Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ierosinājumi kursa un noslēguma darbu pētījumu tēmu izvēlei ģeoloģijas bakalaura studentiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
25.02.2019.

M.ģeol., pētniece Alise Babre, Lietišķās ģeoloģijas katedra, 328. kab., e-pasts: alise.babre@lu.lv

 • Dažāda mēroga hidroģeoloģiskā matemātiskā modelēšana (līmeņu vai ķīmiskā sastāva izmaiņas)
 • Gruntsūdens ķīmiskā sastāva izmaiņas lielceļu vai cita piesārņotāja apkārtnē
 • Hidroģeoloģiskie apstākļi ūdensteces vai ūdenstilpes apkārtnē (kāds konkrēts ezers vai upes posms)
 • Pazemes ūdens neviendabīgas infiltrācijas eksperimentālie pētījumi laukā
 • Gruntsūdens sezonālās temperatūras izmaiņas parauglaukumā
 • Pazemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs un tā izmaiņas Pļaviņu HES apkārtnē (tikai ar turpinājumu bakalaura darbā)

M.ģeol., pētnieks Jānis Bikše, Lietišķās ģeoloģijas katedra, 328. kab., e-pasts: janis.bikse@lu.lv

 • Ģeoloģisko problēmu risināšana ar inovatīvām elektrotehniskām metodēm (sensori, mikroprocesori);
 • Iežu daļiņu pētījumi cieto daļiņu veidā gaisa vidē – erozijas pētījums;
 • Pazemes ūdeņu trasēšanas eksperimenti (avotos, urbumos, ūdensrijējos);
 • Jūras ūdens intrūzijas pētījumi ar ievirzi ģeoķīmiskajā modelēšanā.

M.ģeol., zinātniskā asistente Aija Ceriņa, Kvartāra vides laboratorija, 312. kab., e-pasts: aija.cerina@lu.lv

 •   Karpoloģiskās jeb augu makroatlieku (galvenokārt sēklas un augļi) metodes pielietojums Latvijas kvartāra nogulumu izpētē (pleistocēna interglaciālie, leduslaikmeta beigu posma nogulumi; ezera un tā piekrastes  veģetācijas izmaiņas holocēnā; arheobotāniskie pētījumi).

Daži iespējamie objekti (iespējama arī citu objektu izvēle):

 • Burtnieka ezera nogulumu rakstura un veģetācijas izmaiņas holocēnā Salacas iztekas rajonā.
 • Staldzenes stāvkrasta nogulumu veidošanās apstākļi un to paleokarpoloģiskais raksturojums.

Dr.ģeol., docente Aija Dēliņa, Lietišķās ģeoloģijas katedra, 328. kab.,
e-pasts: aija.delina@lu.lv

 • Gruntsūdens līmeņa režīmu ietekmējošie faktori Melnā ezera purvā
 • Gruntsūdens fizikāli ķīmiskie parametru režīms augstajos un zemajos purvos
 • Dažādas ģenēzes nokonsolidēto nogulumu filtrācijas īpašību pētījumi

Dr.ģeol., vadošā pētniece Vija Hodireva, Pamatiežu ģeoloģijas katedra, 227. kab., e-pasts: vija.hodireva@lu.lv

 • Latvijas (vai teritorijas daļas) klastisko iežu minerālu raksturojums un salīdzinājums ar Skandināvijas pamatiežos sastopamajiem (izpētei tiek piedāvāti arī paraugi no Somijas)
 • Latvijā sastopamo minerālu asociāciju raksturojums (darbam var tikt piedāvāts konkrēts materiāls)
 • Vizlu (vai citu minerālu) tipomorfo pazīmju atšķirības dažādos reģionos (sadarbībā ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju (VTEB))
 • Metode minerālu frakcionēšanai smagajos šķīdumos (tiesu ekspertīzes vajadzībām, sadarbībā ar VTEB)
 • Dažādu granulometrisko frakciju smago minerālu skaita un formas variāciju izpēte reģionā, izmantojot to kā diferencējošu pazīmi tiesu ekspertīzē (sadarbībā ar VTEB)
 • Dabīgie būvakmeņi Rīgas kultūrvēsturiskajos objektos (tai skaitā Doma baznīcā u.c.)
 • Rīgas būvēs izmantoto akmens materiālu tipi un atradnes (iespējami varianti: par vietējiem materiāliem vai no ārvalstīm ievestajiem)
 • Akmens materiālu izmaiņu un dēdēšanas procesi pilsētvidē
 • Karbonātiežu tipi Latvijas (vai kāda reģiona, piemēram, Rīgas apkārtnes) dolomīta atradnēs un minerālā materiāla ieguves perspektīvas
 • Dēdēšanas un karsta procesi atšķirīgu tipu karbonātiežos
 • Manas dzīves vietas … (pagasts vai novads) apkaimes ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi

 Dr.ģeol., docents Jānis Karušs, Lietišķās ģeoloģijas katedra, 321. kab. e-pasts: janis.karuss@inbox.lv

 • Radiolokācijas metodes izmantošana terigēno nogulumu pētījumos
 • Gruntsūdens līmeņa identifikācijas iespējas terigēnos nogulumos, izmantojot radiolokācijas metodi
 • (Smilšakmeņu, dolomītu, kūdras) īpašību pētījumi izmantojot radiolokācijas metodi
 • Ģeoradara izmantošana arheoloģiskos pētījumos
 • Elektroizpētes metodes izmantošana dažādu nogulumu, kā arī procesu pētījumos (kvartāra nogulumu pētījumos, aprakto ieleju pētījumos, karsta pētījumos, pazemes ūdeņu pētījumos utt..)
 • Magnētisko anomāliju, kas saistītas ar kristālisko pamatklintāju, kartēšana un interpretācija
 • Magnētisko anomāliju, kas saistītas ar tuvu zemes virskārtai iegulošu dzelzi saturošu nogulumu, kartēšana un interpretācija
 • Magnetometra izmantošana pleistocēna reljefa formu pētījumos
 • Gravitācijas anomāliju, kas saistītas ar kristālisko pamatklintāju, kartēšana un interpretācija
 • Gravitācijas metodes izmantošana aprakto ieleju pētījumos
 • Pleistocēna apledojumu izveidoto struktūru pētījumi (par konkrētu pētījumu objektu jāvienojas)

 Dr.ģeogr., vadošā pētniece Laimdota Kalniņa, Kvartāra vides laboratorija, 312. kab., e-pasts: laimdota.kalnina@lu.lv

 • ... ezera ģeoloģiskās attīstība
 • Latvijas subglaciālo ezeru attīstības gaita. Salīdzinājums starp dažādiem Latvijas reģioniem
 • ... rajona purvi un kūdras resursi
 • Starppauguru ezera vai/un purva nogulumu uzkrāšanās apstākļi un raksturs (tiek piedāvāts konkrēts materiāls)
 • Litorīnas jūras lagūnu nogulumu uzkrāšanās apstākļu un izmaiņu raksturojums izmantojot sporu-putekšņu un/vai diatomeju (kramaļģu) analīžu rezultātus (tiek piedāvāts konkrēts materiāls)
 • Izvēlētā rajona ģeoloģiskie dabas pieminekļi un aizsargājamo teritoriju ģeoloģiskās uzbūves pamatiezīmes un to nozīme tūrismā
 • Sporu-putekšņu analīzes pamati un to pielietojums holocēna nogulumu pētījumos, tai skaitā cilvēka klātbūtnes un darbības konstatācija
 • Izvēlētā kvartāra nogulumu laboratorijas pētījumu metode, tās pamati un pielietošanas iespējas (tiek piedāvāts konkrēts materiāls)

 Dr.ģeol., vadošais pētnieks Andis Kalvāns, Iežu pētījumu laboratorija, 328. kab. e-pasts: andis.kalvans@lu.lv

 • Nogulumu īpašību pētījumi, izmantojot attēla analīzes metodes
 • Gruntsūdens un jūras ūdens kontakta zonas hidrodinamisko un hidroģeoķīmisko procesu pētījumi
 • Grunts temperatūras un hidroģeoķīmisko procesu sezonālās dinamikas pētījumi
 • Glaciolimnisko nogulumu veidošanās apstākļu izpēte izmantojot augstas izšķirtspējas granulometriskā sastāva analīzes
 • Eksperimentāli sufozijas un erozijas procesu pētījumi
 • Pazemes un virszemes ūdens plūsmu izpēte ar fluorescentām krāsvielām
 • Mūsdienu klimata un ģeoloģiskās vides mijiedarbība (temperatūras režīms, ūdens resursi, dēdēšana)

 Dr.ģeol., docents Māris Krievāns, Lietišķās ģeoloģijas katedra, 328. kab. e-pasts: maris.krievans@lu.lv

 • ... upes ielejas morfoloģija (Vidzeme)
 • Virspalu terases un terasveidīgās formas..... upes ielejā (Vidzemē)
 • Abula ielejas morfoloģija un attīstība leduslaikmeta beigu posmā un pēcleduslaikmetā
 • ... palienes alūvija biezuma un faciālās struktūras izmaiņas
 • Ledājkušanas baseinu drenāžas ielejas
 • Vidzemes augstienes Gaujas pieteku ieleju morfoloģija
 • ... mālaino grunšu granulometriskā sastāva noteikšana izmantojot hidrometra, pipetes un lāzera difrakcijas metodes
 • Proktora sablīvējuma koeficienta noteikšana … gruntīm
 • ... glaciālā ezera attīstība un nogulumi
 • ... grunšu konsolidācijas indeksa noteikšana

Dr.ģeogr., Jānis Krūmiņš, Kvartāra vides laboratorija, 321. kab. e-pasts: krumins.janis@hotmail.com

 • Antropogēnās izcelsmes ķīmisko elementu akumulācijas raksturs zemajos purvos
 • Latvijas zemo purvu attīstības gaita, salīdzinājums starp dažādiem Latvijas reģioniem
 • Infrasarkanās spektroskopijas pielietojuma iespējas zemā tipa kūdras raksturošanai
 • 3D fluorescences pielietojuma iespējas zemā tipa kūdras raksturošanai
 • Purva ģeoloģiskās veidošanās apstākļu ietekme uz zemā tipa kūdras sastāvu
 • Klimata pārmaiņu un zemes lietojuma rakstura ietekme uz zemo purvu attīstību
 • Zemā tipa kūdras izmantošanas iespējas

M.env.sci., pētniece Inga Retiķe, Lietišķās ģeoloģijas katedra, 328. kab. e-pasts: inga.retike@lu.lv

 • Virszemes- pazemes ūdeņu sasaites pētījumi balstoties uz dabas ūdeņu ķīmisko sastāvu (piem., virszemes- pazemes ūdeņu sasaiste mazo HES apkārtnē);
 • Dabas ūdeņu sastāva ilgtermiņa un/vai sezonālo izmaiņu analīze izmantojot daudzfaktoru statistiskās analīzes metodes reģionālā mērogā (piem., sastāva mainība dažādos nogulumos, dziļumos, areālos);
 • Gruntsūdeņu sastāva atkarība no zemes lietojuma veida ... teritorijā (piem., mikroelementu analīze izmantojot pilnīgās atstarošanas rentgenfluorescences analīzi);
 • Dzelzs satura prognožu rīka izstrāde Latvijas pazemes ūdeņos balstoties uz daudzfaktoru statistiskās analīzes metodēm;
 • Avotu ūdeņu kvalitāte Latvijā.

 Dr.ģeol., vadošais pētnieks Kristaps Lamsters,  Ģeoloģijas nodaļa, 321. kab., e-pasts: kristaps.lamsters@gmail.com

 • Ledāja reljefa formas Latvijā (jebkurā vietā un jebkāda tēmas specifika)
 • Jebkura dabas apvidus (zemiene, augstiene, līdzenums) ģeoloģiskā uzbūve, attīstība, veidošanās apstākļi utt.
 • Glaciotektonisko struktūru pētījumi (jebkādās reljefa formās)

Dr.ģeol., profesors Ervīns Lukševičs, Pamatiežu ģeoloģijas katedra, 349. kab.,
e-pasts: ervins.luksevics@lu.lv

 • Burtnieku svītas mikrofosīliju komplekss Rāmnieku klintīs
 • Patoloģijas devona mugurkaulnieku fosīlijās no Ketleru svītas
 • Augšējā devona nogulumi un fosīlijas kādā noteiktā vietā, piemēram, „Devona nogulumi un fosīlijas atsegumā Imulas krastā pie Bienēm
 • Mugurkaulnieku mikrofosīlijas Latvijas augšējā devona nogulumos (var izvēlēties kādu svītu: Ogres, Amulas, Elejas, Sniķeres, Žagares un apmeklēt 1-2 šīs svītas atsegumus)
 • Pēdu fosīlijas Latvijas augšējā devona Ketleru svītas nogulumos (vai arī Daugavas, Pļaviņu, Stipinu vai kādas citas svītas nogulumos)  
 • Mikrofosīlijas Baltijas juras nogulumos
 • Jebkura ar paleozoja vai mezozoja organismu atlieku pētījumiem saistīta tēma, t.sk. no Igaunijas un Krievijas teritorijas

M.ģeol., pētnieks Konrāds Popovs, Lietišķās ģeoloģijas katedra, 328. kab. e-pasts: konrads.popovs@lu.lv

 • Ģeoloģiskās modelēšanas metožu pielietojums ģeoloģiskajos pētījumos
 • Tektonisko struktūru fizikālā un matemātiskā modelēšana

Dr.ģeol., asociētais profesors Ģirts Stinkulis, Pamatiežu ģeoloģijas katedra, 329. kab.,
e-pasts: girts.stinkulis@lu.lv

Vispārējas tēmas ar objekta izvēles iespējām

 • Noteikta vecuma devona nogulumi un to slāņkopas uzbūve kādā vietā/rajonā. Piemēram - „Devona dolomīti Tilderu un Randātu klintīs”
 • ... novada (apkārtnes) kāds no pirmskvartāra derīgajiem izrakteņiem, piemēram, kvarca smilšu atradnes Valmieras apkārtnē
 • ... nogulumu tekstūras (slāņojuma veidi, slāņojuma deformācijas u.c.) un to veidošanās
 • Iežu tipi un to raksturojums ... atsegumā (klintī)

Konkrētas tēmas

 • Seno tuksnešu pazīmes devona nogulumos Šķerveļa upes krastos (Kurzemē)
 • Devona Narvas svītas nogulumieži Kurzemes ziemeļos
 • Devona dolomīti atsegumos pie Daugavas Pļaviņās
 • Paleokarsta (senā karsta) veidojumu aizpildījumu sastāvs un ģeoloģiskais vecums

Dr.ģeol., asociētais profesors Ivars Strautnieks, Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra, 312. kab., e-pasts: ivars.strautnieks@lu.lv

 • Kaltenes laukakmeņu krāvumu radioaktivitāte
 • Pokaiņu laukakmeņu krāvumu radioaktivitāte
 • Laukakmeņu ēku un mūru petrogrāfiskā daudzveidība un radioaktivitāte
 • Glaciālās reljefa formas Austrumkursas augstienē
 • Zebrus paugurmasīva morfoloģija un uzbūve
 • Osi Austrumkursas augstienē
 • Morēnpauguru uzbūve un praktiskā nozīme
 • Glaciālās reljefa formas Ziemeļkursas augstienē
 • Glaciālās reljefa formas Rietumkursas augstienē
 • Subglaciālo iegultņu  ezeri Rietumlatvijā
 • Cieceres subglaciālā iegultne, tās morfoloģija un ģenēze
 • Mordangas ezeru ieplakas, to morfoloģija, izcelsme un attīstība
 • Reljefa morfoloģija, uzbūve un izcelsme Mordangas apkārtnē
 • Ledājkušanas ūdeņu baseini Bērzes augštecē (A Kursas augstienē)
 • Ledājkušanas ūdeņu baseini un glaciofluviālās deltas Austrmkursas augstienē
 • Glaciofluviālās deltas un kēmu terases Abavas ielejā 
 • Glaciofluviālās deltas un kēmu terases Augšabavas ielejā
 • Paugurmasīvu uzbūve un ģenēze (Kursas augstienēs, Vidzemes augstienē)
 • Paugurgrēdu uzbūve un ģenēze (Kursas augstienēs, Vidzemes augstienē)
 • Glaciofluviālās deltas uzbūve un veidošanās pie Tērvetes
 • Glacigēnā reljefa uzbūve un izcelsme Linkuvas vaļņa un A Kursas augstienes kontaktjoslā
 • Glaciālās reljefa formas un to uzbūve Pīslas ieplakā (Augšgaujas pazeminājumā)
 • Glaciālās reljefa formas Augšamatas pazeminājumā