Katedras vadītāja

doc. Aija Dēliņa
e-pasts: aija.delina@lu.lv

Mērķis
Koordinēt un veikt pētniecisko darbu lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē un nodrošināt akadēmiskā personāla iesaistīšanos kursu docēšanā ģeoloģijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmā, kā arī citās ĢZZF un LU studiju programmās.

Darbības virzieni
Glaciālā ģeoloģija, ģeofizika, hidroģeoloģija, inženierģeoloģija, derīgo izrakteņu ģeoloģija, ģeoloģiskā modelēšana, ģeoarheoloģija, mūsdienu ģeoloģiskie procesi

Akadēmiskais personāls
Dr.ģeol., docente Aija Dēliņa
Dr.ģeol., profesors Valdis Segliņš
Dr.ģeol., docents Jānis Karušs
Līdzdarbojas: Dr.ģeol., asociētais profesors Māris Krievāns, M.ģeol. pētnieks Jurijs Ješkins, Dr.ģeol., pētniece Agnese Kukela,
Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centra (ĢPIMC) darbinieki - Andis Kalvāns, Konrāds Popovs, Jānis Bikše, Inga Retiķe, Alise Babre.

Doktoranti
Jānis Bikše, pētījuma tēma “Oksidēšanās – reducēšanās apstākļu dinamika gruntsūdeņos un to pavadošie ģeoķīmiskie procesi”;
Pēteris Džeriņš, pētījuma tēma "DC/IP metodes izmantošana hidroģeoloģiskos pētījumos karsta procesa ietekmētās teritorijās”;
Jurijs Ješkins, pētījuma tēma “Tālizpētes metožu izmantošana mikro- un mezoreljefa morfodinamikas modelēšanā”;
Sandra Karuša, pētījuma tēma “Pazemes ūdeņu ekoloģiskais raksturojums aktīvās ūdens apmaiņas zonā Latvijā”.

Pētījumu virzieni
Ģeofizikālo pētījumu metodes (ģeoradars, elektroizpēte, gravitācijas lauka pētījumi), mūsdienu ledāju pētījumi, ģeoarheoloģija, kultūrvēsture, derīgie izrakteņi un to īpašības, materiālzinātne, pazemes ūdeņu izpēte (plūsmas, sastāvs, t.sk. ūdens stabilo izotopu pētījumi (ĢPIMC)) un modelēšana, inženieģeoloģija (grunšu īpašības, pētījumu metodes), derīgo izrakteņu ģeoloģija.

Studiju kursi
Ģeol1011 Ievads ģeoloģijas bakalaura studijās
Ģeol1008 Laboratorijas pētījumu metodes ģeoloģijā
Ģeol2078 Kvartārģeoloģija
Ģeol2021 Lauka kurss Zemes zinātnēs
Ģeol3008 Hidroģeoloģija*
Ģeol3007 Inženierģeoloģija
Ģeol3019 Lietišķā ģeoloģija*
Ģeol3011 Lietišķās studijas ģeoloģijas pamatos
Fizi3020 Ģeofizika
Ģeol5047 Datu bāzes un ģeoloģiskā modelēšana*
Ģeol5034 Ģeoloģiskie pētījumi Eiropas Savienībā
Ģeol5045 Augstākā matemātika ģeozinātnēs
Ģeol6009 Grunts mehānika
Ģeol5111 Grunšu tipi un īpašības
Ģeol6001 Hidroģeoloģiskā modelēšana
Ģeol5025 Inženierģeoloģiskie pētījumi un metodika
Ģeol5046 Lietišķās studijas ģeoloģijā
Ģeol5018 Pazemes ūdeņu resursi, dinamika un monitorings
Ģeol5026 Projekti ģeoloģijā
Ģeol5032 Radiolokācija ģeoloģiskos pētījumos
Ģeol5033 Ģeoarheoloģija
Ģeol5035 Ģeoloģiskā kartēšana
Ģeol5021 Mūsdienu ģeoloģiskie procesi
VidZ5777 Vides apstākļi telpiskās attīstības plānošanā
VidZ5049 Ūdens resursi un tos ietekmējošie faktori
Ģeog5077 Globālās pārmaiņas un adaptācija: hidroklimatoloģiskie un bioģeogrāfiskie procesi
Ģeol6012 Derīgo izrakteņu ģeoloģija
Ģeol7006 Pētījuma rezultāti un interpretācija

Zinātniskie projekti
2009-2012. ESF projekts „Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem”

2009-2013. EU FP7 research project GeoSeas (Pan-European infrastructure for management of marine and ocean geological and geophysical data; RI-238952).

2010-2013. Valsts pētījumu programmas Nr. 2010.10-4/VPP-5 “Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” Projekts Nr. 1 „Jaunu tehnoloģiju izstrādāšana inovatīvu produktu radīšanai no Latvijas zemes dzīļu resursiem”

2010-2013. LIFE08 NAT/LV/000449 projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

2011-2014. EU FP7 research project PanGeo (Enabling free and open access to geohazard information in support of GMES; SPA.2010.1.1-01).

2014-2015. ERAF projekts Nr. 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/016 "Videi draudzīgu virsmu kopšanas līdzekļu kompozīcijas izstrāde un izmantošanas iespēju izpēte".

2014-2015. ERAF projekts „Heterogēnas ģeoloģiskās informācijas pārvaldības metožu izstrāde un rīku projektēšana” Nr.2013/0054/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/007

2014-2018. Valsts pētījumu programmas Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (ProdRes) projekts "Zemes dzīļu resursu izpēte-jauni produkti un tehnoloģijas" (ZEME) un apakšprojekts Nr. 2014.10-4/VPP-6/6 "Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei (GEO)".

2014- 2018. Valsts pētījumu programmas "Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē - EVIDEnT" apakš projekta 5.2. "Pazemes ūdeņu izpēte"

2015-2019. LU ĢZZF projekts “Cilvēku resursu piesaiste zinātnisko pētījumu attīstībai zemes un vides zinātnēs (Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana klimata pārmaiņu kontekstā)” LU reģ. Nr. ZD2010/AZ03

2016. Recognition of traces left by earthquakes in Pleistocene sediments affected by glacio-isostatic rebound in the Baltic Sea Basin (GREBAL). Polijas Nacionālā Zinātnes Centra grants Nr. UMO-2015/19/B/ST10/0066

2017-2018. “Pētījums par okeri dabā un sarkanās krāsas simbolismu senkultūrās”. LU fonda finansēts projekts.

2017-2020. ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/047 "Vaccinium ģints ogu pārstrāde: "zaļās" tehnoloģijas un inovatīvi, farmakoloģiski raksturoti produkti biofarmācijai (BerriesPro)".

2018. “R-antarktikas ledāju dinamika kā apkārtējās vides un klimata ilgtermiņa izmaiņu indikators”. LU fonda finansēts projekts.

2018. People in a dynamic landscape: tracing the biography of Latvia’s sandy coastal belt, LZP projekts Nr. lzp-2018/1-0171.

2018. Grunšu sala pacēluma īpašību novērtēšana ceļu segas projektēšanas vajadzībām. LU reģ. Nr. L-20652-ZR-S-110/ZD2018/20652.

2018-2019. "Pētnieku grupas izveide, detalizētu Zemes magnētiskā lauka pētījumu veikšanai". LU fonda finansēts projekts.

2018-2019. “Pirmā bezvadu tīkla izveide Latvijas Universitātē, kas specializēts zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma sensoriem”. LU fonda finansēts projekts.

2018-2022. COST Action CA17131, The Soil Science & Archaeo-Geophysics Alliance: going beyond prospection.

2019. "Mikroseismikas metodes pielāgošana Latvijas kvartārnogulumu mehānisko īpašību kartēšanā". LU fonda finansēts projekts.

2019-2022. INTERREG projekts “Market driven authentic Non-Timber Forest Products from the Baltic region - focus in wild and semi cultivated species with business potential” (NovelBaltic).

Līdzdalība profesionālās organizācijās
National Geographic Society
International Association of Hydrohgeologists
Latvijas ģeoloģu savienība
Igaunijas ģeologu savienība
European Geosciences Union
Tehniskā komiteja LVS/STK 30 “Būvniecība”
Latvijas Dabas muzeja Konsultatīvās padome
International Association of Sedimentologists
Latvijas Kvartāra pētniecības asociācija (LATQUA)

Sadarbības partneri
Freiburgas Universitāte (Vācija)
Salamankas universitāte (Spānija)
Rīgas Tehniskās Universitātes Civilo ēku būvniecības katedra
a/s "Latvenergo"
SIA "Geolite"
VSIA “LVĢMC”