Foto no personīgā arhīva

Valsts pētījumu programmas (VPP) projekts “Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas sabiedrības attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem”, kura vadītāja ir profesore Zaiga Krišjāne tiek īstenots ar mērķi attīstīt cilvēkkapitālu un paplašināt zināšanu bāzi par Latvijai nozīmīgiem izaicinājumiem demogrāfijā un migrācijā, par kultūras nozīmi teritoriju revitalizācijā, par intelektuālā darbaspēka kustību, tostarp talantu migrāciju, par reģionālo kontekstu šajos jautājumos, nodrošinot pētniecības rezultātu pieejamību sabiedrībai, kā arī sniedzot rīcībpolitikai nepieciešamos risinājumus.

“Latvijas mantojums un  nākotnes izaicinājumi valsts ilgstspējai” vidusposma konferencē, kas norisināsies tiešsaistē uzstāsies vairāku valsts pētījumu programmas projektu īstenotāji. Latvijas Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes un Rēzeknes Tehnoloģijas akadēmijas pētnieki ar atziņām dalīsies konferences sekcijā  “Risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem reģionos”.  Konference notiks  27. oktobrī no pulksten 12.25 līdz 13.15  Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un tajā piedalīsies pētnieki Zaiga Krišjāne, Māris Bērziņš, Juris Krūmiņš, Atis Bērziņš, Aleksadrs Dahs, Inta Mieriņa, Baiba Bela, Ženija Krūzmētra, Dina Bite. Diskusiju moderēs prof. Velta Ļubkina.

Konferencei tiešsaistē līdzi sekot varēs ikviens interesents.

Reģistrācija tiešsaistes pasākumam veicama līdz 26. oktobra pulksten 15.00 šeit. Saite uz pasākumu tiks publicēta 26. oktobrī pēc reģistrācijas slēgšanas.

Programma pieejama šeit.

Pirmajos projekta īstenošanas 18 mēnešos pētnieki strādājuši regulāri tiekoties reģionālajās ideju darbnīcās, kas ļāvušas iegūt vērtīgus datus par demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem reģionos.  

REĢIONĀLĀS IDEJU DARBNĪCAS

Projekta laikā notikušas 6 reģionālās ideju darbnīcas, kas rīkotas sadarbībā ar Kurzemes, Vidzemes, Latgales, Zemgales un Rīgas plānošanas reģioniem. To mērķis bija noskaidrot reģionā dzīvojošo, studējošo un strādājošo viedokļus par reģionos būtiskiem demogrāfiskās attīstības un migrācijas procesu izaicinājumiem, kā arī apzināt labās prakses piemērus un iespējamos risinājumus reģiona ilgtspējīgai attīstībai. Projekta rezultāti ir politikas ieteikumi, kurus plaši izmanto plānošanas dokumentu izstrādei nacionālā, reģionālā un vietējā līmenī. Turklāt tas ir veicinājis pozitīvu sadarbības praksi starp politikas veidotājiem un sabiedrību, kā arī starp dažādu nozaru zinātniekiem, kuri tādā veidā rod risinājumus daudzveidīgajiem izaicinājumiem reģionos.

IZGLĪTĪBAS LOMA DARBASPĒKA SAGLABĀŠANĀ UN PIESAISTĒ REĢIONIEM

Ieteikumi lēmumu pieņēmējiem

Stiprināt reģionālo augstskolu lomu.

Jāveicina izglītības un darba tirgus saskaņotība.

Darba vidē balstītas studijas.

Paplašināt plānošanas reģionu funkcijas izglītības jomā.

Jāpilnveido uzņēmumu un praktikantu savstarpējās sapratnes veicināšana

 

REMIGRANTU ATGRIEŠANĀS REĢIONOS: IZAICINĀJUMI UN IESPĒJAS

 • IESPĒJAS:
  • Augsta dzīves vides kvalitāte
  • Plašas iespējas veidot savu uzņēmumu
  • Relatīvi zema konkurence
 • IZAICINĀJUMI:
  • Kvalitatīvs mājoklis par pieejamu cenu
  • Birokrātija un neuzticēšanās valsts iestādēs
  • Ienākumu kritums un finansiālas stabilitātes trūkums
  • Tolerances trūkums pret dažādību sabiedrībā
 

KULTŪRAS RESURSU IZMANTOŠANAS LABIE PIEMĒRI REĢIONĀ

 • No praksēm uz stratēģijām
 • Kultūrā sakņotas vietas attīstības stratēģijas kā ekonomiskās un sociālās izaugsmes veicinātājas Latvijas reģionos/laukos
 • Sadarbības tīklu veidošana un nostiprināšana
 

REĢIONĀLĀS DEMOGRĀFISKAS TENDENCES LATVIJĀ SAISTĪBĀ AR ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLO REFORMU UN STATISTISKO REĢIONU DEMOGRĀFISKĀS PROGNOZES

Neraugoties uz strukturālajām izmaiņām, ko paredz jaunā ATR, turpmāk sagaidāma Pierīgas reģiona un Rīgas atšķirīga demogrāfiskā attīstība, salīdzinājumā ar pārējo valsts teritoriju, saglabājoties priekšnoteikumiem labvēlīgākai demogrāfiskās situācijas attīstībai valsts centrālajā daļā ap galvaspilsētu.


Par projektu

Projektu īsteno Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, kā arī Sociālo zinātņu fakultāte; tajā iesaistīts Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskais institūts un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte. Projektu īstenos vairāk kā 20 pētnieku, kā arī pārstāvēto zinātņu nozaru un apakšnozaru maģistra un doktora studiju programmu studenti. Sīkāka informācija: ej.uz/DemoMigLu

Dalīties