Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Maģistra studiju programmā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
05.07.2016
Vides zinātnes maģistra studiju programmas studenti lauka studiju kursā reģionālajās studijās
Foto: L. Pakalna
Vides zinātnes maģistra studiju programmas studenti lauka studiju kursā randu pļavās
Foto: L. Pakalna

Studiju virziens - Vides zinātnes maģistrantūrā ir divi studiju virzieni  - Vides aizsardzība un Vides pārvaldība. Nodarbības notiek piektdienās (A (obligātās) daļas kursi), ceturtdienās  un sestdienās (B (izvēles) daļas kursi, kurus iespējams kombinēt pēc izvēles) pēc konkrētās dienas lekciju grafika; trešdienās patstāvīgie vai praktiskie darbi.

Vides zinātnes maģistra studiju programma nodrošina augstāko akadēmisko maģistra izglītību vides zinātnē, kas ir interdisciplinārā zinātnē, kurā integrētas dabaszinātņu un sociālo zinātņu atziņas. 

Programma sniedz mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas vides zinātnes apakšnozarēs – dabas aizsardzībā, vides pārvaldībā, vides ķīmijā un ekotoksikoloģijā, vides inženierijā, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā un sekmējot darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšanu. Studiju programma tiek attīstīta atbilstoši vides zinātnes attīstības tendencēm, kā arī darba devēju, studējošo un absolventu ieteikumiem. Kursu organizācijas pamatshēma ir “lekcijas + laboratorija/praktiskie darbi + patstāvīgas studijas”. Ir lauka kurss, kurā studenti praksē iepazīstas ar vides problēmām un to risinājumiem visā Latvijas teritorijā. Studiju laikā iespējams apgūt arī kursu „Lietišķās vides zinātnes studijas” sadarbībā ar valsts, pašvaldības vai privāto uzņēmumu.

Lai padziļinātu savas zināšanas un pētniecības potenciālu, maģistrantūras programmas studentiem ir iespēja līdzdarboties vairākās Doktorantūras skolās, piemēram, „Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana”, „Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte” u.c.

Programmas absolventiem ir tiesības turpināt studijas doktorantūrā kā Latvijā, tā arī ārzemju universitātēs. Studiju iespējas ārvalstīs:
LU Vides zinātnes maģistra studiju programma studentiem Sokrates/ Erasmus+ studiju un prakses programmu ietvaros ir iespējams studēt arī ārvalstu augstskolās.

1. KĀPĒC studēju Vides zinātnes maģistra studiju programmā? Kāda ir mana iepriekšējā izglītība?
Marika Tauriņa:
Bakalauru pabeidzu RTU "Muita un nodokļu administrēšana" programmā. Izvēlējos maģistrus turpināt LU tieši Vides zinātnēs, jo vēlos papildināt zināšanas par dabas aizsardzību, un uzskatīju, ka tas būs liels pluss manai turpmākai izaugsmei un karjerai. Ir interesantas lekcijas un zinošs un atsaucīgs mācībspēks. Vēlējos divus dažādus grādus, lai nākotnē ir lielākas darba iespējas.
   Līga Pakalna:
Tā bakalaura grādu ieguvu LU ĢZZF vides zinātņu studiju programmā, tad maģistra studijas šķita loģisks turpinājums, jo šķita, ka bez 3 pamatstudiju gados  vēlos paplašināt savas zināšanas par vides zinātni. Nu varu teikt, ka tā bija pareiza izvēle.
   Sandra Kropa:
Strādājot žurnālistikā, arvien biežāk nonācu pie secinājuma, ka man pietrūkst padziļinātu zināšanu kādā no jomām, par kurām bieži sanāk veidot raidījumus. Tā kā no dažādām zinātnes nozarēm vide mani pēdējos gados uzrunāja visvairāk, Vides zinātnes maģistra studiju programma likās tieši tas, kas man vajadzīgs.  Līdz šim biju studējusi komunikācijas zinātni bakalaura studiju programmā Latvijas Universitātē.

2. Kādi ir galvenie ieguvumi no studijām?
Marika Tauriņa:
Galvenie ieguvumi ir profesionālas zināšanas, sevis attīstība, kontakti, draugi.
Līga Pakalna:
Galvenie ieguvumi, protams, ir zināšanas, kuras pielietoju gan sadzīvē (jo vides zinātne ir pietiekami plaša nozare), gan ikdienas profesionālajā darbībā, bet ļoti novērtēju arī kontaktus, kurus esmu ieguvusi studiju laikā. Man gribētos teikt, ka LU ĢZZF studē cilvēki, kuriem ir daudzveidīgas intereses, līdz ar to ar viņiem ir patīkami un viegli komunicēt. Viens no maniem personiskajiem ieguvumiem noteikti  ir pastiprinātā interese par aktīvās atpūtas un ceļošanas veidiem, kuru, manuprāt, ļoti ir veicinājušas studijas tieši LU ĢZZF, jo vairākos studiju kursos tiek pētīta gan dabas tūrisma infrastruktūra, gan tās ietekme uz dabas aizsardzību, vides plānošanu.
Sandra Kropa:
Manuprāt, svarīgākais, ko esmu guvusi, studējot Vides zinātni, ir izpratne par sociālo zinātņu saistību ar dabas zinātnēm un nepieciešamību ar vidi saistītus jautājumus aktualizēt visdažādākajās ikdienas jomās.  Studiju gaitā esmu paplašinājusi savu redzesloku un guvusi jaunas zināšanas par dažādiem ar vidi saistītiem procesiem gan lokālā, gan globālā mērogā. 

3. MANA pašreizējā NODARBOŠANĀS (UN CEĻŠ LĪDZ TAI)
Marika Tauriņa:
Agrāk gadu strādāju viesnīcā par administratori, pēc bakalaura grāda saņemšanas sāku strādāt savas iegūtās profesijas jomā Lidostas muitas kontroles punktā 0240.
Līga Pakalna:
Šobrīd strādāju valsts institūcijā un mana šī brīža profesionālā darbība ir saistīta ar dažādiem projektiem, kas aptver gan vides izglītību, gan vides politikas veidošanu, gan dabas aizsardzības aktivitāšu īstenošanu. Pašreizējo darba pienākumu veikšanā man noder gan studiju laikā apgūtās akadēmiskās prasmes, gan ilggadējā studentu pašpārvaldes pieredze.
Sandra Kropa:
Jau kopš bakalaura studiju pirmajiem gadiem es darbojos žurnālistikā – ir mainījušies mediji un saturs, taču nemainīgi mana interese jau 10 gadus ir zinātne. Lai arī nekad neesmu gribējusi kļūt par zinātnieci, man ir interesējis zinātnieku darbs un jautājumi, uz kuriem pētnieki meklē atbildes. Tāpēc zinātnes žurnālistika ir ne tikai mans darbs, bet arī aicinājums un, strādājot Latvijas Radio un Latvijas Televīzijā, vislabprātāk atspoguļoju tematus, kas saistīti ar dabu un cilvēkiem kā tās neatņemamu daļu. 

4. VĒLĒJUMS studēt gribošajiem
Marika Tauriņa
:
Studēt to, kas sirdij tuvs, lai nav vējā izsviests laiks!
Līga Pakalna:
Skatieties dabā, tur ir atrodamas daudzas atbildes! Mācieties nākotnei, nevis atzīmēm!
Sandra Kropa:
Novēlu ikvienam atrast jomu, kas aizrauj  -  jo tikai tad, ja  ir patiesa interese un mīlestība pret to, ko darām, neviens kalns nav par augstu un jūra – par dziļu.

2015./2016. akad. gada studiju noslēgumā savu viedokli par studijām izteica:
1. kursa maģistrante Marika Tauriņa (raksta maģistra darbu par CITES konvenciju);
2. kursa maģistrante, š.g. absolvente Līga Pakalna (aizstāvējusi maģistra darbu “Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums Engures ekoreģionā”)
2. kursa maģistrante, š.g. absolvente Sandra Kropa (aizstāvējusi maģistra darbuBaltijas jūras piekrasti piesārņojošie atkritumi un sabiedrības apziņas loma to mazināšanā”).

 

 

 

Nāc studēt VIDES ZINĀTNI!

KĀ NOTIEK STUDIJAS?

Studiju veids: pilna laika klātiene darba dienās, bet brīvdienās studentu dzīve!

Studiju ilgums: 3 gadu laikā iegūsti dabas zinātņu bakalaura grādu vides zinātnē!

 

ZINĀŠANAS, PRASMES UN IEMAŅAS

Studiju laikā studenti apgūst dabas zinātnes (ģeogrāfiju, bioloģiju u.c.) un vides zinātnes speciālos kursus (vides piesārņojums, dabas aizsardzība, vides ekonomika, vides tiesības u.c.), kas paver plašas iespējas turpināt studijas maģistrantūrā vai uzsākt darba gaitas specialitātē.

 

Studentiem ir pieejamas fakultātes pasniedzēju jaunākās grāmatas dažādās vides zinātnes jomās latviešu valodā.

 

Lekcijas un praktiskos darbus vada Latvijā vadošie speciālisti vides zinātnē, ģeogrāfijā, bioloģijā un citās zinātnes jomās.

Atsevišķas tēmas docē viesprofesori no Lielbritānijas, Zviedrijas, Somijas, Vācijas un citām valstīm.

 

STUDIJU VIDE

Studijas notiek auditorijās, laboratorijās, datorklasēs un dabā dažādos Latvijas reģionos.

 

Studentiem ir iespēja atsevišķus studiju kursus apgūt Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas un citās Eiropas valstu augstskolās.

 

Mūsu studenti kopā ar profesoriem piedalās Latvijā un Eiropā šādu aktuālu tēmu izpētē:

·         Klimata mainība un to ietekmējošie faktori;

·         Baltijas jūras aizsardzība un krastu noskalošanās;

·         Pilsētu ilgtspējīga attīstība;

·         Dabas aizsardzības plānošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

 

STUDENTI

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes studenti ir atraktīvākie studenti Latvijas Universitātē, kur organizē un piedalās dažādos pasākumos.

 

STUDENTU VIEDOKLIS:

Maruta Jankēvica: „Vides zinātne paver plašāku redzesloku uz lietām, kas notiek ar mūsu planētu Zemi.”

 

Vita Amatniece: „Studējot vides zinātni, ir iespēja ne tikai iegūt zināšanas un izpratni par mums apkārt notiekošo, bet arī veidot zinātni.”

 

Laima Ķiece: „Lekcijās, praktiskajos darbos un lauka kursos iegūtās zināšanas par vidi dod plašas iespējas konkurēt ne tikai darba tirgū, bet arī citās zinātņu nozarēs Latvijā un pasaulē.”

 

Studiju un darba iespējas pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas

 

·      Studijas maģistrantūrā LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, t.sk. vides zinātnes, ģeogrāfijas, ģeoloģijas un telpiskās plānošanas studiju programmā.

 

·      Studijas maģistrantūrā dažādās Eiropas augstskolās (Stokholmas Universitātē, Helsinku Universitātē, Kopenhāgenas Universitātē u.c.)

 

·      Darbs iegūtajā specialitātē valsts un pašvaldības iestādēs, ministrijās un privātajās kompānijās Latvijā un pasaulē.

 

Mūsu absolventi strādā LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, AS „Latvijas valsts meži”, VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, starptautiskajā lidostā „Rīga”, un citviet Latvijā, kā arī dažādās Eiropas Savienības struktūrās.