Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeogrāfijas bakalaura studiju programma
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.02.2019.

Studiju un darbošanās iespējas LU Dabas mājā ir daudzu jauno dabaszinātņu censoņu sapnis!

Ģeogrāfijas studiju programmas īstenošanas mērķis ir sniegt akadēmisku un profesionālu izglītību ģeogrāfijā, praktiskas iemaņas pētnieciskajā darbā un paaugstināt studējošo kopējo izglītības un kultūras līmeni, lai sagatavotie speciālisti būtu spējīgi veikt pastāvīgus pētījumus un risināt teorētiskos un lietišķos jautājumus ģeogrāfijā un tai radniecīgās zinātnes nozarēs.

 

 

Ģeogrāfijas bakalaura studiju programmas pamatuzdevumi ir:

 

 • iemācīt vispārējās zināšanas dabas, cilvēka un lietišķajā ģeogrāfijā un iemācīt izmantot mūsdienīgas ģeogrāfiskās pētījumu metodes, attīstīt profesionālās iemaņas ģeogrāfijas apakšdisciplīnās (dabas ģeogrāfija, cilvēka ģeogrāfija, reģionālā un vides ģeogrāfija, lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika), un veicināt izpratni par mūsdienu attīstības tendencēm ģeogrāfijā;
 • attīstīt prasmes, kas ir būtiskas paredzamajā darba tirgū, lai nodrošinātu profesionālo konkurētspēju darba tirgū, kā arī paredzamās darba iemaņas;
 • attīstīt praktiskās iemaņas un pieredzi pētnieciskajā darbā izvēlētā ģeogrāfijas apakšnozarē pieredzējuša akadēmiskā personāla pārraudzībā.

Studiju programmas direktors docents Aivars Markots:

“Ģeogrāfija, kā viena no senākajām zinātnēm, turpina aizraut arī mūsdienās, pārslēdzot jautājumu loku no “Kas tur atrodas?” uz ”Kāpēc tas tur atrodas un kā mijiedarbojas ar pārējiem?”. Lietas, procesi un parādības uz Zemes notiek telpā un laikā un to izzināšana ir intriģējoša joma un paver iespējas katram iesaistīties atbilžu meklēšanā un atrašanā. Savukārt vispusīgā pieeja pasaules izpratnes nodrošināšanā garantē potenciālas darba iespējas visdažādākās valsts un privātajās institūcijās un struktūrās.
    207. telpa, e-pasts: aivars.markots@lu.lv

Ģeogrāfijas bakalaura programmā studējošiem ir jāapgūst obligātie studiju kursi (A daļa) 80 kredītpunktu apjomā, izvēles studiju kursi (B daļa) 38 kredītpunktu apjomā un brīvas izvēles (C daļa) studiju kursi 2 kredītpunktu apjomā. 2017. gada pavasarī programma akreditēta uz nākošajiem 6 gadiem studiju virzienā Ģeogrāfija un Zemes zinātnes (kopā ar ģeoloģijas programmām un visu 3 līmeņu programmās: bakalaura, maģistra un doktorantūras).

KO ES STUDĒŠU?

Obligātajā daļā (A daļā) ietilpst:

 • ģeogrāfijas un dabaszinātņu pamatstudiju kursi (Zemes zinātnes, Zemes tālizpēte, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, vides zinātne, Zemes fizika, ķīmija, kartogrāfija u.c.);
 • cilvēka ģeogrāfijas studiju kursi (iedzīvotāju un apdzīvojuma ģeogrāfija, reģionālā ģeogrāfija, cilvēku ģeogrāfija u.c.);
 • dabas ģeogrāfijas kursi (bioģeogrāfija, hidroloģija, klimatoloģija ar meteoroloģijas pamatiem, ģeomorfoloģija, augsnes zinātne, ainavu ģeogrāfija u.c.);
 • īpaši nozīmīgi un noderīgi ir lauka studiju kursi ĢZZF lauka kursu stacionārā Lodesmuiža un studiju ekspedīcijas 1. un 2. kursa pavasara semestra beigās (lauka metodes ģeozinātnēs, lauka kurss dabas ģeogrāfijā);
 • patstāvīgs pētījumus ģeogrāfijā - izstrādājot bakalaura darba projektu un noslēgumā - bakalaura darbu, kas ir oriģināls pētījums kādā no ģeogrāfijas zinātnes apakšnozarēm. 

Obligātās izvēles studiju programmas daļu (B daļa) veido:

 • speciālais studiju modulis (ģeodēzija ar lauka studiju kursu Lodesmuižā, teritoriju attīstība un plānošana, purvu zinātne, lietišķā ģeoloģija, datu apstrāde Microstation vidē, ekoloģija, resursu pārvaldība u.c.);
 • Latvijas dabas un cilvēka ģeogrāfija (studijas par klimatu, virszemes ūdeņiem, ģeoloģiju, ģeomorfoloģiju, ainavām, apdzīvojumu un saimniecību, u.c. );
 • cilvēka un dabas ģeogrāfijas studiju kursi.
   

Sākot ar 2. studiju gadu, ERASMUS+ studiju un prakses apmaiņas programmas ietvaros, ir iespēja saņemt stipendiju viena semestra studijām kādā no ES universitātēm. Līdz šīm ERASMUS+ ietvaros studenti apguvuši ģeogrāfijas jomas zinības Somijā, Zviedrijā, Francijā, Vācijā, Austrijā, Nīderlandē, Čehijā, Slovākijā, Portugalē, Igaunijā, Lietuvā, Polijā un citu valstu augstskolās.

KĀDAS IESPĒJAS PASTĀV PĒC STUDIJU BEIGŠANAS?

Studentiem tiek piedāvāta iespēja pilnveidoties izvēlētā ģeogrāfijas apakšnozarē, tādejādi kļūstot par pieprasītiem darba tirgū. Valsts un pašvaldību iestādes piesaista studentus, kas specializējušies meteoroloģijā, kartogrāfijā, reģionālās attīstības analīzē un pārvaldībā, teritoriju plānošanā u.c. (VARAM, VĢMC, Reģionālājās vides pārvaldēs, reģionu attīstības aģentūrās u.c.). Privātuzņēmumi ir ieinteresēti piesaistīt labākos studentus darbam kartogrāfijas, teritoriju plānošanas, vides stāvokļa vērtēšanas, ainavu plānošanas, dabas un kultūras mantojuma aizsardzības jomā.

Detalizēta informācija par studiju programmu ŠEIT.