ĢEOGRĀFISKI RAKSTI
FOLIA GEOGRAPHICA

Latvijas Ģeogrāfijas biedrības zinātnisko rakstu krājums
Research Papers of the Latvian Geographic Society

Latvijas Ģeogrāfijas biedrība nodibināta 1923. gadā. Pirmie seši darbu krājuma sējumi (I-VI) izdoti laika periodā no 1929. līdz 1938. gadam. Izdevums atjaunots 1999. gadā (VII sējums).

The Latvian Geographical Society was founded in 1923. The first six volumes (I-VI) of its research papers were published during 1929 – 1938. Publication is re-established in 1999 (volume VII).

Redaktore /Editor
Zaiga Krišjāne

Redakcija / Editorial board
Andris Bauls (Latvijas Universitāte, Rīga)
Jussi Sakari Jauhiainen (Oulu Universitāte, Somija)
Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte, Rīga)
Daniel Göler (Bambergas Universitāte, Vācija)
Maija Rozīte (Biznesa augstskola "Turība", Rīga)
Normunds Stivriņš (Latvijas Universitāte, Rīga)
Donatas Burneika (Lietuvas sociālo pētījumu centrs)

 

Sīkāka informācija par raksta publicēšanu


Latvijas Ģeogrāfijas biedrība aicina pieteikties iesniegt zinātniskos rakstu publicēšanai 2021.gada Ģeogrāfiski Raksti/Folia Geographica rakstu krājumā:

“Time for Geography: COVID-19 and beyond”

“Laiks ģeogrāfijai: COVID-19 un skats nākotnē”

Raksta nosaukuma iesniegšana latviešu un angļu valodās līdz 30.decembrim, sūtot uz foliageographica@lu.lv 

Raksta iesniegšana līdzi 28.februārim to reģistrējot: www.foliageographica.lu.lv 


 

GENERAL TRENDS

1 - Small languages – small geography? The production of knowledge and contemporary challenges for publishing in geography (PDF)

Jussi S. Jauhiainen


NATURE RESEARCH

2 - Landscape seasons and airmass dynamics in Latvia (PDF)

Anita Draveniece, Ādolfs Krauklis

3 - Ice regime in Latvian rivers (PDF)

Agrita Briede, Māris Kļaviņš, Valērijs Rodinov, Lita Lizuma


MAN AND ENVIRONMENT

4 - Local changes in the landscape structure of Kurzeme during the 20th century (PDF)

Zanda Penēze, Oļģerts Nikodemus, Ineta Grīne, Inga Rasa, Simon Bell   


HUMAN GEOGRAPHY

5 - Changing patterns of population mobility in Latvia (PDF)

Andris Bauls, Zaiga Krišjāne, Armands Vilciņš


DEVELOPMENT OF PLACES AND REGIONS

6 - The importance of Latvia’s cities in tourism (PDF)

Maija Rozīte, Lienīte Priedāja-Klepere


LANDSCAPES AND CULTURE

7 - Writing Geography as Literature (PDF)

Edmunds V. Bunkše

ZEMES DZĪĻU RESURSI UN TO IZPĒTE

1 - Investigation of surface water – groundwater interactions in the salaca headwaters using water stable isotopes

Alise Babre, Andis Kalvāns, Aija Dēliņa, Konrāds Popovs, Jānis Bikše

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.1

 

2 - Lauka infiltrācijas testu automatizēšana

Jānis Bikše, Konrāds Popovs, Aija Dēliņa, Andis Kalvāns

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.2

 

3 - Elemental composition of humic acids from raised bog peat profiles

Māris Kļaviņš, Oskars Purmalis, Inese Silamiķele

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.3

 

4 - The composition of fen peat humic substances by means of 3D fluorescence spectroscopy with parallel factor modelling

Jānis Krūmiņš, Māris Kļaviņš, Valdis Segliņš

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.4

 

5 - Seismoloģijas praktiskā nozīme zemas seismiskās aktivitātes apgabalos, Rīgas pilsētas piemērs

Valērijs Ņikuļins

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.5

 

6 - Silīcija plūsmu ilgtermiņa mainība Latvijas upēs

Dmitrijs Poršņovs, Māris Kļaviņš, Valery Rodionovs

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.6

 

7 - Avotu ūdeņu kvalitāte Latvijā

Inga Retiķe, Jānis Bikše, Zelma Dumpe, Alise Babre, Andis Kalvāns, Aija Dēliņa, Konrāds Popovs

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.7

 

LATVIJAS DINAMISKĀ DABA

8 - Edafisko faktoru nozīme ozolu paaugas attīstībā priežu ekosistēmās Rīgā

Vita Amatniece

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.8

 

9 - Daugavas līmeņa svārstību un vietējo laikapstākļu loma Dvietes palienes virszemes un pazemes ūdeņu hidroloģijā

Dāvis Gruberts

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.9

 

10 - Ice regime dynamics of inland and coastal waters in Latvia and factors controlling it

Māris Kļaviņš, Agrita Briede, Valery Rodinov

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.10

 

11 - Aktuālie LĢIA projekti fotogrammetrijā

Pēteris Pētersons

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.11

 

12 - Bērza aerobioloģisko un fenoloģisko procesu tendences Latvijā 2003.-2014. gadā

Olga Ritenberga, Gunta Kalvāne

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.12

 

13 - Glaciokarsta cilmes reljefs Augšdaugavas pazeminājumā: ģeomorfoloģiskais raksturojums un lokālās ainavvides apstākļu paleoģeogrāfiskie aspekti

Juris Soms, Normunds Stivriņš, Evita Muižniece-Treija

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.13

 

14 - Reljefs un tā uzbūves īpatnības Lielauces-Zebrenes glaciodepresijas rietumdaļā

Ivars Strautnieks, Jurģis Armans, Ineta Grīne

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.14

 

15 - Meteoroloģisko faktoru ietekmes novērtējums antropogēnas izcelsmes aerosolu atmosfēras piesārņojuma regulēšanā

Iveta Šteinberga

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.15

 

16 - Īstermiņa hidroloģisko prognožu analīze pēc dažādu skaitlisko meteoroloģisko modeļu laikapstākļu prognozēm

Andrejs Zubanicš, Līga Klints

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.16

DEPOPULĀCIJAS RISKU MAZINĀŠANA UN REĢIONU ATTĪSTĪBA

 

17 - Migrācijas biogrāfijas jauniešu mobilitātes izpētē: vienas klases piemērs

Anna Āboliņa, Māris Bērziņš, Zaiga Krišjāne

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.17

 

18 - Iemesli un piesaistes: jauniešu ģeogrāfiskā mobilitāte

Ģirts Burgmanis, Elīna Apsīte-Beriņa

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.18

 

19 - Jauniešu ģeogrāfiskā mobilitāte un aktivitāšu sasniedzamība Jelgavas novadā

Ģirts Burgmanis, Iveta Sproģe

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.19

 

20 - Iedzīvotāju mirstības teritoriālā diferenciācija Baltijas valstīs

Aleksandrs Dahs

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.20

 

21 - Apkaimes faktors dzīvesvietas izvēlē Jelgavas pilsētā

Līga Feldmane

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.21

 

22 - Imigrācijas ietekme uz ekonomikas attīstību. Krievijas Federācijas Marijelas republikas un Latvijas gadījumu analīze

Mihails Kozlovs, Jelena Kostromina

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.22

 

23 - Migrācijas procesi attālos Latvijas reģionos: Latgales un Sēlijas pierobežā
Zaiga Krišjāne, Elīna Apsīte-Beriņa, Ineta Grīne, Māris Bērziņš, Ginta Joča

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.23

 

24 - Ģeogrāfiskās mobilitātes iezīmes Rīgas aglomerācijā: iekšējās un ārējās zonas salīdzinājums

Jānis Krūmiņš

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.24

 

25 - Diasporas mobilizēšana: iespējas sabiedrības atjaunošanai Latvijā

Aija Lulle

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.25

 

26 - Ārzemju studentu migrācijas ietekme uz iedzīvotāju skaita samazināšanās tendencēm Latvijā

Jānis Paiders, Elīna Apsīte-Beriņa

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.26

 

27 - Svārstmigrācija Rīgas aglomerācijas iekšējā zonā. Babītes novada piemērs

Toms Skadiņš

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.27

 

28 - Latvijas emigrācijas ģeogrāfija

Baiba Švāne, Jānis Kleperis, Elīna Apsīte-Beriņa

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.28

 

VIETAS UN TERITORIJAS: DAUDZDIMENSIJU ĢEOGRĀFISKĀ TELPA

29 - Relatīvā biežuma vērtēšanas metodes izmantošana Latvijas primāro eksporta nozaru attīstības tendenču pētīšanā

Antons Berjoza, Juris Paiders

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.29

 

30 - Pierīgas dzelzceļa tīkla telpiskās attīstības ietekme uz iedzīvotāju mobilitāti 20. gadsimta trīsdesmitajos gados

Viktorija Borisova, Juris Paiders

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.30

 

31 - Ģeogrāfiskie objekti un to nosaukumi Dinaburgas apriņķa ģenerālmērīšanas plānā(M 1:84 000) un mūsdienās

Zane Cekula

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.31

 

32 - Integrēta analīzes un prognozēšanas rīka izmantošana Latvijas reģionālās attīstības plānošanā

Ilgvars Francis

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.32

 

33 - Sezonālais apdzīvojums Latvijas lauku teritorijās

Ineta Grīne, Undīne Grigorjeva, Dita Anančonoka, Egīna Šenberga, Toms Vanders

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.33

 

34 - Lauku pašvaldības kā sabiedrības atjaunošanas aģenti

Ženija Krūzmētra, Dina Bite, Linda Lotiņa

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.34

 

35 - Iedzīvotāju izvietojums un komercobjektu koncentrācija gar Latvijas galvenajiem autoceļiem

Juris Paiders, Santa Smirnova

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.35

 

36 - Rīgas lielmēroga dzīvojamo rajonu dažādība iedzīvotāju sastāva un dzīves vides pievilcības vērtējumā

Rihards Provejs, Māris Bērziņš, Zaiga Krišjāne

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.36

 

37 - Latvijas lauku telpas un vietu attīstības izpratnes sarukšanas kontekstā

Armands Pužulis, Laila Kūle

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.37

 

38 - Rīgas pilsētvide tūrisma attīstības kontekstā: vietējo iedzīvotāju attieksme

Maija Rozīte, Aija van der Steina, Albert Postma

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.38

 

39 - Tūrisms kā iedzīvotāju labklājības līmeni veicinošs faktors Latvijas piekrastes pašvaldībās

Daina Vinklere

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.39

 

40 - Latvijas hidroģeoloģiskais modelis LAMO4 – dabas procesu pētīšanas rīks. Iecavas upes pazemes pieteces avoti

Aivars Spalviņš, Kaspars Krauklis

Raksta DOI: 10.22364/fg.15.40

ĢEOGRĀFIJA KOPĪGAI NĀKOTNEI LATVIJAS SIMTGADĒ

1 - Peldošais ezerrrieksts (Trapa natans) dabas un cilvēku vēstures liecinieks Latvijā

Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Iveta Žvagiņa, Ineta Grīne

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.1

 

2 - Parastās ievas ziedēšana Latvijā pirms un pēc 100 gadiem

Gunta Kalvāne, Andis Kalvāns

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.2

 

3 - Atmosfēras piesārņojuma ilgtermiņa pārmaiņas Latvijā. Nākotnes prognozes

Iveta Šteinberga

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.3

 

4 - Piesārņojošās darbības rezultātā radītās smakas problēmas Rīgā

Evita Muižniece-Treija

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.4

 

5 - Latvija pasaules valstu rangā pēc iedzīvotāju dzīves līmeņa 20.gs. 30.gados un mūsdienās

Jānis Turlajs

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.5

 

6 - Latvijas lauksaimniecības un mežsaimniecības preces starptautiskajās tirgus plūsmās 21.gadsimtā

Antons Berjoza

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.6

 

7 -  Tūrisma galamērķu pārvaldības problēmas Latvijā

Andris Klepers

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.7

 

8 - Apdzīvojuma un ainavas pārmaiņas Amatas ciemā pēc 2000. gada

Ineta Grīne, Ivars Strautnieks

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.8

   

9 - Rīgas aglomerācijas apdzīvojums un tā pārmaiņas

Toms Skadiņš

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.9

   

10 - Iedzīvotāju sastāvs un migrācijas iezīmes Rīgas aglomerācijā

Jānis Krūmiņš

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.10

 

11 - Pilsētu sarukšanas ietekme uz vidi. Ventspils pilsētas piemērs

Margarita Kairjaka

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.11

 

12 - PSRS militāras nozīmes infrastruktūras izpēte Latvijas teritorijā

Juris Paiders

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.12

 

13 - ”Komfortablais komunisms”: Rīgas dzīvojamās telpas atveids padomju perioda mākslas filmās

Jānis Matvejs

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.13

 

14 - Migrācijas izpētes pieredze padomju Latvijā

Pārsla Eglīte

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.14

 

15 - Iedzīvotāju migrācijas iezīmes un noteicošie faktori Latvijas reģionos

Juris Krūmiņš, Aleksandrs Dahs, Atis Bērziņš

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.15

 

16 - Apmierinātība ar dzīvi un ģeogrāfiskā mobilitāte: teorētiskais ietvars

Līga Feldmane, Elīna Apsīte-Beriņa, Ģirts Burgmanis

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.16

 

17 - Jauniešu atpakaļmigrācija Eiropā: ieguvumi un izaicinājumi

Zaiga Krišjāne, Elīna Apsīte-Beriņa, Māris Bērziņš, Guido Sechi, Toms Skadiņš

Raksta DOI:  10.22364/fg.16.17

 

NATURE RESEARCH / DABAS PĒTĪJUMI

1 - Palaeo-geographic changes in the Sārnate former lagoon area / Paleoģeogrāfisko apstākļu pārmaiņas Sārnates bijušās lagūnas teritorijā (PDF)

Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Valdis Bērziņš


2 - Changes of the palaeo-geographical conditions in the Lake Usma depression during the end of the Late Glacial and the Holocene / Paleoģeogrāfisko apstākļu pārmaiņas Usmas ezera ieplakās leduslaikmeta beigās un holocēnā (PDF)

Ivars Strautnieks, Elīna Deksne, Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Andra Štube


3 - Evidence of palaeo-climate changes and their impact on sediment accumulation conditions in the Lubāns Stone-Age settlement areas / Kūdras īpašību pārmaiņas dažādi ietekmētās Laugas purva daļās (PDF)

Līga Paparde, Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Ilze Loze, Ivars Strautnieks, Jānis Dreimanis


4 - Changes of peat properties in differently affected parts of the Lauga Bog / Kūdras īpašību pārmaiņas dažādi ietekmētās Laugas purva daļās (PDF)

Jānis Dreimanis, Laimdota Kalniņa, Līga Paparde, Elīna Deksne


5 - Humic substances and the potential of their use in agriculture / Humusvielas un to izmantošanas iespējas lauksaimniecībā (PDF)

Māris Kļaviņš, Jānis Šīre, Laura Kļaviņa


 

MAN AND ENVIRONMENT / CILVĒKS UN VIDE

6 - Characteristics of peat properties from extracted peatlands in the context of sustainable management / Izstrādāto purvu kūdras īpašību raksturojums ilgtspējīgas apsaimniekošanas kontekstā (PDF)

Reinis Bitenieks, Laimdota Kalniņa, Ingrīda Krīgere, Jānis Dreimanis


7 - Fitness of air quality measurement equipment for real-time aerobiological monitoring: case study from Rīga / Gaisa kvalitātes novērtēšanas aprīkojuma pielietojums reālā laika aerobioloģiskajā monitoringā: Rīgas piemērs (PDF)

Olga Ritenberga


8 - Landscape of semi-wild large herbivores in the specially protected nature territories of Latvia / Lielie pussavvaļas zālēdāji īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā (PDF)

Agnese Reķe, Anita Zariņa, Solvita Rūsiņa


9 - Nature census – the first detailed, scientifically-grounded information about Latvia’s nature values / Dabas skaitīšana – pirmā detalizētā un zinātniski pamatotā informācija par Latvijas dabas vērtībām (PDF)

Arta Krūmiņa, Jānis Kotāns, Jānis Puga, Ilze Reinika, Gita Strode


HUMAN GEOGRAPHY / CILVĒKA ĢEOGRĀFIJA

10 - Projected changes in the number of inhabitants of Latvia in the event of the stabilization of emigration / Latvijas iedzīvotāju skaita prognozējamās pārmaiņas, stabilizējoties starpvalstu migrācijai (PDF)

Juris Paiders


11 - Emigration and remittances pattern analysis in lagging-behind regions of the Baltics: case studies for Narva, Daugavpils and Visaginas / Emigrācijas un transfērmaksājumu izpēte Baltijas valstu nomales reģionos: Narvas (Igaunija), Daugavpils (Latvija) un Visaginas (Lietuva) piemēra analīze (PDF)

Mihails Kozlovs


12 - Exploring labour migration from Latvia: geographies of origin / Darba spēka migrācijas izpēte Latvijā: izbraukšanas ģeogrāfija (PDF)

Elīna Apsīte-Beriņa, Ģirts Burgmanis, Zaiga Krišjāne


13 - Mobility motivations and experiences of highly skilled Latvians abroad / Augsti kvalificētu Latvijas emigrantu mobilitātes motivācija un pieredze ārvalstīs (PDF)

Inese Šūpule


14 - Socio-demographic composition of the geographically immobile urban population / Dzīvesvietu nemainījušo pilsētas iedzīvotāju sociāli demogrāfiskais sastāvs (PDF)

Baiba Švāne


15 - Residential patterns of in-migrants in Rīga / Iekšzemes migrantu apdzīvojuma iezīmes. Rīgas piemērs (PDF)

Jānis Krūmiņš, Māris Bērziņš, Zaiga Krišjāne


DEVELOPMENT OF PLACES AND REGIONS / VIETU UN REĢIONU ATTĪSTĪBA

16 - Defining the commuting regions of Latvia / Latvijas svārstmigrācijas reģionu noteikšana (PDF)

Toms Skadiņš


17 - Inner city or outskirts: where are residents more satisfied? The case of Jelgava / Iekšpilsēta vai nomales: kur iedzīvotāji ir vairāk apmierināti? Jelgavas piemērs (PDF)

Līga Feldmane


18 - The process of suburbanization in Babīte rural municipality after the year 2000 / Suburbanizācijas procesi Babītes pagastā pēc 2000. gada (PDF)

Ineta Grīne, Inese Mieze


19 - Diversity of gentrification in the inner cities of Rīga and Prague – the case of Āgenskalns and Holešovice / Ģentrifikācijas daudzveidība Rīgas un Prāgas iekšpilsētā – Āgenskalna un Holešovices piemērs (PDF)

Margarita Kairjaka


20 - Imposed Stalinism: narrating Rīga’s urban space through Soviet films from 1945 to 1953 / Īstenotais staļinisms: Rīgas atveids padomju perioda filmās no 1945. līdz 1953. gadam (PDF)

Jānis Matvejs


TOURISM / TŪRISMS

21 - Tourism information providers in Latvia: development and challenges / Tūrisma informācijas sniedzēji Latvijā: attīstība un izaicinājumi (PDF)

Daina Vinklere

New Geographies of Wellbeing: Nature, Resources, Populations and Mobilities (2020)

DEVELOPMENT OF PLACES AND REGIONS / VIETU UN REĢIONU ATTĪSTĪBA

1 - Regional needs assessment: an approach to demographic and migration research / Pētījumi demogrāfijā un migrācijā: vajadzību novērtēšana reģionos

Apsite-Berina Elina, Bela Baiba, Berzins Maris, Bite Dina, Krisjane Zaiga, Krumins Juris, Kruzmetra Zenija, Velta Lubkina

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.1

 

2 - Factors affecting and determining local depopulation/ Faktori, kas ietekmē un nosaka iedzīvotāju skaita lokālo pieaugumu un samazinājumu

Eduards Zarins, Juris Paiders

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.2

 

3 - Suburbanisation characteristics in the vicinity of Rīga after transition / Suburbanizācijas procesa nevienmērīgās izpausmes rīgas apkārtnē

Toms Skadins

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.3

 

HUMAN GEOGRAPHY / CILVĒKA ĢEOGRĀFIJA

4 - Regional human capital disequilibria: the case of youth migration in Latvia / Reģionālā cilvēkkapitāla nelīdzsarotība: latvijas jauniešu migrācija Latvijā

Elina Apsite-Berina, Girts Burmganis, Laura Prusakova

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.4

 

5 - Latvia's progress towards a retirement society: ageing trends in latvian municipalities/ Latvijas virzība uz pensionāru sabiedrību: novecošanās tendences Latvijas novados

Gunta Grube, Juris Paiders

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.5

 

6 - Geografía lingüística: a brief insight into the variety of the spanish language across Latin America/ Geografía lingüística: ieskats spāņu valodas atšķirībās Latīņamerikā

Margarita Feizaka

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.6

 

TOURISM / TŪRISMS

7 -  The film industry in latvia as a potential resource for tourism development/ Kino nozare Latvijā - tūrisma attīstības resurss

Daina Vinklere, Ilze Kasa, Ingrida Ludzina

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.7

 

8 - Sites related to death and disaster in cultural and tourism geography – a theoretical perspective/ Nāves un traģēdiju vietas kultūras ģeogrāfijā

Maija Rozite, Aija van der Steina

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.8

 

NATURE RESEARCH / DABAS PĒTĪJUMI

9 - Development of Latvian peat industry over last 100 years/ Latvijas kūdras industrijas attīstība Latvijā pēdējo 100 gadu laikā

Ingrida Krigere

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.9

 

MAN AND ENVIRONMENT / CILVĒKS UN VIDE

 

10 - Rural landscapes in Latvia: a comparative analysis of representations and perceptions/ Lauku ainavas Latvijā: atainojuma un uztveres salīdzinošā analīze

Andris Klepers, Iveta Druva-Druvaskalne

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.10

 

11 - Sezonalitāte Latvijas ainavā: dabas ritmu kalendārs/ Seasonality in the landscape of Latvia: a phenological calendar

Gunta Kalvāne, Andis Kalvāns

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.11

 

CHRONICLE/ HRONIKA

 12 - Novadpētniecība un ģeogrāfiskā izglītība Latvijā/ Local history and geographical education in Latvia

Natālija Buile

Raksta DOI:  10.22364/fg.18.12