Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

    

Pārvaldība un attīstības virzība

Metropoles areāla plānošana un pārvaldība globālajā mainībā ideoloģijas ietekmē - Rūdolfs Cimdiņš, Sabīne Zāģere

Mazu pilsētu mūsdienu attīstības izaicinājumi - Inta Jansone

Mazapdzīvoto vietu sociālekonomiskās attīstības virzīšana „Sēlijas salās” - Anita Seļicka, Zane Seredina, Katrīna Miška Idū, Āris Ādlers

Vietrade lauku teritorijās - Laura Dimitrijeva

Attīstība no iedzīvotāju iniciatīvas līdz efektīvai pieejai ES mērogā – fakti un prakse par Sabiedrības virzītu vietējo attīstību - Anita Seļicka, Katrīna Miška-Idū, Zane Seredina

     Projekti, idejas, metodes, rezultāti

Iekļaujošs process izstrādājot starptautisku telpisku vīziju Ziemeļjūras-Baltijas transporta koridoram - Liene Stikāne

Satiksmes mierināšanas vadlīnijas Cēsu pilsētā: “vētra ūdens glāzē” - Evija Taurene

Degradēto teritoriju revitalizācija kā Rīgas pilsētas attīstības iespēja - Jānis Andiņš

Liepājas pilsētas centra un Lielās ielas arhitektoniski telpiskās vides pārmaiņas ekonomisko apstākļu un politiskās ideoloģijas ietekmē - Silvija Ozola

Pētījuma metodes nemateriālo parādību pilsētvides plānošanā - Helēna Gūtmane

     Jaunas pieejas un risināmi jautājumi

Vēja enerģija un vietējās kopienas: risinājumi sociālā akcepta veidošanai - Ivars Kudreņickis, Gaidis Klāvs, Aija Zučika

Ekosistēmu pakalpojumu pieeja teritorijas attīstības plānošanā - Aija Peršēvica, Elīna Konstantīnova

Ekosistēmu pakalpojumu pieeja zaļās infrastruktūras plānošanā - teorija un tās pielietojums Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projektā ENGRAVE - Anda Ruskule

Ekosistēmu pakalpojumu pieeja - zaļās infrastruktūras plāna pamatnes izstrāde reģionālā mērogā - Ivo Vinogradovs, Anita Zariņa, Anda Ruskule