ĢEOGRĀFISKI RAKSTI
FOLIA GEOGRAPHICA

Latvijas Ģeogrāfijas biedrības zinātnisko rakstu krājums
Research Papers of the Latvian Geographic Society

Latvijas Ģeogrāfijas biedrība nodibināta 1923. gadā. Pirmie seši darbu krājuma sējumi (I-VI) izdoti laika periodā no 1929. līdz 1938. gadam. Izdevums atjaunots 1999. gadā (VII sējums).

The Latvian Geographical Society was founded in 1923. The first six volumes (I-VI) of its research papers were published during 1929 – 1938. Publication is re-established in 1999 (volume VII).

Redaktore /Editor
Zaiga Krišjāne

Redakcija / Editorial board
Andris Bauls (Latvijas Universitāte, Rīga)
Jussi Sakari Jauhiainen (Oulu Universitāte, Somija)
Māris Kļaviņš (Latvijas Universitāte, Rīga)
Daniel Göler (Bambergas Universitāte, Vācija)
Maija Rozīte (Biznesa augstskola "Turība", Rīga)
Normunds Stivriņš (Latvijas Universitāte, Rīga)
Donatas Burneika (Lietuvas sociālo pētījumu centrs)

 

FOLIA GEOGRAPHICA/ ĢEOGRĀFISKI RAKSTI visi izdevumi

Sīkāka informācija par raksta publicēšanu