Latvijas Kvartāra pētniecības asociācija  (LATQUA) ir dibināta 1998. gadā. Tā tika uzņemta Starptautiskajā kvartāra pētniecības savienībā (International Union for Quaternary Research (INQUA)) kā pilntiesīga locekle XV INQUA kongresā kongresā Durbānā (DĀR) 1999. gadā.

LATQUA zinātnieki ir iekļauti arī INQUA PeriBaltic darba grupā, kura organizē ikgadējus zinātniskos simpozijus. Tā ir reģionāla darba grupa, kura apvieno zinātniekus, kas aktīvi veic pētījumus dažās kvartārpētniecības jomās Darba grupas aktivitātes ir pakļautas INQUA Sauszemes procesu, nogulumu un vēstures komisijai (Commission on Terrestrial Processes, Deposits and History (TERPRO)).

LATQUA mērķis ir attīstīt kvartāra vides pētījumus un sadarbību starp dažādu zinātnes apakšnozaru zinātniekiem - kvartārpētniekiem.

LATQUA uzdevumi ir:

  • sekmēt pētījumus par kvartāra dabas un cilvēka vides attīstību, apstākļu un procesu dinamiku un veidojumiem Latvijā;
  • veicināt sadarbību starp dažādu nozaru  kvartāra vides zinātniekiem;
  • koordinēt starptautisko un reģionālo sadarbību kvartāra vides pētniecībā;
  • pārstāvēt Latvijas kvartāra vides pētnieku intereses Latvijā un starptautiskajās organizācijās.
  • veicināt Latvijas kvartārpētnieku iekļaušanos INQUA (komisijās, darba grupās un projektos).

LATQUA darbu vada valde 5 locekļu sastāvā. LATQUA valde veido arī INQUA Latvijas nacionālo komiteju. INQUA Latvijas nacionālā komiteja pārstāv LATQUA intereses INQUA.
LATQUA darbs tiek organizēts komisijās un darba grupās.

Kontakti:
Kristaps Lamsters
Latvijas Universitāte
Jelgavas iela 1-227, Rīga, LV-1004
E-pasts: kristaps.lamsters@lu.lv

LATQUA valde un Latvijas INQUA Nacionālā komiteja:
Dr. Kristaps Lamsters - prezidents, e-pasts: kristaps.lamsters@lu.lv
Dr. Jānis Karušs - sekretārs, e-pasts: janis.karuss@lu.lv
Dr. Raimonds Kasparinskis - koordinators, e-pasts: raimonds.kasparinskis@lu.lv
Dr. Normunds Stivriņš - starptautiskie sakari, e-pasts: normunds.stivrins@lu.lv
Dr. Māris Krievāns - kasieris, e-pasts: maris.krievans@lu.lv

LATQUA biedri:
Ojārs Āboltiņš, Valdis Bērziņš, Jānis Bikše, Juris Burlakovs, Ivars Celiņš, Aija Ceriņa, Guntis Eberhards, Ieva Grudzinska, Maruta Jankevica, Valdis Juškevičs, Laimdota Kalniņa, Andis Kalvāns, Andris Karpovičs, Jānis Karušs, Raimonds Kasparinskis, Andris Klepers, Ilga Kokorīte, Māris Krievāns, Kristaps Lamsters, Agris Lācis, Ilze Loze, Ilze Vircava, Aivars Markots, Ilze Mūrniece, Māris Nartišs, Ilze Ozola, Dainis Ozols, Konrāds Popovs, Dmitrijs Poršņovs, Agnese Pujāte, Artūrs Putniņš, Vita Ratniece, Agnis Rečs, Ritvars Ritums, Artis Robalds, Tomas Saks, Aleksandrs Savvaitovs, Anita Saulīte, Valdis Segliņš, Juris Soms, Normunds Stivriņš, Ivars Strautnieks, Ilga Zagorska, Sandra Zeimule, Vitālijs Zelčs, Māris Zunde.

LATQUA Goda biedri:
Aleksis Dreimanis, Rietumu Ontario Universitātes emeritētais profesors, Dr.Sc., INQUA goda biedrs
Igors Danilāns, LU profesors, Dr.habil.geol.
Ints Veinbergs, Dr.habil.geol.
Vilnis Stelle, Dr.geol.
Ojārs Āboltiņš, LU emeritētais profesors, Dr.habil.geol.
Guntis Eberhards, LU emeritētais profesors, Dr.habil.geogr., LZA korespondentājloceklis.
Vitālijs Zelčs, LU emeritētais profesors, Dr. geol.

Nozīmīga informācija:
XXI INQUA Kongress (Laiks pārmaiņām (Time for Change), Roma, Itālija, 14 – 20 jūlijs, 2023).

Monogrāfijas:
Āboltiņš, O.P., 2010. No leduslaikmeta līdz globālai sasilšanai. Dabas vides pagātne un tagadne Latvijā. LU  Akadēmiskais apgāds, Rīga, 127 lpp.
Dauškans, M., 2013. Kēmu terases Austrumlatvijas augstienēs. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 126 lpp.
Eberhards, G., 2013. Upju ieleju veidošanās un mūsdienu gultnes procesi Dienvidaustrumu Latvijā. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 213 lpp.
Eberhards, G., Lapinskis J., 2008. Baltijas jūras Latvijas krasta procesi: atlants. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 64 lpp.
Grīnbergs, A., 2011. Latvijas ūdenskritumi un krāces. Rīga, Trīsdesmit seši, 207 lpp.
Karušs, J. 2015. Ģeoradara izmantošana purvu nogulumu pētījumos. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 136 pp.
Kasparinskis, R., 2012. Latvijas meža augšņu daudzveidība un to ietekmējošie faktori. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 156 lpp.
Kļaviņš, M. (red.), 2009. Mires and peat. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 216 lpp.
Kļaviņš, M., Andrušaitis, A. (atb. red.), 2008. Klimata mainība un globālā sasilšana. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 176 lpp.
Krievāns, M. 2015. Hidrogrāfiskā tīkla veidošanās Lejas Gaujas senielejā pēdējā apledojuma beigu posmā.  LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 132 lpp.
Lamsters, K. 2021. Mūsdienu ledāji. LU  Akadēmiskais apgāds, Rīga, 263 lpp.
Lamsters, K. 2015. Zemgales ledus loba subglaciālās reljefa formas un to uzbūve. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 157 lpp.
Markots, A., 2013. Plakanvirsas pauguru reljefs Austrumlatvijas augstienēs. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 108 lpp.
Ozola, I., 2013. Holocēna organogēnie nogulumi purvos Ziemeļvidzemē. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 140 lpp.
Segliņš, V., Stinkule, A., Stinkulis, Ģ., 2013. Derīgie izrakteņi Latvijā. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 184 lpp.
Soms, J., 2013. Gravu morfoloģija Austrumlatvijā. LU  Akadēmiskais apgāds, Rīga, 203 lpp.
Stivriņš, N. 2019. The Principles of Palaeoecology. Jelgava, 76 lpp.
Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts., 2018. Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, Rīga, 752. lpp.