Aizstāvētās disertācijas ģeogrāfijā kopš 2013. gada:

Elīna Apsīte-Beriņa „Starpvalstu migrācija Eiropas Savienībā: Latvijas iedzīvotāju migrācija uz Lielbritāniju” (zin. vad. prof. Zaiga Krišjāne, aizstāvēts 01.03.2013.)

Ģirts Burgmanis „Jauniešu ģeogrāfiskās telpas kognitīvā struktūra un aktivitātes pilsētā” (zin. vad. prof. Zaiga Krišjāne, aizstāvēts 01.03.2013.)

Maija Ušča „Teritoriālo kopienu veidošanās procesi Rīgā” (zin. vad. asoc.prof. Pēteris Šķiņķis, aizstāvēts 26.03.2013.)

Guntis Šolks “Pilsētas revitalizācijas procesi Rīgā” (zin. vad. prof. Zaiga Krišjāne, aizstāvēts 03.05.2013.)

Anda Ruskule „Lauksaimniecības zemju aizaugšanas ainavu ekoloģiskie un sociālie aspekti” (zin. vad. prof. Oļģerts Nikodemus, aizstāvēts 28.06.2013.)

Aija Lulle “Translokālā ģeogrāfiskā mobilitāte no Latvijas Gērnsijā” (zin. vad. prof. Zaiga Krišjāne, aizstāvēts 05.04.2014.)

Normunds Strautmanis „Investīciju nekustamajā īpašumā loma pilsētas telpiski funkcionālās struktūras attīstībā Rīgā (zin. vad. prof. Maija Rozīte, aizstāvēts 16.05.2014.)

Māris Nartišs „Ledājkušanas ūdeņu baseini Ziemeļvidzemes un Vidusgaujas zemienēs Vēlā Vislas leduslaikmeta beigu posmā” (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs, aizstāvēts 02.07.2014.)

Santa Rutkovska „Augājs kā pilsētvides indikators Daugavpilī” (zin. vad. prof. Māris Laiviņš, aizstāvēts 13.08.2014.)

Zigmārs Rendenieks „Meža nozares rīcības politikas ietekme uz meža ainavu struktūru Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā” (zin. vad. prof. Oļģerts Nikodemus, aizstāvēts 20.03.2015.)

Inese Latkovska „Latvijas upju hidroloģiskā režīma ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas” (zin. vad. asoc. prof. Elga Apsīte, aizstāvēts 11.09.2015)

Rūdolfs Cimdiņš „Teritoriju sociālais potenciāls: novērtēšanas iespējas un nozīme attīstības plānošanā”  (zin. vad. asoc. prof. Pēteris Šķiņķis, aizstāvēts 11.12.2015.)

Olga Ritenberga „Ģeotelpisko un temporālo putekšņu sezonas izmaiņu prognozēšana Eiropā ar statistisko un deterministisko modelēšanu” (zin. vad. asoc. prof. Laimdota Kalniņa un prof. Mihails Sofijevs, aizstāvēts 29.12.2017.)

Ivo Vinogradovs “Ekosistēmu pakalpojumu pieeja zemes izmantošanas pārvaldībā mozaīkveida ainavu agroekosistēmās”  (zin.vad. prof. Oļģerts Nikodemus, aizstāvēts 17.06.2020.)

Līga Feldmane “Dzīvesvietas pievilcības sociāli telpiskās atšķirības Jelgavā”  (zin.vad. prof. Zaiga Krišjāne, aizstāvēts 20.01.2021.)

Aizstāvētās disertācijas ģeoloģijā kopš 2013. gada:

Jeļena Vasiļkova "Devona mugurkaulnieku atrodņu tafonomiskais raksturojums un veidošanās apstākļi dienvidaustrumu Baltijā" (zin. vad. prof. Ervīns Lukševičs, aizstāvēts 08.03.2013).

Kristīne Tovmasjana „Depositional environment of the tidally-dominated transgressive succession: Rēzekne and Pärnu Regional Stages, Baltic Devonian basin” („Nogulumu sedimentācijas apstākļi plūdmaiņu kontrolētā transgresīvā baseinā: Baltijas devona Rēzeknes un Pērnavas reģionālie stāvi”) (zin. vad. asoc.prof. Ģirts Stinkulis, aizstāvēts 03.05.2013.)

Māris Dauškans „Kēmu terases Latvijas starplobu izometriskajās augstienēs” (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs, aizstāvēts 28.06.2013.)

Ilze Ozola „Holocēna organogēnie nogulumi un to uzkrāšanās apstākļu izmaiņas purvos Ziemeļvidzemē” (zin. vad. asoc. prof. Laimdota Kalniņa, aizstāvēts 20.06.2013.)

Sandijs Mešķis „Pēdu fosiliju kompleksi Galvenā devona lauka Franas stāva nogulumos” (zin. vad. prof. Ervīns Lukševičs, aizstāvēts 28.06.2013.)

Māris Krievāns „Hidrogrāfiskā tīkla attīstība Lejas Gaujas senielejai pieguļošajā teritorijā  vēlā Vislas apledojuma deglaciācijas laikā” (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs, aizstāvēts 08.05.2015.)

Kristaps Lamsters „Fenoskandijas ledus vairoga Zemgales ledus lob a subglaciālā reljefa sistēmas un dinamika” (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs, aizstāvēts 08.05.2015.)

Jānis Karušs „Radiolokācijas metodes izmantošana purvu nogulumu pētījumos" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 08.05.2015.)

Daiga Pipira „Subaerālās atsegšanās notikumu pazīmes un veidojumi devona slāņkopā Latvijā" (zin. vad. asoc.prof. Ģirts Stinkulis, aizstāvēts 26.08.2015.)

Līga Zariņa „Krama rīki kā liecības par prasmju un zināšanu attīstību paleolītā" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 27.11.2015.)

Aizstāvētās disertācijas vides zinātnē kopš 2013. gada:

Pēteris Lakovskis „Ainavu ekoloģiskā plānošana un tās metodoloģiskie risinājumi mozaīkveida ainavās” (zin. vad. prof. Oļģerts Nikodemus, aizstāvēts 2013. gadā)

Kristīna Veidemane „Izmaiņas Latvijas piekrastes ainavā 20.-21.gadsimta mijā un mūsdienu izaicinājumi” (zin. vad. prof. Oļģerts Nikodemus, aizstāvēts 2013. gadā)

Andis Zīlāns „Latvijas lielo pilsētu attīstības politikas ilgtspējības vērtējums” (zin. vad. asoc. prof. Pēteris Šķiņķis, aizstāvēts 2014. gadā)

Zane Vincēviča – Gaile „Vides apstākļu ietekmes uz mikro- un makroelementu saturu pārtikas produktos Latvijā” (zin. vad. prof. Māris Kļaviņš, aizstāvēts 2014. gadā)

Jānis Kauliņš „Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indikatoru sistēmas” (zin. vad. prof. Raimonds Ernšteins, aizstāvēts 2015. gadā)

Oskars Purmalis „Kūdras humusvielas: to sastāvs un tā veidošanos ietekmējošie faktori” (zin. vad. prof. Māris Kļaviņš, aizstāvēts 2015. gadā)

Juris Burlakovs „Piesārņotu grunšu un augšņu rekultivācija ar modificētām piedevām – smago metālu imobilizācija” (zin. vad. prof. Māris Kļaviņš, aizstāvēts 2015. gadā)

Linda Ansone – Bērtiņa “V un VI grupas metaloīdu sorbcijas izpēte uz modificētiem biomateriālu sorbentiem” (zin. vad. prof. Māris Kļaviņš, aizstāvēts 2015. gadā)

Jānis Kauliņš „Ilgtspējīgas attīstības pārvaldības indikatoru sistēmas” (zin. vad. prof. Raimonds Ernšteins, aizstāvēts 2015. gadā)

Agnese Pujāte „Vides apstākļu izmaiņu un cilvēka darbības pēdas Rīgas līča piekrastes ezeru nogulumos” (zin. vad. asoc. prof. Laimdota Kalniņa, aizstāvēts 2015. gadā)

Artis Robalds „Kūdras biosorbentu izmantošana tallija (I), vara (II), hroma (III) un fosfātjonu sorbcijai” (zin. vad. prof. Māris Kļaviņš, aizstāvēts 2016. gadā)

Jānis Krūmiņš „Kūdras sastāva ietekme uz metālisko elementu akumulāciju zemajos purvos” (zin. vad. prof. Māris Kļaviņš, aizstāvēts 2016. gadā)

Ināra Teibe „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pārvaldības attīstība Latvijā” (zin. vad. doc. Rūta Bendere, aizstāvēts 2017. gadā)

Laura Kļaviņa „Lapu sūnu, metabolītu sastāvs un vides stresa ietekme” (zin. vad. asoc. prof. Gunta Spriņģe, aizstāvēts 2018. gadā)

Imants Kukuļs „Latvijas meža augšņu humusa raksturojums un veidošanās lauksaimniecības zemju apmežošanās procesā” (zin. vad. prof. Oļģerts Nikodemus, aizstāvēts 2018. gadā)

Zanita Avotniece “Ekstremālu klimatisko parādību un bīstamu hidrometeoroloģisko parādību raksturs un ilggadīgo izmaiņu tendences Latvijā” (zin. vad. prof. Agrita Briede, prof. Māris Kļaviņš, aizstāvēts 2018. gadā)

Arta BārduleMikro- un makroelementu plūsmas īscirtmeta apšu hibrīdu (Populus tremuloides Michx. × Populus tremula L.) kokaugu stādījumā lauksaimniecības zemē” (zin. vad. prof. Arturs Vīksna, vad. pētn. Dagnija Lazdiņa, aizstāvēts 2019. gadā)

Zanda Krūkle “Vides trokšņa pārvaldība Latvijā” (zin. vad. asoc. prof. Rūta Bendere, aizstāvēts 2020. gadā)

Karina Stankeviča "Sapropeļa īpašību raksturs atkarībā no veidošanās apstākļiem un tā izmantošanas iespējas" (zin. vad. prof. Māris Kļaviņš, asoc. prof. Laimdota Kalniņa, aizstāvēts 2020. gadā)

Baiba Prūse "Zināšanu koprade: sabiedriskā zinātne un etnobotānika kā atbalsts ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā" (zin. vad. prof. Māris Kļaviņš, konsultante asoc. prof. Renata Sõukand, aizstāvēts 2020. gadā)