Vides zinātnes nodaļas vadītājs


Vides zinātnes nodaļas galvenie pētījumu virzieni:
  • Globālā klimata izmaiņu ietekme uz sauszemes un saldūdens ekosistēmām;
  • Bioloģiskā daudzveidība dabā un urbānā vidē;
  • Videi draudzīga bioekonomika – dabas resursu kompleksa pārstrāde;
  • Zemes izmantošanas maiņas virzošie spēki un to ietekme uz ainavām un ekosistēmām;
  • Latvijas vides kvalitāte un tās ilgtermiņu izmaiņu tendences;
  • Inovācijas vides tehnoloģijās vides aizsardzības jautājumu risināšanai;
  • Teritoriju ilgtspējīgas attīstības novērtēšanas metodoloģijas pilnveidošana un rīcības ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā;
  • Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodikas izstrādāšana un integrēšana vides pārvaldībā.
Katedras:

Lietišķās vides zinātnes katedra →
Vides aizsardzības katedra →

Laboratorijas un centri studijām un pētniecībai:

Augsnes un grunts ķīmiskās izpētes laboratorija
Dabas resursu izpētes laboratorija
Dabas un vides procesu modelēšanas laboratorija
Mežu un ūdeņu izpētes laboratorija "Nacionālas nozīmes mežu un ūdeņu izpētes centrs"
Vides ķīmijas laboratorija
Vides tehnoloģiju laboratorija