Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Vispārēja informācija par profesionālo maģistra studiju programmu "Telpiskās attīstības plānošana"
Pēdējās izmaiņas veiktas:
07.06.2018
Profesionālā maģistra studiju programmas "Telpiskās attīstības plānošana" 1. kursa kopbilde, 2016. gadā.
Profesionālā maģistra studiju programmas "Telpiskās attīstības plānošana" 1. kursa kopbilde, 2016. gadā.
 • Studiju ilgums un veids: 2 gadi pilna laika klātienes studijas 
 • Iegūstamais grāds: maģistrs telpiskās attīstības plānošanā
 • Iegūstamā kvalifikācija: telpiskās attīstības plānotājs

Studijas ir iespējamas gan par valsts budžeta līdzekļiem, gan par maksu, ir iespējas kandidēt uz ESF un citām stipendijām

Studiju programma:

 • Dod zināšanas plānošanas teorijā
 • Pilnveido praktiskās iemaņas plānošanā
 • Padziļina izpratni par dabas un cilvēka attiecībām un vietu ilgtspējīgu attīstību
 • Sniedz zināšanas par jaunāko informācijas tehnoloģiju pielietošanu plānošanā
 • Attīsta projektu izstrādāšanas un īstenošanas prasmes

1. semestris* - vispārīgs ievads telpiskās attīstības plānošanā ar sekojošiem starpdisciplināriem studiju kursiem:

 • Telpiskās attīstības plānošanas pamati
 • Stratēģiskā plānošana un metodes
 • Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamati 
 • Tiesību pamati plānošanā 
 • Tehniskās infrastruktūras plānošana
 • Vides apstākļi telpiskās attīstības plānošanā 
 • Plānošanas sociālie un psiholoģiskie aspekti 
 • Teritoriju pārvaldība

2. semestris specializācija:

 • Teritorijas plānošanā - teorija un kursa darbs
 • vai Vides plānošanā - teorija un kursa darbs
 • vai Ģeoinformātika plānošanā - teorija un kursa darbs

kā arī studiju kursi:

 • Sratēģiskā vadīšana un projekti
 • Prakse pašvaldībā

3. semestrī:

 • Apdzīvoto vietu plānošana
 • Kursa darbs telpiskās attīstības plānošanā
 • Prakse telpiskās attīstības plānošanā

Studentiem telpiskās attīstības plānošanas prakses laikā ir iespēja iegūt plānošanas prasmes pašvaldībā,  kādā no valsts  institūcijām vai plānošanas birojā, bet labākajiem studentiem LU nodrošina prakses iespējas ES valstīs ar ERASMUS programmas atbalstu

4. semestrī ir jāsagatavo vispirms maģistra darba projekts, sekojoši jāizstrādā un jāaizstāv maģistra darbs

Studijas ir interesantas un radošas – gan dodoties vietu studijās kopā ar pasniedzējiem, veicot daudzveidīgus kursa darbus mācību procesā, izstrādājot pašvaldībām vajadzīgus teritorijas attīstības plānus, gan piedaloties radošo pilsētu spēlēs, talkās un LU zinātniskajās konferencēs.

Pēc studiju beigšanas ir iespēja strādāt pašvaldībās, valsts institūcijās vai plānošanas birojos, vadot un piedaloties plānošanas procesā – ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, attīstības programmu un teritoriju plānojumu izstrādē, dažādu projektu sagatavošanā un īstenošanā.

 

 

Kontaktpersonas:
Programmas direktors asoc. prof. Pēteris Šķiņķis
E-pasts: peteris.skinkis@lu.lv, mob. tālr. + 371 29107612

Programmas koordinatore Gunta Lukstiņa
E-pasts: gunta.lukstina@lu.lv, mob. tālr. + 371 29188535