Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeogrāfijas maģistra studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.02.2019.

Ģeogrāfijas maģistra studiju programma sniedz akadēmisku izglītību ģeogrāfijā. Tā nodrošina studējošiem mūsdienīgas kvalitatīvas teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņas, lai sagatavotie speciālisti būtu spējīgi veikt pastāvīgus pētījumus un veiksmīgi iesaistīties valsts pārvaldes institūcijās tautsaimniecības problēmu risināšanā, kā arī nodarboties pētniecībā ģeogrāfijas nozarē. Apgūstot programmu, tās beidzēji iegūst dabaszinātņu maģistra grādu ģeogrāfijā un ir tiesīgi turpināt studijas doktorantūrā.  Studiju laikā ir iespēja ERASMUS+ programmas ietvaros ir iespēja doties studijās uz ārvalstīm.

Ģeogrāfijas maģistra studiju programmas direktore prof. Agrita Briede

Piedāvātā ģeogrāfijas maģistra studiju programma ir saturiski pilnveidota. Ir izveidoti vairāki interdisciplināri kursi, kuros studenti iegūs lietišķās prasmes problēmjautājumu risināšanā, izmantojot arī inovatīvas ĢIS un tālizpētes materiālu apstrādes un interpretācijas (TMAI) pieejas. Līdz ar pārcelšanos uz Dabaszinātņu akadēmisko centru Torņakalnā, studentiem ir iespēja studēt vienā no vismodernāk aprīkotajām universitātes ēkām Baltijā, kā arī izmantot  bibliotēkas resursus 24 stundas diennaktī. Ir ievērojami paplašinājušies mobilitātes veidi, kas ļauj maģistrantiem studēt vai piedalīties praksē kādā no ārzemju augstskolām vai pētniecības iestādēm.
     340. telpa, e-pasts: agrita.briede@lu.lv

KO ES STUDĒŠU?

1. gads – Ģeogrāfiskās domas attīstība un teorijas; Pētnieciskās metodes mūsdienu ģeogrāfijā; Ainavu ekoloģija: teorija un prakses; Globalizācija un attīstība,  bet izvēles daļā tiek piedāvāti dažādi kursi, kas ļauj specializēties “Dabas un vides ģeogrāfijas” vai arī “Reģionālā un cilvēka ģeogrāfijas” apakšnozarēs: Zemes virsas sistēmas; Vides ģeomorfoloģija; Globālās pārmaiņas un adaptācija: hidroklimatiskie un bioģeogrāfiskie procesi; Meža ainavas un pārvaldība; Ģeogrāfiskā mobilitāte; Pilsētu ģeogrāfija un attīstība; Teritoriālās sistēmas un reģioni; Telpa sociālās teorijās un praksēs. Visiem studentiem, neatkarīgi no specializācijas, tiek dota iespēja piedalīties reģionālajā lauka kursā.
2. gads – specializācijas kursi:  Kvartāra paleoģeogrāfija un paleoekoloģija; Dabas un vides procesu modelēšana;  Cilvēka un vides mijattiecības teorijā un praksē; Loģistika un transporta ģeogrāfija; Kvartāra paleoģeogrāfija un paleoekoloģija; Dabas un vides procesu modelēšana; Vides plānošana; Stratēģiskā vadīšana un projekti; Mūsdienu ģeoloģiskie procesi; Lietišķās studijas vai arī Lietišķais pētījuma projekts ģeogrāfijā, maģistra darbs.

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Neskatoties uz to, ka studiju procesā prakse nav iekļauta, studentiem tiek piedāvātas iespējas 3.semestrī pieteikties lietišķām studijām ar ģeogrāfijas apakšnozarēm saistītās institūcijās. Savukārt tiem studentiem, kuri šo iespēju neizmanto, tiek dota iespēja izstrādāt  Lietišķo pētījuma projektu ģeogrāfijā, vai doties  ERASMUS+ programmas ietvaros uz studijām ārvalstīs.

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Pēc studijām absolventi var strādāt valsts un pašvaldību organizācijās, ministrijās (VARAM, EM, IeM, uc.,),  dienestos (Valsts Zemes dienests, Valsts vides dienests u.c.) visās Latvijas universitātēs,  privātās kompānijas (SIA Baltijas Zemes Resursi, SIA Metrum, SIA karšu izdevniecībā Jāņa Sēta, AS Ceļu Projekts, SIA GeoConsultants, SIA Geolite, AS Latvijas Gāze, PU Rīgas ūdens, SIA Venteko, SIA VKB, u.c.). Dabaszinātņu maģistra grāds ģeogrāfijā dod iespēju turpināt studijas doktorantūrā gan Latvijas augstskolās, gan arī ārvalstīs.

Detalizēta informācija par studiju programmu ŠEIT.