Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nozīmīgākie sasniegumi laika periodā no 2007. līdz 2017. gadam
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.02.2018

Akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts kopš 2011. gada pieejams:
PDF  Word_formāts

 

Aizstāvētās disertācijas ģeoloģijā

 1. Aija Dēliņa "Kvartārsegas pazemes ūdeņi Latvijā" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 2007.03.23.)
 2. Aivars Gilucis "Mikro- un makroelementu satura un izplatības likumsakarības Latvijas augšņu virsējos horizontos" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 2008.01.18.)
 3. Valērijs Ņikuļins "Latvijas seismotektoniskie apstākļi un seismiskā bīstamība" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 2008.01.18.)
 4. Ivars Zupiņš "Galvenā devona lauka osteolepiformu kārtas daivspurzivis (Sarcopterygii, Osteolepiformes)" (zin. vad. prof. Ervīns Lukševičs, aizstāvēts 2009.05.15.)
 5. Andris Karpovičs „Latvijas glacigēno grunšu ģeotehniskās īpašības un to mainīgums" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 2010.09.03.)
 6. Ilze Lūse „Illīta struktūras glacigēnajos nogulumos Latvijā" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 2010.09.03.)
 7. Juris Soms „Gravu morfoloģija, to veidošanās un erozijas tīkla izvietojuma likumsakarības dienvidaustrumu Latvijā" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 2010.11.12.)
 8. Tomas Saks „Vidusvislas un vēlās Vislas laika paraglaciālie un zemledāja vides apstākļi Rietumlatvijas piekrastes līdzenumos" (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs, aizstāvēts 2010.11.12.)
 9. Jānis Prols „Sulfīdus saturošo pazemes ūdeņu ģenēze Baltijas artēziskajā baseinā" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 2010.11.26.)
 10. Jānis Lapinskis „Baltijas jūras Kurzemes krasta dinamika" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 2010.11.26.)
 11. Andis Kalvāns „Morēnas un ledāja deformētu nogulumu mikromorfoloģija un mikrolinearitāte Baltijas piekrastes līdzenumā Rietumlatvijā" (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs, aizstāvēts 2010.12.10.)
 12. Aivars Markots „Plakanvirsas pauguru morfoloģija, uzbūve un veidošanās apstākļi salveida akumulatīvi glaciostrukturālajās augstienēs Latvijā" (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs, aizstāvēts 2011.03.04.)
 13. Ieva Upeniece „Devona bruņuzivju un akantožu paleoekoloģija un to mazuļi Lodes iegulā" (zin. vad. prof. Ervīns Lukševičs, aizstāvēts 2011.09.02.)
 14. Oļģerts Aleksāns „Divfāzu šķidruma plūsma gruntsūdens horizontā" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 2011.09.02.)
 15. Agnese Kukela „Ģeoloģisko zināšanu attīstība Senās valsts laikā Ēģiptē" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 2012.12.21.)
 16. Jeļena Vasiļkova "Devona mugurkaulnieku atrodņu tafonomiskais raksturojums un veidošanās apstākļi dienvidaustrumu Baltijā" (zin. vad. prof. Ervīns Lukševičs, aizstāvēts 2013.03.08.)
 17. Kristīne Tovmasjana „Depositional environment of the tidally-dominated transgressive succession: Rēzekne and Pärnu Regional Stages, Baltic Devonian basin” („Nogulumu sedimentācijas apstākļi plūdmaiņu kontrolētā transgresīvā baseinā: Baltijas devona Rēzeknes un Pērnavas reģionālie stāvi”) (zin. vad. asoc.prof. Ģirts Stinkulis, aizstāvēts 2013.05.03.)
 18. Māris Dauškans „Kēmu terases Latvijas starplobu izometriskajās augstienēs” (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs, aizstāvēts 2013.06.28.)
 19. Ilze Ozola „Holocēna organogēnie nogulumi un to uzkrāšanās apstākļu izmaiņas purvos Ziemeļvidzemē” (zin. vad. asoc. prof. Laimdota Kalniņa, aizstāvēts 2013.06.28.)
 20. Sandijs Mešķis „Pēdu fosiliju kompleksi Galvenā devona lauka Franas stāva nogulumos” (zin. vad. prof. Ervīns Lukševičs, aizstāvēts 2013.06.28.)
 21. Māris Krievāns „Hidrogrāfiskā tīkla attīstība Lejas Gaujas senielejai pieguļošajā teritorijā  vēlā Vislas apledojuma deglaciācijas laikā” (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs, aizstāvēts 2015.05.08.)
 22. Kristaps Lamsters „Fenoskandijas ledus vairoga Zemgales ledus lob a subglaciālā reljefa sistēmas un dinamika” (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs, aizstāvēts 2015.08.25.)
 23. Jānis Karušs „Radiolokācijas metodes izmantošana purvu nogulumu pētījumos" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 2015.08.25.)
 24. Daiga Pipira „Subaerālās atsegšanās notikumu pazīmes un veidojumi devona slāņkopā Latvijā" (zin. vad. asoc.prof. Ģirts Stinkulis, aizstāvēts 2015.08.26.)
 25. Līga Zariņa „Krama rīki kā liecības par prasmju un zināšanu attīstību paleolītā" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš, aizstāvēts 2015.11.27.)

 

Izcilākie bakalaura darbi ģeoloģijā

 1. Daiga Blāķe (2009) „Devona nogulumiežu slāņkopas uzbūves īpatnības un slāņojuma deformācijas Liepas māla atradnē" (zin. vad. asoc. prof. Ģirts Stinkulis)
 2. Konrāds Popovs (2009) „Gultnes morfoloģijas un nogulumu transporta modelēšana Rīvas lejtecē" (zin. vad. zin. asist. Andris Karpovičs)
 3. Liāna Znudova (2009) „Eolie veidojumi Ropažu līdzenumā" (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs)
 4. Valdemārs Stūris (2010) „Famenas laikmeta sākuma bruņuzivis Bothriolepis  Skotijā un Austrumeiropā" (zin. vad. prof. Ervīns Lukševičs)
 5. Baiba Raga (2010) „Smilšaino nogulumu mitrums un granulometriskais sastāvs" (zin. vad. doc. Aija Dēliņa)
 6. Jānis Karušs (2010) „Pētījumi ar ģeoradaru Taurenes apkārtnes smilšu iegulās" (zin. vad. M.ģeol. Valērijs Treimanis)
 7. Daiga Pipira  (2010) „Devona Lodes svītas uzbūve un sastāvs Liepas mālu atradnes rietumu daļā" (zin. vad. asoc. prof. Ģirts Stinkulis)
 8. Eleonora Pērkone  (2010) „Smilšaino nogulumu filtrācijas koeficienta un granulometriskā sastāva sakarības" (zin. vad. doc. Aija Dēliņa)
 9. Dace Kreišmane (2012) „Vidusvislas baseina evolūcija un sedimentācijas apstākļi Baltijas jūras depresijas DA daļā” (zin. vad. doc. Tomas Saks)
 10. Edgars Klievēns (2013) „Mugurkaulnieku fosilijas Elejas svītas nogulumos Kalnamuižas atsegumā” (zin. vad. prof. Ervīns Lukševičs)
 11. Dāvids Bērziņš (2014) „Gruntsūdens virsmas noteikšana smilšainos nogulumos ar radiolokācijas metodi” (zin. vad. pētn. Jānis Karušs)
 12. Jurijs Ješkins (2017) „Ar ģeoradaru iegūto datu interpretācija, izmantojot amplitūdu kartes” (zin. vad. pētn. Jānis Karušs)
 13. Rūta Upnere (2017) „Devona Arukilas svītas nogulumu uzbūve un sastāvs Ziemeļkurzemē” (zin. vad. asoc. prof. Ģirts Stinkulis)
 14. Linda Vernera (2017) „Kalcīts un tā veidošanās apstākļi augšējā devona Daugavas svītas dolomītos Latvijas centrālajā un austrumu daļā” (zin. vad. asoc. prof. Ģirts Stinkulis)
 15. Viesturs Zandersons (2017) „Gravitācijas mērījumu izmantošana aprakto ieleju lokalizēšanā” (zin. vad. pētn. Jānis Karušs)

 

Izcilākie maģistra darbi ģeoloģijā

 1. Māris Dauškans (2008) „Kēmu terases un to veidošanās paleoģeogrāfiskie apstākļi Vidzemes augstienē" (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs)
 2. Ilze Gorovņeva (2008) „Paleoveģetācijas rekonstrukcija Burtnieka ezera apkārtnē" (zin. vad. asoc. prof. Laimdota Kalniņa)
 3. Jeļena Vasiļkova (2008) „Franas stāva psammosteīdu ārējā skeleta mikromorfoloģija" (zin. vad. prof. Ervīns Lukševičs)
 4. Toms Buls (2009) „Baltijas ledus ezera akumulatīvie krasta veidojumi Vidzemes piekrastē" (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs)
 5. Elīza Kušķe (2009) „Paleoveģetācijas sastāvs un kūdras uzkrāšanās intensitāte Eipuru un Dzelves-Kroņa purvos" (zin. vad. asoc. prof. Laimdota Kalniņa)
 6. Māris Krievāns (2010) „Rauņa ielejas morfoloģija un attīstība leduslaikmeta beigu posmā un pēcleduslaikmetā" (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs)
 7. Āris Andersons (2011) "Sanešu dinamika Kolkasraga sēklī" (zin. vad. prof. Valdis Segliņš)
 8. Daiga Blāķe (2011) "Devona Lodes svītas nogulumi un to veidošanās apstākļi" (zin. vad. asoc. prof. Ģirts Stinkulis)
 9. Kristaps Lamsters (2011) "Madlienas nolaidenuma glaciālās reljefa formas un to veidošanās apstākļi" (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs)
 10. Konrāds Popovs (2011) "Ģeoloģiskās struktūras trīsdimensiju modeļa algoritmizēta izveide Latvijas teritorijai" (zin. vad. asist. Tomas Saks)
 11. Liāna Znudova (2011) "Iekšzemes kāpas Viduslatvijas zemienes austrumu daļā" (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs)
 12. Ivars Celiņš (2012) „Iekšzemes kāpu morfoloģija, iekšējā uzbūve un attīstība Ziemeļvidzemē” (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs)
 13. Jānis Karušs (2012) „Mālainās gruntīs iegūto radiolokācijas signālu analīze” (zin. vad. prof. Valdis Segliņš)
 14. Eleonora Pērkone (2012) „Filtrācijas koeficienta novērtējums devona klastiskajos nogulumiežos” (zin. vad. doc. Aija Dēliņa)
 15. Daiga Pipira (2012) „Latvijas juras mālainie nogulumi un to veidošanās apstākļi” (zin. vad. asoc. prof. Ģirts Stinkulis)
 16. Artūrs Putniņš (2012) „Lubāna ledus loba laterālās bīdes morēnas Austrumlatvijas zemienē” (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs)
 17. Valdemārs Stūris (2012) „Severnaja Zemļas arhipelāga devona bruņuzivju (Placodermi: Bothriolepididae) sistemātiskais sastāvs un stratigrāfiskā nozīme” (zin. vad. prof. Ervīns Lukševičs)
 18. Jānis Bikše (2013) „Liepājas apkārtnes pazemes ūdeņu ķīmiskā sastāva izmaiņas” (zin. vad. doc. Aija Dēliņa)
 19. Reinis Ošs (2013) „Zemgales rievotās morēnas Upmales paugurlīdzenumā” (zin. vad. prof. Vitālijs Zelčs, konsult. M.ģeol. Kristaps Lamsters)
 20. Dace Kreišmane (2014) „Burtnieku svītas nogulumu sedimentācijas apstākļi Baltijas devona paleobaseina ziemeļu daļā” (zin. vad. Dr.ģeol. Kristīne Tovmasjana)
 21. Dāvids Bērziņš (2016) „Akmens frakcijas ieslēgumu identificēšana smilšainos nogulumos ar ģeoradaru” (zin. vad. pētn. Jānis Karušs)
 22. Niks Supe (2017) „Glaciālie ezeri Mežoles pauguraines rietumu daļā Vēlā Vislas leduslaikmeta beigu posmā” (zin. vad. doc. Māris Krievāns)