Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Klimats un ūdeņi, aerobioloģija, fenoloģija
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.04.2018

Klimats un ūdeņi, aerobioloģija, fenoloģija  (E. Apsīte, A. Briede, G. Kalvāne, R. Kasparinskis, O. Ritenberga)

●     Latvijas virszemes ūdeņu hidroloģiskā režīma ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas, to ietekmējošie dabiskie un antropogēnie faktori
●     Klimata mainības ietekmes pētījumi hidroekosistēmās
●     Latvijas klimatu noteicošo rādītāju izvērtējums
●     Ekstremālās  klimatiskās parādības, to ilglaicīgās izmaiņas un izpausmes raksturs
●     Klimata mainības tendences un to ietekmējošie faktori
●     Klimata pārmaiņu risku un ieguvumu novērtējums
●     Bioklimatoloģijas attīstība un metodika
●     Bioklimatisko parametru (fenoloģiskie un agrometeoroloģiskie novērojumi) un to ietekmējošo faktoru izvērtējums
●     Sezonalitātes pētījumi dabā un cilvēka dzīvē
●     Aerobioloģisku rādītāju izmantošana atmosfēras piezemes slāņa biometeoroloģisku procesu izpētē
●     Bioloģiskā piesārņojuma monitorings
●     Bioloģiskā piesārņojuma prognostiskā modelēšana lokālā un reģionālā līmenī
●     Biometeoroloģisko rādītāju ilglaicīgās izmaiņu tendences
●     Aerobioloģisku procesu izpēte reālā laikā
●     Sinoptiskā meteoroloģija
●     Ģeogrāfijas izglītība ilgtspējīgai attīstība
●      Iedzīvotāju zinātne

Virzienu raksturojošās publikācijas:
Apsīte E, Bakute A, Elferts D, Kurpniece L, Pallo I (2011) Climate change impacts on river runoff in Latvia. Clim Res 48:57-71Apsīte E., Elferts D., Zubaničs A., Latkovska I. (2014) Long-term changes in hydrological regime of the lakes in Latvia. Hydrology Research, 45 (3), 308–321  doi: 10.2166/nh.2013.435

Apsīte E., Nikodemus O., Brūmelis G., Lagzdiņš A., Elferts D., Rendenieks Z., Klints L. (2017) Impact of climate variability, drainage and landcover changes on hemiboreal streamflow. Hydrological Sciences Journal, 62: 2558-2570. DOI: 10.1080/02626667.2017.1393821

Avotniece Z., Aņiskeviča S., Briede A., Kļaviņš M. (2017) Long-term changes in the frequency and intensity of thunderstorms in Latvia. Boreal Environment Research 22: 415–430 ISSN 1797-2469 (online)

Avotniece, Z., Briede, A., Klavins, M., Aniskevich, S. (2017) Remote Sensing Observations of Thunderstorm Features in Latvia. Environmental and Climate Technologies, 21, 28–46, DOI:10.1515/rtuect-2017-0014

Jaagus, J., Briede, A., Rimkus, E. Sepp M. (2018) Changes in precipitation regime in the Baltic countries in 1966–2015 Theor Appl Climatol Vol.131:1-2, pp 433-443 doi.org/10.1007/s00704-016-1990-8

Kalvāne, G. (2016). Augšanas sezonas izmaiņas un tās ietekme uz mežsaimniecību un lauksaimniecību. Grām.: Kļaviņš, M. un Zaļoksnis, J. (red.) Klimats un ilgtspējīga attīstība. Rīga, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 384 lpp.

Kalvāns, A., Bitāne, M.,Kalvāne, G. (2015) Forecasting plant phenology: evaluating the phenological models for Betula pendula and Padus racemosa spring phases, Latvia.International Journal of Biometeorology. Volume 59, Issue 2, pp 165-179.

Kalvāns, A., Sīle, T., Kalvāne, G., (2017) Phenological model of Bird cherry Padus racemosa with data assimilation. International Journal of Biometeorology. Volume 61, Issue 12, pp 2047-2058, doi: 10.1007/s00484-017-1401-6

Käyhkö J., Apsite E., Bolek A., Filatov N., Kondratyev S., Korhonen J., Kriaučiūnienė J., Lindström G., Nazarova L., Pyrh A., Sztobryn M. (2015) Recent Change - River Run-off and Ice Cover. In: Second Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin (Eds. Bolle H.J.,  Menenti M., Rasool S.I.) Springer, pp. 99-116

Kule L., A.Briede, M.Klavins, G.Eberhards & A.Locmanis (2013) Adaptation to Floods in Riga, Latvia: Historical Experience and Change of Approaches. In: Climate Change Adaptation in Practice: From Strategy Development to Implementation, First Edition. Edited by Philipp Schmidt-Thome and Johannes Klein. Published 2013 by John Wiley & Sons, Ltd. 65-81 pp

Latkovska, I., Apsīte, E.,  Elferts, D. (2015) Long-term changes of the ice regime of rivers in Latvia. Hydrology Research, 47 (4), pp. 782-798 doi: 10.2166/nh.2016.012

Ritenberga, O., Sofiev, M., Siljamo, P., Saarto, A., Dahl, A., Ekebom, A., Šauliene, I., Shalaboda, V., Severova, E., Hoebeke, L., Ramfjord, H. 2018. A statistical model for predicting the inter-annual variability of birch pollen abundance in Northern and North-Eastern Europe. Science of the Total Environment.

Sofiev, M., Ritenberga, O., Siljamo, P., Albertini, R., Arteta, J., Belmonte, J., Bonini, M., Damialis, T., Elbern, H., Friese, E., Galan, C., Hrga, I., Kouznetsov, R., Plu, M., Prank, M., Robertson, L., Selenc, S., Thibaudon, M., Segers, A., Stepanovich, B., Valdebentino, A.M., Vira, J., Vokou, D. 2017.  Multi-model ensemble simulations of olive pollen distribution in Europe in 2014; current status and outlook.  Atmospheric Chemistry and Physics.

Ritenberga O.,  Sofiev M., Kirillova V., Kalnina L., Genikhovich E. 2016. Statistical modelling of non-stationary processes of atmospheric pollution from natural sources:example of birch pollen. In: Agricultural and Forest Meteorology. doi.org/10.1016/j.agrformet.2016.05.016

Kasprzyk I., Rodinkova V., Šauliene I., Ritenberga O., Grinn-Gofran A., et al. 2015. Air pollution by allergenic spores of the genus Alternaria in the air of central and eastern Europe. In: Environmental Science and Pollution Research. DOI 10.1007/s11356-014-4070-6

Zinātniski pētnieciskie projekti:
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” projekta “Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” zinātniskais pētījuma projekts “Ilgtspējīga zemes resursu pārvaldības veicināšana, izveidojot digitālu augšņu datubāzi” (R. Kasparinskis - projekta vadītājs) (2014-2016).

EU ECMWF Copernicus Atmospheric Monitoring Center Personal Allergy Symptom FOrecasting system (PASYFO), (O.Ritenberga  Latvijas grupas vadītāja). (2017-2019)

Valsts pētījumu programma „Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)” (Raimonds Kasparinskis - projekta koordinators, izpildītājs) (2015-).

LZP grants Nr.526/2013  Klimata sistēmas stabilitātes izmaiņas un to ietekme uz ūdens kvalitāti limitējošo bioģeoķīmisko vielu plūsmām Latvijā (A.Briede projekta vadītāja, E.Apsīte) (2013-2016)

LVAF projekts Nr.1-08/182/2017  "60 elementi Tavā kabatā" sadarbībā ar Biedrību Latvijas Mazpulki (G.Kalvāne, projekta koordinatore) (2017-2018)

LVAF projekts 1-08/ 505 / 2014  "Vides laboratorija traktora sliedēs" sadarbībā ar Biedrību Latvijas Mazpulki (G.Kalvāne, projekta koordinatore) (2015)

Starptautisko konferenču organizēšana:
XIV Nordic Aerobiology Society Symposium in Riga 19th-21st August, 2013. Riga, Latvia

XXVI Ziemeļvalstu hidrologu konference „Hidroloģija: no pētījumiem līdz ūdens resursu apsaimniekošanai" (The XXVI Nordic Hydrological Conference „Hydrology: From research to water management"). Konferenci organizēja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kas pārstāv Ziemeļavalstu hidrologu asociāciju (the Nordic Association for Hydrology, NHF), Latvijas Universitāte un UNESCO Latvijas nacionālā komisija. (2010.gads)

Dalība citos zinātniski pētnieciskos projektos:
Marginālo teritoriju veidošanās cēloņi un sekas Latvijā. Latvijas Zinātnes padome Projekta Nr. 514/2012 0004 (E.Apsīte, L.Gustiņa, R.Kasparinskis, S.Rūsiņa,) (2013-2016)

Latvijas Nacionālā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla (LTER) projekts „Konceptuālā modeļa izveidošana socekonomisko faktoru spiediena novērtēšanai uz biodaudzveidību ilgtermiņa pētījumu modeļreģionā Latvijā" (E.Apsīte, S.Rūsiņa) (2010-2013)

Baltic Sea Region Programme 2007-2013 „Baltijas jūras reģiona klimata mainības adaptācijas stratēģija” (Baltic Sea Region Climate Change Adaptation Strategy – BALTADAPT), (A.Briede- Latvijas projekta grupas vadītāja asistente) (2010-2013)

Baltic Sea Region Programme 2007-2013. „Climate Change: Impacts, Costs and Adaptation in the Baltic Sea Region”(BaltCICA)  (A.Briede- Latvijas projekta grupas vadītāja) (2009-2011)

Igaunijas-Latvijas programma 2007.-2013. gadam. “Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Gaujas baseinā” (A.Briede) (2011-2013)

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” projekta “ Klimata pārmaiņu izglītība visiem”  (A.Briede), (2015-2016)

Nordplus Higher Education projekts “Teaching and Learning in Open Informal

Environment (Open Learning)” NPHE-2013/10025 (G.Kalvāne, eksperte) (2013-2014)

Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām. LR Zemkopības ministrijas meža attīstības fonda, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadītais izpētes projekts  (Raimonds Kasparinskis - izpildītājs) (2010-2012)

Ģeogrāfisko un ģeoloģisko procesu un faktoru ietekme uz Latvijas dabas apstākļiem un sabiedrību. Latvijas Zinātnes padomes pētījumu projekts Nr. 09.1568 (Raimonds Kasparinskis - izpildītājs) (2009-2012)

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” projekts 2/EEZLV02/14/GS/002/018 "Klimata valoda" (G.Kalvāne, projekta koordinatore sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu, Biedrību Latvijas Mazpulki un Norvēģijas bioekonomikas institūtu NIBIO) (2015-2016)