Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeoloģijas bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.02.2019.

Obligātajā jeb A daļā studenti gūst zināšanas dabas zinātņu pamatos un ģeoloģijas pamatkursos: apgūst minerālus, iežus, fosīlijas, iežu slāņu struktūras, Zemes vēsturi, ģeoloģisko veidojumu vecuma noskaidrošanas metodes, ķīmisko elementu un derīgo izrakteņu izplatību Zemes dzīlēs, gruntis saistībā ar būvdarbiem, pazemes ūdeņus u.c. Izvēles daļā (B daļa) ir iekļauti studiju kursi, kuri ļauj specializēties ģeoloģijas apakšnozarēs un dabas ģeogrāfijas apakšnozarē. Dziļākas specializācijas iespējas tiek piedāvātas, studējot tālāk ģeoloģijas maģistra un doktora studiju programmās. Ģeoloģiju nevar apgūt tikai telpās, tādēļ bakalaura studiju programmā ir vairāki lauka kursi Latvijā, Igaunijā un Polijā. Studiju programmu papildina Lietišķo studiju kurss, kura ietvaros var praktizēties kādā uzņēmumā. Studenti veic patstāvīgus pētījumus, kuru rezultātus atspoguļo kursa darbā un bakalaura darbā. Studiju laikā ir iespēja gūt studiju pieredzi ārzemēs Erasmus+ studentu apmaiņas programmas ietvaros.

Studiju programmas direktors asoc. prof. Ģirts Stinkulis:
“Ģeoloģija ir viena no aizraujošākajām zinātnēm, kas ļauj ielūkoties mūsu planētas Zemes miljardiem un miljoniem gadu senajā vēsturē, saskatīt, izpētīt un aprakstīt gan būtiskas atšķirības, gan apbrīnojamas līdzības ar mūsdienu dabas procesiem un notikumiem. Šajā daudzveidīgajā nozarē katram ir iespējas izmantot savus talantus, lai veiktu jaunus pētījumus un izdarītu jaunus atklājumus. Un, visbeidzot, ģeoloģija ir praktiska joma – Latvijā tajā netrūkst darba iespēju.”
     329. telpa, e-pasts: girts.stinkulis@lu.lv

 

KO ES STUDĒŠU?

      1. gads – vispārīgie dabas zinātņu kursi (bioloģija, ķīmija un fizika) ar ievirzi ģeozinātnēs, Zemes zinātnes, ievads ģeoloģijas bakalaura studijās, laboratorijas metodes ģeoloģijā, mācība par nogulumiežiem, minerāli un ieži u.c. Jau pirmā gada noslēgumā seko lauka kursi Latvijā un Igaunijā, ko pozitīvi vērtē studenti;
2. gads – ģeoķīmija, ģeoloģisko struktūru pētījumi, fosīlijas un iežu iedalījums pēc vecuma, datu analīzes metodes, kartes, tālizpēte un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas u.c. Otrā gada noslēgumā arī ir lauka kursi, t. sk. iepazīstam Šventokšijas kalnu uzbūvi Polijā;
3. gads – lietišķo iemaņu apguve ģeoloģijā (pazemes ūdeņi, grunšu pētījumi būvdarbiem, derīgie izrakteņi, ģeofizika), resursu vērtēšana un pārvaldība u.c. Patstāvīgi pētījumi ģeoloģijas bakalaura darba ietvaros.

KĀ STUDIJAS TIEK SASAISTĪTAS AR PRAKSI?

Kurss “Lietišķās studijas ģeoloģijas pamatos” ļauj praktizēties kādā Valsts iestādē vai privātfirmā ģeoloģijas jomā. Studiju laikā ir daudz praktisko, laboratorijas un lauka darbu, kas ļauj apgūt darba tirgū nepieciešamās iemaņas. Jaunajā LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā studentu rīcībā ir plašas laboratorijas ar mūsdienīgām iekārtām un tas pilnībā attiecas arī uz ģeoloģiju.

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Pēc bakalaura studiju programmas beigšanas vēlams turpināt studijas maģistrantūrā, kas sniedz padziļinātas zināšanas nozarē un plašākas iespējas darba tirgū. Tomēr pieprasīti ir arī ģeologi ar bakalaura grādu: privātfirmās, kas nodarbojas ar inženierģeoloģiskiem, hidroģeoloģiskiem un derīgo izrakteņu izpētes darbiem, derīgo izrakteņu ieguves uzņēmumos, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā, Dabas aizsardzības pārvaldē un citās valsts un pašvaldību iestādēs. Jauni, kvalificēti speciālisti ir vajadzīgi arī Latvijas Universitātē zinātnisko projektu veikšanai, darbā laboratorijās un studentu apmācībā.

Detalizēta informācija par studiju programmu ŠEIT.