Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ierosinājumi pētījumu tēmu izvēlei vides zinātnes bakalaura un maģistrantūras studentiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
27.10.2016

Zinātniskā darba vadītājs

Pētījumu tematika

Māris Kļaviņš

prof., Dr.h.ķīm.

maris.klavins@lu.lv

    338. telpa

·   Antropogēnās izcelsmes ķīmisko elementu akumulācijas raksturs zemajos purvos (smago metālu saturs zemajos purvos, cilvēka darbības ietekme uz zemajiem purviem utt.).

·   Latvijas zemo purvu attīstības gaita, salīdzinājums starp dažādiem Latvijas  reģioniem (dabiski zemie purvi, pārveidoti zemie purvi lauksaimnieciskajai darbībai utt.).

·   Infrasarkanās spektroskopijas pielietojuma iespējas zemā tipa kūdras raksturošanai (organiskās vielas raksturošana pēc šīs vai citas metodes, fokusējoties uz metodes priekšrocībām utt.).

·   3D fluorescences pielietojuma iespējas zemā tipa kūdras raksturošanai (fokuss   uz metodes priekšrocībām).

·   Purva ģeoloģiskās veidošanās apstākļu ietekme uz zemā tipa kūdras sastāvu (kā purva atrašanās vieta, nogulumu raksturs apkārtnē un purva attīstības gaita ietekmē kūdras sastāvu, konkrēta purva piemērs).

·   Klimata pārmaiņu un zemes lietojuma rakstura ietekme uz zemo purvu attīstību (kā cilvēka darbība un/vai klimats ietekmējuši purvu attīstību Latvijā).

·   Zemā tipa kūdras izmantošanas iespējas (Izmantošanas virziena raksturošana, kādas ir zemās kūdras priekšrocības šajā virzienā, potenciāls).

Oļģerts Nikodemus

prof., Dr.ģeogr.

olgerts.nikodemus@lu.lv

339. telpa

 

·           Vielu plūsma augsne-augs-augsne, ainavu sukcesijas sākuma stadijā, aizaugot lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.

·           Taurenes pagasta zemes izmantošanas ietekmējošie faktori

·           Lauksaimniecības zemju aizaugšana ar baltalksni: vispārējās likumsakarības un cēloņi.

·           Vides zinātnes speciālistu darba tirgus analīze.

·           Vides zinātnes studentu raksturojums vēsturiskā griezumā.

   Viesturs Melecis

   prof., Dr.biol.

    viesturs.melecis@lu.lv

    229. telpa

·         Meža zemsedzes posmkāji kā vides stāvokļa bioindikātori.

·         Epifītiskie ķērpji vides stāvokļa monitoringā.

·         Priežu meža zemsedzes veģetācijas ilglaicīgās izmaiņas.

·         Zāles stāva posmkāju monitorings.

Raimonds Ernšteins

Prof.p.i., Dr.hab.paed.

raimonds.ernsteins@lu.lv

·           Vides komunikācijas plānošanas un pārvaldība;

·           Integrētā piekrastes plānošana un pārvaldība;

·           Piekrastes risku plānošana un komunikācija;

·           Ilgtspējīgas attīstības plānošana un pārvaldība;

·           Pašvaldību attīstības plānošana un vide;

·           Integrētā vides pārvaldība un sadarbības pārvaldība;

·           Vides politikas plānošana: teritorijas, pašvaldības, iestādes;

·           Dabas vides un sociāli-ekonomiskās vides mijsakarību plānošana

            un pārvaldība;

·           Mērķgrupu sadarbība un komunikācija;

·           Indikatoru sistēmas vides plānošanā/pārvaldībā.

Gunta Spriņģe

asoc.prof., Dr.biol.

gunta.springe@lu.lv

   311.telpa

·         Latvijas iekšzemes ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte.

·         Latvijas iekšzemes ūdeņu bioloģiskā daudzveidība.

·         Latvijas iekšzemes ūdeņu bioloģiskie resursi.

·         Latvijas ūdens vides aizsardzība un apsaimniekošana.

 

 

 

 

Iveta Šteinberga,

asoc.prof., Dr. ģeogr.

iveta.steinberga@lu.lv

310.telpa

·           Atmosfēras piesārņojuma analīze un modelēšana

·           Kritisko slodžu noteikšana dažādās ekosistēmās

·           Trokšņa līmeņa analīze un modelēšana

·           Transporta radītā piesārņojuma analīze, modelēšana un prognozes

·           Avārijsituāciju riska analīze

Ivars Kudreņickis,

asoc.prof., Dr.inž.

ivars.kudrenickis@lu.lv

 

·           Videi draudzīga enerģētika (atjaunojamie energoresursi un energoefektivitāte)

·           Energosistēmas darbības radītās ietekmes uz vidi.

·           Emisijas atmosfēras gaisā, to avoti, samazināšanas iespējas, pārvaldības instrumenti.

·           Klimata pārmaiņu pārvaldība: SEG emisijas, to samazināšanas iespējas un pārvaldības instrumenti.

·           Adaptācija klimata pārmaiņām un tās pārvaldības instrumenti.

Juris Aigars

doc., Dr.ģeogr.

juris.aigars@lu.lv 

 

·           Rīgas līča teritorijas plānošanas ietekme uz jūras vides kvalitātes stāvokli (maģistram).

·           Vēja turbīnu parku izbūves un ekspluatācijas ietekme uz jūras vidi iedzīvotāju skatījumā (maģistram).

·            Baltijas jūras un/vai Rīgas līča vide, tās stāvoklis un ietekmējošie faktori, vai šai tēmai radniecīgas tēmas.

Kristīne Āboliņa

doc., Dr.ģeogr.

kristine.abolina@lu.lv

310.telpa

 
 • Pilsētvide, apkaimes, kopienas.
 • Mobilitāte (pārvietošanās, transports).
 • Ģimenes dārziņi Latvijā, to alternatīvas formas un iespējas.
 • Pilsētu un apdzīvoto vietu sarukšanas procesi.
 • Patēriņš; dzīvesveids.
 • Ilgtspējīgas attīstības novērtēšana. Indikatori.
 • Rīcībpētījumi.

·          Citas studentus interesējošas tēmas par ilgtspējīgu attīstību.

Zanda Penēze,

doc., Dr. ģeogr.

zanda.peneze@lu.lv

310.telpa

 
 • Lauku ainavu/zemes lietojumveidu izmaiņu ietekmējošie faktori mūsdienās pierobežā
 • Kopējās ES Lauksaimniecības politikas ietekme uz lauksaimniecības zemju ainavām
 • Vēsturiskās lauku un piepilsētu ainavu izmaiņas
 • Iedzīvotāju attieksmju pret ainavu izmaiņām pētījumi
 • Klimata izmaiņas un Latvijas ainavas
 

Jānis Ventiņš,

doc., Dr.biol.

janis.ventins@lu.lv

310.telpa

·           Augsnes faunas izmaiņas pēc mežu izciršanas.

·           Augsnes faunas ievākšanas un izpētes metodoloģija.

·           Faunas daudzveidības un aizsardzības problēmas.

Inese Silamiķele

doc., Dr.ģeogr.

inese.silamikele@lu.lv

311.telpa

·           Biotopu attīstību ietekmējošie faktori

·           Dabas vērtību apsaimniekošana un aizsardzība

·           Kūdras resursu apsaimniekošana

·           Ca  saturs kaļķainajos purvos

Oskars Purmalis

Dr.ģeogr., lab,vad.

oskars.purmalis@lu.lv

307. telpa

·        Alūksnes ezera piesārņojuma un tā izkliedes novērtējums.

·        Ģeoradara izmantošana purvu, sapropeļa krājumu un kultūrvēsturisko

      liecību izpētei.

·        Izstrādātu kūdras karjeru ietekme uz purvu ekosistēmu.

·        Humusvielu īpašību izpēte un praktiski izmantojamu produktu izstrāde.

·       Vides renaturalizācijas efektivitātes izvērtējums.

Ilga Kokorīte

Dr.ģeogr.

ilga.kokorite@lu.lv

321.telpa

·        Koku lapu sadalīšanās procesu pētījumi mazajās upēs

 

 

 

 

Zane Vincēviča-Gaile

Dr.ķīm.

zane.vincevica@gmail.com

302.telpa

·         Mikro- un makroelementu satura reģionālās īpatnības Latvijā audzētos sakņu dārzeņos.

·         Mikro- un makroelementi Latvijā audzētu vistu olās.

·         Mikro- un makroelementus saturoša funkcionālā pārtika.

Zanita Avotniece

VidZ doktorante

zanita.avotniece@gmail.com

·       Intensīvi pērkona negaisi Latvijā, tos pavadošās bīstamās atmosfēras parādības un raksturīgie atmosfēras apstākļi.

·       Saules radiācijas intensitātes raksturojums Latvijā .

·       Mākoņainuma raksturojums Latvijā.

·       Ekstremāli karstu un aukstu vasaru raksturojošie atmosfēras apstākļi 

·                     Ekstremāli zemas gaisa temperatūras un tās izraisošie atmosfēras apstākļi  Latvijā 

·       Atmosfēras cirkulācijas apstākļu izmaiņas Latvijā.

 Dr.ģeogr. Jānis Krūmiņš

 tālr.: 29100632

 krumins.janis@hotmail.com

 

·        Antropogēnās izcelsmes ķīmisko elementu akumulācijas raksturs zemajos purvos.

·        Latvijas zemo purvu attīstības gaita, salīdzinājums starp dažādiem Latvijas reģioniem.

·        Infrasarkanās spektroskopijas pielietojuma iespējas zemā tipa kūdras raksturošanai.

·        3D fluorescences pielietojuma iespējas zemā tipa kūdras raksturošanai.

·        Purva ģeoloģiskās veidošanās apstākļu ietekme uz zemā tipa kūdras sastāvu.

·        Klimata pārmaiņu un zemes lietojuma rakstura ietekme uz zemo purvu attīstību.

·        Zemā tipa kūdras izmantošanas iespējas.

 

Dr.ģeogr. Juris Burlakovs e-pasts:  juris@geo-it.lv
Web: http://www.geo-it.lv 

·        Aprites ekonomika,

·        ģeoķīmiskie pētījumi antropogēnajā vidēLiene Šustere

Vidz doktorante

liene.sustere@gmail.com     

 
 • Aerosolu sastāva morfoloģiskā, frakcionārā un ķīmiskā analīze.
 

Baiba Prūse

VidZ doktorante

bpruse@gmail.com

 
 • Zivsaimniecības prakse iekšējos valsts ūdeņos: Latvijā un ārzemēs (piem., plāni, problēmas, risinājumi, zivju resursu apsaimniekošana, labās prakses piemēri).
 • Latvijas saldūdens resursi (piem., apsaimniekošana, problēmas, risinājumi, valstu salīdzinājumi)
 • Ūdens un ūdens resursu socio-ekoloģiskā un ekonomiskā vērtība (piem., ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās vērtības noteikšana, metodes pielietojums, iespējamie uzlabojumi).
 • Ūdens piesārņojums un to ietekme uz zivju resursiem (piem., sociālās un ekonomiskās sekas, cilvēku apziņa, izglītības ietekme piesārņojuma novēršanai).
 • Zivju socio-ekoloģiskā un ekonomiskā vērtība (piem., rekreācijas aspekti (makšķerēšana, zivju vērošana, zinātnes pielietojums, kultūras saikne), ekonomiskās vērtības noteikšana).
 • Makšķerēšana Latvijā (piem., cilvēku iesaiste makšķerēšanā, ceļojošās izmaksas metodes pielietojums, valstu salīdzinājums, motivācija).

 

Karina Stankeviča

VidZ doktorante

   karina.stankevica@lu.lv

   302.telpa

·       Sapropeļa humusvielu raksturojums un izmantošanas iespējas.

·       Sapropeļa izmantošana augu lauksaimniecībā.

·       Sapropeļa izmantošana balneoloģijā.

·        Sapropeļa ieguves ietekme uz ezera ekosistēmu.

Laura Kļaviņa

VidZ doktorante

   laura.klavina1@gmail.com

   315.telpa

 
 • Ziemeļu reģiona vīnogu dzinumu ķīmiskā sastāva analīze.
 • Smiltsērkšķu dzinumu ķīmiskā sastāva analīze.
 • Krūmu cidoniju dzinumu un augļu ekstraktu ķīmiskā sastāva analīze.
 • Aroniju un upeņu izspiedņu kompleksa ķīmiskā sastāva analīze un izmantošanas iespēju izvērtējums.
 • Antociāni no mellenēm un upenēm- izmantošanas iespējas kā uztura piedevas.
 • Sūnaugu ķīmiskā sastāva mainības analīze dažādos augšanas apstākļos.
 

Piedāvātās tēmas var izvērst un pielāgot studentu idejām.

Var piedāvāt savas oriģinālās idejas un priekšlikumus.

 .

Zinātniskā darba vadītājs

Pētījumu tematika

 

Māris Kļaviņš,

prof., Dr.h.ķīm.

maris.klavins@lu.lv

 

 
 • Vides stresa marķieri sūnaugos.
 • Antropogēnā piesārņojuma ietekmes uz sūnaugu ķīmisko sastāvu.
 • Latvijas virszemes ūdeņu kvalitātes ilgtermiņa izmaiņu tendences.
 • Metālu absorbcija sūnaugos.
 • Metālu sorbcija uz kūdras.
 

 

Oļģerts Nikodemus,

prof., Dr.ģeogr.

olgerts.nikodemus@lu.lv

 

 
 • Vielu plūsma augsne-augs-augsne, ainavu sukcesijas sākuma stadijā, aizaugot lauksaimniecībā izmantojamām zemēm.
 • Taurenes pagasta zemes izmantošanas ietekmējošie faktori
 • Lauksaimniecības zemju aizaugšana ar baltalksni: vispārējās likumsakarības un cēloņi.
 • Vides zinātnes speciālistu darba tirgus analīze.
 • Vides zinātnes studentu raksturojums vēsturiskā griezumā.
 

 

Viesturs Melecis,

prof., Dr.biol.

viesturs.melecis@lu.lv

 

 
 • Meža zemsedzes posmkāji kā vides stāvokļa bioindikātori.
 • Epifītiskie ķērpji vides stāvokļa monitoringā.
 • Priežu meža zemsedzes veģetācijas ilglaicīgās izmaiņas.
 • Zāles stāva posmkāju monitorings.
 

 

Gunta Spriņģe,

asoc.prof., Dr.biol.

gunta.springe@lu.lv

 

 
 • Latvijas iekšzemes ūdeņu ekoloģiskā kvalitāte.
 • Latvijas iekšzemes ūdeņu bioloģiskā daudzveidība.
 • Latvijas iekšzemes ūdeņu bioloģiskie resursi.
 • Latvijas ūdens vides aizsardzība un apsaimniekošana.
 

 

Iveta Šteinberga,

doc., Dr. ģeogr.

iveta.steinberga@lu.lv

 

 
 • Atmosfēras piesārņojuma analīze un modelēšana.
 • Kritisko slodžu noteikšana dažādās ekosistēmās.
 • Trokšņa līmeņa analīze un modelēšana.
 • Transporta radītā piesārņojuma analīze, modelēšana un prognozes.
 • Avārijsituāciju riska analīze.
 

 

Zanda Penēze,

doc., Dr. ģeogr.

zanda.peneze@lu.lv

 
 • Zemes izmantošanas un ainavas struktūras izmaiņas Engures sateces baseinā.
 • Lauku ainavas Latvijas novados un to ietekmējošie faktori.
 • Cilvēku attieksme pret izmaiņām ainavās.
 

 

Jānis Ventiņš,

doc., Dr.biol.

janis.ventins@lu.lv

 
 • Augsnes faunas izmaiņas pēc mežu izciršanas.
 • Augsnes faunas ievākšanas un izpētes metodoloģija.
 • Faunas daudzveidības un aizsardzības problēmas.
 

 

Inese Silamiķele,

doc., Dr.ģeogr.

inese.silamikele@lu.lv

 
 • Biotopu attīstību ietekmējošie faktori.
 • Kūdras resursu apsaimniekošana.
 • Purvu un kūdrāju rekultivācija
 

 

Jānis Lapinskis,

doc., Dr.ģeol.

janis.lapinskis@lu.lv

 

 
 • Saimnieciskās darbības ietekme uz nedzīvo vidi:
 • Mazās HES, to ietekme uz upju ģeoloģiskajiem procesiem vides aizsardzības kontekstā.
 • Rekreācija un jūras krastu procesi (vēja un jūras erozijas  iespējamā aktivizēšanās).
 • Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ģeoloģiskā vēsture, ģeoloģiskās īpatnības.
 • Būvniecība tiešā jūras krasta tuvumā ģeoloģiskās vides kontekstā.
 • Jūras krastu aizsardzība (ģeoloģiskie, dabas daudzveidības un sociālie aspekti).
 

 

Juris Aigars,

doc., Dr.ģeogr.

juris.aigars@lu.lv 

 
 • Rīgas līča teritorijas plānošanas ietekme uz jūras vides kvalitātes stāvokli (maģistram).
 • Vēja turbīnu parku izbūves un ekspluatācijas ietekme uz jūras vidi iedzīvotāju skatījumā (maģistram).
 • Baltijas jūras un/vai Rīgas līča vide, tās stāvoklis un ietekmējošie faktori, vai šai tēmai radniecīgas tēmas.
 

 

Kristīne Āboliņa,

doc., Dr.ģeogr.

kristine.abolina@lu.lv

 

 
 • Rīgas transporta politikas analīze (dažādi aspekti, kritēriji atkarībā no studenta interesēm).
 • Gājēji un velotransports Rīgā.
 • Pilsētas vides attīstība  un vieta bērniem.
 • Sabiedrības viedoklis pilsētas attīstībā – problēmas un risinājumi.
 • Pašpārvaldes mērogs lielpilsētas pārvaldē.
 • Rekreācija pilsētā un vides jautājumi.
 • Mazdārziņi pilsētā – pasaulē, Latvijā, mūsdienās.
 • Mežaparks (dažādi attīstības jautājumi) – Rīga (vēlams, lai studente(-ts) pats būtu no šī rajona).
 • Ilgtspējīgas attīstības īstenošana.
 

Raimonds Kasparinskis

pētnieks, Dr.ģeogr.

raimonds.kasparinskis@lu.lv

 

 
 • Vides faktoru ietekme uz augšņu daudzveidību, to īpašību (morfoloģisko, fizikālo un ķīmisko) telpisko izplatību un izmaiņām.
 • Augsnes veidošanās procesu izpēte.
 • Sinoptisko procesu ietekme uz ekstremālo meteoroloģisko parādību sastopamību un izmaiņām Latvijā, to ietekmējošo vides faktoru izvērtējums.
 • Laika apstākļu ietekmējošo vides faktoru izpēte.

 

Oskars Purmalis

VidZ doktorants

oskars.purmalis@lu.lv

 
 • Kūdras humusvielu raksturojums kūdras profilā.
 • Kūdras humusvielu mijiedarbība ar metālu joniem.
 • Kūdras uzkrāšanās ātrums un tā atkarība no klimatiskajiem apstākļiem.
 • Metālu satura noteikšana sedimentos un kūdrā.
 • Kūdras sorbentu izstrāde piesārņotas vides rekultivācijai ar metālu joniem.
 

Zane Vincēviča-Gaile

VidZ doktorante

zane.vincevica@gmail.com

 
 • Mikro- un makroelementu satura reģionālās īpatnības Latvijā audzētos sakņu dārzeņos.
 • Mikro- un makroelementi Latvijā audzētu vistu olās.
 • Mikro- un makroelementus saturoša funkcionālā pārtika.
 

Agnese Pujāte

VidZ doktorante,

415. telpa,

agnese.pujate@gmail.com

 
 • Sūnu purva veģetācijas sastāva atspoguļojums putekšņu spektros.
 • Putekšņu spektru izmantošana vides bioindikācijā.
 

 

Diana Dūdare

VidZ doktorante

dianadudare@inbox.lv

 
 • Kūdras humusvielu izmantošanas iespējas lauksaimniecībā.
 • Humusvielu saturošu mikroelementu kompleksu izmantošana lauksaimniecībā. 
 • Kūdras humusvielu izmantošanas iespējas farmācijā.
 

 

Zanita Avotniece

VidZ doktorante

zanita.avotniece@gmail.com

 
 • Intensīvi pērkona negaisi Latvijā, tos pavadošās bīstamās atmosfēras parādības un raksturīgie atmosfēras apstākļi.
 • Saules radiācijas intensitātes raksturojums Latvijā .
 • Mākoņainuma raksturojums Latvijā.
 • Ekstremāli karstu un aukstu vasaru raksturojošie atmosfēras apstākļi 
 • Ekstremāli zemas gaisa temperatūras un tās izraisošie atmosfēras apstākļi  Latvijā 
 • Atmosfēras cirkulācijas apstākļu izmaiņas Latvijā.
 

 

Juris Burlakovs

Vidz doktorants

juris@geo-it.lv

 
 • Vides sanācijas tehnoloģiju eksperimentālie aspekti.
 • Grunšu ģeotehniskā stabilizācija un vides aizsardzība.
 • Māli kā augsnes piedeva piesārņojuma imobilizācijā.
 • Vides pārvaldība un rekultivācija.
 • Augsnes un gruntsūdens monitorings.
 • Piesārņotās teritorijas Latvijā un to rekultivācijas iespējas. 
 • Piesārņojuma migrācijas ģeoloģiskie aspekti (piemēram, Inčukalna problēma, izgāztuves).
 

 

Linda Uzule

VidZ doktorante

uzule.linda@inbox.lv

 
 • Makrofītu izmantošana ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanā.
 • Upju sedimentu granulometriskā un ķīmiskā sastāva ietekme uz augstāko ūdensaugu sastāvu un sastopamību.
 • Ūdens ķīmiskā sastāva ietekme uz augstāko ūdensaugu sastāvu un sastopamību.
 • Makrofītu un upju vides parametru telpiskās izmaiņas.
 

 

Jānis Krūmiņš

VidZ doktorants

krumins.janis@hotmail.com

 
 • Antropogēnās izcelsmes ķīmisko elementu akumulācijas raksturs zemajos purvos.
 • Latvijas zemo purvu attīstības gaita, salīdzinājums starp dažādiem Latvijas reģioniem.
 • Infrasarkanās spektometrijas pielietojuma iespējas zemā tipa kūdrai.
 • Purva ģeoloģiskās veidošanās apstākļu ietekme uz zemā tipa kūdras sastāvu.
 • Klimata pārmaiņu un zemes lietojuma rakstura ietekme uz zemo purvu attīstību.
 

 

Karina Stankeviča

VidZ doktorante

 
 • Pilveļu ezera attīstība pēc sapropeļa bioloģiskā sastāva noteikšanas.
 • Sapropeļa humusvielu raksturojums un izmantošanas iespējas.
 • Sapropeļa izmantošana augu lauksaimniecībā.
 • Sapropeļa izmantošana balneoloģijā.
 • Sapropeļa ieguves ietekme uz ezera ekosistēmu.
 

 

Artis Robalds

VidZ doktorants

artis.robalds@inbox.lv

 
 • Kūdras izmantošana notekūdeņu attīrīšanā no piesārņojošām vielām.
 

 

Laura Kļaviņa

VidZ doktorante

Laura.klavina1@gmail.com

 
 • Briofītu ekstraktu fitotoksiskums.
 • Dzērveņu ekstraktu ķīmiskais sastāvs un bioloģiskā aktivitāte.

 

Sintija Martinsone

VidZ doktorante

sintija.martinsone@gmail.com

 
 • Ietekmes uz bioloģisko daudzveidību novērtēšanas metodes.
 • Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.
 • Atsijāšanas jeb screening posms ietekmes uz vidi novērtējumā Latvijā.
 • Programmas prasības jeb scoping posms ietekmes uz vidi novērtējumā Latvijā.
 • Lineāru objektu ietekmes uz vidi novērtējuma specifika.
 • Vēja elektrostaciju (VES) ietekmes uz vidi novērtējuma specifika.
 

 

Inguna Paredne

VidZ doktorante

ingunaparedne@inbox.lv

 
 • Lauku ekonomiskās attīstības tendences klimata pārmaiņu adaptācijā Latvijā.
 • Klimata pārmaiņu galvenie riski Latvijas lauku vidē.
 • Nākotnes perspektīvas un specifika klimata pārmaiņu adaptācijā Latvijas lauku vidē.
 • Klimata pārmaiņu adaptācijas risinājumi Latvijas lauku vidē.
 

 

Jevgenija Makijenko

 
 • Enerģētikas sektors un vides politikas izaicinājumi Latvijā;
 • Energoefektivitātes paaugstināšanās pasākumi mājsaimniecībās  un to ietekme uz SEG emisiju samazinājumu;
 • SEG apjomu samazinājums Latvijā: dinamika un iespējamie scenāriji;
 • Latvijā īstenoto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu analīze, ietekmes novērtēšana un priekšlikumu izstrāde;
 • Latvijā pieejamo enerģijas resursu novērtējums un nākotnes prognozes par izmaiņām šajā jomā ;
 • Latvijas enerģētikas sistēmas analīze;
 • Enerģijas patēriņa izmaiņas un enerģētikas politikas attīstības scenāriji Latvijā;
 • Latvijas energoresursu patēriņa struktūra;
 • Enerģētikas, ekonomikas un vides indikatori Latvijā un šo rādītāju mijiedarbība;
 • Energoresursu patēriņa plūsmas Latvijā, to izmaiņas un  iemesli;
 • Enerģijas patēriņš sektoru griezumā un energoresursu griezumā Latvijā
 

 

Piedāvātās tēmas var izvērst un pielāgot studentu idejām.

Var piedāvāt savas oriģinālās idejas un priekšlikumus.