Nolikums "Par noslēguma darba ģeogrāfijā, ģeoloģijā, vides zinātnē, telpiskās attīstības plānošanas un skolotāju profesionālajās studiju programmās izstrādes un aizstāvēšanas kārtību" (apstiprināts 2018. gada 19. marta LU ĢZZF Domes sēdē)

  • nolikuma 1., 2., 3. pielikums (Noslēguma darba tēmas pieteikuma, titullapas noformēšanas, dokumentārās lapas paraugs);
  • nolikuma 4., 5. pielikums (Literatūras atsauču un bibliogrāfisko norāžu noformēšanas noteikumi; Noslēguma darba tehniskās noformēšanas noteikumi);
  • nolikuma 7. pielikums (maģistra darba – plānošanas projekta izstrāde profesionālā maģistra studiju programmā Telpiskās attīstības plānošana).
 

Noslēguma pārbaudījumu organizēšanas kārtību reglamentē Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem LU

Noslēguma darba vērtēšanas kritēriji

Noslēguma darba recenzija