., & Apsite-Berina, E. (2015). Recruitment through migrant social networks from Latvia to the United Kingdom: Motivations, processes and developments.Migration Letters, 12(1), 50.
   King, R., & Lulle, A. (2015). Rhythmic Island: Latvian Migrants in Guernsey and their Enfolded Patterns of Space‐Time Mobility.Population, Space and Place, 21 (7), 599-611.
   Cimdins, R., Skinkis, P., & Kaugurs, K. (2015). Community Structure and Elements Affecting its Activity: Case of Jaunpils County.Economic science for rural development, 40, 151-159.
   Burgmanis, G., Skilters, J., & Raita, L. (2015). The influence of travel behavior on cognition of urban environment. Cognitive Processing, 16, S65-S66.
   Cimdins, R., Skinkis, P., & Usca, M. (2015). Qualities and indicators for social capital assessment.Economic science for rural development, 38, 186-195.
   Krišjāne, Z., Bērziņš, M. (2014) Intra-urban residential differentiation in the post-Soviet city: the case of Riga.Hungarian Geographical Bulletin, 63 (3), 235-253.
   Kūle, L. (2014). Urban–Rural Interactions in Latvian Changing Policy and  Practice Context. European Planning Studies, 22(4), 758-774.
   Krišjāne, Z., Bērziņš, M., Apsīte-Beriņa, E., Rozīte, M., Sechi, G. (2014) Exploring amenity migration towards coastal areas of Latvia: a case study of the Engure coastal area.Proceedings of the Latvian Academy of Sciences (Section B: Natural, exact, and applied sciences), 68 (1/2), 38-45.
   Burgmanis, Ģ., Krišjāne, Z., Šķilters, J. (2014) Acquisition of spatial knowledge in different urban areas: evidence from a survey analysis of adolescents.Cognitive Processing, 15, 373-383.
   Paiders, J., & Paiders, J. (2014). EU border proximity effect on political choice in parliamentary elections of Latvia.Regional Formation and Development Studies, 9 (1), 114-123.
   Burgmanis, Ģ. (2014). Commuting patterns in Riga agglomeration: evidence from a survey analysis of youth. Regional Formation and Development Studies, 14, 16-29.
   Paiders, J., & Paiders, J. (2014). Quantitative analysis of spatial indicators in the case of varying administrative boundaries.Regional Formation and Development Studies, 10 (2), 157-166.
   Lulle, A. (2014). Spaces of encounter–displacement: contemporary labour migrants‘ return visits to Latvia.Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 96(2), 127-140.
   Kūle, L., Haller, I., Varjopuro, R., & Alberth, J. (2013). Climate  Change Impacts on Coastal Tourism in the Baltic Sea Region. Coastline Reports, 91.
   Kule, L., Krisjane, Z., & Berzins, M. (2012). 12 The rhetoric and reality of pursuing territorial cohesion in Latvia. Territorial Development, Cohesion and Spatial Planning: Building on EU Enlargement, 291.
   Krisjane, Z., & Berzins, M. (2012). Post-socialist Urban trends: new Patterns and Motivations for Migration in the Suburban areas of Rīga, Latvia. Urban Studies, 49(2), 289-306.
   Krisjane, Z., Berzins, M., Ivlevs, A., & Bauls, A. (2012). Who are the typical commuters in the post-socialist metropolis? The case of Riga, Latvia. Cities, 29(5), 334-340.
   Kūle, L., & Stead, D. (2011). The Development of Territorial Cohesion Policies in Latvia. disP-The Planning Review, 47(186), 54-63.
   Krūmiņš J. & Krišjāne Z. (2016). Demogrāfiskā attīstība Latvijā: problēmas un izaicinājumi.Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis, 70 A (3), 38-47.
   Göler, D., Krišjāne, Z., & Bērziņš, M. (2014). International migration in periods of transition and crisis. The example of Latvia.Baltic Region, 2 (20), 75-85.
   Krisjane, Z., Berzins, M., & Apsite, E. (2013). Post-accession migration from the Baltic States. The case of Latvia. Mobility in Transition. Migration patterns after EU Enlargement. Amsterdam University Press. Amsterdam, pp. 85-113.
   Findlay, A., McCollum, D., Shubin, S., Apsite, E., & Krisjane, Z. (2013). The role of recruitment agencies in imagining and producing the ‘good’migrant.Social & Cultural Geography, 14 (2), 145-167.
   McCollum, D., Shubin, S., Apsite, E., & Krisjane, Z. (2013). Rethinking labour migration channels: the experience of Latvia from EU accession to economic recession.Population, Space and Place, 19 (6), 688-702.
   Bērziņš M. (2011). Iekšzemes migrācijas reģionālās dimensijas Latvijā. Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis, 65 A, (3/4), 34-54.
   Kūle L. (2011). Pilsētas-Lauku mijiedarbības koncepts un tā pielietošana Latvijā. Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis, 65 A, (3/4), 55-70.
   Krišjāne Z., Bauls A. (2011). Latvijas iedzīvotāju starpvalstu mobilitāte pēc Eiropas Savienības paplašināšanās. Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis, 65 A, (3/4), 71-85.