Derīgo izrakteņu ģeoloģija

Smilts un grants, dolomīts, māls, ģipsis, kaļķakmens, kvarca smilts, kūdra un citi nogulumiežos esošie derīgie izrakteņi ir Latvijas Zemes dzīļu resursi, kuru mums netrūkst, tačutos nepieciešams racionāli un ilgtspējīgi izmantot. Latvijas Universitātes ģeologiem ir gadu desmitiem ilgas tradīcijas derīgo izrakteņu pētījumos sadarbībā ar materiālzinātņu speciālistiem, izrakteņu ieguves un būvmateriālu ražošanas uzņēmumiem. Šīs tradīcijas turpina Ģeoloģijas nodaļas zinātniskais personāls un studenti, pētot dolomītu struktūras saikni ar šo iežu mehānisko izturību, devona un juras perioda klimata ietekmi uz kvarca smilšu veidošanās apstākļiem, senu noslīdeņu procesu un ledāja deformāciju ietekmi uz devona mālu kvalitāti u.c. Pētījumos tiek iegūtas jaunas zināšanas par derīgo izrakteņu veidošanās apstākļiem, vēlākām izmaiņām, dažādu izrakteņu veidu, kā arī derīgo un nederīgo komponentu izplatību. Kūdras iegulu pētījumos tiek sekmīgi izmantotas ģeofizikālās metodes. Latvijā dziļi iegulošajā kristāliskajā pamatklintājā ir bagātas dzelzsrūdas, kā arī citi, pagaidām ļoti nepilnīgi izpētīti rūdu resursi. To tikko uzsāktie pētījumi, izmantojot ģeofizikālās metodes un iepriekš veikto urbumu seržu analīzes, ir aktuāli Eiropas Savienības kritisko resursu kontekstā. Pētījumos un studentu apmācībā LU ģeologi sadarbojas ar LU Ķīmijas fakultāti, RTU Materiālzinātņu un lietišķās ķīmijas fakultāti, SIA “Lode”, SIA “Knauf”, SIA “Schwenk Latvija”, SIA “Saulkalne S”, SIA “DSG Karjeri” un citiem uzņēmumiem. LU Ģeoloģijas nodaļas darbinieki ir monogrāfiju par derīgajiem izrakteņiem autori.

Nozīmīgākās publikācijas

Rundāns, M., Sperberga, I., Sedmale, G., Stinkulis, G. 2013. Effect of sintering process and additives on the properties of cordierite based ceramics. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, 47, 012012.


Segliņš, V., Stinkule, A., Stinkulis, Ģ. 2013. Derīgie izrakteņi Latvijā. LU Akadēmiskais apgāds, 184 lpp.


Sperberga, I., Sedmale, G., Stinkulis, G., Zeila, K., Ulme, D. 2011. Comparative study of illite clay and illite-based geopolymer products. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 18, 222027.


Stinkule, A., Stinkulis, Ģ. 2015. Latvijas devona dolomīti. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule“, 80 lpp.


Stinkule, A., Stinkulis, Ģ. 2017. Latvijas kvarca smiltis. LU Akadēmiskais apgāds, 77 lpp.