Lietošanas noteikumi

Servisa lietotāja pienākumi:

1. Atcerēties, ka piekļuve uzturētāja datu servisiem un to izmantošanai ir privilēģija nevis tiesības. Servisa uzturētājs patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas servisa tehniskajā darbībā un šajos noteikumos.

2. Ņemt vērā, ka caur servisu pieejamie dati tiek piedāvāti to lietotājam bez garantijām par to pieejamību, servisa tehniskā risinājuma veidu un šo apstākļu nemainību.

3. Pēc servisa uzturētāja lūguma veikt tehniskās konfigurācijas izmaiņas servisa savienojumam un ar to saistītajām programmām.

4. Uz datiem, kas pieejami caur servisu attiecas to ražotāju autortiesības (LĢIA, LVĢD, SIA Metrum, LU, u.c.). To ievērošana un korekta atsaukšanās uz datu ražotāju (avotu) ir pilnībā lietotāja atbildība. Piekļuve servisam un tā lietošana nav uzskatāma par tiešu vai pastarpinātu tiesību nodošanu no uzturētāja servisa lietotājam.

5. Ņemt vērā, ka serviss ir domāts izmantošanai tiešsaites režīmā un datu ielāde izmantošanai lokāli nav pieļaujama. Izņēmuma kārtā, servisā pieejamo datu fragmentu īslaicīgas lokālas kopijas ir pieļaujamas sekojošos gadījumos: analogu materiālu (izdruku) izveidei, ja to nav iespējamas realizēt tiešsaites režīmā; servisa savienojumu ietveroša ĢIS programmas projekta (darba) rezerves kopijas izveidei; darbu rezultātu prezentēšanai; atvasinātu datu produktu starpapstrādes vajadzībām.

6. Caur servisu iegūto datu tālāka izplatīšana trešajām personām digitālā formā ir aizliegta.

7. Caur servisu pieejamo datu lejupielāde lielos apjomos, automatizētā režīmā ir aizliegta. Uzturētājs patur sev tiesības noteikt, kas šai gadījuma tiks uzskatīts par “lielu apjomu” un “automatizētu ielādi”.

8. Nekādā gadījumā nav pieļaujama visaptverošu (pilnu) lokālu kopiju izveide datu kopām, kas pieejamas caur servisu.

Servisa lietotāja tiesības:

1. Izmantot datu servisus zinātnisko darbu izstrādei, rezultātu publiskai demonstrācijai, publikāciju izveidei un ikdienas pētnieciskajā darbā.

2. Atbilstoši savai kompetencei izgatavot produktus un salikumus, kas ietver servisa savienojumu un attiecīgi caur to pieejamos datus, servisa pieejamības laikā.

3. Izgatavot analogā formā (t.i. drukāt uz papīra, plēves, plastikāta, u.t.t.) produktus un salikumus, kas satur caur servisa savienojumu pieejamos datus.

4. Nodot analogā formā ražotos produktus un salikumus trešajām personām.