Katedras vadītājs

Andis Kalvāns
e-pasts: andis.kalvans@lu.lv

Mērķis
Koordinēt un veikt pētniecisko darbu lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē un nodrošināt akadēmiskā personāla iesaistīšanos kursu docēšanā ģeoloģijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmā, kā arī citās ĢZZF un LU studiju programmās. 

Darbības virzieni
Inženierģeoloģija, hidroģeoloģija, ģeofizika, derīgo izrakteņu ģeoloģija, glacioloģija, ģeoloģiskā modelēšana, ģeoarheoloģija, mūsdienu ģeoloģiskie procesi.

Akadēmiskais personāls
Dr.ģeol., docente Aija Dēliņa
Dr.ģeol., profesors Valdis Segliņš
Dr.ģeol., asociētais profesors Jānis Karušs
Dr.ģeol., asociētais profesors Māris Krievāns
M.ģeol., pētnieks Jurijs Ješkins
Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centra (ĢPIMC) darbinieki - Andis Kalvāns, Konrāds Popovs, Jānis Bikše, Inga Retiķe, Alise Babre.

Doktoranti
Jānis Bikše, pētījuma tēma “Oksidēšanās – reducēšanās apstākļu dinamika gruntsūdeņos un to pavadošie ģeoķīmiskie procesi”;
Matīss Brants, pētījuma tēma "Latvijas kristāliskā pamatklintāja metāla rūdu potenciāla novērtējums, balstoties uz ģeofizikālo modelēšanu";
Jurijs Ješkins, pētījuma tēma “Tālizpētes metožu izmantošana mikro- un mezoreljefa morfodinamikas modelēšanā”;
Viesturs Zandersons, pētījuma tēma "Mašīnmācīšanās pielietošana ģeofizikālo datu integrētā interpretācijā".

Pētījumu virzieni
Ģeofizikālie pētījumi (ģeoradars, elektroizpēte, gravitācijas lauka pētījumi, magnētiskā lauka pētījumi, mikroseismikas pētījumi), mūsdienu ledāju pētījumi, ģeoarheoloģija, kultūrvēsture, derīgie izrakteņi un to īpašības, materiālzinātne, pazemes ūdeņu izpēte (plūsmas, sastāvs, t.sk. ūdens stabilo izotopu pētījumi (ĢPIMC)) un modelēšana, inženieģeoloģija (grunšu īpašības, pētījumu metodes), derīgo izrakteņu ģeoloģija. 

Studiju kursi
Ģeol1011 Ievads ģeoloģijas bakalaura studijās
Ģeol1008 Laboratorijas pētījumu metodes ģeoloģijā
Ģeol2078 Kvartārģeoloģija
Ģeol2021 Lauka kurss Zemes zinātnēs
Ģeol3008 Hidroģeoloģija
Ģeol3007 Inženierģeoloģija
Ģeol3019 Lietišķā ģeoloģija
Ģeol3011 Lietišķās studijas ģeoloģijas pamatos
Fizi3020 Ģeofizika
Ģeol5047 Datu bāzes un ģeoloģiskā modelēšana
Ģeol5119 Tektonika
Ģeol5045 Augstākā matemātika ģeozinātnēs
Ģeol6009 Grunts mehānika
Ģeol5111 Grunšu tipi un īpašības
Ģeol6001 Hidroģeoloģiskā modelēšana
Ģeol5025 Inženierģeoloģiskie pētījumi un metodika
Ģeol5046 Lietišķās studijas ģeoloģijā
Ģeol5018 Pazemes ūdeņu resursi, dinamika un monitorings
Ģeol5026 Projekti ģeoloģijā
Ģeol5032 Radiolokācija ģeoloģiskos pētījumos
Ģeol5033 Ģeoarheoloģija
Ģeol5035 Ģeoloģiskā kartēšana
Ģeol5021 Mūsdienu ģeoloģiskie procesi
VidZ5777 Vides apstākļi telpiskās attīstības plānošanā
VidZ5049 Ūdens resursi un tos ietekmējošie faktori
Ģeog5077 Globālās pārmaiņas un adaptācija: hidroklimatoloģiskie un bioģeogrāfiskie procesi
Ģeol6012 Derīgo izrakteņu ģeoloģija
Ģeol7006 Pētījuma rezultāti un interpretācija

Zinātniskie projekti
2009-2012. ESF projekts „Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem”.

2009-2013. EU FP7 research project GeoSeas (Pan-European infrastructure for management of marine and ocean geological and geophysical data; RI-238952).

2010-2013. Valsts pētījumu programmas Nr. 2010.10-4/VPP-5 “Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” Projekts Nr. 1 „Jaunu tehnoloģiju izstrādāšana inovatīvu produktu radīšanai no Latvijas zemes dzīļu resursiem”.

2010-2013. LIFE08 NAT/LV/000449 projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

2011-2014. EU FP7 research project PanGeo (Enabling free and open access to geohazard information in support of GMES; SPA.2010.1.1-01).

2014-2015. ERAF projekts Nr. 2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/016 "Videi draudzīgu virsmu kopšanas līdzekļu kompozīcijas izstrāde un izmantošanas iespēju izpēte".

2014-2015. ERAF projekts „Heterogēnas ģeoloģiskās informācijas pārvaldības metožu izstrāde un rīku projektēšana” Nr.2013/0054/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/007.

2014-2018. Valsts pētījumu programmas Meža un zemes dzīļu resursu izpēte, ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (ProdRes) projekts "Zemes dzīļu resursu izpēte-jauni produkti un tehnoloģijas" (ZEME) un apakšprojekts Nr. 2014.10-4/VPP-6/6 "Zemes dzīļu resursu izpēte dabisko izejvielu dažādošanai un jaunu tehnoloģiju izstrādei (GEO)".

2014-2018. Valsts pētījumu programmas "Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē - EVIDEnT" apakš projekta 5.2. "Pazemes ūdeņu izpēte"

2015-2019. LU ĢZZF projekts “Cilvēku resursu piesaiste zinātnisko pētījumu attīstībai zemes un vides zinātnēs (Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana klimata pārmaiņu kontekstā)” LU reģ. Nr. ZD2010/AZ03.

2016. Recognition of traces left by earthquakes in Pleistocene sediments affected by glacio-isostatic rebound in the Baltic Sea Basin (GREBAL). Polijas Nacionālā Zinātnes Centra grants Nr. UMO-2015/19/B/ST10/0066

2017-2018. “Pētījums par okeri dabā un sarkanās krāsas simbolismu senkultūrās”. LU fonda finansēts projekts.

2017-2020. ERAF projekts Nr. 1.1.1.1/16/A/047 "Vaccinium ģints ogu pārstrāde: "zaļās" tehnoloģijas un inovatīvi, farmakoloģiski raksturoti produkti biofarmācijai (BerriesPro)".

2018. LU fonda finansēts projekts “R-antarktikas ledāju dinamika kā apkārtējās vides un klimata ilgtermiņa izmaiņu indikators”.

2018. People in a dynamic landscape: tracing the biography of Latvia’s sandy coastal belt, LZP projekts Nr. lzp-2018/1-0171.

2018. Grunšu sala pacēluma īpašību novērtēšana ceļu segas projektēšanas vajadzībām. LU reģ. Nr. L-20652-ZR-S-110/ZD2018/20652.

2018-2019. LU fonda finansēts projekts "Pētnieku grupas izveide, detalizētu Zemes magnētiskā lauka pētījumu veikšanai".

2018-2019. LU fonda finansēts projekts “Pirmā bezvadu tīkla izveide Latvijas Universitātē, kas specializēts zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma sensoriem”.

2018-2022. COST Action CA17131, The Soil Science & Archaeo-Geophysics Alliance: going beyond prospection.

2019. LU fonda finansēts projekts "Mikroseismikas metodes pielāgošana Latvijas kvartārnogulumu mehānisko īpašību kartēšanā".

2019-2022. INTERREG projekts “Market driven authentic Non-Timber Forest Products from the Baltic region - focus in wild and semi cultivated species with business potential” (NovelBaltic).

2020-2021. Kompleksu ģeofizikālo datu integrēšana un izmantošana grunts piesārņojuma kartēšanā. lzp-2020/2-0171; LU reģ. Nr. LZP2020/80.  

2020-2021. Kafijoras reģiona (Ziemeļrietumu Svalbāra) ledāju termālās struktūra, noteces sistēmas uzbūve un virsmas izmaiņas. lzp-2020/2-0279; LU reģ. Nr. LZP2020/79.

2020-2022. Research grant of INTERACT III Transnational Access call for field research at the DMI Geophysical Observatory Qaanaaq. Project “Thickness, volume and thermal structure of the southern outlet glaciers of Qaanaaq Ice Cap”.

Starptautiskie projekti
2016. IAEA Water Stable Isotope Intercomparison (WICO 2016).

2016. IAEA/WMA: GNIP: Global Network of Isotopes in Precipitation (GNIP).

2018-2020. ES Interreg pārrobežas sadarbības Est-Lat programmas projekts Est-Lat62 GroundEco: "No pazemes ūdeņiem atkarīgu ekosistēmu vienota apsaimniekošana pārrobežu Gaujas-Koivas upju baseina apgabalā".

2020. IAEA Water Stable Isotope Intercomparison (WICO 2020).

2020-2021. Geological Survey of Estonia, Measurement of grounchwater isotopic composition (LIFE IP CleanEst), procurement contract no. 10-1/19-333-1, LU reg. Nr. ZD2020/20968.

2021-2022. IAEA TC Project RER/7013: Evaluating Groundwater Resources and Groundwater Surface Water Interactions in the Context of Adapting to Climate Change.

2021-2024. Cost akcija No. CA19120: Water isotopes in the critical zone: from groundwater recharge to plant transpiration (WATSON).

Nacionāla mēroga zinātniskie projekti
2020-2023. PostDoc Latvia: Klimata izmaiņu ietekme uz pazemes un augsnes ūdens režīmu, Projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/ 3/19/524.

2020-2022. Latvijas zinātnes padome: Laiktelpiskā pazemes ūdeņu sausuma prognozēšana ar jauktiem modeļiem daudzslāņu sedimentācijas baseinā klimata pārmaiņu ietekmē, Nr. lzp-2019/1-0165.

Lietišķie projekti
2016-2017. Firma L4 agreement No. 6012-A55/172 “Pļaviņu HES apkārtnes ģeoloģiskā 3D modeļa izveidošana”.

2020. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs: Liepājas intrūzijas stāvokļa un attīstības analīze.

2020. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs: L-21024-ZR-N-110 “Par Baltijas artēziskā baseina datu apstrādi un analīzi, Liguma nr. LU. ZD2020/21024.

2015-2016. AS Latvenergo līguma Nr. 010000/15-437 “Koncentrētu pazemes ūdens plūsmu noteikšana trasēšanas eksperimentā Rīgas HES”.

2015-2016. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs “Mazuikas ezera trofiskā stāvokļa izpēti un turpmāko apsaimniekošanas risinājuma izstrādi”.

2015-2016. Geo Consultants SIA “Ģeoloģisko dabas pieminekļu “Bārbeles sērūdeņraža avots” un “Dzērves Bērziņu avoti” hidroloģisko un hidroģeoloģisko izpēti un uz to balstītu apsaimniekošanas rekomendāciju izstrāde”.

2018. AS “Latvijas valsts meži” zemes resursu zinātniskais pētījums.

Līdzdalība profesionālās organizācijās
International association of Seismology and Physics of the Earth interior (IASPEI) 
National Geographic Society
International Association of Hydrohgeologists
Latvijas ģeoloģu savienība
Igaunijas ģeologu savienība
European Geosciences Union
Tehniskā komiteja LVS/STK 30 “Būvniecība”
Latvijas Dabas muzeja Konsultatīvās padome
International Association of Sedimentologists
Latvijas Kvartāra pētniecības asociācija (LATQUA) 

Sadarbības partneri
Freiburgas Universitāte (Vācija)
Salamankas universitāte (Spānija)
Rīgas Tehniskās Universitātes Civilo ēku būvniecības katedra
a/s "Latvenergo"
SIA "Geolite"
VSIA “LVĢMC”
State institution national Antarctic scientific center (Ukraine)
Nicolaus Copernicus University Polar studies centrum (Poland) 
Radar Systems Inc.