Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Vides kvalitātes un monitoringa laboratorija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.03.2012

Adrese: Alberta iela 10, 204.telpa, Rīga, LV-1010,

Tālrunis: 67334096

Laboratorijas vadītāja: Dr.geogr. Ilga Kokorīte; e-pasts: ilga.kokorite@lu.lv

Laboratorija dibināta: 1993.g.


Vides kvalitātes un monitoringa laboratorijas darbības mērķis ir studiju procesa un zinātniskās darbības nodrošināšana, kā arī jaunāko vides analīzes un vides procesu izpētes metožu apgūšana un ieviešana. Laboratorijā tiek nodrošināta iespēja bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studentiem veikt pētījumus par šādām tēmām:

·       Kūdras īpašību izpēte un jaunu, uz kūdras bāzētu sorbentu izstrāde;

·       Bioloģiski aktīvi savienojumi sūnās un ķērpjos;

·       Humusvielu īpašību izpēte un humusvielas saturošu augu mēslošanas līdzekļu izstrāde;

·       Sapropeļa izpēte Latvijas ezeros; sapropeļa praktiskās izmantošanas iespējas;

·       Latvijas iekšējo ūdeņu kvalitātes pētījumi;

·       Vides piesārņojuma analīze un citas tēmas.

Laboratorijas personāls piedalās daudzos projektos:

·       ERAF projekts „Inovācija kūdras izpētē un jaunu to saturošu produktu izveidē” (01.10.2010.-31.10.2013.)

·       Sadarbībā ar Daugavpils Universitāti tiek realizēts ESF projekts „Starpdisciplināras zinātniskās grupas izveidošana Latvijas lašveidīgo zivju ezeru ilgtspējības nodrošināšanai” (01.12.2009. – 30.11.2012.)

·       LZP sadarbības projekts „Konceptuālā modeļa izveidošana socioekonomisko faktoru spiediena novērtēšanai uz biodaudzveidību ilgtermiņa pētījumu modeļreģionā Latvijā”

·       Sadarbībā ar LU Bioloģijas institūtu tiek veikti pētījumi par iekšējo ūdeņu kvalitāti, analizēti hidroķīmiskie parametri.

Laboratorijā atrodas iekārtas ūdens paraugu titrēšanai, spektrofotometrs, UV un fluorescences spektrometri, rentgenfluorescences analizators, pH-metrs, konduktomeri kopējo izšķīdušo vielu satura novērtēšanai, portatīvās zondes ūdensobjektu pētījumiem lauka apstākļos.