Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU 72. zinātniskās konferences apakšsekcijas „Lietišķā ģeoloģija” nolasītie ziņojumi un referātu prezentācijas
Līga Zariņa, Valdis Segliņš
17.02.2014.

Konferences plašā tematika un lielā interese šogad ļāva organizēt darbu četrās atsevišķās sesijās „Hidroģeoloģija un matemātiskā modelēšana”, „Ģeofizikālie pētījumi un to rezultātu interpretācija”, „Derīgie izrakteņi un to izmantošana”, „Ģeoarheoloģija”, kuru gaitā tika sniegti 24 ziņojumi. Papildus tika sniegti 5 stenda ziņojumi un īsi pārskati par ziņojumiem, kas netika iekļauti sesijas dienaskārtībā un plašāk ar tiem var iepazīties konferences tēžu krājumā. Skaitliski plašāk pārstāvēta kā ziņojumu tā arī klausītāju ziņā bija sesija, kas veltīta Latvijas derīgajiem izrakteņiem, to īpašībām un izmantošanas iespējām, kas galvenokārt atspoguļoja Valsts pētījumu programmas „Zemes dzīles” rezultātus plašākā kontekstā.

Sesija: Hidroģeoloģija un matemātiskā modelēšana

Jānis Bikše, Alise Babre, Aija Dēliņa

Pazemes ūdeņu plūsmu komponenšu noteikšana ar CFC un stabilo izotopu metodēm (prezentāciju skat. šeit)

Diāna Haritonova, Jānis Balodis

Cietās Zemes plūdmaiņas un DGNSS pozicionēšanas novērojumi

Jānis Balodis, Diāna Haritonova, Inese Janpaule, Izolde Jumare, Madara Normanda, Gunārs Silabriedis, Jānis Zvirgzds, Ingus Mitrofanovs

Koordinātu izmaiņu vektori LatPos un EUPOS-Rīga pastāvīgās darbības GNSS staciju tīklos 2007-2013 gadu periodā

 

Sesija: Ģeofizikālie pētījumi un to rezultātu interpretācija

Dāvids Bērziņš, Jānis Karušs

Gruntsūdens virsmas noteikšana smilšainos nogulumos ar radiolokācijas metodi (prezentāciju skat. šeit

Aleksandrs Vlads, Jānis Karušs

Radiolokācijas pētījumi Ķūķu purvā (prezentāciju skat. šeit

Jānis Karušs

Kopējā viduspunkta metodes izmantošana purvu nogulumu pētījumos (prezentāciju skat. šeit

Guna Eņģele

Statiskās zondēšanas metodes izmantošana grunšu īpašību noteikšanā

Georgijs Sičovs

Radiolokācijas zondēšanas pētījumi Pokaiņu mežā (prezentāciju skat. šeit

 

Sesija: Derīgie izrakteņi un to izmantošana

Valdis Segliņš 

Valsts pētījumu programmas „Zemes dzīles” (2009-2013) nozīmīgākie rezultāti (prezentāciju skat. šeit

Visvaldis Švinka, Andris Cimmers, Lauma Lindiņa 

Mālu izejvielu izvērtējums poru keramikas un keramzīta ražošanai (prezentāciju skat. šeit

Līga Dabare, Ruta Švinka

Latvijas mālu porainu keramisko granulu raksturojums un sorbcijas īpašības (prezentāciju skat. šeit

Artūrs Korovkins, Gaida Sedmale, Inta Timma,  Inga Raubiška

Ķīmiskās apstrādes pielietojums kvartāra māliem ar augstu illītu saturu (prezentāciju skat. šeit

Anna Trubača-Boginska, Juris Kostjukovs, Andris Actiņš

Smektītu mālu bagātināšanas optimizācija (prezentāciju skat. šeit

Jūlija Karasa, Jānis Švirksts

Baltijas triasa mālu organokompleksu fizikālķīmiskās īpašības (prezentāciju skat. šeit

Juris Kostjukovs, Anna Trubača-Boginska

Klinohlora 1MIIb identificēšana Baltijas triasa mālos (prezentāciju skat. šeit

Māris Rundāns, Ingunda Šperberga, Gaida Sedmale

Augsttemperatūras poraina keramika no Latvijas minerālajām izejvielām (prezentāciju skat. šeit

Dagnija Vecstaudža, Olga Mutere, Andrejs Bērziņš, Lauma Lāsma Bērziņa, Visvaldis Švinka, Ruta Švinka

Fosfora un slāpekļa savienojumu noārdīšana sintētiskos notekūdeņos keramikas granulu biofiltrā (prezentāciju skat. šeit

Māris Kļaviņš, Linda Ansone, Artis Robalds, Dmitrijs Poršņovs

Kūdra kā sorbents dabā un tehnoloģijās (prezentāciju skat. šeit

Līvija Zariņa

Sapropeļa efektivitāte laukaugu mēslošanā (prezentāciju skat. šeit

Juris Burlakovs, Zane Vincēviča-Gaile, Māris Kļaviņš

Ar hidroksilapatītu modificēts māls kā potenciālais sorbents (prezentāciju skat. šeit

 

Sesija: Ģeoarheoloģija

Jana Vecstaudža, Vija Stikāne, Līga Bērziņa-Cimdiņa

Arheoloģiskas mālu keramikas izcelsmes pētījumi

Līga Zariņa, Valdis Segliņš

Krama rīku morfoloģijas un simetrijas pētījumu rezultāti (prezentāciju skat. šeit

Baiba Raga, Olga Muter, Andis Kalvāns

Mikroorganismu ietekme uz dzelzs reducēšanu glejotas smilts paraugos

 

Stenda referāti

Inese Janpaule, Jānis Balodis 

Latvijas geoīda modeļa precizitātes uzlabošanas iespējas

Kristīne Dūdiņa, Aija Dēliņa

TopoDrive programmas pielietošana konceptuālo modeļu izstrādei sarežģītos hidroģeoloģiskos apstākļos (stenda referātu skat. šeit

Aleksandrs Vlads, Dāvids Bērziņš, Jānis Rozītis

Radiolokācijas metodes pielietojums asfaltēta ceļa klātnes pētījumos

Juris Burlakovs, Jānis Karušs, Aleksandrs Vlads, Dace Āriņa

Tehnogēnie nogulumi kā derīgie izrakteņi (stenda referātu skat. šeit

Valērijs Ņikuļins

Grunšu dinamisko īpašību novērtējums BAVSEN tīkla stacijās, izmantojot svārstību spektra attiecību metodi (stenda referātu skat. šeit)

 

Saistītā ziņa: 

http://www.geo.lu.lv/zinas/t/33152/