Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Vides zinātnes maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.02.2019.

Vides zinātnes maģistra studiju programma nodrošina augstāko akadēmisko maģistra izglītību vides zinātnē. Tā ir interdisciplināra zinātnes nozare, kurā integrētas dabaszinātņu un sociālo zinātņu atziņas. Vides zinātnes maģistrantūrā ir divi studiju virzieni - vides aizsardzība un vides pārvaldība. Programma sniedz mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas vides zinātnes apakšnozarēs – dabas aizsardzībā, vides pārvaldībā, vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā, vides inženierijā, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā un sekmējot darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšanu. Studiju programma tiek attīstīta atbilstoši mūsdienīgām vides zinātnes attīstības tendencēm, kā arī darba devēju, studējošo un absolventu ieteikumiem. Kursu organizācijas pamatshēma ir “lekcijas + laboratorijas/praktiskie darbi + patstāvīgas studijas”. Ir lauka kurss, kurā studenti praksē iepazīstas ar vides problēmām un to risinājumiem visā Latvijas teritorijā. Studiju laikā iespējams apgūt arī kursu „Lietišķās vides zinātnes studijas”  sadarbībā ar valsts, pašvaldības vai privāto uzņēmumu.

Vides zinātnes maģistra studiju programmas direktore asoc. prof. Gunta Spriņģe:

Vienmēr esmu lepojusies ar Vides zinātnes maģistra studiju absolventiem, jo savās profesionālajās gaitās viņi pierāda, ka maģistrantūrā iegūtā zināšanas dod plašu redzesloku un prasmi kompetenti darboties visdažādākajās ar vides jautājumiem saistītās jomās. Tā kā vides problēmas ir aktuālas visā pasaulē, un pieaug izpratne par cilvēces atbildību nākamo paaudžu priekšā, pieaug nepieciešamība pēc zinošiem vides speciālistiem. Studēt vides zinātni LU maģistrantūrā izvēlas aizvien vairāk studentu ne tikai no LU Vides zinātnes bakalaura studiju programmas beidzējiem, bet arī no citu programmu un augstskolu absolventiem. Kāpēc studenti izvēlas šo programmu? Mūsu programma ieguvusi augstāko starptautisko un vietējo ekspertu novērtējumu starp vides zinātnes maģistra studiju programmām Latvijā. Runājot ar studentiem un absolventiem, viņi atzīst, ka iegūtās zināšanas un prasmes veicina vispusīgu personības izaugsmi, dod lielākas iespējas darba tirgū ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Studijas notiek Latvijā vismodernākajā un studentiem draudzīgākajā LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, un, kā atzīst studenti, programma ir interdisciplināra un mūsdienīga, mācībspēki - zinoši un atsaucīgi. Tādēl noslēgumā mūsu pagājušā gada absolventes radiožurnālistes Sandras Kropas vēlējums tiem, kas izvēlas studēt vides zinātni: “Novēlu ikvienam atrast jomu, kas aizrauj - jo tikai tad, ja ir patiesa interese un mīlestība pret to, ko darām, neviens kalns nav par augstu un jūra – par dziļu.”
     311. telpa, e-pasts: gunta.springe@lu.lv

KO ES STUDĒŠU?

Programma iekļauti obligātie vispārīgie kursi un kursi galvenajos vides zinātnes virzienos, kā arī izvēles kursi galvenajās vides pārvaldības un apsaimniekošanas jomās, speciālie izvēles kursi dabaszinātnēs un izvēles kursi, kas attīsta vides speciālista profesionālās prasmes  (informācijas ieguve, apstrāde un interpretācija) un fokusēti mūsdienu darba tirgus prasībām.
1. gads – obligātie kursi: Dabas un vides procesu modelēšana, Ekosistēmu ekoloģija, Ekotoksikoloģija, Maģistra darba projekts; Lauku kurss reģionālā vides zinātnē; izvēles kursi: Vides zinātnes un pārvaldības pamati (studentiem no citām mācību programmām), Vides ģeomorfoloģija, Biotehnoloģija un vidisaudzējošas tehnoloģijas, Ūdens resursi un tos ietekmējošie faktori, Ekodizains, Stratēgiskā vadīšana un projekti, Augsnes ekoloģija un aizsardzība, Ūdens apgāde un notekūdeņu attīrīšana, Ūdens resursu pārvaldība, Baltijas jūras ekoloģija, Tālizpētes materiālu apstrāde un interpretācija, Lietišķās ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, Vides komunikācija.
2. gads - obligātie kursi: Vides plānošana, Vides filozofija un ētika, Maģistra darbs;  izvēles kursi: Riska analīzes pamati, Lauksaimniecības ekoloģija un ilgtspējīga saimniekošana, Ainavu ekoloģija, Atkritumu saimniecības pārvaldība, Vides pārvaldības sistēmas, Eiropas vides politika un prakse.
Kursu “Lietišķās studijas vides zinātnē” pēc studējošo vēlmes iespējams apgūt vai nu 1. vai 2. studiju gadā.

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Beidzot pirmo studiju gadu, visi studenti dodas praksē – apgūst lauka kursu, kurā iepazīstas ar vides problēmām un to risinājumiem visā Latvijas teritorijā. Studiju laikā iespējams apgūt arī kursu „Lietišķās vides zinātnes studijas” sadarbībā ar valsts, pašvaldības vai privāto uzņēmumu. Prakses vietas var būt arī ārzemēs Erasmus+ programmas ietvaros. Jāatzīmē, ka vairums studentu studiju laikā jau strādā, apvienojot darbu ar mācībām, un pasniedzēji ir ļoti pretimnākoši.

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Vides zinātnes maģistrantūras programmas absolventi strādā Latvijas valsts pārvaldības institūcijās (LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, pašvaldībās, Valsts vides dienestā, Reģionālajās vides pārvaldēs), vides kvalitātes kontroles institūcijās (VSIA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, ZPI „Bior” un citās), zinātniskos institūtos, konsultatīvās firmās, vides tehnoloģijas attīstošos uzņēmumos, kvalitātes sistēmas nodrošinošos uzņēmumos un citās institūcijās, kurās nepieciešami vides speciālisti, piemēram, AS „Latvijas valsts meži”, starptautiskajā lidostā „Rīga”, kā arī dažādās Eiropas Savienības struktūrās. Maģistra grāds vides zinātnē dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā gan Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs.

Absolventu atsauksmes
„Vides zinātne paver plašāku redzesloku uz lietām, kas notiek ar mūsu planētu Zemi.” - Maruta Jankēvica.

„Studējot vides zinātni, ir iespēja ne tikai iegūt zināšanas un izpratni par mums apkārt notiekošo, bet arī veidot zinātni.” - Vita Amatniece

„Lekcijās, praktiskajos darbos un lauka kursos iegūtās zināšanas par vidi dod plašas iespējas konkurēt ne tikai darba tirgū, bet arī citās zinātņu nozarēs Latvijā un pasaulē.” - Laima Ķiece

"Galvenie ieguvumi ir profesionālas zināšanas, sevis attīstība, kontakti, draugi." - Marika Tauriņa

"Galvenie ieguvumi, protams, ir zināšanas, kuras pielietoju gan sadzīvē (jo vides zinātne ir pietiekami plaša nozare), gan ikdienas profesionālajā darbībā, bet ļoti novērtēju arī kontaktus, kurus esmu ieguvusi studiju laikā. Man gribētos teikt, ka LU ĢZZF studē cilvēki, kuriem ir daudzveidīgas intereses, līdz ar to ar viņiem ir patīkami un viegli komunicēt. Viens no maniem personiskajiem ieguvumiem noteikti  ir pastiprinātā interese par aktīvās atpūtas un ceļošanas veidiem, kuru, manuprāt, ļoti ir veicinājušas studijas tieši LU ĢZZF, jo vairākos studiju kursos tiek pētīta gan dabas tūrisma infrastruktūra, gan tās ietekme uz dabas aizsardzību, vides plānošanu." - Līga Pakalna

"Manuprāt, svarīgākais, ko esmu guvusi, studējot Vides zinātni, ir izpratne par sociālo zinātņu saistību ar dabas zinātnēm un nepieciešamību ar vidi saistītus jautājumus aktualizēt visdažādākajās ikdienas jomās.  Studiju gaitā esmu paplašinājusi savu redzesloku un guvusi jaunas zināšanas par dažādiem ar vidi saistītiem procesiem gan lokālā, gan globālā mērogā." -  Sandra Kropa

Detalizēta informācija par studiju programmu ŠEIT.