Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU 71. zinātniskās konferences apakšsekcijas „Ģeomātika (ĢIS un tālizpēte)” referātu ziņojumu prezentācijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.02.2014.

2013. gada 30. janvāris 9:00-13:30, ĢZZF, Alberta iela 10, 313. aud.

apakšsekcijas vadītājs – Aivars Markots

 

9:00 –9:10 Sekcijas sēdes ievadvārdi, reglaments un kārtība

Sesijas vadītājs Māris Nartišs

 

9:10 – 9:30 A. Kalvišķis, K. Kalvišķis, U. Kalvišķis (LU)

Telpisko datu apstrādes programmu lietošanas padomu

krātuves izveide

 

9:30 – 9:50 O. Kovaļova (LU)

Plūdu zaudējumu novērtēšanas ekonomiskā modelēšana ĢIS vidē

 

9:50 – 10:10 I. Aleksejenko (RTU)

Aeronavigācijas datu kvalitātes prasību piemērošana ģeodēziskai informācijai - Latvijas piemērs

 

10:10 – 10:30 P. Pētersons (LĢIA)

Bezpilota lidmašīnas pielietojums kartogrāfijā

 

10:30 – 10:50 A. Markots (LU)

Ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu precizēšanas aktualitātes

 

10:50 - 11:15 KAFIJAS PAUZE

 

Sesijas vadītājs Arvīds Ozols

11:15 – 11:35 M. Jaudzema, J. Soms (DU)

ĢIS-bāzēta mūsdienu eksogēno ģeoloģisko procesu kartēšana: problēmas un iespējamie risinājumi

 

11:35 – 11:55 S. Strode, J. Soms (DU)

Jersikas līdzenuma dienvidu daļas iekšzemes kāpu morfoloģijas un izvietojuma īpatnību analīze ArcGIS vidē

 

11:55 – 12:15 V. Ņikuļins, A. Rečs (LU)

Ģeoloģiskā riska izvērtēšana Rīgā pēc PSI tālizpētes materiāliem

 

12:15 - 12:35 S. Birzgale (LU)

Problēmas arhīvu aerofoto materiālu transformēšanai ortofotokartēs

 

12:35 - 12:55 M. Nartišs (LU)

Cilvēka radīto objektu aizvākšana no LĢIA augstuma modeļa

 

12:55 - 13:00 J. Zariņš (LVMI Silava) (stenda ziņojums)

LĢIA datu izmantošanas iespējas meža resursu izplatības analīzei ārpus Meža statistiskās inventarizācijas parauglaukumiem

 

13:00 - 13:30 NOSLĒGUMA DISKUSIJA

LU 71. zinātniskās konferences apakšsekcijas „Teritorijas resursi un plānošana” referātu ziņojumu prezentācijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.02.2014.

31.01.2013. Rīga, Alberta iela 10, 403.auditorija,

Apakšsekcijas vadītājs asoc.prof. Pēteris Šķiņķis

 

9:00       Ievadvārdi.  Apakšsekcijas vadītājs asoc.prof. Pēteris Šķiņķis

9:10       I sesija. Vada Pēteris Šķiņķis

Krists Legzdiņš,  Armands Pužulis. Pētnieciskie darbi telpiskās attīstības jomā – piedāvājums un pieprasījums.

Armands Pužulis, Rūdolfs Cimdiņš. Teritoriālās statistikas problēmas - Rīgas reģiona piemērs.

Māra Brūne, Zanda Penēze. Zemes apsaimniekošanas problēmas polderos Latvijā mūsdienās.

Ivo Vinogradovs.  Agromežsaimniecība: vēsturisko prakšu nākotnes potenciāls.

10:30    Kafijas pauze

11:00    II sesija. Vada Rūdolfs Cimdiņš

Daina Roga. Ierobežotas piekļuves dzīvojamās teritorijas Rīgā un Pierīgā.

Iveta Baltiņa. Teledarbs kā Latvijas lauku attīstības iespēja.

Inese Biukšāne. Zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju ilgtspēja.

Krists Legzdiņš. Rīgas Ziemeļu transporta koridora pieguļošā teritorija.

12:20    Pusdienu pārtraukums

13:00    Posteru sesija. Vada Ilze Rukšāne

Vija Frīda. Dabas lieguma „ Pilskalnes Siguldiņa” dendroloģiskā analīze.

Liena Ieviņa. Peldoša osta Rīgā pie Akmens tilta.

Laura Meija. Biekengrāvis - akvatektūras telpa Daugavas kreisajā krastā.

Margarita Vološina, Anita Zariņa. Ainavu kompetences veidošanās - Eiropas ainavu konvencija un pašvaldību iniciatīva.

Līga Burmeistere,Juris Burlakovs. Sabiedrības līdzdalības loma ietekmes uz vidi novērtējuma procesos Latvijā.

 

13:30    III sesija. Vada Rūdolfs Cimdiņš

Sabīne Zāģere. Sociāli un ekonomiski pamatotas pieejas nepieciešamība kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas vērtību teritoriju attīstības plānošanā: Līgatnes piemērs.

Silvija Ozola. Dabas elementi Latvijas rietumu reģiona pilsētu arhitektoniski telpiskajā struktūrā.

Inga Bauģe. Vietu plānošana no bērnu uztveres un vajadzību perpektīves.

Ieva Renkvica. Ūdens telpas plānošana un tās realizācijas iespējas Rīgā.

Egons Bērziņš. Akvatektūra Rīgas pilsēttelpā.

 

15:10    Kafijas pauze

 

15:30    IV sesija. Vada Gunta Lukstiņa

Ilze Rukšāne. Fitoremediācija kā degradēto teritoriju attīstības instruments integrētā pilsētplānošanā.

Linda Balode. Sajūtu dārzu  plānošanas specifika. 21. gadsimta tendences.

Jevgēnijs Duboks. Skaņu ainavas – pilsētvides akustiskās kvalitātes uzlabošanas iespējas.

 

16:50    Noslēguma diskusija. Vada apakšsekcijas vadītājs asoc.prof. Pēteris Šķiņķis

Kafija un neformālas sarunas.

 

LU 71. zinātniskās konferences apakšsekcijas „Telpiskā plānošana un attīstība” referātu ziņojumu prezentācijas
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.02.2014.

01.02.2013. Rīga, Alberta iela 10, 403.auditorija

Apakšsekcijas vadītājs asoc.prof. Pēteris Šķiņķis


9:00       Ievadvārdi.  Apakšsekcijas vadītājs asoc.prof. Pēteris Šķiņķis

9:10       I sesija. Vada Maija Ušča

Andis Kublačovs. Labās pilsētas sapratne – fiziskās un sociālās kvalitātes.

Atis Jakovļevs. Šodienas urbānisms - diskusija par pilsētvides kvalitātēm un prakse.

Edgars Bērziņš. Telpas klasifikācija kā nepieciešams instruments vides kvalitātes attīstībai.

Armands Pužulis, Gunta Lukstiņa, Marks Geldofs. Telpiskās plānošanas ievirzes Latvijā – teorētiskie un praktiskie aspekti.

Pēteris Škiņķis, Anita Zariņa, Margarita Vološina, Jānis Saulītis, Matīss Mālers. Apdzīvoto vietu telpiskās plānošanas principi un pieejas: ciemu plānošana

Aija Melluma. Apdzīvojums jūras piekrastē: konteksti un laiki.

11:10    Kafijas pauze

11:30    II sesija. Vada Anita Zariņa

Maija Ušča.Teritoriālo kopienu veidošanās Rīgā.

Baiba Švāne. Vietējās kopienas pilsētvidē: to nozīme un veidošanās apstāļi, Ziepniekkalna piemērs.

Alise Lāce. Mājokļu kopienu iniciatīvas: Dānijas un Latvijas piemēri salīdzinošā perspektīvā.

Artis Zvirgzdiņš. Apkaimes identitāte un tā stiprināšana. Sarkandaugavas piemērs.

Alise Vītola. Mazpilsētu un lauku attīstības stratēģijas 21.gs. : Durbes attīstības perspektīves.

 

13:10    Pusdienu pārtraukums

 

14:00    Posteru sesija. Vada Gunta Lukstiņa

Andris Ločmanis, Ivars Millers, Oļģerts Nikodemus, Egons Bērziņš, Guntars Ruskuls. Rīgas pilsētas Zaļās struktūras tīklojums.

Artūrs Ādamsons. Krakovas velosipēdu koplietošanas sistēmas „RoweRes” analīze.

Anna Šlosberga. Daudzdzīvokļu namu pagalmi Rīgas vēsturiskajā centrā.

Sandra Plēpe. Mazumtirdzniecības tīkla telpiskā struktūra Rīgā un plānošana.

Irbe Vecenāne. Gājēju celiņu tīkla priekšlikuma izstrādes process Zvīvegemas (Zwevegem) municipalitātei Beļģijā.

14:30    III sesija. Sesija angļu un latviešu valodās. Vada Jonas Buechel

Edgars Bērziņš. Dzīvojamo namu apbūves kvalitātes uzlabošanas iespējas Rīgas pēckara mikrorajonos. Possibilities to rise the quality of housing in Riga postwar residental microdistricts.

Gvido Princis, Ilvars MetnieksIlgtspējīgas pilsētvides un arhitektūras attīstība Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonos:  izaicinājumi un iespējas. Sustainable city environment and architecture development in Riga residential  multistory areas (mikrorajoni):  challenges and opportunities.

Fona prezentācija.

Jonas Buechel, Pēteris Šķiņķis. Sociālās plānošanas principi: mājokļu teritoriju revitalizācija un mājokļu kopienu attīstība. Principles of social planning: revitalisation of housing areas and development of housing communities.

Līga Rasnača. Mājokļu politikas reģionālās atšķirības Latvijā. Regional differences in housing policies in Latvia.

 

15:50    Apakšsekcijas noslēguma diskusija. Vada  Pēteris Šķiņķis un Jonas Buechel.

Kafija un neformālas sarunas.