Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

ESF finansēta projekta īstenošanas ietvaros izveidotā starpnozaru zinātnieku grupa prezentē pirmos iegūtos rezultātus augsnes pētījumu jomā
Raimonds Kasparinskis, ESF projekta zinātniskais vadītājs
16.02.2014.

ESF projekta “Starpnozaru jauno zinātnieku grupa Latvijas augšņu kvalitātes, izmantošanas potenciāla novērtēšanai un atjaunošanai” (vienošanās Nr. 2013/0020/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/066) pirmo iegūto rezultātu apspriešana notika LU 72. zinātniskās konferences ietvaros organizētajās sekcijās un apakšsekcijās LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, kā arī Bioloģijas falkultātē laika periodā no 27.01.-13.02.2014.

Ziņojumi LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Zemes un Vides zinātņu sekcijas apakšsekcijā "Augsnes piesārņojums un tā novēršana" (27. janvārī).

 

Ziņojumi LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Zemes un Vides zinātņu sekcijas apakšsekcijā „Zemes izmantošanas maiņas un intensitātes sociālekonomiskie un ainavekoloģiskie aspekti” (28. janvārī).

 

Ziņojums LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Zemes un Vides zinātņu sekcijas apakšsekcijā “Lietišķā ģeoloģija” (31. janvārī).

 

Ziņojums LU Bioloģijas fakultātes Hidrobioloģijas katedras organizētajā sekcijā „Latvijas ūdeņu vides pētījumi un aizsardzība” (31. janvārī).

 

Ziņojumi LU Bioloģijas fakultātes organizētajā sekcijā “Mikrobioloģija un biotehnoloģijas” (13.februārī).

  • Vecstaudža D., Mutere O., Grūbe M., Truu J., Kalnenieks U. Pseudomonas un Stenotrophomonas ģints kultūru augšanas optimizācija ogļūdeņražu klātbūtnē. Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas sekcija. http://priede.bf.lu.lv/konf/apsek/mikro/2014/
  • Dāvids M., Mutere O., Strikauska S., Grūbe M., Truu J., Kalnenieks U. Smago metālu un ogļūdeņražu saturošā daudzkomponentu piesārņojuma ietekme uz mikroorganismiem. Latvijas Universitātes 72. zinātniskā konference, Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas apakšsekcija. http://priede.bf.lu.lv/konf/apsek/mikro/2014/

Informācija par projektu

Projekta mājas lapa: www.augsne.lu.lv

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Daugavpils Universitāti īsteno projektu Eiropas Sociālā fonda aktivitātē „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ar mērķi attīstīt starpnozaru (vides zinātnes, ģeogrāfijas, bioloģijas un ķīmijas) Latvijas augsnes resursu izpēti, izveidojot jauno zinātnieku grupu. Projekta ietvaros ir paredzēts piesaistīt jaunos zinātniekus Latvijā aktuālu augsnes izmantošanas un aizsardzības jautājumu risināšanai. 

Pētnieki pēta augsnes īpašību maiņu atkarībā no to izmantošanas un apsaimniekošanas, kā arī risina jautājumus saistībā ar augsnes attīrīšanu vietās, kur augsne ir piesārņota ar naftas produktiem un smagajiem metāliem.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta metodoloģija zemes izmantošanas maiņas un intensitātes ietekmes novērtēšanai uz Latvijas augsnes kvalitāti, kas sekmētu augsnes resursu ilgtspējīgu izmantošanu un atjaunošanu.

Degradētu augšņu izmantošanas iespēju nodrošināšanai ir paredzēta jaunu tehnoloģiju un produktu, pētniecības metodoloģiju izstrāde augsnes īpašību un kvalitātes uzlabošanai un rekultivācijas risinājumi. 

Projekta rezultātā iegūtie rezultāti tiks publicēti Latvijas un ārvalstu zinātniskajos žurnālos, monogrāfijā, kā arī tiks izstrādātas rekomendācijas augsnes kvalitātes nodrošināšanai un zemes izmantošanas plānošanai.

Projektā ir iesaistīti jaunie zinātnieki no LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes, LU Bioloģijas fakultātes, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūta, LU Ķīmijas fakultātes, kā arī no Daugavpils Universitātes.

 

Projekta kopējais finansējums: 348 594 LVL / 496 005 EUR

Projekta īstenošanas termiņš: 01.09.2013.-31.08.2015.