Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Telpiskās attīstības plānošanas profesionālā maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.02.2019.

Starpdisciplinārā studiju programma Telpiskās attīstības plānošana piedāvā “atslēgas” zināšanas un iemaņas integrētās plānošanas jomā, kas nepieciešamas teritoriju praktisko jautājumu izpētei un risināšanai. Tās ietver telpiskās attīstības vadīšanu vietu, pilsētu, reģionu pilnveidošanai atbilstoši sabiedrības, dzīvesvides un ekonomiskajām vajadzībām. Studijas notiek balstoties uz konkrētām teritorijām - apgūstot plānošanu vietu veidošanai, urbāno telpu un reģionu attīstībai. Maģistra grāda ieguve ietver gan galvenās studiju sastāvdaļas (telpiskās attīstības, stratēģisko un vides plānošanu, GIS, projektu vadību), nodrošinot ievirzi būtiskāko zināšanu, vērtību un teoriju apguvē, gan specializācijas virzienus, kas dod iespēju izvēlēties studijas atbilstoši studentu interesēm.  Studiju laikā notiek arī kopīgas studijas ar citu augstskolu studentiem un ERASMUS+ programmas ietvaros ir iespēja doties studijās uz ārvalstīm.
 

Studiju programmas direktors asociētais profesors Pēteris Šķiņķis
Studijas telpiskās attīstības plānošanā izceļas ar ļoti dažādu zināšanu un to izmantošanas apguvi. To kopīgā iezīme – kopsakarīgs un stratēģisks skatījums, radošs risinājumu meklējums. Dažādu bakalaura un maģistra studiju programmu beidzēji (dabaszinātņu, sociālo zinātņu un inženierzinātņu, kā arī citu) kopā ar docētājiem mācās nākotnes pilsētu, reģionu un vietu veidošanas mākslu. Studiju laikā tiek apgūts veidot integrētu redzējumu, mēs uzturam ideālismu un stiprinām atbildīgumu cilvēka dzīves vides plānošanā, jo plānošana nav tikai nākotnes redzējuma veidošana projektu formā, bet pirmkārt un galvenokārt – tā ir ar nākotnes redzējumu saistīta darbība - pārmaiņu virzība.
     325. telpa, e-pasts: peteris.skinkis@lu.lv

KO ES STUDĒŠU?

  • 1. gads –  Telpiskās attīstības plānošanas pamati; Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati; Stratēģiskā vadīšana un projekti; Vides apstākļi telpiskās attīstības plānošanā, Plānošanas sociālie un psiholoģiskie aspekti, u. c.;
  • 2. gads – Kursa darbs telpiskās attīstības plānošanā; Prakse specializācijā; Prakses telpiskās attīstības plānošanā un maģistra darba izstrāde.

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Profesionālās studijas notiek ciešā sadarbībā ar darba devējiem. Kursa darbi tiek izstrādāti teritorijās, kurās nepieciešami telpiskās attīstības plānošanas risinājumi, vietās, kur plānošana iekļaujas arī pilsoniskā, sabiedriskā procesā. Studijās ir iekļautas vairākas dažāda veida prakses pašvaldībās, valsts vai privātās intitūcijās: prakse reģionos, prakse pašvaldībā, prakse telpiskās attīstības plānošanā un prakses specializācijā. ERASMUS+ programmas ietvaros ir iespēja doties praksē uz ārzemēm – piem. Vāciju, Itāliju, Somiju, Zviedriju u.c. ES dalībvalstīm. 

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Telpiskās attīstības plānotājs ir darba tirgū pieprasīta profesija. Studiju programmas absolventi strādā gan pašvaldībās, gan valsts institūcijās -  ministrijās, aģentūrās, gan privātajā sektorā - plānošanas birojos un citos uzņēmumos, kā arī starptautiskās organizācijās un nevalstiskajā sektorā. Maģistra grāds dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā gan Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs.

Absolventu atsauksmes
"Pēc ģeogrāfijas bakalaura grāda iegūšanas es ļoti mērķtiecīgi izvēlējos tālākās studijas Telpiskās attīstības plānošanā, jo likās, ka tieši šis ir veids, kā es varu padarīt pasauli (vai vismaz Latviju) labāku. Un manas cerības ir attaisnojušās – pateicoties profesionālajai studiju programmas orientācijai, iespējai gūt pieredzi praksē, tai skaitā citās valstīs – ERASMUS programmas ietvaros, uzreizi pēc studiju beigšanas esmu atradusi darbu ES līdzfinansētajā USER projektā, kura mērķis ir pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana. Tagad arī man ir iespēja sniegt savu ieguldījumu, lai risinātu vienu no, manuprāt, svarīgākajiem jautājumiem pilsētvidē – veicinātu kvalitatīvas publiskās ārtelpas pārmaiņas." - Irbe Karule,Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Pilsētvides attīstības pārvaldes galvenā teritorijas plānotāja

"Meklējot iespējas profesionāli pilnveidoties, izvēlējos iespēju savu otro profesionālo izglītību iegūt Telpiskās attīstības plānošanas maģistra programmā. Uzskatu, ka šī ir lieliska iespēja arī jau praktizējošam plānotājam pilnveidot profesionālo kvalifikāciju, jo šī maģistra programma, sekojot situācijai plānošanas jomā valstī un pasaulē, koncentrētā veidā sniedz aktuālākās plānotāja ikdienas darbā nepieciešamās zināšanas un prasmes. Lai arī mācību un patstāvīgā darba slodze šajā studiju programmā ir liela, to ir iespējams apvienot ar darbu." - Nika Kotoviča,Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Pilsētvides attīstības pārvaldes projektu vadītāja

Detalizēta informācija par studiju programmu ŠEIT.