Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeoloģijas nodaļa
Pēdējās izmaiņas veiktas:
03.11.2017
Ģeoloģijas nodaļas kolektīvs (2016.g.)
"Kā mūs redz studenti?!"

Adrese: Latvijas Universitātes Dabas māja, Jelgavas iela 1, Rīga, LV-1004
Nodaļas vadītājs: prof. Ervīns Lukševičs
E-pasts: Ervins.Luksevics@lu.lv
Nodaļas lietvede: M. ģeol. Indra Baltmane
E-pasts: Indra.Baltmane@lu.lv
Tālrunis: 67033910, 28364740

Ģeoloģijas nodaļas struktūra:
Katedras:
Pamatiežu ģeoloģijas katedra

Lietišķās ģeoloģijas katedra

Laboratorijas:
Iežu pētījumu laboratorija

Hidroģeoloģijas un inženierģeoloģijas laboratorija

Kvartārvides laboratorija
Mineraloģijas un paleontoloģijas laboratorija
Zemes zinātņu laboratorijs-praktikums

Latvijas Universitāte ir valstī vienīgā augstskola, kurā tiek realizētas akadēmiskās studijas ģeoloģijā. Tās atsākās pēc gandrīz 40 gadu pārtraukuma: bakalaura studijas ģeoloģijā atsākās 1989. gadā, kopš 1992. gada vairākās apakšnozarēs tiek realizētas otrā līmeņa ģeoloģijas maģistra studijas. Trešā līmeņa – doktora studijas – ģeoloģijā notiek kopš 1994. gada. Sākotnēji Ģeoloģijas studiju programmu izveide un realizācija lielā mērā bija saistīta ar ģeoloģijas zinātniskās pētniecības struktūras, bijušā Ģeoloģijas institūta atrašanos LU sastāvā. Tas deva iespēju nodrošināt vairumu programmas kursu ar zinātniskās pētniecības jomā aktīvi strādājošiem, pieredzējušiem un kvalificētiem lektoriem, kā arī diezgan plaši iesaistīt zinātniskajā darbā studentus.

Ģeoloģijas nodaļa izveidota 1996. gadā, iekļaujot Vispārīgās ģeoloģijas katedru un četras laboratorijas. 2004. gadā Ģeoloģijas nodaļas sastāvā izveidota Lietišķās ģeoloģijas katedra, bet Vispārīgās ģeoloģijas katedra pārveidota par Pamatiežu ģeoloģijas katedru.

Ģeoloģijas nodaļas galvenais uzdevums ir akadēmisko ģeoloģijas studiju programmu (bakalaura studiju programma, maģistra studiju programma, doktora studiju programma) īstenošana. Visas ģeoloģijas studiju programmas ir akreditētas. 

Ģeoloģijas nodaļas akadēmiskais personāls aktīvi organizē un piedalās zinātniskajos pētījumos. Pētījumi ir saistīti ar Baltijas pirmskvartāru, lielākoties, devona nogulumu sastāvu, tekstūru, veidošanās apstākļu un faciālo izmaiņu izpēti (Ģirts Stinkulis, Ervīns Lukševičs, Angelīna Zabele), fosīliju pētījumiem, nogulumu stratigrāfiskā iedalījuma pamatošanu un pilnveidošanu (Ervīns Lukševičs, M. Rudzītis), nogulumu minerālu asociāciju izpēti (Vija Hodireva), derīgo izrakteņu atradņu uzbūves, sastāva, veidošanās apstākļu, praktiskās izmantošanas iespēju un izpētes metodikas pilnveidošanas pētījumiem (Valdis Segliņš, Ģirts Stinkulis, Vija Hodireva) un kvartāra perioda ģeoloģiskās attīstības vēstures un paleoģeogrāfisko apstākļu izzināšanu, kvartāra stratigrāfiju (Laimdota Kalniņa, Andis Kalvāns, Tomas Saks, Valdis Segliņš), kvartāra pazemes ūdeņu pētījumiem (Aija Dēliņa, Jānis Bikše, Inga Retiķe), ģeoloģisko un hidroģeoloģisko modelēšanu (Tomas Saks, Aija Dēliņa, Konrāds Popovs) inženierģeoloģiskajiem pētījumiem, t. sk. vājo grunšu īpašību izpēti un ar hidrotehnisko būvju drošības jautājumiem saistīto problēmu risināšanu (Sigita Dišlere, Māris Krievāns), kā arī zinātnes vēstures izzināšanu (Māris Rudzītis, Angelīna Zabele, Ervīns Lukševičs), ar ģeoarheoloģiju (Agnese Kukela), ar ģeofizikas un radiolokācijas jautājumiem (Jānis Karušs).

Ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas centrs ir Ģeoloģijas nodaļas akadēmiska struktūrvienība. Centrs ir izveidots 2012. gadā balstoties uz ESF projekta "Starpnozaru zinātnieku grupas un modeļu sistēmas izveide pazemes ūdeņu pētījumiem" zinātniskās grupas bāzes. Centra darbības virziens ir īstenot kompleksus, starpdisciplinārus zinātniska un praktiska rakstura pētījumus dažādās ģeoloģijas, īpaši ģeoloģisko procesu izpētes un modelēšanas, jomās. Centrā pētījumus uztur: Andis Kalvāns, Tomas Saks,Konrāds Popovs, Alise Babre, Jānis Jātnieks.

 

Kas ir ģeoloģija?
Ģeoloģija ir dabas zinātne, kas pētī mūsu planētas iekšējo uzbūvi, Zemes dzīlēs un uz tās virsmas notiekošos procesus, derīgos izrakteņus, zemestrīču, vulkānu izvirdumu un citu dabas katastrofu rašanās iemeslus. Ģeoloģiskie pētījumi, to objekti un metodika seko līdzi mūsdienu mainīgajai pasaulei, tomēr saglabā savu īpašo senatnes izjūtu un plašumu.

Kā notiek studijas ģeoloģijā?
Ģeoloģijas akadēmiskās studijas Latvijas Universitātē tiek realizētas trīs līmeņos – bakalaura, maģistra un doktora. Bakalaura studijas ir 3 gadu garumā. Maģistra pilna laika studijām atvēlēti 2 gadi, nepilna laika studijām neklātienē – 3 gadi. Doktora pilna laika studijas notiek 3 gadus, nepilna laika neklātienē – 4 gadus.
Pirmajā studiju gadā tiek organizētas gan lekcijas un praktiskie darbi, gan laboratorijas darbi, kas notiek tādu kursu ietvaros kā Zemes zinātnes, Ķīmija, Fizika dabas zinātnēm, Bioloģija, Minerāli un ieži. Patstāvīgā darba iemaņas tiek apgūtas, sākot ar otro kursu, kad students gatavo un aizstāv kursa darbu. Lauka kursi norisinās pirmā un otrā studiju gada beigās gan Latvijā (Lodesmuižas stacionārā, ģeoloģiskā maršruta veidā Kurzemē vai Vidzemē), gan ārpus tās robežām (Ziemeļigaunijā, Šventokšijas kalnos Polijas dienvidaustrumos). Sākot ar otro kursu, studenti vairāk piedalās semināros un referātu gatavošanā. Kopumā lekcijas veido 52%, semināri –10%, praktiskie un laboratorijas darbi – 27%, lauka studijas – 11% no studijām atvēlētā kontaktstundu laikā. Ievērojama praktisko, laboratorijas un lauka studiju daļa nodrošina darba tirgum nepieciešamo prasmju un kompetenču apguvi. Studijas noslēdzas ar studenta patstāvīgā pētnieciskā darba veikuma novērtējumu – bakalaura darba aizstāvēšanu.


Kur strādāt ģeologam?
Vairāki desmiti privātfirmu, galvenokārt ģeoloģiskajā izpētē (derīgo izrakteņu pētījumos), inženierģeoloģijā un hidroģeoloģijā;

 • AS „Latvijas gāze”;
 • AS „Latvenergo”;
 • AS „Latvijas valsts meži”;
 • Latvijas Universitātē, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē – laboranti, pasniedzēji un zinātnieki
 • Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Daugavpils universitātē u.c. - akadēmiskajā un zinātniskajā darbā
 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (LVĢMC)
 • Valsts zemes dienestā: mērniecībā, ģeofizikā
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Valsts vides dienestā un reģionālajās vides pārvaldēs
 • Ekonomikas ministrijā
 • Latvijas nacionālajos parkos un rezervātos
 • Latvijas Dabas muzejā
 • LU muzejā
 • arī citur…

Studējiet ģeoloģiju: iesaka mūsu studenti un absolventi!