Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Augsnes un biota
Pēdējās izmaiņas veiktas:
16.04.2018

Augsnes un biota (R. Kasparinskis, S. Rūsiņa, L. Gustiņa)

  • Augsnes informācijas izvērtējums un pilnveidošanas iespējas augsnes ilgtspējīgai izmantošanai un apsaimniekošanai Latvijā
  • Augsnes veidošanās procesu un to ietekmējošo faktoru izpēte.
  • Zemes izmantošanas struktūras maiņas ietekme uz augsnes īpašībām.
  • Starptautiskā FAO WRB augšņu klasifikācija. Problēmas un risinājumi.
  • Veģetācijas ģeogrāfija, sugu un sabiedrību daudzveidība, ilgtermiņa izmaiņas
  • Daļēji dabisko biotopu apsaimniekošana un aizsardzība
  • Retas un aizsargājamas augu sugas un sabiedrības (biotopi): izplatība, vides apstākļi, izplatīšanās

Virzienu raksturojošās publikācijas:
Burlakovs J., Kasparinskis R., Klavins M. 2012. Leaching of Contamination from Stabilization/Solidification Remediated Soils of Different Texture. Scientific Journal of Riga Technical University “Environmental and Climate Technologies”, 9: 12-16.

Chytrý M., Hennekens S.M., … Rūsiņa S., … Yamalov S. (2016) European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots. Applied Vegetation Science, vol.19 pp. 173–180.

Grantina L., Bondare G., Janberga A., Tabors G., Kasparinskis R., Nikolajeva V., Muiznieks I. 2012. Monitoring seasonal changes in microbial populations of spruce forest soil of the Northern Temperate Zone. Estonian Journal of Ecology. 61(3): 190-214.

Grantina-Ievina L., Kasparinskis R., Tabors G., Nikolajeva V. 2013. Features of saprophytic soil microorganism communities in conifer stands with or without Heterobasidion annosum sensu lato infection: a special emphasis on Penicillium spp. Environmental and Experimental Biology. 11: 23-38.

Ikauniece S., Brūmelis G., Kasparinskis R., Nikodemus O., Straupe I., Zariņš J. 2013. Effect of soil and canopy factors on vegetation of Quercus robur woodland in the boreo-nemoral zone : a plant-trait based approach. Forest Ecology and Management 295: 43-50.

Nikodemus O., Kasparinskis R., Kukuls I. 2013. Influence of afforestation on soil genesis, morphology and properties in glacial till deposits. Archives of Agronomy and Soil Science 59, No. 3 449-465 p.

Nikodemus O., Ruskule A., Kasparinskis R., Prižavoite D., Bojāre D., Brūmelis G. 2016. Soil–vegetation interactions in abandoned farmland within the temperate region of Europe. - New Forests 47, No. 4. 587-605 p.

Rūsiņa S. (red.) (2017) Aizsargājamo biotopu saglabāšanas vadlīnijas Latvijā. 3. sējums. Dabiskās pļavas un ganības. Dabas aizsardzības pārvalde, Sigulda, 427 lpp.

Rūsiņa, S. (2017) Semi-natural grasslands in Latvia. In: S. Rūsiņa (ed.) Outstanding semi-natural grassland sites in Latvia: biodiversity, management, restoration. University of Latvia, Riga, pp. 5–19.

Rūsiņa, S., Gavrilova, Ģ., Roze, I., Šulcs, V.  (2014) Temporal species turnover and plant community changes across different habitats in the Lake Engure Nature Park, Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Vol. 68(2014): 1-2 (688/689): 68-79.

Török, P., Janišová, M., Kuzemko, A., Rūsiņa , S., Stevanović, Z.D. (2018) Grasslands, their Threats and Management in Eastern Europe. In: Squires, V.R., Dengler, J.,  Feng, H., Hua, L. (Eds.) Grasslands of the World: Diversity, Management and Conservation. Science Publishers, CRC press/Taylor & Francis Group (sagatavošanā)

Zinātniski pētnieciskie projekti:
LIFE programmas projekts "Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana" GrassLIFE, LIFE16NAT/LV/000262 vadošais partneris Latvijas Dabas Fonds. (S.Rūsiņa projekta koordinatore LU, R.Kasparinskis, L. Gustiņa)) (2017-2023)

ES LIFE+ programmas LIFE Viva Grass projekts "Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai" (Nr. LIFE13 ENV/LT/000189) vadošais partneris BEF Lithuania (R. Kasparinskis - projekta koordinators LU) (2014-2018). 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas “Nacionālā klimata politika” projekta “Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” zinātniskais pētījuma projekts “Ilgtspējīga zemes resursu pārvaldības veicināšana, izveidojot digitālu augšņu datubāzi” (R. Kasparinskis - projekta vadītājs) (2014-2016).

Eiropas Struktūrfondu projekts “Starpnozaru jauno zinātnieku grupa Latvijas augšņu kvalitātes, izmantošanas potenciāla novērtēšanai un atjaunošanai” (vienošanās Nr.: 2013/0020/1DP/1.1.1.2.0./13/APIA/VIAA/066 (R. Kasparinskis - projekta zinātniskais vadītājs) (2013-2015).

Valsts pētījumu programma „Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)” (R. Kasparinskis - projekta koordinators, izpildītājs) (2015-).

Starptautisko konferenču organizēšana:
Starptautiskais Pasaules augšņu klasifikācijas (WRB) lauka seminārs “International WRB Soil Classification Field Workshop In Latvia and Estonia” Latvijā un Igaunijā (2017. gada 22.-27. jūlijs). Organizēja Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Augsnes zinātnes biedrību, Igaunijas augsnes zinātnes biedrību, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāti, Eiropas augšņu aizsardzības savienību un Starptautisko Augsnes zinātnes savienību. 

Starptautiskā konference „Soil Classification: a powerful tool for planning Soil Conservation” (2017. gada 21. jūlijs). Organizēja Latvijas Universitāte sadarbībā ar Latvijas Augsnes zinātnes biedrību, Igaunijas augsnes zinātnes biedrību, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāti, Eiropas augšņu aizsardzības savienību un Starptautisko Augsnes zinātnes savienību.

14.starptautiskā Eirāzijas zālāju konference: Dabiskie zālāji pāri robežām (14th Eurasian Grassland conference: Semi-natural grasslands across borders). Konferenci organizēja Latvijas Universitāte sadarbībā ar Starptautiskās Veģetācijas zinātnes asociācijas zālāju darba grupu, Lietuvas Dabas izpētes centru un Latvijas Botāniķu biedrību. (2017. gads)

Dalība citos zinātniski pētnieciskos projektos:
LIFE+ projekts LIFE11NAT/LV/371 NAT-PROGRAMME  "Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma", Dabas aizsardzības pārvalde (S.Rūsiņa, izpildītāja, zālāju eksperte) (2013-2017)

Establishment of a European Red List of Habitats. Europas Komisija, Alterra, Wageningen, Nīderlande, (S.Rūsiņa, nacionālā koordinatore, Latvijas zālāju biotopu eksperte) (2014-2016)

Marginālo teritoriju veidošanās cēloņi un sekas Latvijā. Latvijas Zinātnes padome Projekta Nr. 514/2012 0004 (E.Apsīte, L.Gustiņa, R.Kasparinskis, S.Rūsiņa,) (2013-2016)

Latvijas Nacionālā ilgtermiņa ekoloģisko pētījumu tīkla (LTER) projekts „Konceptuālā modeļa izveidošana socekonomisko faktoru spiediena novērtēšanai uz biodaudzveidību ilgtermiņa pētījumu modeļreģionā Latvijā" (E.Apsīte, S.Rūsiņa) (2010-2013)

Cost Action ES 1104. “Arid Lands Restoration and Combat of Desertification: Setting Up Drylands and Desert Restoration Hub” (R. Kasparinskis - izpildītājs) (2012-2015)

Mežsaimniecības pielāgošana klimata izmaiņām. LR Zemkopības ministrijas meža attīstības fonda, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” vadītais izpētes projekts  (Raimonds Kasparinskis - izpildītājs) (2010-2012)

Ģeogrāfisko un ģeoloģisko procesu un faktoru ietekme uz Latvijas dabas apstākļiem un sabiedrību. Latvijas Zinātnes padomes pētījumu projekts Nr. 09.1568 (Raimonds Kasparinskis - izpildītājs) (2009-2012)