Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Aktīvas diskusijas pie stenda ziņojuma SWIM 2018 konferences ietvaros, Gdaņskā, Polijā. No labās puses LU ĢZZF pētnieks un ģeoloģijas doktorants Jānis Bikše.
Hidroģeologi gūst atzinību starptautiskā sālsūdens intrūziju konferencē
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļa
04.07.2018.

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeoloģijas nodaļas pētnieki Inga Retiķe un Jānis Bikše saņēma apbalvojumu par labāko stenda ziņojumu 25. starptautiskajā sālsūdens intrūziju konferencē (25th Salt Water Instrusion Meeting (SWIM)), kas norisinājās laika posmā no 17.-22.jūnijam, Gdaņskā, Polijā.

Konferences 50 gadu pastāvēšanas laikā šī bija pirmā reize, kad tika prezentēts Latvijas teritorijā veikts pētījums. LU ĢZZF pētījuma objekts bija jūras ūdens intrūzijas (jūras ūdens iespiešanās saldūdens horizontos) attīstība Liepājas pilsētas apkārtnē un tās apsaimniekošana saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvas prasībām. Pastiprinātu interesi veicināja pētījuma rezultāti, kas norāda uz jūras ūdens intrūzijas samazināšanos. Ņemot vērā arvien pieaugošo tūrisma slodzi uz piekrastes reģioniem, šī ir netipiska un zinātniski interesanta situācija pasaules mērogā. Konferencē aktīvi tika diskutēts par ciešākas sadarbības nepieciešamību starp zinātniekiem un par ūdens apsaimniekošanu atbildīgajām nacionālajām institūcijām. Šī pētījuma rezultāti jau ir integrēti valsts līmeņa ūdens apsaimniekošanas dokumentos (izstrādātas robežvērtības apstiprinātas ar VARAM ministra Kaspara Gerharda rīkojumu Nr.257 “Par piesārņojošo vielu un to grupu robežvērtībām riska pazemes ūdensobjektos”).

Konference (Salt Water Instrusion Meeting) norisinās reizi divos gados Eiropā un ārpus tās. Nākamā tikšanās plānota 2020.gadā Amerikas Savienotajās Valstīs, bet aiznākamā 2022. gadā- Izraēlā. Konferences vēsturei veltīts raksts “Celebrating 50 years of SWIMs (Salt Water Intrusion Meetings)” līdz 2018. gada augustam brīvi pieejams  žurnālā “Hydrogeology".

Pētījumā ietvaros sagatavotas un pieņemtas publicēšanai divas zinātniskās publikācijas, kas būs pieejamas brīvpieejas žurnālā Web of Science datubāzē. Ar ziņojuma paplašinātajām tēzēm pašreiz iespējams iepazīties šeit. 

Pētījuma autori izsaka pateicību Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Hidroģeoloģijas nodaļai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Ūdens resursu nodaļas vadītājai Ivetai Teibei par iespēju izmantot valsts pētnieciskā pazemes ūdeņu monitoringa datus.

Pētījums sagatavots projekta Dabas resursu ilgtspējīga izmantošana klimata pārmaiņu kontekstā Nr.AAP2016/B041 ietvaros.