Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Raimonda Kasparinska atklātā lekcija “Augsnes informācija Latvijā. Problēmas un iespējamie risinājumi”
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
14.05.2018.

Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes asociētā profesora amata pretendenta Dr.ģeogr. Raimonda Kasparinska atklātā lekcija un diskusija par tēmu "Augsnes informācija Latvijā. Problēmas un iespējamie risinājumi" notiks š.g. 24. maijā no plkst. 10:30 līdz 12:00 LU Dabas mājā, 217. auditorijā, Jelgavas ielā 1, Rīgā-Torņakalnā.

Visi interesenti tiek laipni aicināti!

 

Augsne ir viens no nozīmīgākajiem biosfēras dabas komponentiem un Zemes resursiem, kas ilgstoši veidojās dažādu procesu un faktoru ietekmē. Sekmīga bioekonomikas attīstība ir saistāma ar visaptverošu informāciju par augsnēm un to kvalitāti. Augsnes informācija ir nepieciešama ne tikai lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, bet arī tiek integrēta dažādos starpdisciplināros pētījumos, piemēram, klimata izmaiņu siltumnīcefekta izraisošo gāzu emisiju aprēķināšanā, oglekļa savienojumu piesaistes aprēķināšanā, teritoriju ilgtspējīgā plānošanā un apsaimniekošanā, kā arī dabas aizsardzībā u.c.

Latvijā dažādu sociālo, ekonomisko un politisko faktoru rezultātā notiekošās pārmaiņas, piemēram, iedzīvotāju migrācija, zemes izmantošanas intensifikācija un tajā pat laikā notiekošā ekstensifikācija, un ar to saistītie ainavekoloģiskie aspekti, ir ļoti būtiski Latvijas tautsaimniecības un bioekonomikas attīstībai. Īpaši aktuāls ir kļuvis jautājums saistībā ar zemes izmantošanas maiņas ietekmi uz augsnes īpašībām, kvalitāti un augsnes procesiem, piemēram, bijušo lauksaimniecībā izmantojamo zemju pamešana un apmežošana, teritoriju neapsaimniekošana, kā arī drenāžas sistēmu degradācija un mitruma apstākļu izmaiņas.

Būtisks jautājums ir saistībā ar korektas augsnes informācijas nodrošināšanu starptautiskajā apritē, kā arī klasifikāciju atbilstoši starptautiskajām augšņu klasifikācijas sistēmām un kartogrāfiskā materiāla nodrošināšanu un augsnes monitoringa attīstību nākotnē.