ĢEOGRĀFISKI RAKSTI
FOLIA GEOGRAPHICA

Latvijas Ģeogrāfijas biedrības zinātnisko rakstu krājums
Research Papers of the Latvian Geographic Society

Latvijas Ģeogrāfijas biedrība nodibināta 1923. gadā. Pirmie seši darbu krājuma sējumi (I-VI) izdoti laika periodā no 1929. līdz 1938. gadam. Izdevums atjaunots 1999. gadā (VII sējums).

The Latvian Geographical Society was founded in 1923. The first six volumes (I-VI) of its research papers were published during 1929 – 1938. Publication is re-established in 1999 (volume VII).

Redaktore /Editor
Zaiga Krišjāne

Redakcija / Editorial board
Andris Bauls (Latvijas Universitāte, Rīga)
Jussi Sakari Jauhiainen (Oulu Universitāte, Somija)
Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte, Rīga)
Daniel Göler (Bambergas Universitāte, Vācija)
Maija Rozīte (Biznesa augstskola "Turība", Rīga)
Normunds Stivriņš (Latvijas Universitāte, Rīga)
Donatas Burneika (Lietuvas sociālo pētījumu centrs)

 

Folia Geographica prasības autoriem (.word)
Folia Geographica raksta sagatavošanas paraugs (.word)

GENERAL TRENDS

1 - Small languages – small geography? The production of knowledge and contemporary challenges for publishing in geography (PDF)

Jussi S. Jauhiainen


NATURE RESEARCH

2 - Landscape seasons and airmass dynamics in Latvia (PDF)

Anita Draveniece, Ādolfs Krauklis

3 - Ice regime in Latvian rivers (PDF)

Agrita Briede, Māris Kļaviņš, Valērijs Rodinov, Lita Lizuma


MAN AND ENVIRONMENT

4 - Local changes in the landscape structure of Kurzeme during the 20th century (PDF)

Zanda Penēze, Oļģerts Nikodemus, Ineta Grīne, Inga Rasa, Simon Bell   


HUMAN GEOGRAPHY

5 - Changing patterns of population mobility in Latvia (PDF)

Andris Bauls, Zaiga Krišjāne, Armands Vilciņš


DEVELOPMENT OF PLACES AND REGIONS

6 - The importance of Latvia’s cities in tourism (PDF)

Maija Rozīte, Lienīte Priedāja-Klepere


LANDSCAPES AND CULTURE

7 - Writing Geography as Literature (PDF)

Edmunds V. Bunkše

NATURE RESEARCH / DABAS PĒTĪJUMI

1 - Palaeo-geographic changes in the Sārnate former lagoon area / Paleoģeogrāfisko apstākļu pārmaiņas Sārnates bijušās lagūnas teritorijā (PDF)

Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Valdis Bērziņš


2 - Changes of the palaeo-geographical conditions in the Lake Usma depression during the end of the Late Glacial and the Holocene / Paleoģeogrāfisko apstākļu pārmaiņas Usmas ezera ieplakās leduslaikmeta beigās un holocēnā (PDF)

Ivars Strautnieks, Elīna Deksne, Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Andra Štube


3 - Evidence of palaeo-climate changes and their impact on sediment accumulation conditions in the Lubāns Stone-Age settlement areas / Kūdras īpašību pārmaiņas dažādi ietekmētās Laugas purva daļās (PDF)

Līga Paparde, Laimdota Kalniņa, Aija Ceriņa, Ilze Loze, Ivars Strautnieks, Jānis Dreimanis


4 - Changes of peat properties in differently affected parts of the Lauga Bog / Kūdras īpašību pārmaiņas dažādi ietekmētās Laugas purva daļās (PDF)

Jānis Dreimanis, Laimdota Kalniņa, Līga Paparde, Elīna Deksne


5 - Humic substances and the potential of their use in agriculture / Humusvielas un to izmantošanas iespējas lauksaimniecībā (PDF)

Māris Kļaviņš, Jānis Šīre, Laura Kļaviņa


 

MAN AND ENVIRONMENT / CILVĒKS UN VIDE

6 - Characteristics of peat properties from extracted peatlands in the context of sustainable management / Izstrādāto purvu kūdras īpašību raksturojums ilgtspējīgas apsaimniekošanas kontekstā (PDF)

Reinis Bitenieks, Laimdota Kalniņa, Ingrīda Krīgere, Jānis Dreimanis


7 - Fitness of air quality measurement equipment for real-time aerobiological monitoring: case study from Rīga / Gaisa kvalitātes novērtēšanas aprīkojuma pielietojums reālā laika aerobioloģiskajā monitoringā: Rīgas piemērs (PDF)

Olga Ritenberga


8 - Landscape of semi-wild large herbivores in the specially protected nature territories of Latvia / Lielie pussavvaļas zālēdāji īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā (PDF)

Agnese Reķe, Anita Zariņa, Solvita Rūsiņa


9 - Nature census – the first detailed, scientifically-grounded information about Latvia’s nature values / Dabas skaitīšana – pirmā detalizētā un zinātniski pamatotā informācija par Latvijas dabas vērtībām (PDF)

Arta Krūmiņa, Jānis Kotāns, Jānis Puga, Ilze Reinika, Gita Strode


HUMAN GEOGRAPHY / CILVĒKA ĢEOGRĀFIJA

10 - Projected changes in the number of inhabitants of Latvia in the event of the stabilization of emigration / Latvijas iedzīvotāju skaita prognozējamās pārmaiņas, stabilizējoties starpvalstu migrācijai (PDF)

Juris Paiders


11 - Emigration and remittances pattern analysis in lagging-behind regions of the Baltics: case studies for Narva, Daugavpils and Visaginas / Emigrācijas un transfērmaksājumu izpēte Baltijas valstu nomales reģionos: Narvas (Igaunija), Daugavpils (Latvija) un Visaginas (Lietuva) piemēra analīze (PDF)

Mihails Kozlovs


12 - Exploring labour migration from Latvia: geographies of origin / Darba spēka migrācijas izpēte Latvijā: izbraukšanas ģeogrāfija (PDF)

Elīna Apsīte-Beriņa, Ģirts Burgmanis, Zaiga Krišjāne


13 - Mobility motivations and experiences of highly skilled Latvians abroad / Augsti kvalificētu Latvijas emigrantu mobilitātes motivācija un pieredze ārvalstīs (PDF)

Inese Šūpule


14 - Socio-demographic composition of the geographically immobile urban population / Dzīvesvietu nemainījušo pilsētas iedzīvotāju sociāli demogrāfiskais sastāvs (PDF)

Baiba Švāne


15 - Residential patterns of in-migrants in Rīga / Iekšzemes migrantu apdzīvojuma iezīmes. Rīgas piemērs (PDF)

Jānis Krūmiņš, Māris Bērziņš, Zaiga Krišjāne


DEVELOPMENT OF PLACES AND REGIONS / VIETU UN REĢIONU ATTĪSTĪBA

16 - Defining the commuting regions of Latvia / Latvijas svārstmigrācijas reģionu noteikšana (PDF)

Toms Skadiņš


17 - Inner city or outskirts: where are residents more satisfied? The case of Jelgava / Iekšpilsēta vai nomales: kur iedzīvotāji ir vairāk apmierināti? Jelgavas piemērs (PDF)

Līga Feldmane


18 - The process of suburbanization in Babīte rural municipality after the year 2000 / Suburbanizācijas procesi Babītes pagastā pēc 2000. gada (PDF)

Ineta Grīne, Inese Mieze


19 - Diversity of gentrification in the inner cities of Rīga and Prague – the case of Āgenskalns and Holešovice / Ģentrifikācijas daudzveidība Rīgas un Prāgas iekšpilsētā – Āgenskalna un Holešovices piemērs (PDF)

Margarita Kairjaka


20 - Imposed Stalinism: narrating Rīga’s urban space through Soviet films from 1945 to 1953 / Īstenotais staļinisms: Rīgas atveids padomju perioda filmās no 1945. līdz 1953. gadam (PDF)

Jānis Matvejs


TOURISM / TŪRISMS

21 - Tourism information providers in Latvia: development and challenges / Tūrisma informācijas sniedzēji Latvijā: attīstība un izaicinājumi (PDF)

Daina Vinklere