Darbības programmas pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekts
   "Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā"

Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/184
Projekta sadarbības partneri: University of St.Andrews (Skotija)
Projekta īstenošanas termiņš: 2018. gada 1. janvāris līdz 2020. gada 31. decembris
Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 133 806.00 EUR, LU daļa 6690.30 EUR

Projekta mērķis:  Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir sniegt visaptverošu novērtējumu, izmantojot četru soļu analīzi, par to cik lielā mērā Latvijas reģioni kalpo par sociālo un ekonomisko eskalatoru, ņemot vērā jauniešu un studentu mobilitāti un darba tirgus izaicinājumus ar ko saskaras jaunieši Latvijā.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis atbilst specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma mērķim, kas norādīts SAM MK noteikumu 3.punktā. Pētniecības projekts attīstīs pēcdoktoranta zinātniskās prasmes un palielinās zinātnisko kapacitāti, jo projekta realizācijas laikā tiks sagatavotas vismaz 4 zinātniskās publikācijas, no kurām 2 plānots publicēt žurnālos ar augstu, nozarei atbilstošu citējamību. Projektā plānoto aktivitāšu veikšana pilnveidos pēcdoktoranta pētniecības kompetences: komunikācijas prasmes ar atšķirīgām sabiedrības auditorijām, projektu menedžmenta prasmes, problēmu risināšanas prasmes. Tāpat nepieciešams turpināt darbu pēc projekta beigām pie tiešsaistes migrācijas pētniecības rīku un migrācijas datu platformas pilnveides. To būs iespējams īstenot, jo gan projekta laikā gan pēc tā beigām (vismaz 5 gadus) projekta iesniedzējs – Latvijas Universitāte apņemas nodrošināt un saglabāt darba vietu pēcdoktorantam. Projekta mērķis ļauj sasniegt Latvijas VSS mērķus un projekta rezultātiem ir horizontāla ietekme uz tautsaimniecības transformāciju. Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 18- 34 gadu vecumam, kuru virsmērķis ir būt demogrāfijas un ekonomikas attīstības balstam gan reģionos, gan valstī kopumā. Pētniecības pieteikuma mērķa grupas izvēle balstās VSS izvērtējumā. Tautsaimniecības transformācijas virziena izvēle, kas sniegtu nozīmīgu horizontālo ietekme, balstīta cilvēkkapitāla izpētē, kuri potenciāli attīstīs nākotnē nozīmīgās nozares. Izaugsmes prioritāšu izvēle, savukārt, atklāj nozaru mijiedarbību un starpdisciplinaritāti, proti, pētījums un konkrētās mērķa grupas izvēle ļautu veidot un stiprināt zināšanu bāzi, kas būt iegūta un apkopota pētījuma gaitā. Pētījuma gaitā izstrādātie rīki un metodes, kā arī datubāzes platforma ļautu strādāt ar 7.prioritāti, proti, reģionu resursu apzināšanu, kas izejot no iegūtās informācijas ļautu spriest par reģionu potenciālajām attīstības prioritātēm. Kā pēdējais, bet būtiskais solis mērķa sasniegšanā ir cilvēka ģeogrāfijas pētījumu veidošana sadarbībā ar VSS izvirzīto specializācijas jomu - Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomu, kas būtu būtisks solis akadēmiskās un komersantu sadarbības veidošanai.


Informācija par projekta publicitātes aktivitātēm:

2020. gada 1. janvāris – 31. marts

Dalība Latvijas Universitātes 78. starptautiskajā zinātniskajā konferencē Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē sekcijas sēdē "Cilvēka ģeogrāfija".

Ziņojums: “Augstākās izglītības internacionalizācija: ārvalstu studenti Latvijā”, kas sagatavots kopā ar Ģeogrāfijas bakalaura studiju programmas studenti Līgu Danielu Robati.

Ziņojums: “Reģionālā un cilvēka kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā: jauniešu migrācijas piemērs”.

Papildināta informācija mājaslapā, kā arī Facebook vietnē "Latvija kā eskalators", kurā ziņots par projekta laikā veiktajām aktivitātēm un jaunākajiem datiem, kas iegūti par jauniešiem Latvijā un ārvalstīs.

Pēcdoktorante sadarbojās ar Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektu "Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem " (DemoMig) un piedalījās projekta pasākumā “Rīgas demogrāfiskais portrets”.

Pēcdoktorante sadarbojās ar Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projektu "Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem " (DemoMig) un piedalījās projekta reģionālo ideju darbnīcu noslēguma pasākumā.

2020. gada 1. aprīlis – 30. jūnijs

Tiešsaistes uzstāšanās 14. starptautiskajā Zinātniskajā konferencē “Society, Integration, Education-SIE2020”, kas norisinājās Rēzeknē 2020. gada 22. maijā.
Pēcdoktorante uzstājās ar 2 referātiem:
“The geography of international students in Latvia’s higher education: prerogative or “second chance”” (Līdzautori: Līga Daniela Robate, Zaiga Krisjane, Girts Burgmanis) (http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/5043)

“The expected demographic influences on the provision of education services in the neighbourhoods of Riga” (Līdzautori: Juris Paiders, Aleksandrs Dahs  un Māris Bērziņš) (http://journals.rta.lv/index.php/SIE/article/view/4931)

Saskaroties ar Covid-19 pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem, pēcdoktorantei nebija iespējams doties mobilitātes braucienos uz Slovākijas Zinātņu akadēmiju Bratislavā Slovākijā un uz St.Andrews Universitāti Skotijā. Papildus tam tika atceltas vai pārceltas vairākas ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences.

Sadarbojoties pēcdoktorantūras projektam "Latvija kā eskalators" un VPP projektam “DemoMig”, tika veikta Latvijas iedzīvotājus aptauja “Uzvedības un paradumu maiņa Covid-19 ietekmē”. Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai pētījuma vajadzībām un apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības. Iegūtie dati nodrošinās pierādījumos balstītus pētījuma rezultātus un būs noderīgi sabiedrības informēšanai. Iedzīvotāju dalība aptaujā ir ļoti nozīmīga. Aptaujā aicināti piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu. Saite uz aptauju: ej.uz/aptauja-covid19

2019. gada 1. janvāris–31. marts

Pēcdoktorantūras pētnieciskā projekta “Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā”  5. ceturkšņa zinātnisko sasniegumu rezultāti tika prezentēti Latvijas Universitātes 77. konferencē Cilvēka ģeogrāfijas apakšsekcijā. Prezentācijas nosaukums: “Jaunieši Latvijas reģionos”.

Intervijas sniegšana žurnālistam Markus Kuokkanen Somijas laikrakstam YLE. Raksts atrodams šeit .

Izveidota mājaslapa www.eskalators.lv, kurā pēcdoktorante ziņo par projekta laikā veiktajām aktivitātēm un jaunākajiem datiem, kas iegūti par jauniešiem Latvijā un ārvalstīs.

Dalība Nordic Council of Ministers’ Office in Estonia organizētajā migrācijas konferencē “Education as a driver for Integration”.

Pēcdoktorante strādājusi pie zinātnisko rezultātu aprobēšanas:
Sagatavota zinātniska publikācija ar nosaukumu “Return migration trends in Latvia: re-attracting the main human resource for sustainable regional development” , kas 2019.gada 20.jūnijā tiks prezentēta Rēzeknē konferencē: International Scientific and Practical Conference ''ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES.''

Sagatavota zinātniska publikācija ar nosaukumu “Exploring labour migration from Latvia: geographies of origin” publicēšanai zinātniskajā rakstu krājumā Folia Geographica 2019.

Sagatavota zinātniska publikācija ar nosaukumu "The Ambiguity of Return Migration: Prolonged Crisis and Uncertainty in the Life Strategies of Young Romanian and Latvian Returnees” publicēšanai žurnālā International Migration"

2019. gada 1. aprīlis – 30. jūnijs

Pēcdoktorantūras pētnieciskā projekta “Latvija kā eskalators: internacionalizācija, jauniešu sniegums darba tirgū, reģionālā un cilvēku kapitāla nelīdzsvarotība Latvijā”  6. ceturksnī publicētas tēzes referātam “Jaunieši Latvijas reģionos” Latvijas Universitātes 77. konferences tēžu krājumā.

Papildināta informācija mājaslapā eskalators.lv, kā arī Facebook vietnē Eskalators, kurā ziņots par projekta laikā veiktajām aktivitātēm un jaunākajiem datiem, kas iegūti par jauniešiem Latvijā un ārvalstīs.

Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Reikjavikā, Islandē "Mobilities and Transnationalism in the 21st century" ar referātu "Formation of Regional Identity: evidence from the European Union"

Dalība VPP projekta DemoMig reģionālajā pasākumā Kurzemē.

Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Rēzeknē, Latvijā International Scientific and Practical Conference ''ENVIRONMENT. TECHNOLOGY. RESOURCES'' ar ziņojumu  “Return migration trends in Latvia: re-attracting the main human resource for sustainable regional development"

Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Lofborā, Lielbritānijā "10th International Population Geographies Conference" ar referātu "The Ambiguity of Return Migration: Prolonged Crisis and Uncertainty in the Life Strategies of Young Romanian and Latvian Returnees".

Publikācijas, kas tapušas pēcdoktorantūras projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/184 ietvaros:
Apsite‐Berina, E., Manea, M. and Berzins, M. (2019), The Ambiguity of Return Migration: Prolonged Crisis and Uncertainty in the Life Strategies of Young Romanian and Latvian Returnees. Int Migr. doi:10.1111/imig.12580 “Return migration trends in Latvia: re-attracting the main human resource for sustainable regional development”

Apsite-Berina, E., Burgmanis, G., Krisjane, Z. (2019),Return Migration Trends in Latvia: Re-attracting the Main Human Resource for Sustainable Regional Development”. Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference. Volume I, 16-19.

2019. gada 1. jūlijs–30. septembris

Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē Lofborā, Lielbritānijā "10th International Population Geographies Conference" ar referātu "The Ambiguity of Return Migration: Prolonged Crisis and Uncertainty in the Life Strategies of Young Romanian and Latvian Returnees" .

Pēcdoktorante kopā ar “eskalatora reģiona” idejas pamatlicēju Toniju Fieldingu no Sasekas universitātes.

Papildināta informācija mājaslapā eskalators.lv, kā arī Facebook vietnē Eskalators, kurā ziņots par projekta laikā veiktajām aktivitātēm un jaunākajiem datiem, kas iegūti par jauniešiem Latvijā un ārvalstīs.


19. un 20. augusts sabiedrības informēšanas pasākums Latvijas Ģeogrāfijas biedrības ikgadējā reģionālajā konferencē Valkā.

Dalība VPP projekta DemoMig reģionālajā pasākumā Zemgalē

2019. gada 1. oktobris – 31. decembris

Dalība starptautiskā zinātniskā konferencē The 3rd Riga Readings in Social Sciences (RRSS) Annual International Conference. 15 years after the great enlargement - What is EU for?

Pēcdoktorantes (1.1.1.2/VIAA/1/16/184) organizētā sesijā "Internal and International Migration in an Era of Mobility: Interactions, Knowledge Gaps and Policy Implications"

Dalība ikgadējā konferencē "European Week of Regions and Cities" sesijā EU mobility: How to foster positive effects for individuals and regions? Projekta nr.1.1.1.2.VIAA/1/16/184 ietvaros

Sabiedrības informēšanas pasākums/vieslekcija Latvijas Lauksaimniecības Universitātē.

Pēcdoktorante piedalās reģionālajā ideju darbnīcā “Vidzemes demogrāfiskais portrets", kas norisinājās Vidzemē Līgatnē; "Latgales demogrāfiskais portrets", kas norisinājās Rēzeknē; “Pierīgas demogrāfiskais portrets”, kas norisinājās Ādažos.

Publikācijas, kas tapušas pēcdoktorantūras projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/184 ietvaros:

Orla McGarry, Zaiga Krisjane, Guido Sechi, Piaras MacÉinrí, Maris Berzins & Elina Apsite-Berina (2019) Human capital and life satisfaction among circular migrants: an analysis of extended mobility in Europe, Journal of Ethnic and Migration Studies, DOI: 10.1080/1369183X.2019.1679421

Apsīte-Beriņa, E., Burgmanis, Ģ. and Krišjāne, Z. (2019). Exploring labour migration from Latvia: geographies of origin. Folia Geographica XVII – Appreciating Geography: Local and Global Scale, pp. 94-101.

2018. gada 21.–25. maijs
Pēcdoktorante projekta mobilitātes ietvaros laika posmā no 2018. gada 21.–25. maijam atradās Bratislavā, Slovākijā. Mobilitātes galvenais mērķis bija tikties ar kolēģiem (Dr. Vladimir Balaz un Dr. Martina Chrancokova) no Slovākijas Zinātņu akadēmijas Prognožu institūta (Slovak Academy of Science, Institute for Forecast). Uzturēšanās laikā, kas pavadīts Bratislavā tika vadīts seminārs par vispārējām migrācijas un jauniešu mobilitātes tendencēm uz/no Latvijas un iegūtas svarīgas zināšanas par eksperimentālās metodes izmantošanu migrācijas pētījumos.

2018. gada 26.-28. jūnijs - Lisabona, Portugāle
Starptautiskā zinātniskā pasākuma The Migration Conference 2018 laikā pēcdoktorante uzstājās ar ziņojumu sekcijā ar nosaukumu "Migration and Space" un prezentēja referātu ar nosaukumu "Geographies of young labour migrants: The centre and periphery in sending and receiving countries". Pēcdoktorante arī vadīja 2 sekcijas, kuru laikā moderēja diskusiju par citu pētnieku pētījumu rezultātiem. Starptautiskā zinātniskā pasākuma laika iegūti un uzturēti svarīgi kontakti veiksmīgai turpmākai starptautiskai sadarbībai.

2018. gada 2.-4. jūlijs - Barselona, Spānija
IMISCO (International Migration, Integration and Social Cohesion) starptautisko zinātnisko pasākumu. Tā laikā pēcdoktorante uzstājās ar ziņojumu seminārā "Exploring intra EU mobilities at times of crisis".

2018. gada 16. un 17. augusts - Tukums, Latvija
Sabiedrības izglītošanas pasākums par migrācijas jautājumiem Latvijas reģionos. Reģionālās konferences organizatori: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātnes fakultāte, Latvijas Ģeogrāfijas biedrība sadarbībā ar Tukuma Domes Izglītības pārvaldi. Pasākumā pēcdoktorante uzstājās ar prezentāciju "Jauniešu migrācija Kurzemē", kuras saturs tika veidots sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģion remigrācijas koordinātori Kristīni Smilgu, kura reģionā ikdienā nodarbojas informatīvas palīdzības sniegšanu atpakaļ migrantiem, tostarp jauniešiem, kuri vēlas atgriezties kādā no reģioniem.

2018. gada 28. septembris - Kauņa, Lietuva
Pēcdoktorante piedalījās Vytautas Magnus Universitātes organizētā 2. starptautiskā Migrācijas un Diasporas pētījumu konferencē Kauņā. Pasākumam tika sagatavotas divas prezentācijas. Atpakaļ migrācijas praktiskā iniciatīva un problēmas tika apkopotas un analizētas referātā ar nosaukumu "Practicalities of return migration: the case of regional coordinators in Latvia".

2018. gada 26. augusts - Rīga, Latvija
Pēcdoktorante piedalījās reģionu forumā "Brīvība, ainava - Mēs".

2018. gada 14. - 15. novembris
Pēcdoktorante piedalījās 11th Baltic Sea and Latvian Tourism Forum

Pēcdoktorante projekta mobilitātes ietvaros no 2018. gada 18. – 22. novembrim atradās St.Andrews, Skotijā. Mobilitātes galvenais mērķis bija tikties ar kolēģiem (Dr. David McCollum) no University of St.Andrews. Uzturēšanās laikā, kas pavadīts Skotijā tika precizēta projekta pētniecības metodoloģija un apspriesta turpmākā sadarbība.

2018. gada 29. novembris - 1. decembris Tartu, Igaunija
Pēcdoktorante piedalījās "The 2018 Annual Conference of Excellence in Estonian Studies" .
Referāta nosaukums "Across the Baltic Sea: Communication Networks of Emigrants from Latvia to Norway and Sweden".

2018. gada 6. decembris
Pēcdoktorante apmeklēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizēto semināru "Satura mārketings" ar mērķi pilnveidot zināšanas projekta mājaslapas sagatavošanā un satura veidošanā.

2018. gada 7. decembris
Pēcdoktorante piedalījās pētījuma "Latvijas zinātnieku diasporas izpēte ārvalstīs" rezultātu prezentācija.

 

2018. gadā publicētas Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes:
Pēcdoktorante Elīna Apsīte-Beriņa “Izaicinājumi un iespējas jauniešu mobilitātes pētījumiem” (26. lpp.).