Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Valsts zemes dienests izsludina studiju noslēguma darbu konkursu - pieteikšanās līdz 30. septembrim
Aldis Rausis, Valsts zemes dienesta kadastra attīstības vadītājs
22.09.2017.

Lai sekmētu studiju procesa kvalitātes paaugstināšanu un studentu zinātnisko izaugsmi, atbalstītu viņu centienus un sasniegumus pētniecības jomā, kā arī veicinātu zinātnisko pētījumu pārnesi praktiskajā darbībā, Valsts zemes dienests izsludina ikgadējo konkursu

par labākajiem studiju noslēguma darbiem (bakalaura darbs, maģistra
darbs, diplomdarbs) (turpmāk – Darbi) ar Dienesta darbību saistītajās jomās.

      Informējam, ka, lai piedalītos konkursā, augstākās izglītības iestādei Dienestā līdz 2. oktobrim
jāiesniedz Darbi elektroniska dokumenta veidā PDF formātā, sūtot
Dienesta kontaktpersonai Aldim Rausim uz elektronisko adresi aldis.rausis@vzd.gov.lv.

     Darbi tiks vērtēti trīs kategorijās –
“Labākais bakalaura darbs”,
“Labākais maģistra darbs” un
“Labākais diplomdarbs”,
vērtēšanā ņemot vērā sekojošus pamatkritērijus:
·        Tēmas nozīmība un aktualitāte;
·        Pētījuma analīzes dziļums un kvalitāte, izdarīto
secinājumu pamatotība un oriģinalitāte;
·        Pētījumu novitāte, sniegto priekšlikumu praktiskā
nozīme.

    Informācija par konkursa uzvarētājiem tiks publicēta Dienesta
mājas lapā un citos sociālo tīklu saziņas līdzekļos,
kā arī par tiem tiks informētas iesaistītās izglītības iestādes.
Labāko darbu autoriem tiks izsniegti Dienesta atzinības raksti.

Dienesta konkursa “augstākās izglītības iestāžu
studiju noslēguma labākie darbi” nolikums.