Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Vides zinātnes bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.02.2019.

Vides zinātnes bakalaura studiju programmas obligātās daļas studiju moduļi ietver šādus studiju kursus: ievads vides zinātnes studijās, bioloģija, Zemes fizika, ķīmija, Zemes zinātnes, datu analīze vides un Zemes zinātnēs, vides ķīmija, vides piesārņojums, ekoloģija ar ainavu ekoloģijas pamatiem, vides tehnoloģijas, vides ekonomika, vides tiesības, vides pārvaldība. Studiju procesā studentiem ir iespēja apgūt arī ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, resursu vērtēšanu un pārvaldību un bioloģiskās daudzveidības aizsardzības pārvaldību, kā arī citas vides zinātnes speciālistiem nepieciešamās zināšanas un iemaņas. Praktiskās iemaņas un prasmes studenti apgūst laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī lauku kursos dažādās Latvijas vietās. Studiju ietvaros studenti veic patstāvīgus pētījumus vides zinātnē, izstrādājot bakalaura darba projektu un noslēgumā - bakalaura darbu, kas ir oriģināls pētījums kādā no vides zinātnes jomām.

Studiju programmas direktore asoc. prof. Iveta Šteinberga

ĢZZF asociētā profesore, viņas akadēmiskās intereses ir saistītas ar atmosfēras piesārņojuma pētījumiem, - gan atsevišķu piesārņojošo vielu (aerosoli, gāzveida vielas, smaku piesārņojums) aspektā, gan globālu tendenču novērtēšanā, vides procesu modelēšanu, novērtējot vielu dispersijas procesus, vides strukturālo elementu ietekmi, nākotnes attīstības scenāriju seku modelēšanu vērtējot ietekmi uz vidi, sensoro metožu pielietošanas iespēju izpēti vides pētījumos. Viņas kvalifikāciju raksturo 8 kursu docēšana, vairāk kā 40 bakalaura un maģistra darbu vadīšana pēdējo sešu gadu laikā, dalība pētnieciskos, t.sk. starptautiskos, projektos un lietišķa rakstura pasūtījuma pētījumos, dalība starptautiskās un vietējas nozīmes konferencēs, regulāra publicēšanās, t.sk. starptautiskos recenzējamos izdevumos.
     308./310. telpa, e-pasts: iveta.steinberga@lu.lv , m. tālr. 26467809

Pēc bakalaura studiju programmas beigšanas lielākā daļa studentu turpina mācības maģistrantūrā Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, citās Latvijas un ārvalstu augstskolās. Vienlaikus pastāv iespējas atrast darbu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un tās pakļautās institūcijās: Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Valsts vides dienestā, kā arī Zemkopības ministrijā un tās pakļautās institūcijās, pašvaldībās. Daudzi studiju programmu absolventi strādā privātās vides konsultatīvās firmās, ražošanas un pakalpojumu uzņēmumos. Latvijas tautsaimniecībā aizvien nozīmīgāka kļūst vides kvalitātes vadība, videi draudzīgas ražošanas risinājumi un vides tehnoloģiju ieviešana, kur tiek piesaistīti vides zinātnes studiju programmu absolventi. Izmēģini profesiju!

KO ES STUDĒŠU?

  • 1. gads – vides zinātnes pamati, bioloģija laboratorijā, zemes zinātnes, kartes un tālizpēte, augsnes zinātne, klimatoloģija, dabas daudzveidība un aizsardzība u. c.;
  • 2. gads – hidroloģija, lauka kurss vides zinātnē, ekoloģija, ĢIS, vides ģeoloģija, vides bioindikācija, vides piesārņojums, vides monitoringa metodes  u. c.;
  • 3. gads – datu analīze, vides pārvaldība, vides tehnoloģijas, vides ekonomika, vides tiesības, ilgtspējīga attīstība, resursu vērtēšana un pārvaldība, u. c.

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Studiju laikā studentiem ir iespēja kursa Lietišķās studijas vides zinātnes pamatos vairākus mēnešus stažēties valsts iestādē vai komercuzņēmumā saistībā ar vides zinātni. Papildus, programmas Erasmus+ ietvaros iespējama dažādu studiju kursu apguve ārzemju augstskolās.

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Pēc studijām absolventi var strādāt valsts iestādēs, privātfirmās, nevalstisko organizāciju sektorā, izglītības un pētniecības jomā. Atbilstoši izglītībai, absolventi strādā šādās profesijās: Vides projektu vadītājs, Vides inženieris, Vides pārvaldības speciālists, Vides aizsardzības inspektors, Teritorijas plānotājs, Vides iekārtu tehniķis, Dabas aizsardzības speciālists. Bakalaura grāds vides zinātnē dod iespēju turpināt studijas maģistrantūrā gan Latvijas augstskolās, gan ārvalstīs.

Absolventu atsauksmes:
„Pozitīvais ĢZZF ir tas, ka, veicot vienu un to pašu uzdevumu, katrs var attīstīt dažādas prasmes, kas katram liekas svarīgākas” - VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" Vides trokšņa pārvaldības speciālists Jānis Brižs.

Detalizēta informācija par studiju programmu ŠEIT.