Latvijas Kvartāra pētniecības asociācija  (LATQUA) ir dibināta 1998. gadā. Tā tika uzņemta Starptautiskajā kvartāra pētniecības savienībā (International Union for Quaternary Research, (INQUA)) kā pilntiesīga locekle XV INQUA kongresā kongresā Durbānā (DĀR) 1999. gadā.

LATQUA mērķis ir attīstīt kvartāra vides pētījumus un sadarbību starp dažādu zinātnes apakšnozaru zinātniekiem - kvartārpētniekiem.

LATQUA uzdevumi ir:

  • sekmēt pētījumus par kvartāra dabas un cilvēka vides attīstību, apstākļu un procesu dinamiku un veidojumiem Latvijā;
  • veicināt sadarbību starp dažādu nozaru zinātniekiem  kvartāra vides zinātniekiem;
  • koordinēt starptautisko un reģionālo sadarbību kvartāra vides pētniecībā;
  • pārstāvēt Latvijas kvartāra vides pētnieku intereses Latvijā un starptautiskajās organizācijās.
  • veicināt Latvijas kvartārpētnieku iekļaušanos INQUA (komisijās, darba grupās un projektos;

LATQUA darbu vada valde 5 locekļu sastāvā. LATQUA valde veido arī INQUA Latvijas nacionālo komiteju. INQUA Latvijas nacionālā komiteja pārstāv LATQUA intereses INQUA.
LATQUA darbs tiek organizēts komisijās un darba grupās.

Kontakti:
Kristaps Lamsters
Latvijas Universitāte
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
E-pasts: kristaps.lamsters@lu.lv

LATQUA valde un Latvijas INQUA Nacionālā komiteja:
Dr. Kristaps Lamsters - prezidents, e-pasts: kristaps.lamsters@lu.lv
Dr. Jānis Karušs - sekretārs, e-pasts: janis.karuss@lu.lv
Dr. Raimonds Kasparinskis - koordinators, e-pasts: raimonds.kasparinskis@lu.lv
Dr. Normunds Stivriņš - starptautiskie sakari, e-pasts: normunds.stivrins@lu.lv
Dr. Māris Krievāns - kasieris, e-pasts: maris.krievans@lu.lv

LATQUA biedri:
Ojārs Āboltiņš, Valdis Bērziņš, Jānis Bikše, Juris Burlakovs, Ivars Celiņš, Aija Ceriņa, Guntis Eberhards, Ieva Grudzinska, Maruta Jankevica, Valdis Juškevičs, Laimdota Kalniņa, Andis Kalvāns, Andris Karpovičs, Jānis Karušs, Raimonds Kasparinskis, Andris Klepers, Ilga Kokorīte, Māris Krievāns, Elīza Kušķe, Kristaps Lamsters, Agris Lācis, Ilze Loze, Ilze Vircava, Aivars Markots, Ilze Mūrniece, Māris Nartišs, Ilze Ozola, Dainis Ozols, Konrāds Popovs, Dmitrijs Poršņovs, Agnese Pujāte, Artūrs Putniņš, Vita Ratniece, Agnis Rečs, Ritvars Ritums, Artis Robalds, Baiba Saltupe, Tomas Saks, Aleksandrs Savvaitovs, Anita Saulīte, Valdis Segliņš, Juris Soms, Normunds Stivriņš, Ivars Strautnieks, Jānis Ukass, Ilga Zagorska, Sandra Zeimule, Vitālijs Zelčs, Māris Zunde.

LATQUA Goda biedri:
Aleksis Dreimanis, Rietumu Ontario Universitātes emeritētais profesors, Dr.Sc., INQUA goda biedrs
Igors Danilāns, LU profesors, Dr.habil.geol.
Ints Veinbergs, Dr.habil.geol.
Vilnis Stelle, Dr.geol.
Ojārs Āboltiņš, LU emeritētais profesors, Dr.habil.geol.
Guntis Eberhards, LU emeritētais profesors, Dr.habil.geogr., LZA korespondentājloceklis.
Vitālijs Zelčs, LU profesors, Dr. geol.

Nozīmīga informācija:
XX INQUA Congress (IMQUA 2019 "Life on the Edge" Dublin, Ireland, 25-31 July, 2019).

Izdevumi:
Āboltiņš, O.P., 2010. No leduslaikmeta līdz globālai sasilšanai. Dabas vides pagātne un tagadne Latvijā. LU  Akadēmiskais apgāds, Rīga, 127 lpp.
Dauškans, M., 2013. Kēmu terases Austrumlatvijas augstienēs. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 126 lpp.
Eberhards, G., 2013. Upju ieleju veidošanās un mūsdienu gultnes procesi Dienvidaustrumu Latvijā. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 213 lpp.
Eberhards, G., Lapinskis J., 2008. Baltijas jūras Latvijas krasta procesi. Atlants = Processes on the Latvian Coast of the Baltic Sea. Atlas. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 64 lpp.
Grīnbergs, A., 2011. Latvijas ūdenskritumi un krāces. Rīga, Trīsdesmit seši, 207 lpp.
Kasparinskis, R., 2012. Latvijas meža augšņu daudzveidība un to ietekmējošie faktori. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 156 lpp.
Kļaviņš, M. (red.), 2009. Mires and peat. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 216 lpp.
Kļaviņš, M., Andrušaitis, A. (atb. red.), 2008. Klimata mainība un globālā sasilšana. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 176 lpp.
Markots, A., 2013. Plakanvirsas pauguru reljefs Austrumlatvijas augstienēs. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 108 lpp.
Ozola, I., 2013. Holocēna organogēnie nogulumi purvos Ziemeļvidzemē. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 140 lpp.
Segliņš, V., Stinkule, A., Stinkulis, Ģ., 2013. Derīgie izrakteņi Latvijā. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 184 lpp.
Soms, J., 2013. Gravu morfoloģija Austrumlatvijā. LU  Akadēmiskais apgāds, Rīga, 203 lpp.
Stūre, I., 2009. Jūrmalciema aizjomu ainavas stāsts. To Štrandkrug zvejibas zemnieku landšafts. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 112 lpp.
Urtāns, J., 2013. Apceres par Latvijas pilskalniem. Rīga, Nordic, 222 lpp.
Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts., 2018. Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, Rīga, 752. lpp