Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra
Pēdējās izmaiņas veiktas:
20.03.2017

Adrese: Jelgavas iela 1, Rīga
Pasta adrese: Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra, Ģeogrāfijas nodaļa, LU ĢZZF, Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586
Katedras vadītājs: docents, Dr.ģeol. Aivars Markots
E-pasts: Aivars.Markots@lu.lv

 

Akadēmiskais personāls – 7 (profesors – 1, asociētie profesori – 2, docenti – 4), vadošie pētnieki un pētnieki – 8.

Akadēmiskais personāls:
Vitālijs Zelčs, Dr. geol., Mg. geogr., kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas profesors
Laimdota Kalniņa, Dr. geogr., PhD (Stokholmas Universitāte), Mg. geol., asociētā profesore paleoģeogrāfijā, Kvartārvides pētījumu laboratorijas vadītāja
Ivars Strautnieks, Dr. geol, Mg. geogr., asociētais profesors kvartārģeoloģijā un ģeomorfoloģijā
Ineta Grīne, Dr. geogr., Mg. geogr., ģeomātikas (ĢIS) docente, ĢIS laboratorijas vadītāja, vadošā pētniece
Aivars Markots, Dr. geol., Mg. geogr., ģeomātikas (Zemes tālizpēte, kartogrāfija, ģeodēzija) docents, Kartogrāfijas un tālizpētes metožu laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks
Māris Nartišs, Dr. geogr., Ģeomātikas (GIS, GPS datu apstrāde, ģeotelpiskā analīze) docents, pētnieks
Agnis Rečs, M. sc. ing., Bc. geogr., Ģeomātikas pasniedzējs (ģeodēzija, kartogrāfija, GPS datu apstrāde), pētnieks, dabaszinātņu laborants

 

Zinātniskais un studiju personāls:
Aija Ceriņa, Mg. geol., pētniece, Kvartārvides pētījumu laboratorija
Lauma Gustiņa, Mg. geogr., pētniece, Ģeotelpiskās analīzes laboratorijas vadītāja
Jānis Jātnieks, Mg. geogr., asistents, Kartogrāfijas un tālizpētes metožu laboratorija
Ingus Liepiņš, M. ģeogr., pētnieks, Karšu bibliotēkas vadītājs

 

Doktora grāda pretendenti:
Lauma Gustiņa, Mg. geogr.
Elīza Kušķe, Mg. geol., Bc. chem.
Ivars Celiņš, Mg. geol., B. geogr.
Agnis Rečs, M. sc. ing., Bc. geogr.

 

Doktorantūras studenti:
Kārlis Kukemilks, Mg. geogr., B. geogr.
Marina Tarasenko, M. sc. ing.

 

Ģeomorfoloģija un ģeomātikas katedra tika izveidota 1999.gadā kā Ģeogrāfijas nodaļas struktūrvienība. Kopš tās izveidošanas brīža katedras zinātniskā darbība ir mērķtiecīgi orientēta fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai un attīstīšanai dažādos kvartārpētniecības, ģeomorfoloģijas un ģeomātikas virzienos, saskarsmē starp dabas ģeogrāfiju un ģeoloģiju.

Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedra ir vadošā akadēmiskā struktūrvienība kvartāra pētniecības, ģeomorfoloģijas un paleoģeogrāfijas jomā Latvijā.

 

Katedras sastāvā darbojas 4 laboratorijas un Karšu bibliotēka:

  • Kartogrāfijas un tālizpētes,
  • Ģeotelpiskās analīzes laboratorija,
  • ĢIS laboratorija,
  • Kvartārvides studiju laboratorija.

 

Galvenie zinātnisko pētījumu virzieni ir: (I) ledāja subglaciālā, marģinālā un pieledāja vide un tāso laiktelpiskās izmaiņas Vēlās Vislas apledojuma laikā, (II) nogulumuzkrāšanās un reljefa veidotājprocesi leduslaikmeta beigu posmā un pēcleduslaikmetā, (III) holocēna dabas vides laiktelpiskās izmaiņas, balstoties uz ezera un purva nogulumu liecībām, un (iv) integrētas telpas un datu analīzes metožu ieviešana un attīstīšana. Katedras zinātniskās pētniecības virzieni ir noteikti atbilstoši Latvijas zinātnes prioritārajiem virzieniem laikposmā no 2010. līdz 2013 (prioritāte "Nacionaļo resursu ilgtspējīga izmantošana”). Dažādu speciālistu sadarbība, izmantojot ģeomātikas iespējas, mūsdienu nogulumu vecuma noteikšanas un sedimentoloģijas metodes, sekmē glaciālās vides ģeotelpiskās analīzes pētījumu attīstību, kā arī ir ļāvuši iegūt jaunus, mūsdienu zinātnes prasībām atbilstošus datus par leduslaikmeta beigu posma baseinu un hidrogrāfiskā tīkla un iekšzemes kāpu attīstību.  Iegūtie pētījumu rezultātu publicēti starptautiski atzītos zinātniskos žurnālos un monogrāfijās.

Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras izveidotās uz GIS balstītās datu bāzes (http://kartes.geo.lu.lv) tiek izmantotas ne tikai studiju procesā, bet arī zinātniskā darba vajadzībām dažādos ģeozinātņu un vides zinātnes, kā arī atsevišķos bioloģijas zinātnes virzienos.

Latvijā katedru sadarbojas ar Daugavpils Universitātes Ķīmijas un ģeogrāfijas katedru. Tiek organizēti kopīgi lauka pētījumi un zinātniskie pasākumi, kā arī sagatavotas kopīgas publikācijas. Akadēmiskais personāls konsultē un sniedz padomus dažādām privātkompānijām, valsts aģentūrām un iestādēm kā efektīvi ieviest un izmantot ĢIS un interneta kartēšanas risinājumus, Zemes tālizpētes datus un GPS datu apstrādi un vizualizāciju. Pēdējās desmitgades laikā ir strauji attīstījušās dažādi kontakti ar citvalstu universitātēm, tajā skaitā kopīgu projektu veikšana, zinātnisko pasākumu organizēšana, jauno pētnieku vizītes ārvalstīs un lekcijas.

Pētniecības un studiju darbs Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedrā tiek realizēts saskaņā ar attīstības plānu 2004 – 2015. Pēdējo piecu gadu laikā katedrā izstrādātas un aizstāvētas 5 doktora disertācijas.

 

Piedāvātās pētījumu tēmas studentiem skatīt šeit.