Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Piektdien LU Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēkā notiks divu grāmatu atvēršana
Aivars Markots, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
23.10.2013.

Piektdien, 25. oktobrī, plkst. 16.00 Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēkā notiks divu jaunu grāmatu atvēršana.

Aivars Markots: Plakanvirsas pauguru reljefs Austrumlatvijas augstienēs. Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds.

Juris Soms: Gravu morfoloģija Austrumlatvijā. Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds.

Aivara Markota grāmatā sniegts plašs skatījumu uz plakanvirsas pauguru izvietojumu Latvijā, to veidošanās paleoģeogrāfisko un īpaši plakanvirsas pauguru virsējo daļu sedzošo mālu iegulu veidošanās apstākļiem.

Plakanvirsas pauguri ir vieni no savdabīgākajiem kontinentālā segledāja veidojumiem pleistocēna apledojumu klātajās teritorijās. Tie izplatīti galvenokārt salveida akumulatīvi glaciostrukturālajās augstienēs, kas raksturojas ar visizteiktāko ledāja radīto zemes virsas saposmojumu un ledāja nogulumu mozaīkveida izplatību. ĢIS vidē sagatavotie dati par šo pauguru novietojumu un morfoloģiskajiem un uzbūves rādītājiem var kalpot citiem pētniekiem kā avots augstieņu reljefa izcelsmes detālākai izpētei.

Jura Soma monogrāfija veltīta gravu morfoloģijai, to veidošanās un izvietojuma likumsakarībām Austrumlatvijā. Gravu erozija ir viens no virsmu veidojošo nogulumu pārneses un akumulācijas procesiem, kas nodrošina grunts materiāla transportu uz zemāk novietotiem hidrogrāfiskā tīkla elementiem, tajā skaitā upēm, un tādējādi tas ir būtisks smilts un grants aluviālā tipa atradņu veidošanās process Latvijā.

Grāmatā analizētās likumsakarības ir nozīmīgas lineārās erozijas procesu izpratnei un izmantojamas gravu veidošanās un attīstības prognozēm nākotnē. Izdevums ir sagatavots kā izziņas avots pētniecībā, studijām un interesentiem par ūdens erozijas procesu norisi un fluviālo reljefa formu attīstību.

Grāmatas izdotas Valsts pētījumu programmas Nr. 2010.10-4/VPP-5 „Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” projekta Nr. 1 „Jaunu tehnoloģiju izstrādāšana inovatīvu produktu radīšanai no Latvijas zemes dzīļu resursiem” ietvaros. Projekta vadītājs ir Dr. geol. Valdis Segliņš, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte.

Visi interesenti laipni aicināti uz grāmatas prezentāciju LU Bibliotēkas Zemes un vides zinātņu bibliotēkā!