Nodaļas vadītājs

prof. Oļģerts Nikodemus
e-pasts: olgerts.nikodemus@lu.lv

 

Galvenie pētījumu virzieni:

Globālā klimata izmaiņu ietekme uz sauszemes un saldūdens ekosistēmām

Bioloģiskā daudzveidībaa dabā un urbānā vidē

Videi draudzīga bioekonomika – dabas resursu kompleksa pārstrāde

Zemes izmantošanas maiņas virzošie spēki un to ietekme uz ainavām un ekosistēmām

Latvijas vides kvalitāte un tās ilgtermiņu izmaiņu tendences

Inovācijas vides tehnoloģijās vides aizsardzības jautājumu risināšanai

Teritoriju ilgtspējīgas attīstības novērtēšanas metodoloģijas pilnveidošana un rīcības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā

Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodikas izstrādāšana un integrēšana vides pārvaldībā