Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeoloģijas maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.02.2019.

Ģeoloģijas maģistra studiju programma sniedz akadēmisku izglītību ģeoloģijā, tā nodrošina mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas dažādās ģeoloģijas apakšnozarēs, attīsta iemaņas zinātniskās pētniecības darbā, sekmē darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu nostiprināšanu, tajā skaitā arī apgūstot lietišķo ģeoloģijas kursu kādā no ģeoloģijas jomā strādājošiem uzņēmumiem vai organizācijām. Apgūstot programmu, tās beidzēji iegūst dabaszinātņu maģistra grādu ģeoloģijā un tiesības turpināt studijas doktorantūrā, tie prot patstāvīgi iegūt, izmantot un komunicēt ģeoloģisko informāciju, izvēlēties un praktiski pielietot atbilstošas ģeoloģisko pētījumu metodes, lai veiktu pētniecisko darbību vai ģeologa funkcijas augstā profesionālā līmenī.

Ģeoloģijas maģistra studiju programmas direktors prof. Ervīns Lukševičs:

Ja esi ģeologs – skaties uz ainavu un redzi Zemes dzīles zem tās, skaties uz jūru un iztēlojies tās gultni, skaties uz kalniem un lejām, ledājiem un upēm, un redzi to mijiedarbībā, arī ar dzīvām būtnēm un tevi pašu, gan šodien, gan pirms miljardiem gadu. Ja esi ģeologs, tu redzi četrās dimensijās. Tu darbojies birojā pie datora, bet vairāk dabā un laboratorijā, tu ceļo un vēro, urbj un urbies, un jūti īpašu saikni ar šo milzīgo, mazo zilo planētu.
     359. telpa, e-pasts: ervins.luksevics@lu.lv

Ģeoloģijas nodaļas studenti var doties ERASMUS apmaiņas studijās uz Insbrukas, Karadenizas, Orhusas, Oviedo, Parmas, Seldžuku, Turku u.c. universitātēm.

KO ES STUDĒŠU?

  • 1. gads – Zemes dinamiskās sistēmas, Latvijas un Eiropas Savienības ģeoloģiskā uzbūve un vēsture, ģeoloģiskā modelēšana, derīgo izrakteņu ģeoloģija, bet izvēles daļā dažādi kursi, kas ļauj specializēties kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā, lietišķā ģeoloģijā, pamatiežu ģeoloģijā, kā arī radniecīgās zinātnēs mineraloģijā un paleontoloģijā;
  • 2. gads – specializācijas kursi inženierģeoloģijā, hidroģeoloģijā, ģeoarheoloģijā, radiolokācijā, paleontoloģijā un paleoģeogrāfijā, lietišķās studijas uzņēmumos vai organizācijās, maģistra darbs.

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Lai gan studiju procesā prakse nav iekļauta, studentiem tiek piedāvātas iespējas studiju laikā pieteikties lietišķām studijām ar ģeoloģiju saistītos uzņēmumos vai organizācijās, galvenokārt lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē. Lietišķo studiju vietas var būt valsts iestādes un privātie uzņēmumi Latvijā, vai arī ārzemēs Erasmus+ programmas ietvaros.

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Pēc studijām absolventi var strādāt valsts un pašvaldību organizācijās, ministrijās, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, privātajās kompānijās par ģeologiem, derīgo izrakteņu izpētes speciālistiem, inženierģeologiem, hidroģeologiem, kompāniju vadītājiem, pētniekiem. Dabaszinātņu maģistra grāds ģeoloģijā dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā gan Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs.

Detalizēta informācija par studiju programmu ŠEIT.