Vides zinātnes nodaļas vadītājs


Vides zinātnes nodaļas galvenie pētījumu virzieni:

  • Globālā klimata izmaiņu ietekme uz sauszemes un saldūdens ekosistēmām
  • Bioloģiskā daudzveidība dabā un urbānā vidē
  • Videi draudzīga bioekonomika – dabas resursu kompleksa pārstrāde
  • Zemes izmantošanas maiņas virzošie spēki un to ietekme uz ainavām un ekosistēmām
  • Latvijas vides kvalitāte un tās ilgtermiņu izmaiņu tendences
  • Inovācijas vides tehnoloģijās vides aizsardzības jautājumu risināšanai
  • Teritoriju ilgtspējīgas attīstības novērtēšanas metodoloģijas pilnveidošana un rīcības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā
  • Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodikas izstrādāšana un integrēšana vides pārvaldībā