Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Lietišķās vides zinātnes katedra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
28.11.2016.

Adrese: Jelgavas iela 1
Tālrunis: 67033934
Vadītāja: docente Zanda Penēze 

Vides aizsardzība ieņem nozīmīgu vietu mūsu valsts ekonomiskajā attīstībā, taču tā nav īstenojama bez profesionālas pieejas vides problēmu risināšanā. Pēdējos desmit gados Latvijā darba tirgū ir izveidojies pieprasījums pēc vispusīgi sagatavotiem vides zinātnes nozares speciālistiem, kuriem jāpārzina vides plānošanas aspekti gan globālā rakursā, gan arī jābūt zinošiem atsevišķu vides sektoru jomā. Kā piemēri minami: vides piesārņojuma konstatēšana un novēršana, atkritumu saimniecības plānošana, ūdens resursu saglabāšana, to racionāla izmantošana un upju sateces baseinu apsaimniekošana, racionāla un ilgtspējīga zemes resursu izmantošana, Eiropas Savienības īstenotās vides politikas aspekti, vides likumdošana, vides ekonomika, tautsaimniecības projektu un plānošanas dokumentu ietekmes uz vidi novērtēšana, ilgtspējīga attīstība, vides ētika un citas vides pārvaldības jomas.

Lai nodrošinātu darba tirgu ar nepieciešamajiem vides speciālistiem, pie Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes kā Vides zinātnes nodaļas apakšstruktūra 2004. gadā tika izveidota Lietišķās vides zinātnes katedra. Tās vadīšanu tolaik uzņēmās asoc.prof. Dr. phys., Dr. habil.chem. Magnuss Vircavs - pieredzējis radioķīmijas zinātnieks un eksperts stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma jomā,kādreizējās Vides valsts ekspertīzes vadītājs, kas bija šobrīd atbildīgās valsts institūcijas par ietekmi uz vidi novērtējuma (Vides pārraudzības valsts birojs) priekštece. Par savu zinātnisko darbību asoc. prof. Magnuss Vircavs savulaik ir ticis apbalvots ar Eiropas goda zinātnieka titulu un Gotfrīda Vilhelma Leibnica medaļu.

 Šobrīd katedras darbības mērķis ir saistīts ar akadēmisko un profesionālo studiju programmu īstenošanu tādās vides zinātnes jomās kā vides politika un pārvaldība, vides likumdošana un tiesības, vides plānošana (arī ainavu plānošana), vides ekonomika, vides filozofija un ilgtspējīga attīstība, nodrošinot šajās nozarēs studentiem iespēju iegūt akadēmisko un profesionālo izglītību, kā arī veikt zinātniskus un lietišķus pētījumus.

Lietišķās vides zinātnes katedras pastāvīgo akadēmisko personālu veido profesori un docenti. Atsevišķu vides zinātnes jomu padziļinātai apguvei tiek pieaicināti kā pašmāju, tā arī ārzemju vieslektori un eksperti.

Katedras mācību spēki un viņu galvenie pētījumu virzieni:

Katedras vadītāja, docente Zanda Penēze, Dr. geogr.zemes izmantošanas un ainavu izmaiņas Latvijā, to ietekmējošo faktoru izpēte; ainavu plānošana un novērtēšana; sabiedrības attieksmju un viedokļu par ainavām izpēte;

Vides zinātnes nodaļas vadītājs, profesors Oļģerts Nikodemus, Dr.geogr. - vides plānošana; vides piesārņojuma izpēte; augsnes zinātne;

Profesors Raimonds Ernšteins, Dr.habil.paed. - integrēta vides pārvaldība un ilgtspējīgas attīstības pārvaldība un indikatoru sistēmas; vides komunikācija; vides izglītība un izglītība ilgtspējīgai attīstībai;

Asoc.profesors Ivars Kudreņeckis, Dr.sc.eng. - integrēti enerģētikas-klimata-gaisa kvalitātes pārvaldības un klimata adaptācijas instrumentu pētījumi; energoresursu izmantošana un pārvaldība kompleksās energoapgādes sistēmās; pašvaldību energoapgādes-vides pārvaldība; ilgtspējīga attīstība un atjaunojamo energoresursu izmantošana Latvijas piekrastes teritorijās;

Asoc.profesore Iveta Šteinberga,Dr.geogr.atmosfēras piesārņojuma monitorings un modelēšana; aerosolu mainības un sastāva novērtējums; trokšņa piesārņojuma līmeņa mērījumi un modelēšana; ekosistēmu stāvokļa ilgtermiņa izmaiņu novērtējums.

Docente Kristīne Āboliņa, Dr.geogr.pilsētu un kopienu bioenerģijas ražošanas attīstības un plānošanas jautājumi un indikatori; dzīvesveids, patēriņš un izglītība ilgtspējīgai attīstībai; ģimenes dārziņi Eiropas pilsētās; vides ētikas jautājumi;

Docente Rūta Bendere,Dr.phys.atkritumu saimniecības un pārvaldības risinājumi;

Pētnieks Indulis Emsis, Dr.habil.biol.biotehnoloģiju attīstība un izmantošana; bioenerģijas ražošanas iespējas un risinājumi.