Katedras vadītājs

prof. Ervīns Lukševičs
e-pasts: ervins.luksevics@lu.lv

Mērķis
Nodrošināt pētniecību un studiju darbu pamatiežu ģeoloģijā un ar to saistītajās jomās.

Darbības virzieni
Baltijas valstu pamatiežu ģeoloģija, mineraloģija, paleontoloģija, stratigrāfija, sedimentoloģija, derīgo izrakteņu iegulu veidošanās.

Akadēmiskais personāls
Dr.ģeol., profesors Ervīns Lukševičs
Dr.ģeol., asociētais profesors Ģirts Stinkulis
Līdzdarbojas: M.ģeol. Valters Alksnītis

Doktoranti un grāda pretendenti
Valters Alksnītis (doktorants): darba tēma “Patoloģijas mugurkaulnieku fosīlijās no Baltijas vidējā un vēlā devona baseinu nogulumiem”.
Edgars Klievēns (grāda pretendents): darba tēma “Pļaviņu reģionālā stāva karbonātiežu fāciju analīze Baltijas devona paleobaseina centrālajai daļai”.

Pētījumu virzieni
Mugurkaulnieku paleontoloģija un paleoekoloģija, paleozoja un mezozoja stratigrāfija, terigēno nogulumu un karbonātu sedimentoloģija un mineraloģija, plūdmaiņu procesu loma sedimentācijas baseinos, Baltijas devona baseina paleoģeogrāfija, derīgo izrakteņu atradņu izvietojums un veidošanās apstākļi, nogulumiežu pēcsedimentācijas izmaiņas, senās augsnes un augu sakņu veidojumi devona nogulumiežos.

Studiju kursi
Ģeol2006 Sedimentācijas procesi un nogulumi
Ģeol2010 Minerāli un ieži
Ģeol2015 Zemes evolūcija
Ģeol2021 Lauka kurss Zemes zinātnēs
Ģeol2033 Paleontoloģija un stratigrāfija
ĢeolP069 Lauka kurss reģionālajā ģeoloģijā
Ģeol3004 Latvijas ģeoloģija
Ģeol4003 Derīgo izrakteņu ģeoloģija
Ģeol5001 Paleoģeogrāfiskās rekonstrukcijas
Ģeol5011 Latvijas reģionālā ģeoloģija un ģeomorfoloģija
Ģeol5012 Sedimentācijas vide un procesi
Ģeol5016 Zemes dinamiskās sistēmas
Ģeol5024 Mineraloģija
Ģeol5030 Dzīvības attīstība
Ģeol5031 Notikumu un secību stratigrāfija
Ģeol5037 Mikropaleontoloģija
Ģeol6012 Derīgo izrakteņu ģeoloģija
Ģeol7009 Baltijas pamatiežu ģeoloģija

Zinātniskie projekti
2012: Projekts Nr. 9099-12 „Zivju-četrkājaino pārejas forma no Ziemeļkrievijas” Biedrības „National Geographic” pētniecības daļa

2011-2015: Starptautiskās Ģeoloģisko korelāciju programmas (IGCP) projekts Nr. 596 „Vidējā paleozoja klimats un bioloģiskā daudzveidība”, Starptautiskā Ģeoloģijas zinātņu savienība (IUGS)

2015-2016: Pārskats ar informāciju par ģeoloģiskajiem dabas pieminekļiem Latvijas teritorijā, Dabas aizsardzības pārvalde

2015-2019: LU ĢZZF projekts “Cilvēku resursu piesaiste zinātnisko pētījumu attīstībai zemes un vides zinātnēs (Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana klimata pārmaiņu kontekstā)” LU reģ. Nr. ZD2010/AZ03

2017-2020: Galvaskausa evolūcija, četrkājaino sauszemes apgūšana un radiācija (nr. NE/PO13090/1)

2017: Smilšakmeņu ekspozīcijas izveide Mazsalacas novada muzejā. Pasūtītājs: Mazsalacas novada pašvaldība

2019-2021: Plūdmaiņu režīma un klimata ietekme uz vidējā-vēlā devona biotu epikontinentālajā Baltijas paleobaseinā (lzp-2018/2-0231). Latvijas Zinātnes padomes finansējums

2021-2026: Mūsu senču izsekošana devona pasaulē: starpdisciplināra pieeja četrkājaino izcelšanās problēmai (Tracking our ancestors across the Devonian world: a new multidisciplinary approach to the origin of tetrapods). Eiropas Savienības Horizon2020 projekts

Līdzdalība profesionālās organizācijās
Baltijas Stratigrāfijas asociācija
Starptautiskās Ģeoloģijas zinātņu savienības (IUGS) Starptautiskās stratigrāfijas komisijas (ICS) Devona stratigrāfijas apakškomisija (SDS)
Starptautiskās Ģeoloģijas zinātņu savienības (IUGS) Starptautiskā ģeoloģijas zinātņu vēstures komisija (INHIGEO)
Starptautiskā sedimentologu asociācija (IAS)
Paleontoloģijas asociācija (Londona)
Krievijas paleontoloģijas biedrība
Latvijas Zinātņu akadēmija
Latvijas ģeologu savienība

Sadarbības partneri
Austrālijas Universitāte
Komi zinātniskā centra Ģeoloģijas institūts, Krievijas Zinātņu Akadēmija
Krievijas ZA Paleontoloģijas institūts un muzejs, Maskava
Lilles Universitāte (Francija)
Nacionālais Dabaszinātniskais muzejs, Parīze (Francija)
Pensilvānijas akadēmija (ASV)
Sankt-Pēterburgas Universitāte (Krievija)
Tallinas Tehnoloģiju Universitāte (Igaunija)
Tartu Universitāte (Igaunija)
Turku Universitāte (Somija)
Upsalas Universitāte (Zviedrija)
Varšavas Universitāte (Polija)
Viļņas Universitāte (Lietuva)
Vroclavas Universitāte (Polija)
Rīgas Tehniskās Universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
VSIA “LVĢMC”
SIA “Lode”
SIA “Knauf”