Valsts pētījumu programmas projekts “Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem”

Projekta nosaukums: Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem
Saīsinājums: "DemoMig"
Projekts uzsākts 2018. gada decembrī, ilgums 36 mēneši.

Projekta mērķis: attīstīt cilvēkkapitālu un paplašināt zināšanu bāzi par Latvijai nozīmīgiem izaicinājumiem demogrāfijā un migrācijā, par kultūras nozīmi teritoriju revitalizācijā, par intelektuālā darbaspēka kustību, tostarp talantu migrāciju, par reģionālo kontekstu šajos jautājumos, nodrošinot pētniecības rezultātu pieejamību sabiedrībai, kā arī sniedzot rīcībpolitikai nepieciešamos risinājumus.

Projektu īsteno Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, kā arī Sociālo zinātņu fakultāte; tajā iesaistīts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskais institūts un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Projektu īstenos vairāk kā 20 pētnieku, kā arī pārstāvēto zinātņu nozaru un apakšnozaru maģistra un doktora studiju programmu studenti.

Apraksts
Prezentācija

 

Iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties reģionālajā ideju darbnīcā “Vidzemes demogrāfiskais portrets”

Valsts pētījumu programmas projekts “DemoMig” un Vidzemes plānošanas reģions aicina uz “Reģionālo ideju darbnīcu: Vidzemes demogrāfiskais portrets”, kas 2019. gada 22. oktobrī notiks Līgatnē, kafejnīcā “Zeit”, Gaujas ielā 4. Reģionālās ideju darbnīcas ieguvumi balstās uz pētnieku, reģiona iedzīvotāju, pašvaldību pārstāvju un uzņēmēju diskusiju un vajadzību apzināšanu. Darbnīca tiek rīkota pētījuma “Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem” ietvaros.

Pētījumu, izmantojot inovatīvu starpdisciplināru pieeju, īsteno atzīti demogrāfijas, ģeogrāfijas, socioloģijas, izglītības, ekonomikas, tūrisma un migrācijas jomas eksperti, kas pārstāv Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības universitāti.

Projekta mērķis ir izvērtēt un rast risinājumus migrācijas un demogrāfijas izaicinājumiem, lai sekmētu ilgtspējīgas un saliedētas sabiedrības attīstību Latvijā. VPP projektā tiks meklēti Latvijai piemēroti risinājumi novecošanās, migrācijas, darba spēka trūkuma un reģionālās attīstības jomās.

Ar ideju darbnīcas palīdzību tiks skaidrots:
- reģiona problēmas un izaicinājumi, ar ko saskaras iedzīvotāji;
- iedzīvotāju koncentrēšanās un pārvietošanās reģionā;
- kultūra un izglītība kā priekšnosacījums reģiona attīstībai;
- ierosmju meklēšana migrācijas un demogrāfijas izaicinājumu mazināšanai.

 

Projekta vadītāja: prof. Zaiga Krišjāne

PIETEIKŠANĀS: vietnē   

Pieteikšanās darbnīcai līdz 15. oktobrim. Dalība pasākumā ir bezmaksas. Aicinām reģistrēties laicīgi, vietu skaits ierobežots!

Reģionālā ideju darbnīca Zemgalē

Aizvadīta valsts pētījumu programmas un Zemgales Plānošanas reģiona rīkotā reģionālā ideju darbnīca “Zemgales demogrāfiskais portrets”, kas 24. septembrī norisinājās Bauskas novada Ceraukstē, atpūtas kompleksā “Rožmalas”.

Atklājot ideju darbnīcu, Zemgales Plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Aivars Okmanis akcentēja, ka Zemgale var lepoties ar pievilcīgu dzīves vidi, tomēr nepieciešamas jaunas idejas teritorijas attīstībai. Arnolds Jātnieks, Bauskas novada domes priekšsēdētājs, ir līdzīgās domās kā A. Okmanis: “Nākotnē ir jādomā par jaunām iespējām, lai ikviens šeit turpinātu dzīvot un strādāt, tāpēc jārod veidi, lai jaunieši paliktu dzīvot un saimniekot lauku teritorijās.”

Ideju darbnīcas dalībnieku skatījumā mūsdienu zemgalieši ir strādīgi, zinoši, daudzpusīgi, kuri dzīvo stratēģiski svarīgu autoceļu tuvumā, apstrādā bagātīgās lauksaimniecības zemes un tai pat laikā izjūt Rīgas tuvumu. Īpaši lepni par to, ka 4 Latvijas valsts prezidentiem ir zemgaliešu saknes.

Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “DemoMig” vadītāja Zaiga Krišjāne ideju darbnīcas apmeklētājus iepazīstināja ar projektu, tā uzdevumiem, datiem un metodēm, rezultatīvajiem rādītājiem un citu saistošu informāciju. Savukārt projekta vadošie pētnieki Māris Bērziņš un Juris Krūmiņš stāstīja par iedzīvotāju skaita un izvietojuma izmaiņām Latvijā, migrāciju un atpakaļmigrāciju, kā arī to iemesliem.

Reģionālās ideju darbnīcas “Zemgales demogrāfiskais portrets” turpinājumā norisinājās grupu diskusijas, apskatot piecas dažādas tēmas - izglītības loma kvalificēta darbaspēka saglabāšanā un piesaistē reģionā, kultūra kā reģiona attīstības virzītājspēks, demogrāfijas politika, migrācija un demogrāfiskie procesi, kvalificētu speciālistu migrācija. Ideju darbnīcas noslēgumā diskusiju grupu moderatori iepazīstināja ar nozīmīgākajiem tematiem un ieteikumiem kā tos uzlabot.

Izglītības sadaļā kā ieteikumi minēti - turpināt iesākto praksi, aicinot uzņēmējus ieteikt tēmas skolēnu pētnieciskajiem darbiem, veidot sadarbību starp skolēniem un uzņēmējiem, pielāgot elastīgas mācību programmas, kas iespēju robežās tiktu īstenotas, iepazīstinot skolēnus ar reālu darba vidi. Tāpat jau skolas laikā skolēnos nepieciešams attīstīt uzņēmējdarbības prasmes un domāšanu, kas sasaucas ar Zemgales Plānošanas reģiona projektu E-COOL - Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi. Kā ieteikumi kultūras sadaļā minēti - vietas atpazīstamības un piederības sajūtas veicināšana, nacionālās pašapziņas veidošana, informācijas pieejamība. Tāpat izskanējis aicinājums nepadarīt kultūras notikumus kā komercpasākumus, bet gan koncentrēties uz vietējām vērtībām, ieklausīties un ņemt vērā sabiedrības lūgumus un norādījumus. Demogrāfiskās politikas uzlabošanai nepieciešams atbalsts arī citām kopdzīves formām, pārdomāta banku kredītpolitika, kā arī citas vajadzības kā mājoklis, darbs, bērnudārzs, skola, kultūra, pieaugušo izglītības iespējas. Savukārt, lai novērstu kvalificētu speciālistu migrāciju, kā ieteikumi minēti - dzīvesvietu trūkuma risināšana, infrastruktūras sakārtošana, pašvaldību stipendiju piešķiršana jaunajiem speciālistiem, pašvaldību komunikācijas uzlabošana ar iedzīvotājiem, pakalpojumu pieejamības un to kvalitātes uzlabošana, pozitīva dzīvesvietas tēla popularizēšana. Migrācijas un demogrāfisko procesu sadaļā ideju darbnīcas dalībnieki kā ieteikumus minējuši stabilu nodokļu politiku, plašākas līdzdalības iespējas, šķēršļu mazināšanu iesaistei vietējās politikas veidošanā, veselības aprūpes iespējas, kā arī veiksmīgu teritorijas mārketingu, kas mudinātu iedzīvotājus palikt vai izvēlēties Zemgali kā dzīvesvietu.

Darbnīca tiek rīkota pētījuma “Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem” ietvaros. Pētījumu, izmantojot inovatīvu starpdisciplināru pieeju, īsteno atzīti demogrāfijas, ģeogrāfijas, socioloģijas, izglītības, ekonomikas, tūrisma un migrācijas jomas eksperti, kas pārstāv Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.

Prezentāciju materiāli pieejami:
par projektu un tēmu "Demogrāfijas un migrācijas izaicinājumi Zemgales reģionā".

Valsts pētījumu programmas projekts “DemoMig” un Zemgales plānošanas reģions aicina uz "Reģionālo ideju darbnīcu: Zemgales demogrāfiskais portrets", kas 24. septembrī notiks Bauskas novada Ceraukstē, atpūtas kompleksā "Rožmalas", Nameju iela 2. Reģionālās ideju darbnīcas ieguvumi balstās uz pētnieku, reģiona iedzīvotāju, pašvaldību pārstāvju un uzņēmēju diskusiju un vajadzību apzināšanu.

Valsts pētījumu programmas projekts “DemoMig” un Zemgales plānošanas reģions aicina uz "Reģionālo ideju darbnīcu: Zemgales demogrāfiskais portrets", kas 24. septembrī notiks Bauskas novada Ceraukstē, atpūtas kompleksā "Rožmalas", Nameju iela 2. Reģionālās ideju darbnīcas ieguvumi balstās uz pētnieku, reģiona iedzīvotāju, pašvaldību pārstāvju un uzņēmēju diskusiju un vajadzību apzināšanu.

Darbnīca tiek rīkota pētījuma "Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem" ietvaros. Pētījumu, izmantojot inovatīvu starpdisciplināru pieeju, īsteno atzīti demogrāfijas, ģeogrāfijas, socioloģijas, izglītības, ekonomikas, tūrisma un migrācijas jomas eksperti, kas pārstāv Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti (LU ĢZZF), Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Latvijas Lauksaimniecības universitāti.
Projekta vadītāja - LU ĢZZF prof. Zaiga Krišjāne.

Aicinām zemgaliešus piedalīties ideju darbnīcā, lai kopīgi ar pētniekiem apspriestu tādus jautājumus kā sabiedrības novecošanās, talantu migrācija, izglītība un inovācijas, un citus reģiona attīstībai aktuālos jautājumus.

Pasākuma programma:
plkst. 9:30 Reģistrācija un rīta kafija
10:00 Atklāšana
10:05 Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem (projekta vadītāja prof. Zaiga Krišjāne)
10:20 Demogrāfijas un migrācijas izaicinājumi Zemgales reģionā (projekta vadošie pētnieki)
11:00 Kafijas pauze
11:10 Ideju darbnīca par reģiona ilgtspējīgu attīstību

Izmantojot World Cafe metodi apzināsim dalībnieku viedokļus par izaicinājumiem reģiona attīstībai, ko rada demogrāfiskie procesi un migrācija, sabiedrības novecošanās, kā arī par cilvēkkapitāla piesaisti un noturēšanu reģionos, par kultūras nozīmi reģionu revitalizācijai, izglītību un inovācijām.

13:30 Noslēgums

Kopīgas pusdienas

Pieteikšanās darbnīcai līdz 17. septembrim. Dalība pasākumā ir bezmaksas. Aicinām reģistrēties laicīgi, vietu skaits ierobežots!

Pieteikšanās: vietnē