Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte nodrošina akadēmiskās studijas ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē. Fakultāte piedāvā augstāko akadēmisko izglītību 3 līmeņu studijās - bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās, kā arī profesionālo apmācību ģeoinformātikā profesionālajā bakalaura studiju programmā un telpiskās attīstības plānošanas profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā. Fakultātes akadēmiskais personāls, sadarbojoties ar daudzu pasaules valstu zinātniekiem, nodrošina arī zinātnes attīstību ģeogrāfijā, ģeoloģijā un vides zinātnē Latvijā. Galvenais faktors, kas nosaka fakultātes darbības nozīmību un attīstību, ir fakultātes studenti un mūsu pētniecības lauks – Latvijas daba un cilvēki. Fakultātes studenti, absolvējot Universitāti, veiksmīgi konkurē gan Latvijas, gan Eiropas darba tirgū.

Ja tici Raiņa “pastāvēs, kas pārvērtīsies”, tad zini: Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē apgūstamās zinātnes - ģeogrāfija, vides zinātne un ģeoloģija - vienmēr pastāvēs un būs sabiedrībai aktuālas! Iespēja izzināt trīs nozares, kas saistītas gan ar Zemi un zemi, gan ar sociālo un dabaszinātņu jomu, gan ar cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem, gan ar iežiem un visiem Tev apkārt notiekošajiem procesiem, tiks dota, ja izvēlēsies studijas Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Fakultāte topošajam studentam dod iespēju kļūt par patstāvīgu, zinošu, zinātkāru erudītu un pilnveidot sevi par daudzpusīgu speciālistu.

Studiju procesā klausīsies gan zinošu pasniedzēju un vieslektoru lekcijas, gan veiksi laboratorijas un praktiskos darbus, dosies āra lekcijās, lauka dienās un praksēs. Ārpusstudiju laikā piedalīsies dažādos atraktīvos tradicionālajos ģeogrāfu pasākumos gan upēs svaigā gaisā, gan zem jumta draugu lokā, kuras nodrošina Studentu pašpārvalde.

Studijas notiek Baltijā modernākajā augstākās izglītības un zinātnes ēkā. Mūsdienīgas laboratorijas, tehnika, lekciju auditorijas, atpūtas telpas un plašums gaida Tevi! Nāc un izzini pasauli Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē! Kamēr vien eksistēs Zeme, arī ģeoloģija, vides zinātne un ģeogrāfija pastāvēs. Lai gan – ģeoloģija var būt arī uz Mēness un Marsa. Tāpēc izvēlies ilgtspējīgu profesiju.
Pievienojies Ģeogrāfu mafijai!

 

PĒTNIECĪBAS IZCILĪBĀ BALSTĪTAS STUDIJAS
Studijas par Latvijas zemi, dabu, tautu un starptautiski nozīmīgām ģeotelpiskām cilvēka – vides sistēmām, to izpēti, risinājumiem un izmantojamajām tehnoloģijām. Topošie dabaszinātņu speciālisti dodas lauka studiju darbos, izziņas pārgājienos gan Latvijā, gan ārvalstīs.

GLOBĀLI ORIENTĒTS UN LOKĀLI PATRIOTISKS STUDENTS
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte sniedz izaugsmes platformu, kura nodrošina un vairo sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos un veicina izpratni par dabas kapitālu, piedāvājot inovatīvus risinājumus dabas un kultūrsociālās daudzveidības un vides saglabāšanā.

DARBA TIRGŪ AUGSTU NOVĒRTĒTS STUDIJU SATURS
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte ir vienīgā institūcija Latvijā, kur tiek sagatavoti speciālisti ģeogrāfijā, ģeoloģijā, telpiskās attīstības plānošanā. Te tiek sagatavoti darbinieki teritoriju un vides pārvaldības institūcijām, pašvaldībām, privātuzņēmumiem, kas darbojas ģeogrāfiskās informācijas sistēmu un kartogrāfijas, teritoriju attīstības plānošanas, vides stāvokļa vērtēšanas, ainavu plānošanas, dabas un kultūras mantojuma aizsardzības, ģeoloģiskās izpētes jomās.

KRITISKĀ DOMĀŠANA
Ģeogrāfija palīdz labāk izprast mūsu strauji mainīgo pasauli. Kritiskā domāšana, dabas un sociālo procesu attīstības likumsakarību izpratne ir neatņemama ģeogrāfijas studiju sastāvdaļa.

ĢEOGRĀFU MAFIJAS KOPIENA
Ģeogrāfija ir dzīvesveids. Visus esošos un bijušos fakultātes studentus vieno “ģeogrāfu mafijas” draudzības saites un sauklis – “Es miera dzīvi neatzīstu, kas laime ir - to meklēju!”. Studiju laikā rodas “neredzamais atbalsta tīkls”, kas noderīgs visai dzīvei. Mūsu visgaidītākais pasākums ir leģendām apvīts laivu brauciens - ģeorallijs.

AUGSTI KVALIFICĒTS, KOMPETENTS, STUDENTIEM DRAUDZĪGS UZ IZCILĪBU ORIENTĒTS AKADĒMISKAIS PERSONĀLS
Iespēja dažāda studiju līmeņa studentiem iesaistīties pētniecībā, arī nacionāla un starptautiska mēroga pētniecisko projektu izpildē.

KVALITATĪVA STUDIJU INFRASTRUKTŪRA, RESURSI UN VIDE MŪSDIENĪGA STUDIJU PROCESA NODROŠINĀŠANAI
Moderna studiju vide un starptautiskas sadarbības iespējas studiju laikā.

Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra Torņakalnā Dabas mājas ēka ir projektēta tā, lai tā radītu vienlīdzīgas iespējas ikvienam sabiedrības loceklim to izmantot un saņemt nepieciešamos pakalpojumus. Ir ievēroti priekšnosacījumi, lai būtu nodrošinātas katra indivīda patstāvīgas pārvietošanās iespējas, piekļūšana objektam, elementāro vajadzību nodrošināšana un iespēja patstāvīgi veikt nodomāto darbību un saņemt pakalpojumus.

  • 10 autostāvvietas personām ar īpašām vajadzībām
  • Magnum auditorijā paredzētas speciālas vietas cilvēkiem ratiņkrēslā
  • Vertikālo pārvietošanos starp stāviem nodrošina 3 lifti
  • Panorāmas liftos stāvi tiek paziņoti latviešu valodā, uz stāvu pogām nodrošināti uzraksti Braila rakstā
  • Kāpņu laidiem ir ar kontrastējošu krāsu atzīmēti pirmie un pēdējie pakāpieni
  • Nodrošināti arī citi vides pieejamības risinājumi, piem.: ratiņkrēsliem atbilstošs durvju platums un izlietņu augstums, trauksmes pogas tualetēs

Akadēmiskā centra vides pieejamības risinājumus augstu novērtējusi invalīdu un viņu draugu biedrība “Apeirons”, 2015. gadā piešķirot balvu “Zelta kruķis” nominācijā gada humānākā ēka. (Vairāk lasi šeit)

Dabas mājas vides pieejamības risinājumi raidījumā “Trīs ceturtdaļas” (skatīt no 10. minūtes)

Lodes muiža ir Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes lauka kursu stacionārs. Tur norisinās lielākā daļa lauka kursu, kuru laikā topošie ģeogrāfi, ģeologi un vides zinātņu eksperti apgūst praktiskās iemaņas lauka darbos. Šī vieta ir jau paudžu paudzēs mīlēta visas ģeotautas vidū.


Apskati Lodesmuižas apkārtni 3D modelī

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes lauku stacionārs „Lodesmuiža” izmantojama kā studiju, pētniecības un apmešanās vieta. Lai sekmētu sadarbību ar citām izglītojošām un pētnieciskām institūcijām, veicinātu LU finansiālo darbību un sekmētu saimniecisko vajadzību nodrošinājumu, ir apstiprināts ar LU 30.03.2012. rīkojumu Nr.1/100 lauku stacionāra „Lodesmuiža” maksas pakalpojumu cenrādis.

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes lauka kursu stacionāra "Lodes muiža" atrašanās vieta Vecpiebalgas novadā Taurenes pagastā:

1920.
LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē izveidoja Fiziskās ģeogrāfijas katedru (vadītājs Reinholds Voldemārs Putniņš (1881-1934)).

1922.
Uz Fiziskās ģeogrāfijas katedras bāzes R.V.Putniņš izveidoja Fiziskās ģeogrāfijas un ģeonomijas institūtu.

1935.
Fiziskās ģeogrāfijas un ģeonomijas institūts tika sadalīts divos patstāvīgos institūtos – ko dibināja Ģederts Ramans (1889-1964).

05.11.1944.
Rektors Matvejs Kadeks (1897-1950) parakstīja pavēli par LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes sadalīšanu 4 patstāvīgās fakultātēs: Ģeogrāfijas, Ģeoloģijas – augsnes zinātņu, Bioloģijas, Fizikas un matemātikas fakultātē.

11.12.1944.
Darbību uzsāka patstāvīgā Ģeogrāfijas fakultāte Kronvalda bulv. 4, kur pirms kara bija LU Ģeogrāfijas institūts. Fakultātē bija 3 katedras: Fiziskās ģeogrāfijas, Reģionālās ģeogrāfijas, Padomju Savienības ģeogrāfijas katedras.

1946.
No Padomju Savienības katedras izveidoja Ārvalstu ģeogrāfijas katedru.

1944.-1947.
Ģeogrāfijas fakultāti vadīja pirmais dekāns Ģederts Ramans.

1947.-1949.
Dekāna amatā bija Indriķis Saule-Sleinis (1888-1953).

1949.
Notika pirmā reorganizācija – Ģeogrāfijas fakultāti apvienoja ar Ģeoloģijas un augsnes zinātņu fakultāti, izveidojot Ģeoloģijas un Ģeogrāfijas fakultāti, kura atradās Kronvalda bulv. 1.

1949.-1950.
Apvienoto Ģeoloģijas un Ģeogrāfijas fakultāti vadīja dekāns Verners Melnalksnis (1896-1980).

1950.-1951.
Ģeoloģijas un Ģeogrāfijas fakultātes dekāna amatā bija Kārlis Spriņģis (1903-1987).

01.01.1951.
Slēdza ģeoloģijas nodaļu un atjaunoja Ģeogrāfijas fakultāti.

1952.
Pēdējais ģeologu izlaidums Latvijā Padomju savienības laikā.

1951.-1955.
Atjaunotās Ģeogrāfijas fakultātes dekāns bija Aleksandrs Jaunputniņš (1904-1974).

1955.-1961.
Fakultātes dekāna pienākumi bija uzticēti Kamilam Ramanam (1917-1991).

1958.
Ģeogrāfijas fakultāte tiek pārcelta uz ēku Raiņa bulv. 29.

1961.-1964.
Fakultāti vadīja dekāne Valija Klane

1963.-1970.
Studentu mācību praksēm un pētnieciskajam darbam izveidoja lauku stacionāru “Vējava” Madonas rajonā Vestienas pagastā.

1964.-1969.
Fakultātes vadību pārņēma dekāns Gunārs Berklavs.

1969.-1973.
Fakultāti vadīja dekāns Guntis Eberhards

1971.
Fakultāte kārtējo reizi tiek pārvietota uz citām telpām – šoreiz Kr.Valdemāra (bij.Gorkija) ielā 48, 69.

1971.-1986.
Studentu prakses notika prakšu bāzē – “Mežole”, Valkas rajonā, Launkalnes pagastā.

1973.-1980.
Dekānes pienākumus veica Renāte Āva

1974.
Pēc studentu iniciatīvas darbu uzsāk Jauno ģeogrāfu skola (JĢS)

1978.
Ģeogrāfijas fakultātei atkal jauna atrašanās vieta – Jūrmalas gatvē 74/76.

1980.
Ojāra Āboltiņa vadībā tika atjaunots Ģeoloģijas muzejs.

1980.-1985.
Dekāna amatā bija Jānis Štrauhmanis.

1984.
Sakarā ar Pedagoģijas fakultātes izveidošanu LVU sastāvā, ģeogrāfi tiek pārcelti un tika iegūta līdz šim pēdējā fakultātes mītne – Alberta ielā 10.

1985.-1988.
Fakultāti atkārtoti vadīja dekāns Guntis Eberhards.

1988.-1994.
Dekāna pienākumu veikšanu pārņēma Jāzeps Jankevics.

1989.-1990.
Šajā akadēmiskajā gadā sākās pāreja no piecgadīgās augstākās izglītības uz divpakāpju akadēmisko izglītību ar bakalaura un maģistra grāda iegūšanu.

1989.-1990.
Tika atjaunotas studijas ģeoloģijā.

1990.
Izveidoja Dabas un vides aizsardzības un atjaunošanas katedru (tagad – Vides aizsardzības katedra); tās vadītājs prof. Guntis Eberhards.

1991.
Atjaunoja Ģeoloģijas katedru, par tās vadītāju kļuva Igors Danilāns.

1994.-1997.
Ģeogrāfijas fakultāti (no 1995.g.- Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti) vadīja dekāns prof. Vitālijs Zelčs.

1996.
Izmaiņas fakultātes struktūrā. Tika izveidotas nodaļas, kas atbilst fakultātē realizētajām studiju programmām un zinātniskās pētniecības virzieniem: Ģeogrāfijas, Ģeoloģijas un Vides zinātnes nodaļa.

1997.-2006.
Fakultāti vadīja dekāns prof. Māris Kļaviņš.

1999.
Izveidota Ģeomorfoloģijas un ĢIS katedra (tagad Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra), kuru vada prof. Vitālijs Zelčs.

2004.
Notika izmaiņas Ģeoloģijas nodaļas un Vides zinātnes nodaļas struktūrā. Tika izveidota Pamatiežu ģeoloģijas katedra (vadītājs Ervīns Lukševičs), Lietišķās ģeoloģijas katedra (vadītājs Valdis Segliņš) un Lietišķās vides zinātnes katedra (vadītājs Magnuss Vircavs).

Kopš 2007.
Fakultātes dekāns ir prof. Oļģerts Nikodemus.

2008.
Tiek izveidots Vides un ilgtspējīgas attīstības izglītības centrs

2015.
Fakultāte no iemīļotās jūgendstila ēkas Alberta ielā 10 pārceļas uz jaunuzcelto Baltijā modernāko augstākās izglītības ēku - LU Dabaszinātņu akadēmisko centru (LU Dabas māju) Jelgavas ielā 1

Kopš 2016.
Fakultātes dekāne ir prof. Zaiga Krišjāne.