Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Nozīmīgākie sasniegumi laika periodā no 2008. līdz 2017. g.
Pēdējās izmaiņas veiktas:
31.10.2017

Akadēmiskā personāla galveno zinātnisko publikāciju un sagatavotās mācību literatūras saraksts kopš 2011. gada pieejams:
PDF  Word_formāts

 

 Aizstāvētās disertācijas

 1. Māris Nartišs (2014) Ledājkušanas ūdeņu baseini Ziemeļlatvijas un Vidusgaujas zemienēs Vēlā Vislas leduslaikmeta beigu posmā (zin.vad. prof. Vitālijs Zelčs)
 2. Armands Pužulis (2012) Robežu loma ģeogrāfiskajā telpas organizācijā Latvijā (zin. vad. asoc. prof. Pēteris Šķiņķis)
 3. Andris Klepers (2012) Tūrisma telpiskās struktūras Latvijā, to veidošanās, izpausmes un nozīme galamērķu virzībai tirgū (zin. vad. Dr.ģeogr. Maija Rozīte)
 4. Anita Namatēva (2012) Mikroainavu telpiskā struktūra un to ietekmējošie faktori Austrumlatvijas zemienes augstajos purvos (zin. vad. asoc. prof. Laimdota Kalniņa)
 5. Ilmārs Krampis (2011) Boreālā un nemorālā bioma kokaugu sugu reģionālā izplatība Latvijā (zin. vad. Dr.habil.ģeogr. Māris Laiviņš)
 6. Gunta Kalvāne (2011) Fenoloģiskās izmaiņas un to ietekmējošie klimatiskie faktori (zin. vad. prof. Agrita Briede)
 7. Māris Bērziņš (2011) Iedzīvotāju ģeogrāfiskās mobilitātes loma suburbanizācijas norisēs Latvijā (zin. vad. prof. Zaiga Krišjāne)
 8. Ženija Krūzmētra (2011) Piepilsētas lauku teritorijas apdzīvojuma pārmaiņas Latvijā (zin. vad. prof. Zaiga Krišjāne)
 9. Anita Zariņa (2010) Ainavas pēctecīgums: ainavu veidošanās vēsturiskie un biogrāfiskie aspekti Latgalē (zin. vad. asoc. prof. Pēteris Šķiņķis)
 10. Marita Cekule (2010) Rīgas telpiskās struktūras analīze izmantojot Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (zin. vad. prof. Oļģerts Nikodemus)
 11. Zane Cekula (2009) Latgales apdzīvoto vietu nosaukumu standartizācija (zin. vad. Dr.ģeogr. Zinta Goba)
 12. Ineta Grīne (2009) Lauku iedzīvotāju un apdzīvojuma telpiskās struktūras izmaiņas pēc Otrā pasaules kara (Cēsu rajona teritorijas) (zin. vad. asoc. prof. Pēteris Šķiņķis)
 13. Agnese Priede (2009) Invazīvie neofīti Latvijas florā: izplatība un dinamika (zin. vad. Dr.habil.ģeogr. Māris Laiviņš)
 14. Juris Paiders (2008) Kvantitatīvu indikatoru izmantošana reģionālās attīstības analīzē (zin. vad. asoc. prof. Pēteris Šķiņķis)
 15. Aija Torklere (2008) Latvijas mūsdienu lēzeno jūras krastu virsūdens daļas dinamika (zin. vad. prof. emeritus Guntis Eberhards)
 16. Lita Lizuma (2008) Gaisa temperatūras un atmosfēras nokrišņu mainības raksturs Rīgā (zin. vad. prof. Agrita Briede)

 

Izcilākie bakalaura darbi ģeogrāfijā

 1. Berjoza Antons (2012) „Latvijas zivsaimniecības produkcijas eksporta tirgu ģeogrāfiskās tendences” (zinātniskais vadītājs - doc. Juris Paiders)
 2. Duboks Jevgēnijs (2012) „Dārzi un dārzkopība Rīgā: pilsētas zemes politikas un zaļo teritoriju attīstības iespējas” (zinātniskais vadītājs - asoc.prof. Pēteris Šķiņķis)
 3. Paiders Jānis (2012) „8.-11.Saeimas vēlēšanu rezultātu teritoriālā mainība Vidzemes un Latgales vēlēšanu apgabalos” (zinātniskais vadītājs - doc. Juris Paiders)
 4. Vilcāne Sanita (2012) „Vietējo iedzīvotāju attieksme pret tūrisma attīstību Aglonas novadā” (zinātniskā vadītāja - prof. Maija Rozīte)
 5. Abaja Māra (2011) „Dundagas muižas sociāli ģeogrāfiskās un telpiskās struktūras Kurzemes guberņas laika posmā” (zinātniskā vadītāja – doc. Anita Zariņa)
 6. Balodis Jānis (2011) „Āfrikas militāro konfliktu platības: to ietekmējošie faktori un klasifikācijas metodoloģijas problemātika” (zinātniskais vadītājs – doc. Juris Paiders)
 7. Legzdiņš Krists (2011) „Latvijas rūpniecības teritoriālā struktūra” (zinātniskais vadītājs – doc. Juris Paiders)
 8. Olders Kaspars (2011) „Ekstremālo gaisa temperatūru izmaiņas Latvijā” (zinātniskā vadītāja – prof. Agrita Briede)
 9. Ratniece Vita (2011) „Paleovides apstākļu izmaiņas Puikules purva attīstības gaitā” (zinātniskā vadītāja – Dr. geol. stud. Ilze Ozola)
 10. Saulītis Jānis (2011) „Slēgtā dzelzceļa līnija Liepāja-Vaiņode: vēsturiskā un fenomenoloģiskā ainava” (zinātniskā vadītāja – doc. Anita Zariņa)
 11. Bitāne Māra (2010) „Bioklimatisko parametru reģionālais salīdzinājums Latvijā” (zinātniskā vadītāja – Dr. stud. Gunta Kalvāne)
 12. Cēbers Kaspars (2010) „Konceptuālā IHMS-HBV modeļa pielietošana hidroloģisko procesu simulēšanā: Gaujas baseina piemērs” (zinātniskā vadītāja – doc. Elga Apsīte)
 13. Celiņš Ivars (2010) „Iekšzemes kāpas Sedas līdzenumā” (zinātniskais vadītājs – lekt. Māris Nartišs)
 14. Kaugure Līva (2010) „Ikdienas dzīves telpa un kvalitāte pretstatā attīstītāju veidotajam reklāmas tēlam: Beberu ciemats kā piemērs” (zinātniskā vadītāja – asist. Laila Kūle)
 15. Kļaviņš Dāvis (2010) „Ikšķiles ainavas biogrāfija: Rīgas HES radītās pārmaiņas” (zinātniskā vadītāja – asist. Anita Zariņa)
 16. Krastiņš Kristaps (2010) „Topogrāfisko faktoru nozīme sauso zālāju sugu izplatībā lokālā mērogā: Rīgas HES dambja piemērs” (zinātniskā vadītāja – doc. Solvita Rūsiņa)
 17. Lavrinovičs Aigars (2010) „Talsu ezera hidroloģiskais un ūdens kvalitātes novērtējums” (zinātniskā vadītāja – doc. Elga Apsīte)
 18. Osetrovs Deniss (2010) „Biosociālo indikatoru sezonalitāte Latvijā” (zinātniskā vadītāja – Dr. stud. Gunta Kalvāne)
 19. Rutka Madara (2010) „Pērkona negaisu ilglaicīgās izmaiņas un raksturs Kurzemē” (zinātniskā vadītāja – prof. Agrita Briede)
 20. Smeķe Dace (2010) „Zemes garozas vertikālās kustības Latvijā pēc ģeoloģiskajiem un ģeodēziskajiem datiem (Rīgas līča rietumu piekrastes piemērs)” (zinātniskais vadītājs – lekt. Aivars Markots)
 21. Turka Janeta (2010) „Tālizpētes un GPS metožu izmantošana orientēšanās sporta karšu sagatavošanā” (zinātniskais vadītājs – lekt. Aivars Markots)
 22. Zēberga Lāsma (2010) „Pierīgas jauniešu mobilitāte: Mārupes un Baložu pašvaldību piemērs” (zinātniskā vadītāja – asist. Laila Kūle)
 23. Zemīte Lāra (2010) „Segregācijas procesi Rīgā: Vecāķu apkaimes piemērs” (zinātniskā vadītāja – prof. Zaiga Krišjāne)
 24. Andersons Āris (2009) „Krasta erozijas apdraudējums apbūvei un infrastruktūrai Jūrmalas pilsētā” (zinātniskais vadītājs – prof. em. Guntis Eberhards);
 25. Bricis Toms (2009) „Rīgas līča ietekme uz nokrišņu ģeogrāfisko sadalījumu Latvijā”  (zinātniskais vadītājs – Mg. dab. zin. Raimonds Kasparinskis)
 26. Jurgelāns Jānis (2009) „Siguldas pilsētas poligonometrijas tīkla analīze LATPOS sistēmā” (zinātniskais vadītājs – lekt. Agnis Rečs)
 27. Medene Anda (2009) „Zilganās seslērijas Sesleria caerulea (L.) Ard. izplatības dinamika Latvijā” (zinātniskā vadītāja – doc. Solvita Rūsiņa)
 28. Mellupe Arta (2009) „Latvijas-Ķīnas starpvalstu migrācija un sakari” (zinātniskā vadītāja – prof. Zaiga Krišjāne)
 29. Ozola Ilze (2009) „Ezera regulējošā ietekme uz upju noteci: Salacas baseina piemērs” (zinātniskā vadītāja – doc. Elga Apsīte)
 30. Pallo Inese (2009) „Atmosfēras nokrišņu daudzuma noteikšana Latvijas upju baseiniem” (zinātniskā vadītāja – doc. Elga Apsīte)
 31. Spulle Dana (2009) „Zemgales ainavu savdabība: ciemu  vēsture un morfoloģija Īslīces pagastā” (zinātniskā vadītāja – asist. Anita Zariņa)
 32. Dimze Rita (2008) „Limbažu pilsētas telpiskās struktūras analīze un tās attīstība mūsdienās” (zinātniskais vadītājs - Mg.geogr. Andis Kublačovs)
 33. Gustiņa Lauma (2008) „Kserotermofīto augu sabiedrību izplatības likumsakarības Īslīces upes ielejā” (zinātniskā vadītājs - doc. Solvita Rūsiņa)
 34. Jātnieks Jānis (2008) „Atvērtā koda risinājums karšu lapu ģeoreferencēšanas darbu automatizēšanai” (zinātniskais vadītājs – lekt. Aivars Markots)
 35. Patļina Olga (2008) „Meteoroloģisko rādītāju ietekme uz bērza ziedputekšņu koncentrāciju gaisā” (zinātniskā vadītāja - asoc. prof. Laimdota Kalniņa, asoc. prof. Agrita Briede)
 36. Pētersone Krista (2008) „Īpašumu attiecību telpiskās izpausmes pilsētas ainavā: Imantas piemērs” (zinātniskais vadītājs - asoc. prof. Pēteris Šķiņķis)
 37. Sērmūkša Inese (2008) „Dabas teritoriju sociālās vērtības: Biķernieku meža parka piemērs” (zinātniskā vadītāja - lekt. Gunta Lukstiņa)
 38. Spruženiece Liene (2008) „Saistība starp mūsdienu putekšņu sastāvu un apkārtējo veģetāciju putekšņu monitoringa vietās Dzērbenes apkārtnē” (zinātniskā vadītāja - asoc. prof. Laimdota Kalniņa)

 

Izcilākie maģistra darbi

Ģeogrāfijas maģistra studiju programmā:

 1. Bitāne Māra (2012) „Digitālo fotoattēlu izmantošana fenoloģijas pētījumos: metodes un prakse” (zinātniskā vadītāja - Dr.geogr. Gunta Kalvāne)
 2. Jātnieks Jānis (2012) „Materiālu īpašību 3D struktūras ģeneralizācija reģionālā hidroģeoloģiskā modelī ar normalizētās kompresijas distances metriku” (zinātniskais vadītājs - doc. Tomas Saks)
 3. Kukemilks Kārlis (2012) „Nogāžu attīstība leduslaikmeta beigu posmā un pēcleduslaikmetā Gaujas senielejā no Siguldas līdz Līgatnei” (zinātniskais vadītājs - doc. Tomas Saks)
 4. Pētersone Krista (2012) „Apdzīvojuma pārmaiņas Lielupes labā krasta vasarnīcu ciematos” (zinātniskā vadītāja - prof. Zaiga Krišjāne)
 5. Ivanova Elīna (2011) „Nacionālās identitātes veidošanās un saglabāšana: ASV Latviešu sabiedrības piemērs” (zinātniskā vadītāja – doc. Inese Stūre)
 6. Pallo Inese (2011) „Latvijas upju baseinu klimata un noteces režīma izmaiņas 21. gadsimta beigās” (zinātniskā vadītāja – doc. Elga Apsīte)
 7. Gustiņa Lauma (2010) „Mazo upju ieleju nozīme kserotermofītā augāja izplatībā Zemgales līdzenumā” (zinātniskā vadītāja – doc. Solvita Rūsiņa)
 8. Ritenberga Olga (2010) „Bērza putekšņu koncentrācijas gaisā un to noteicošo faktoru izpēte Latvijā 2003.-2009. gadā” (zinātniskās vadītājas – asoc. prof. L.Kalniņa, prof. A. Briede)
 9. Jankava Līga (2009) „Iedzīvotāju dzīves kvalitātes vērtējums dažādos dzīves cikla posmos: Jelgavas piemērs” (zinātniskā vadītāja – prof. Zaiga Krišjāne)
 10. Kivriņa Aija (2009) „Feimankas upes hidromorfoloģisks vērtējums” (zinātniskā vadītāja – prof. Agrita Briede)
 11. Leščinska Zane (2009) „Ilgtspējīgas attīstības tendences Ziepniekkalna apkaimē: sabiedrībai pieejamās atklātās teritorijas un pakalpojumi vietējā līmenī” (zinātniskais vadītājs – lekt. Ilgvars Francis)
 12. Priekulis Matīss (2009) „Abavas upes augšteces  vidusteces  hidromorfoloģisks vērtējums” (zinātniskā vadītāja – prof. Agrita Briede)
 13. Stinka Arita (2009) „Liela mēroga atmosfēras cirkulācijas un to ietekme uz Latvijas klimatu” (zinātniskā vadītāja – prof. Agrita Briede)
 14. Zaļā Ieva (2009) „Fizioloģiski ekvivalentās temperatūras ilgtermiņa izmaiņu novērtējums Latvijā” (zinātniskā vadītāja – prof. Agrita Briede)
 15. Audzere Juta (2008) “Mazumtirdzniecības tīkla attīstības ģeogrāfiskie aspekti Rīgas pilsētā” (zinātniskā vadītāja - asoc. prof. Maija Rozīte)

 Telpiskās attīstības profesionālā maģistra studiju programmā:

 1. Plēpe Sandra (2012) „Mazumtirdzniecības plānošana  pilsētās: Rīgas piemērs” (zinātniskā vadītāja - Msc. vid. zinātnē un pārvaldē Gunta Lukstiņa)
 2. Kukaine Katrīna (2011) „Rīgas pilsētas apbūves aizsardzības zonas „Maskavas priekšpilsētas” revitalizācija un kultūras mantojuma nozīme” (zinātniskais vadītājs – Dr. arch. Jānis Lejnieks)
 3. Miklaša Margarita (2011) „Vietējo kopienu veidojošie faktori piepilsētā: Rāmavas – Katlakalna piemērs” (zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Pēteris Šķiņķis)
 4. Cimža Laura (2010) „Viensēta kā cilvēka dzīves telpa. Siguldas novada Peļņu kultūrainavas piemērs” (zinātniskā vadītāja – doc. Inese Stūre)
 5. Samulēviča Andra (2010) „Lauku dzīves telpa Rudzātu pagastā” (zinātniskā vadītāja – Dr. habil. Aija Melluma)
 6. Strancis Pēteris (2010) „Rekreatīvo ūdensceļu plānošana Rīgas reģionā” (zinātniskais vadītājs – prof. Valdis Segliņš)
 7. Astiča Sanita (2009) „Kuldīgas pilsētas publiskā ārtelpa un gājēju kustības organizācija” (zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Pēteris Šķiņķis)
 8. Vitāls Arvīds (2009) „Liepājas mikrorajonu attīstības iespējas” (zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Sandra Treija)