Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Kvartārvides laboratorija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.11.2017
Lauka darbi
Laboratorijas darbi
Laboratorijas darbi
Paraugu analizēšana mikroskopā
Paraugu analizēšana mikroskopā

313. telpa
Adrese:
Jelgavas iela 1-313, Rīga LV 1004
Tālrunis: 67033935
Laboratorijas vadītāja: vadošā pētniece, Dr. ģeol. Laimdota Kalniņa
E-pasts: Laimdota.Kalnina@lu.lv

Kvartārvides laboratorijā strādā arī dabas zinātņu laborante, doktorante Elīza Kušķe un zinātniskā asistente Aija Ceriņa, kā arī laboratorijā realizētajos pētījumos un pedagoģiskajā darbā aktīvi piedalās doktorantes Agnese Pujāte, Ilze Ozola.

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Kvartārvides laboratorija (pētnieciskā laboratorija) kalpo studiju procesa un zinātniskās darbības nodrošināšanai.

Laboratorija nodrošina praktiskos un laboratorijas darbus dažādu LU ĢZZF īstenoto kursu – Kvartārģeoloģija, Kvartāra paleoekoloģija, Mikropaleontoloģija un Telmatoloģija jeb purvu zinātne, ietvaros. Laboratorijā tiek veikti šādi darbi un analīzes: minerālu graudu noapaļojuma, virsmas īpatnību un citu īpašību raksturojums; sapropeļu bioloģiskā sastāva un piejaukumu rakstura noteikšana; kūdras botāniskā sastāva un sadalīšanās pakāpes noteikšana; sporu un putekšņu analīzes, kā arī augu makroatlieku pētījumi. Tiek veikta datu apstrāde ar dažādām datorprogrammām, tai skaitā, izmantojot TILIA datorprogrammu, tiek sastādītas putekšņu un augu makroatlieku diagrammas, veikta datu interpretācija un kvartāra paleoģeogrāfiskās rekonstrukcijas. Laboratorijā tiek realizēts arī Latvijas aerobioloģiskais monitorings. Kopš 2009. gada laboratorijas kolektīvs regulāri piedalās Zinātnieku nakts pasākumu organizēšanā un realizēšana.

Laboratorijā intensīvi strādā visu fakultātē realizēto programmu bakalaura, maģistratūras un doktorantūras studenti, kuri izstrādā savus pētnieciskos darbus par purvu un ezeru ģeoloģisko attīstību, kā arī citus pētījumus par „neseniem” ģeoloģiskajiem notikumiem, kas galvenokārt skar holocēnu (pēdējos 10 000 gadus).

Laboratorijā tiek veikti pētījumi gan sadarbībā ar arheologiem, gan arī biologiem no Latvijas Universitātes, kā arī sadarbojoties ar pētniekiem no citām universitātēm, tai skaitā Tallinas Tehnoloģiju Universitātes Ģeoloģijas institūtu, Tallinas Universitātes Ekoloģijas institūtu, Stokholmas Universitātes Kvartāģeoloģijas un Fiziskās Ģeogrāfijas institūtu (Zviedrija), Hallas Universitātes Ģeogrāfijas institūtu (Lielbritānija).

Kvartārvides laboratorija aktīvi piedalās projektos Latvijā un ārpus tās.

 

Laboratorijā realizēti vairāki LZP pētnieciskie projekti

 

Dalība LIFE projektos:

 • Projekts LIFE04NAT/LV/000196 „Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā”, (2004.-2008. gads);
 • Projekts LIFE08 NAT/LV/000449 „Augstie purvi”, (2010.-2013. gads).  

 

Kvartārvides laboratorijā, sadarbojoties ar citām LU ĢZZF struktūrvienībām, realizēti vairāki pētnieciskie projekti:

 

Dalība starptautiskos projektos:

 • NordForsk projekts „LandClim 10000” (2009. – 2011. gads);
 • INQUA, Eiropas putekšņu monitoringa projekts (EPMP), kopš 1997. gada.

Kvartārvides laboratorijas darbinieki un studenti organizējuši starptautiskas konferences un seminārus, nodrošinājuši to realizāciju, organizējuši zinātniskās lauka ekskursijas, sagatavojuši ceļvežus: 

 • NordForsk LandClim 10 000 projekta 5, seminārs Latvijā, 2011. gada 17.-19. maijā,
 • 6. PMP konference Latvijā 2007. gada 3.-9. jūnijā.

 

Kvartārvides laboratorijā veikto pētījumu rezultāti ik gadus tiek atspoguļoti zinātniskos rakstos starptautiski atzītos žurnālos. Nozīmīgākie no tiem ir šādi:

 • Vasks, A., Kalniņa, L., Daugnora, L., 2011. Beltu pilskalns. Arheoloģija un etnogrāfija, XXV sējums. LU Latvijas vēstures institūts, Zinātne, Rīga. 73-99.
 • Loze, I., Kalniņa, L., Ceriņa A., 2011. Lubāna mitrāja ainava vēlā ledus laikmetā un pēcleduslaikmetā. Paleolīts-mezolīts-neolīts-agrais bronzas laikmets.Grām.: Cimmermanis S. (red.) Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava. Letonikas bibliotēka. 175-199.
 • Gaillard M.-J., Sugita S., Mazier F., Trondman A.-K., Broström A., Hickler T., Kaplan J.O., Kjellström E., Kokfel U., Kuneš P., Lemmen C., Miller P., Olofsson J., Poska A., Rundgren M., Smith B., Strandberg G., Fyfe R., Nielsen A.B., Alenius T., Balakauskas L., Barnekow L., Birks H.J.B., Bjune A., Björkman L., Giesecke T., Hjelle K., Kalnina L., Kangur M., van der Knaap W.O., Koff T., Lagerås P., Latałowa M., Leydet M., Lechterbeck J., Lindbladh M., Odgaard B., Peglar S., Segerström U., von Stedingk H., Seppä H. 2010. Holocene land-cover reconstructions for studies on land cover-climate feedbacks. Climate of the Past, 6, 483-499.
 • Knaap W.O., Leeuwen J.F.N., Svitavská-Svobodová H., Pidek I.A., Kvavadze E., Chichinadze M., Giesecke T., Kaszewsk B.M., Oberli F, Kalniņa L, Pardoe H.S., Tinner W., Ammann B. 2010. Annual pollen traps reveal the complexity of climatic control on pollen productivity in Europe and the Caucasus. Vegetation History and Archaeobotany. 19 (4), 285-307.
 • Ozola I., Ceriņa A., Kalniņa L. 2010. Reconstruction of palaeovegetation and sedimentation conditions in the area of ancient Lake Burtnieks, northern Latvia. Estonian Journal of Earth Sciences, 59, 164-179.
 • Pardoe H.S., Giesecke T. , Knaap W.O., Svitavska-Svobodova H., Kvavadze E.V., Panajiotidis S., Gerasimidis A., Pidek I.A., Zimny M., Swieta-Musznicka J., Latalowa M., Noryskiewicz A.M., Bozilova E., Tonkov S., Filipova-Marinova M.V., Leeuwen J.F.N., Kalnina L. 2010. Comparing pollen spectra from modified Tauber traps and moss samples: examples from a selection of woodlands across Europe. Vegetation History and Archaeobotany, 19, 271-280.
 • Klavins M., Silamikele I., Nikodemus O., Kalnina L., Kuske E., Rodinov V., Purmalis O., 2009. Peat properties, major and trace element accumulation in bog peat in Latvia. Baltica, Vol. 22(1), 37-49. Vilnius, ISSN 0067-3064.
 • Kalnina L., Strautnieks I., Cerina A. 2007. Upper Pleistocene biostratigraphy and traces of glaciotectonics at the Satiki site, western Latvia. In: Preusser F., Fiebig M., Spenser J. (eds), From Swiss Alps to the Crimea – Alpine Quaternary Stratigraphy in a European context. Quaternary International, 164/165, 197-206.
 • Kalnina L., 2006. Paleovegetation and human impact in the surroundings of the ancient Burtnieks Lake as reconstructed from pollen analysis. In: Larsson L., Zagorska I. (eds.), Back to the Origin. New research in the Mesolithic-Neolithic Zvejnieki cemetery and environment, northern Latvia. Acta Arheologica Lundensia, 8(52), Almqvist & Wiksell International, Stockholm, pp. 53-74.

 

Pētījumu veikšanai laboratorijā ir šāda aparatūra un materiāli:

 • Bioloģiskie gaismas mikroskopi ar maināmu palielinājumu no 100-1000 reizes;
 • Mīksto nogulumu urbji un zondes paraugu iegūšanai no ezeriem un purviem;
 • Centrifūga paraugu sagatavošanai;
 • Laboratorijas aprīkojums paraugu sagatavošanai un paleobotānisko analīžu veikšanai;
 • Putekšņu kolekcijas;
 • Pētījumiem nepieciešamie noteicēji un literatūra.